Web có hơn 900 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục lưu trữ blog. Các bài viết sẽ cập nhật cải thiện

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Sản phẩm
Chúng tôi nhận chữa bệnh theo yêu cầu. Không có ý định thương mại hóa sản phẩm như hàng phổ thông. Có nhiều thứ chỉ bán cho bệnh nhân chữa bệnh theo yêu cầu. Tôi chữa bệnh chứ không bán thực phẩm chức năng.


DHA (Omega 3)
1 nhận xét: