Web có hơn 1,100 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục DANH SÁCH BÀI VIẾT.

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

QUỐC BẢO KHAI KINH

Quốc Bảo Khai Kinh

 

ĐẠI  THỪA

 

QUỐC BẢO

 

KHAI KINH

 

THIÊN ẤN        THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI

 

ĐỨC PHỔ           QUẢNG NGÃI

 

2014

 

THIỀN SƯ

 

TƯỜNG KHÔNG VÂN

THÍCH HẠNH PHONG

 


 

LONG HOA

 

VÔ NGẠI ĐẠI BI THẦN CHÚ

 

Đồng trì tụng

Nam Mô hắc ra đát na dạ da

Trở về Nguồn Cội kính Cha Mẹ Trời

Lợi ích không thể nghĩ bàn

Chú linh Pháp Tánh MẬT tàng Như lai

NAM MÔ: vô tận hư không

Quy Y kính lễ Tổ Tiên Cha Trời

A RỊ DA Học tập nghe lời

Mật tàng linh chú khắp thời ứng linh

BÀ LÔ YẾT ĐẾ: thinh thinh

Quán tâm quán tánh chiếu lên sáng ngời

Rõ thông Thiện Ác ngộ rồi

THƯỚC BÁT RA DẠ linh thời ứnglinh

Tự tại an trụ tự nhiên

Chú linh ấn chú vô biên  khắp cùng

BỒ ĐỀ :  giác tánh cao vời

TÁT ĐỎA sáng ngời đô lại ứng đô

Cha Trời pháp tướng hư  vô

Khấu đầu đảnh lễ cầu chi cũng thành

MA HA:  vô tận tột cùng

Phát tâm rộng lớn đại hùng vượt lên

Hằng hà số kiếp cứu dân

Làm cho hết khổ vượt qua não phiền

TÁT ĐỎA tận độ khắp cùng

Hiệp vào tạnh tánh nhiệm mầu Như Lai

MA HA : số kiếp vô biên

Nương theo đại nguyện độ dân cứu đời

CA LÔ đức độ sáng ngời

Từ bi thương cả muôn loài chúng sanh

NI CA  tâm đại bi tâm

Đại hùng đại lực phá tan não phiền

DA là ân đức Cha Trời

Thành tâm đảnh lễ linh thời ứng linh

ÁN :  là đức Mẹ thiêng liêng

Âu Cơ Địa Mẫu Mẹ chung muôn loài

Mẹ Trời đức Mẹ bao trùm

Chỉ cần một niệm thoát cùng họa tai

Linh chú tạng tánh Như Lai

Chỉ cần một niệm cũng siêu về trời

TÁT BÀN RA : tự tại cao vời

Tánh không tự tánh não phiền biến tan

PHẠT DUỆ xưng tán hồng danh

Cha Trời Địa mẫu ứng linh tột cùng

Chú linh không thể nghĩ bàn

Chỉ cần đọc tụng linh thời ứnglinh

SỐ ĐÁT NA:  pháp tánh vô biên

Thần thông vô hạn khai sanh đất trời

Năng lực thù thắng vô cùng

Pháp Bảo Cội Nguồn thù thắng trang nghiêm

ĐÁT TẢ Thiên Bút lời kinh

Đại Viên cảnh trí ứng linh Cha Trời

Cầu lên Tam Bảo Cội Nguồn

Ứng linh, linh ứng khắp cùng chở che

Tạng tánh linh chú Như lai

Ứng linh cảm ứng không sai bao giờ

NAM MÔ: Tạng tánh Cha Trời

Đà la ni pháp khắp thời hư không

TẤT KIẾN  thấy rõ chứng thông

Như lai mật tánh Cha Ông Cội Nguồn

Thành tâm thành ý một lòng

LẬT ĐỎA bản ngã nhơn hiền uy linh

Y MÔNG pháp nhẫn vô sanh

Hiệp vào tạng tánh Cha Ông nhiệm mầu

Linh linh ứng ứng khắp cùng

Nhất tâm đọc tụng cầu gì cũng linh

A RỊ DA  Thánh Giả vô biên

Phật, Tiên, Thánh, Chúa hiệp theo Cha Trời

Ứng linh cùng khắp đất trời

Ứng theo tạng tánh Cội Nguồn chuyển xây

BÀ LÔ KIẾT ĐẾ :  quán soi

Phát tâm tận độ hà sa khắp cùng

THẤT PHẬT bảy báu giác lòng

RA vào  tự tại nghe nhìn viên thông

LĂNG ĐÀ hải đảo núi non

Phổ Đà nam hải Quan Âm tịnh thiền

BÀ là hiển thị uy quyền

Quan Âm đại sĩ  đại từ đại bi

Chú nầy linh ứng vô biên

Chỉ cần đọc tung tiêu tan khổ sầu

Tiêu tan tai họa ngập đầu

Tiêu tan tai họa hận thù tiêu tan

NAM MÔ : thành kính quy y

NA RA một dạ nhớ ghi thiện lành

CẨN TRÌ thương hết chúng sanh

Cứu dân độ thế đền ơn Cha Trời

Chú nầy đọc tụng một lời

Tiêu tan tội ác vạn ngàn ức muôn

HÊ RỊ :  thường phải tịnh tâm

Như như vắng lặng không không bến bờ

MA HA rộng lớn vô ngần

Cát tường như ý thường hằng tánh chơn

BÀN ĐÀ là đại bao dung

SA MẾ rực rỡ hào quang sáng ngời

Chiếu cùng khắp chốn khắp nơi

Dà la ni tánh ứng thời ứng linh

TÁT BÀ :  tất cả chúng sanh

Đại Đồng Bình Đẳng như nhau, đại đồng

A THA ĐẬU  phú lạc vô bần

Cầu chi cũng được là nhờ thiện tâm

Không làm mà cũng có ăn

Là nhờ Trời đãi Trời cho phúc lành

DU BẰNG tột thế sang giàu

Trang nghiêm sự nghiệp cũng nhờ luyện tu

Tánh Trời tạng tánh Như Lai

Chú tâm trì niệm ứng linh chẳng cùng

A : là tột thế đứng đầu

THỆ DỰNG  tối thắng không gì cao hơn

Cha Trời Địa Mẫu Tổ Tiên

Không gì sánh được anh linh tột cùng

Trở về Nguồn Cội, Cội nguồn

Thành tâm lễ bái linh thời ứng linh

TÁT BÀ TÁT ĐA :  căn thân

Linh Căn vô nhiễm sạch trong Bồ Đề

NA MA tạng tánh Cội Nguồn

Trinh Nguyên trong sạch không gì nhiễm ô

BÀ TÁT ĐA thể tánh như như

Không thêm không bớt linh linh nhiệm mầu

Cội Nguồn thể tánh bao trùm

Thượng vô đẳng đẳng khắp cùng hư không

NA MA đẳng đẳng linh thông

Tối vô thượng chú khắp trong đất trời

BÀ TÁT GIÀ tột thế uy quyền

Thượng vô đẳng đẳng không gì cao hơn

Đà là ni  thể tánh  vô biên

Tổ Tiên tạng tánh chuyển xây  tột cùng

Chỉ cần một niệm trong lòng

Chú linh ứng chú khắp cùng ứng linh

MA PHẠT:  tôn kính Cha Ông

ĐẠT ĐẬU cúi lạy cầu mong Cha Trời

Cúi mong khổ nạn tiêu trừ

Bình an vạn sự, sang giàu, bình yên

Mật chú tạng tánh Tổ Tiên

Linh linh ứng ứng vô biên nhiệm mầu

ĐÁT ĐIỆT THA: Ấn bút Cha Trời

Nghĩa văn sở vị  cõi trời Phạm Thiên

ÁN  là dẫn dắt chú linh

Ứng vô lượng pháp chuyển luân khắp cùng

La ni mật tánh Cha Trời

Ứng vô lượng tánh khắp thời hư không

A BÀ : quán xét sáng soi

LÔ HÊ suy nghiệm giả chân tỏ tường

Chú nầy phá sạch mê lầm

Như Lai tạng tánh chuyển đời khổ đau

LÔ CA ĐẾ:  pháp chú tối cao

Đà la ni tánh biết bao nhiệm mầu

CA RA ĐẾ : rộng nhân từ

Tánh nầy hợp với biển lòng Mẹ Cha

Giúp cho hành giả vượt qua

Vô biên tội lỗi thoát siêu về trời

DI HÊ RỊ:  thuận Cội Nguồn

Tự tâm phát nguyện phụng hành ngày đêm

BỒ ĐỀ giác Đạo quy nguyên

Trở về Nguồn Cội vượt lên trí phàm

TÁT ĐỎA dũng mãnh tu hành

Không gì ngăn được một lòng nhất tâm

Chú nầy quả thật cao thâm

Linh linh ứng ứng mong đạt thành

TÁT BÀ : Thiên Ấn Cha trời

TÁT BÀ lợi ích cho người luyện tu

Thiên Ấn quyền năng tối cao

Ứng linh linh ứng chở che cho người

MA RA: tăng trưởng phúc lành

MA RA như ý trọn phần luyện tu

MA HÊ : cực ý vô ngôn

Dạy người đức hạnh, cũng  như dạy lời

MA HÊ đức hạnh cao vời

Nhưng mà độ được vạn loài thậm thâm

Nhờ hiệp tánh đức Cha Ông

Chú linh ứng chú linh thông diệu kỳ

RỊ ĐÀ DỰNG sen nở trong lòng

Liên hoa hải tạng sáng ngời trong tâm

Tánh linh vi diệu thậm thâm

Dứt trừ tai họa phá tan não phiền

Chú nầy ác nghiệp không còn

Thân cùng khẩu ý trọng phần uy linh

CU LÔ CU LÔ : nhãn tịnh thanh

Bảo Hoa Nhãn Ấn sáng soi tột cùng

Chú nầy sáng mắt sáng hồn

Thoát qua khổ nạn không còn họa tai

ĐỘ LÔ ĐỘ LÔ:  độ hải cứu dân

Thoát qua bể khổ tiêu tan não phiền

Như Lai tạng tánh nhiệm mầu

Ứng linh chú pháp tột cùng ứng linh

PHẠT GIÀ RA ĐẾ chân tâm

Cội Nguồn đại đạo dung thông đất trời

Đà La ni tánh nhiệm mầu

Như Lai tạng tánh khắp cùng siêu nhiên

Chỉ cần một  niệm thành tâm

Cũng linh cũng ứng chuyển xây tận cùng

MA HA : Ấn chú Cội Nguồn

PHẠT GIÀ RA ĐẾ tận cùng công năng

Thù thắng đệ nhất vô biên

Hàng Ma phục Quỉ ứng linh nhiệm mầu

Pháp chú khiếp vía kinh hồn

Thiên la đại pháp khắp cùng bủa vây

ĐÀ LA :  thủ ấn tối linh

ĐÀ LA cam lộ, nhành dương, tịnh bình

Rưới lên cùng khắp chúng sanh

Tiêu tan ác nghiệp  tiêu tan lòng tà

Chú linh, tịnh thủy cam lồ

Hồi sanh đức tánh, nở nhành thiện căn

ĐỊA RỊ NI: chuyển hóa sanh

Làm cho ác pháp tiêu tan chẳng còn

Chú nầy thị hiện đạo tràng

Phụng hành thiện nghiệp khắp cùng ứng linh

THẤT PHẬT RA DA : phóng quang

Khai thông sáng mắt hết mê hết lầm

Pháp ấn nhã pháp soi cùng

Làm cho hết thảy không còn tối mê

Mật chú tạng tánh Như Lai

Ứng linh linh ứng không sai chút nào

GIÁ RA: mệnh lệnh Cha Trời

GIÁ RA hành động linh thời chú linh

MẠ MẠ : hiệu lịnh tuân theo

Ứng linh, linh ứng biết bao tột cùng

PHẠT MA RA chuyển luân hiện hành

Ứng linh linh ứng khắp cùng ứng linh

Đi vào cảm ứng vô biên

Đi vào hiệu lệnh chú linh Cội Nguồn

MỤC ĐẾ LỆ : Ấn Pháp Cha Trời

Gậy Rồng hiệu lệnh khắp thời tam thiên

Giải thoát phiền não đảo điên

Tiêu tan bệnh tật siêu sanh thiên đàng

Tánh linh mật tạng khắp cùng

Chỉ cần tụng niệm linh thời ứng linh

Y HÊ : quy thuận Tổ Tiên

Y HÊ thuận giáo tự nhiên tu trì

Tạng tánh Cội Nguồn diệu kỳ

Chỉ cần đọc tụng siêu thời thoát siêu

THẤT NA : huệ quang cao siêu

THẤT NA cảnh trí vô biên Cội Nguồn

Chỉ cần trì tụng một lời

Ngu si tan biến linh thời ứng linh

Tụng rồi thời chẳng còn quên

Tuệ quang sáng mãi vô biên tận cùng

A RA SAM:  Chuyển luân độ đời

PHẬT RA XÁ LỢI  sáng ngời giác thân

Hiệp cùng Tạng Tánh Cha Ông

Quyền năng tột thế dung thông tư nghì

Chú nầy vừa niệm trong lòng

Tiêu tan tội ác vạn ngàn ức muôn

PHẠT RA : Hoan hỉ mừng vui

Anh linh Đại Sĩ lừng danh lẫy lừng

Nhờ vào hiệp Cội hiệp Nguồn

Hiệp vào mật tánh Cha Trời Tổ Tiên

PHẠT SÂM thành đại anh linh

Cũng nhờ quy kính Tổ Tiên Cội Nguồn

PHẬT RA : linh tượng voi Trời

XÁ DA tối thắng sáng ngời pháp vương

Linh Tượng khế hiệp pháp thân

Hiệp vào tạng tánh Cha Ông Cội Nguồn

Quyền năng vô tận vô cùng

Chuyển luân cứu khổ muôn loài chúng sanh

Cội Nguồn thành kính quy y

Thần thông tự tại vô biên độ đời

HÔ LÔ HÔ LÔ: linh ứng nhiệm mầu

MA NA như ý linh thời ứng linh

HÔ LÔ : linh ứng vô biên

HÔ LÔ pháp tánh tự nhiên ứng cùng

HÊ RỊ linh quang sáng ngời

Chú nầy đọc tụng dứt thời nạn tai

TA RA:  kiên cố định tâm

TA RA thanh tịnh thậm thâm cao vời

Ngũ căn ngũ lực dâng trào

Không gì lay chuyển được thời chuyển lay

Hiện cùng tạng tánh Như Lai

Thần thông tự tai ít ai sánh bằng

TẤT RỊ:  thù thắng khôn cùng

Hiệp vào tạng tánh Cha Trời uy linh

TẤT RỊ dũng mãnh uy nghi

Muôn loài tùng phục khiếp kinh muôn loài

Cát tường tưởng nghĩ Cha Trời

Ứng linh cảm ứng khắp thời ứng linh

TÔ RÔ:  cam lộ trường sanh

TÔ RÔ  sống dậy thiện căn bao đời

Tô rô bất tử thường còn

Sống theo Thiên Ý linh thời ứng linh

BỒ ĐỀ DẠ: giác ngộ chân tâm

BỒ ĐỀ DẠ giác hạnh viên mãn tròn nhân quả đầy

Chú nầy trì niệm hằng ngày

Tu hành mau đến đắc thành đạo cao

BỒ ĐÀ DẠ : trực giác chân như

BỒ DÀ DẠ thức tỉnh quy y Cội Nguồn

Hiệp vào tạng tánh Cha Trời

Đà la ni chú ứng thời ứng linh

DI ĐẾ RỊ:  vô số vô biên

Cũng không tính đếm cũng không nghĩ bàn

Nhất tâm tôn kính Cội nguồn

Hà sa phước đức khắp cùng hà sa

NA RA : cảm ứng vô biên

CẨN TRÌ  che chở khắp trong muôn loài

Cha Trời cùng với Mẹ Trời

Luôn luôn bảo bọc cho người luyện tu

Nhất là khi đã quy y

Trở về Nguồn Cội hiệp theo ý trời

Chú nầy linh ứng tột cùng

Chỉ cần đọc tụng họa thời tiêu tan

ĐỊA RỊ :  nguyện lực vô biên

SẮC NI NA hàng phục yêu tinh quỷ thần

Hiệp vào tạng tánh Cội Nguồn

Ứng linh quyền lực khắp cùng hà sa

BÀ DẠ : lừng lẫy tánh danh

MA NA xưng tụng Tổ Tiên Cha Trời

Vô biên cảm ứng tột cùng

Nguyện chi cũng tọa vang lừng khắp nơi

TA BÀ HA : sáu nghĩa ở đời

Cát Tường. Thành Tựu, rạng ngời tánh danh

Viên Tịch.  đạo quả vô biên

Tiêu tan Kiếp Nạn, ác căn Tiêu Trừ

Vô Trụ. giác tánh cao vời

Chứng thành đạo quả rạng ngời Dương Quang

TẤT ĐÀ DẠ: viên mãn, mãn viên

Tựu Thành chánh quả vẻ vang oai hùng

Biện tài Hùng Biện lẫy lừng

Lợi Tha xưng tán rạng ngời hồng danh

TA BÀ HA :  như ý viên dung

Cát tường rạng rỡ tánh danh sáng ngời

Ác căn nghiệp khổ không còn

Như như vô trụ sáng bừng huệ quang

MA HA thành quả vô biên

TẤT ĐÀ DẠ: viên mãn công danh tròn đầy

TA BÀ HA: như ý cuộc đời

Công thành danh tọa cũng nhờ luyện tu

TẤT ĐÀ:  thành tựu lớn lao

Cứu dân độ thế biết bao nhọc nhằn

DU NGHỆ hư không đạo tràng

Vô vi thanh tịnh thường hằng chân như

THÁT BÀ : tự tại an nhiên

RA DA thành tựu vô biên phức lành

TA BÀ HA như ý cuộc đời

Thuận theo Thiên Ý viên thành quả viên

NA RA: lễ lạy Tổ Tiên

CẨN TRÌ ái mộ quyền năng Cha Trời

Chú linh ở tại lòng người

Thành tâm tôn kính niệm thời ứng linh

TA BÀ HA: như ý vô biên

Cũng nhờ bảo bọc chở che Cha Trời

MA RA : như ý nguyện cầu

NA RA  tột đỉnh đứng đầu công danh

Chú nầy linh ứng ứng linh

Thành tâm cầu nguyện ứng nhiệm mầu

TA BÀ HA: như ý cuộc đời

Cũng nhờ công đức phản hồi chân như

Hiệp vào tạng tánh Như Lai

Đà la ni Tánh ứng linh tột cùng

Công thành danh tọa lẫy lừng

Hiệp vào Nguồn Cội tròn đầy viên dung

TẤT RA TĂNG: thiện đức bi tâm

Chở che bảo hộ  giúp muôn vạn loài

Giúp cho nhân thế con người

Làm cho tất cả sống đời bình yên

A MỤC KHƯ GIA nhớ gắng ghi

Không bỏ điều gì thông thạo độ sanh

TA BÀ HA : như ý thần thông

Vô biên trí huệ tiện phương cứu đời

Hiệp vào bản thể Cha Trời

Biện tài vô ngại không gì ngại ngăn

TA BÀ:  kham nhẫn tịnh tâm

MA HA rộng lớn vô biên quả mầu

Thượng thừa đại đạo cao sâu

Vô biên vô tận không sao nghĩ bàn

A TẤT ĐÀ DẠ viên thành

Đạt thành ý nguyện lẫy lừng tánh danh

TA BÀ HA : sáng tỏa vô biên

Cũng nhờ công đức luyện tu độ đời

Hành theo Thiên Ý Cha Trời

Công thành danh tọa rạng ngời công danh

GIẢ KIẾT RA: xây chuyển pháp luân

Kim thân sáng rực huệ quang tột cùng

A TẤT ĐÀ DẠ viên thành

Cũng nhờ công đức cứu người cứu dân

Uy lực vô tận vô biên

Làm cho Ma Quỉ kính tin, phục thuần

TA BÀ HA : viên mãn cát tường

Cũng nhờ công đức cứu đời độ dân

Đại bi tâm đại bi tâm

Anh linh tột thế siêu nhiên tột cùng

BÀ ĐÀ MA : liên hoa sáng bừng

Tánh chơn pháp tánh đại từ đại bi

YẾT TẤT ĐÀ DẠ thiên uy

Trắng hoa sen trắng tinh khôi nhiệm mầu

Sạch trong không nhiễm bụi trần

Ứng linh linh ứng khắp cùng ứng linh

TA BÀ HA : như ý viên dung

Tựu thành viên mãn nhờ công tu hành

Nương nhờ thần lực Cha Trời

Muôn điều thuận lợi không gì ngại ngăn

NA RA : Hiền Giả, Thánh, Tăng

CẨN TRÌ, Chúa, Phật, Thần,Tiên, cứu đời

Giữ gìn Ấn Chú, hộ trì

Làm cho thường trụ khắp thời thế gian

BÀN ĐÀ RA DẠ ứng linh

Khắp cùng mọi lúc mọi nơi khắp cùng

Làm cho nhân thế con người

Không còn sợi hãi, không còn lo âu

MA BÀ LỢI THẮNG:  hùng bi

Vượt lên tất cả  không gì ngại ngăn

YẾT RA DA sanh tánh kim cang

Đại bi vô ngại anh  linh tột cùng

TÁT BÀ HA : như ý đạo tràng

Hiệp vào đức  tánh Cha Trời mà ra

Tát bà ha, tát bà ha

Ứng linh, linh ứng hà sa chẳng cùng

NAM MÔ: thành kính Cội Nguồn

Pháp thân rộng lớn Cha Trời hư  không

HẮC RA tam bảo Cha Ông

ĐÁT NA thuận ý Thiên Công Cha Trời

ĐÁ RA Pháp thể đại đồng

DẠ DA hội nhập Cội Nguồn dạ da

Chú nầy linh ứng hà sa

Chú tâm trì tụng vượt qua khốn cùng

NAM MÔ: vô tận Cội Nguồn

Hà sa Thánh Giả Thánh Hiền A Men

Phật, Tiên, Thánh, Chúa vô biên

Khắp cùng vũ trụ hư không đất trời

Chỉ cần tưởng niệm trong đầu

Cũng linh cũng ứng khắp cùng ứng linh

Nam mô vô tận A Men

LỊ DA  quy kính Tổ Tiên Cha Trời

Tôn vinh Nguồn Cội, Cội Nguồn

Thuận theo thể tánh đại đồng thuận theo

BÀ LÔ: quán sát pháp thân

Hư không pháp giới vô vi khắp cùng

KẾT ĐẾ  không nhiễm bụi trần

Sạch trong giác tánh hiển phần chân như

THƯỚC BÀN : tự tại sáng soi

RA DẠ ứng khắp cứu dân độ đời

Anh linh đại sĩ sáng ngời

Từ bi tận độ  khắp thời chúng dân

Quán Âm đại sĩ quán Âm

Chú linh ứng khắp, ứng linh tận cùng

TA BÀ HA : viên mãn cuộc đời

Vô biên công đức sáng ngời vô biên

ÁN : là chú pháp linh thiên

Dẫn đầu linh ứng, ứng linh khắp cùng

TẤT ĐIỆN  thành tựu đạo tràng

ĐÔ MẠN  lãnh thổ tận cùng khắp nơi

Tam thiên cõi nước hà sa

Thiên Đàng, Địa Phủ, Trần Gian chủ trì

ĐÀ RA  pháp hội Cội Nguồn

BẠT ĐÀ : viên mãn tròn đầy đức công

DẠ : da vô tận công năng

Ứng linh, linh ứng vô biên tận cùng

Họa to  biến nhỏ lạ lùng

Họa nhỏ biến thành không lại hoàn không

Chuyển thành phước đức vô biên

Cũng nhờ linh chú, linh thiêng nhiệm mầu

TA BÀ HA: như ý tựu thành

Tròn đầy quả vị, viên thành công lao

Cầu chi cũng được ứng linh

Nguyện cầu như ý mãn viên tròn đầy

Nam Mô vô tận Cội Nguồn

A Men như ý linh thời ứng linh

Nam Mô quy kính Tổ Tiên

Cha Trời, Địa Mẫu ứng linh tột cùng

*         *         *

Tổ Tiên Pháp Thể Tột đứngđầu

Cội nguồn tạng tánh thật cao sâu

La Ni mật tánh chuyên trì tụng

Linh ứng vô biên, ứng nhiệm mầu.

( gõ tiếng chuông )

Đồng lạy 3 lạy

Bái bốn bái

Trì Tụng Long Hoa đại bi linh chú đến đây là hết.

 

Chú Đại Bi: không phải của một vị Phật hay vị Thánh nào cả. Mà là linh chú ĐÀ LA NI PHÁP TÁNH MẬT TẠNG CỘI NGUỒN. Tổ Tiên Cha Trời. Truyền dạy cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Long Hoa đại bi chú là linh chú khai mở trí huệ. Hàng phục yêu Ma.Tiêu trừ bách bệnh. Chuyển họa thành phước. chuyển đổi số mạng. Thoát khỏi địa ngục siêu sanh thiên giới. Linh chú lợi ích không bao giờ nói, không thể nghĩ bàn. Thậm thâm vi diệu vô tận. Chỉ cần trì tụng hiệu nghiệm tất thời. Niềm tin là tất cả. Vì mật tạng đà la ni tánh Cội Nguồn chỗ nào cũng có. Lại khế hiệp vô số vô biên danh tánh Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, quá khứ hội nhập vào Cội Nguồn Như Lai Tạng Tánh. Nên linh ứng không thể nghĩ bàn. Hể có tụng niệm mật tánh là có ứng linh ngay. Dù cho ở Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ, đều có sự linh ứng như nhau. ĐỨC TIN, NIỀM TIN, TỰ TIN là bí quyết đạt đến mong muốn kết quả như ý.

--------------------------------------

 

NHỮNG NGÀY LỄ

CHÍNH THỨC

 

Mùng một tết:

Cúng giao thừa. Hay làm lễ đầu giời Thìn buổi sáng ngày mùng 1 tết vô cùng quang trọng.

Vì ngày nầy chính là ngày TỔ TIÊN. Hiện Thân ra CHA TRỜI, MẸ TRỜI. Ba ngôi tối cao vũ trụ.

Cũng chính là ngày vía LONG HOA GIÁO CHỦ. DI LẶC, QUỐC VƯƠNG THỈ TỔ HÙNG VƯƠNG tiếp nối di chí ÔNG CHA. Được coi như là ngày hội tụ. Về Cội về Nguồn. Đền ơn đáp nghĩa.

 

Ngày RẰM tức là ngày 15 giữa tháng. Ngày CHA TRỜI, MẸ TRỜI hiện thân xuống chốn trần gian sanh con đẻ cái. Được coi như là ngày tình thương đem lại sự an vui cho mọi loài.

 

Ngày mùng 5 tháng 5 là ngày MẸ ÂU CƠ ĐỊA MẪU khai hoa nở nhị, sanh ra Nhân Loại Con Người ÔNG BÀ TỔ TỔ TỔ năm màu da Nhân Loại Anh Em. Được coi như là ngày đoàn kết, đại đoàn kết.

 

Chủ Nhật:  là ngày cuối tuần. Cũng chính là ngày mở màn cho tuần lễ tiếp theo. Ngày CHA TRỜI, MẸ TRỜI dạy bảo con cái.  Chủ Nhật được coi như là ngày Di Chí cũng là ngày Thuận Hiếu con cái đối với CHA TRỜI, MẸ TRỜI.

 

20 THÁNG 2  là ngày sinh Hùng Lan. Quốc Tổ Hùng Vương. Mùng 10 tháng 3 ngày Quốc Tổ về trời      

-------------------------------------------

 

KHAI KINH SỐ 1

 

KHAI CƠ

 

Chuông đánh ba hồi ba tiếng. Trống đánh ba hồi ba tiếng. Tiếp theo sau là đánh tiếng chuông, tiếng trống, 3 tiếng chuông 3 tiếng trống. Sau cùng nhập chuông trống đánh cùng một lúc (thứ 4)

                         

CHỦ LỄ

Đứng ngay ngắn xướng niệm

Hai bên chủ lễ Tả Hữu phía sau lắng nghe.

 

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

 

Thế giới tịnh yên nhờ có Đạo

Non sông có Đạo mới bình yên

Gia đình xã hội chúng dân

Nếu không có Đạo rối ben khốn cùng

Án lam tóa ha ( 3 lần).

 

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

 

Thân lành thường giúp thế nhân

Khẩu lành không nói hiểm sâu hại đời

Ý lành cứu giúp con người

Làm cho cuộc sống yên bình, bình yên

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ

Đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám ( 3 lần).

 

Quỳ ngay thẳng :  Chủ Lễ cầm 3 cây hương dâng ngang trán xướng niệm. Hai bên Tả- Hửu đứng phía sau chấp tay yên lặng chú ý lắng nghe.

 

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phản phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tiên Tổ

Cha Trời cùng Địa Mẫu

Long Hoa Giáo Chủ

Di Lặc. Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới mười phương. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy).

 

KỲ NGUYỆN:

Hôm nay nhằm Ngày----------Tháng-----------Năm-------- Thôn---------------------Xã-------------------------Quận Huyện---------------------Tỉnh----------------------Nước Việt Nam.

Tại nơi:  Am, Thất, Chùa, Đền. Nhớ đến ngày Tổ Tiên. Hiện Thân Cha Trời. Địa Mẫu.  Ngày vía  Long Hoa Giáo Chủ, Di Lặc Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương.

Chủ Lễ tánh danh:-------------------pháp danh--------------

Cùng tất cả chúng dân, đệ tử.  Đêm lòng thành khẩn, thành tâm dâng lên, nhang, đèn, hương hoa, trà, quả. Lập thành nghi thức, cúng dường đảnh lễ. Trì chú, tụng niệm kinh luân. Cầu cho Quốc thới dân an. Tai họa tiêu tan dân giàu nước mạnh. Hạnh phúc an vui.

Ngưỡng mong ơn trên. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Long Hoa Giáo Chủ.  Di Lặc, Quốc Vương Thỉ Tổ

Hùng Vương.  Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới mười phương. Ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.  Chứng tri công đức ban xuống ân sâu. Hộ độ chúng con, vạn sự bình an. Khai tâm mở trí, sáng láng thông minh. Giác thành Đại Đạo.

         ( đánh một tiếng chuông đồng bái lạy).

 

KHAI ẤN

 

CHỦ LỄ cùng hai bên chủ lễ TẢ, HỬU cùng xướng đọc

 

Thiên Ấn tối cao, Ấn tối linh

Chuyển vận huyền cơ cứu nhân sanh

Nhất tâm lễ bái lòng cung kính

Họa tai tan biến  thoát siêu sinh

*         *         *

Ấn Linh Tối Thắng khắp hư không

Chuyển hóa Linh Căn pháp đại đồng

Vi Diệu Thậm Thâm cơ ứng hóa

Cội Nguồn Đại Đạo Cội Cha Ông

( đánh tiếng chuông đồng bái lạy)

*         *         *

Thấy Ấn như thấy Cha Trời

Thành tâm lễ bái vãn hồi chân như

Thấy Ấn như thấy Âu Cơ

Mẹ Trời che chở bến bờ bình yên

Ấn Linh ứng hóa vô biên

Chuyển xây tất cả cứu nguy linh hồn

Hào quang Thiên Ấn bao trùm

Anh Linh tột thế khắp cùng chuyển xây

Thiên Ấn tối Thắng Như Lai

Nhất tâm cung kính tội tiêu ức ngàn

Thấy ấn như thấy Cha Trời

Cầu chi đặng nấy linh thời ứng linh

Nam Mô vô tận hư không

A Men như ý quyền năng tột cùng

( đánh tiếng chuông đồng bái lạy).

 

KHAI BÚT

 

CHỦ LỄ cùng hai bên chủ lễ TẢ, HỬU đồng xướng đọc

 

Thiên Bút cao sâu khó nghĩ bàn

Ứng Linh xuất hiện chốn nhân gian

Cứu khổ ban vui cùng nhân loại

Vi diệu thậm thâm ức vạn ngàn.

Nam Mô Thiên Bút Đạo Tràng. Linh Linh ứng hóa khắp cùng A Men.

( đánh tiếng chuông đồng bái lạy).

 

CHÚ NGUYỆN

 

Nguyện cầu pháp giới sanh linh

Tịnh yên vô nhiễm sạch không bụi trần

Hương giới hương huệ thơm lừng

Hương nhân hương nghĩa tột cùng sáng soi

Khẩu lành tụng niệm kinh luân

Gieo mầm công đức, gieo nhân quả lành

Tịnh khẩu ác nghiệp không còn

Hương thơm lan tỏa đạo tràn cao bay

Tam nghiệp thanh tịnh an vui

Thân cùng Khẩu, Ý đắp xây quả lành

Trì kinh tụng đọc cúng dường

Dâng lên Tiên Tổ, Cha Trời chứng tri

Nguyện cho kinh pháp chuyển luân

Khắp cùng pháp giới mười phương gieo mầm

Lời kinh tận độ khắp cùng

Làm cho tất cả không còn khổ đau

Làm cho tất cả siêu sanh

Trở về Thiên Giới an lành yên vui.

 

Nam Mô A Men. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa mẫu. Long Hoa Giáo Chủ. Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới mười phương. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Cứu khổ hộ độ chúng con Nam Mô A Men.

( đánh tiếng chuông )

( Lạy ba lạy bái bốn bái)

*           *           *

PHẦN KHAI CƠ THÁNH ĐỨC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT.

 

TIẾP THEO SAU LÀ PHẦN KHAI KINH

 

KHAI KINH

 

Đánh tiếng chuông, tiếng mõ

Tiếng chuông tiếng mõ

Tiếng chuông tiếng mõ (3 lần ).

 

Chủ Lễ Khai Kinh

Xướng Đọc

 

Cội Nguồn Đại Đạo rất cao sâu

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

Nay con gặp đặng chuyên trì tụng

Nguyện rõ chân kinh lý nhiệm mầu.

 

Nhất tâm cung kính Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu Tối Cao Tam Bảo. Khắp hư không, pháp giới mười phương. Bao trùm quá khứ, hiện tại, vị lai, Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.

( gõ chuông đồng lạy)

 

Nhất tâm cung kính:  Chí Tôn Thiên Đế. Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới hư không quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.

( gõ chuông đồng lạy)

 

Nhất tâm cung kính:  Long Hoa Giáo Chủ. Quốc Vương Thỉ Tổ phân hóa mười phương. Chuyển đại pháp luân. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ, phương tiện vô biên diệu khởi cứu khổ sanh linh khắp Ta Bà thế giới.

( gõ chuông đồng lạy)                  

 

TIẾP THEO SAU

TỤNG CHÚ ĐẠI BI

 

Ở phần đầu Quốc Bảo khai kinh

 

Xong phần chú đại bi. Tiếp theo là tụng kinh Long Hoa nói về Cha Trời Mẹ Trời sanh ra nhân loại con người. Ở trong Bộ Kinh Long Hoa Thiên Tạng hay Long Hoa Mật Tạng. Xong phần kinh Cha Trời Mẹ Trời sanh ra nhân loại con người. Phần tiếp theo là trì tụng chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ở phần sau cùng Quốc Bảo khai kinh.

Trì tụng xong phần Bát Nhã Tâm Kinh

( Là tam nguyện)

Chủ Lễ xướng đọc

 

Cả ba Chủ Lễ, hai bên Tả Hửu đồng đọc

NAM MÔ A MEN

Đương Nguyện Thế Nhân. Quy Kính Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Thuận Theo Kinh Bảo  Thiên Ý Cha Trời. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

( đánh tiếng chuông đồng bái lạy)

 

NAM MÔ A MEN

Đương Nguyện Thế Nhân. Phát Vô Thượng Tâm. Thấu Suốt Kinh Tạng Trí Huệ Như Hải.

( đánh tiếng chuông đồng bái lạy)

NAM MÔ A MEN

Đương Nguyện Thế Nhân. Phát Vô Thượng Tâm. Thống Lý Đại Chúng Không Gì Ngăn Ngại.

( đánh tiếng chuông đồng bái lạy)

 

Nguyện đem công đức nầy

Hồi hướng khắp tất cả

Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ

Hết khổ tự tại an vui hạnh phúc

Bái xá bốn bái

*         *         *

Phần khai kinh cũng như phần tụng kinh cơ bản đến đây là hết. Nếu muốn trì tụng kinh rộng lớn hơn. Tiếp theo sau Chú Đại Bi. thời chọn những phần kinh. Trong Nhơn Luân. Long Hoa Thi Tập. Long Hoa Thiên Tạng. Long Hoa Pháp Tạng. Long Hoa Mật Tạng. Sau Thời Hậu Đế. Quốc Hồn Long Hoa Đại Cương. Và còn những Văn Kinh trong văn Sử khác nữa vân vân. và ..

-------------------------------------

 

Những điều cần chú ý.  Quốc Bảo Khai Kinh là những phần văn kinh cơ bản. Còn muốn thêm hay bớt cho phù hợp hành lễ. NGỘ BIẾN, TÙNG QUYỀN thời người khai kinh. Không cần phải khuôn rập theo khai kinh. Tỳ nghi thêm hay bớt văn kinh cho phù hợp nơi hành lễ. Không làm trở ngại cho việc hành lễ.

 

 

KHAI KINH SỐ 2

 

Ba hồi chiêng trống khai văn tế

 

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

 

VĂN TẾ DÂNG HOA

 

Chủ Tế bước tới trước một bước quỳ xuống xướng đọc Văn Tế. Hai bên Tả Hửu chủ lễ phía sau chấp tay chú ý lắng nghe.

 

Tinh Hoa: rực thắm sắc hương hoa

Thành tâm dâng cúng đức Ông Cha

Việt Nam con cháu lòng đóa tưởng

Công đức Vua Hùng mãi ngợi ca

( đánh tiếng chiêng tiếng trống)

Hai bên Tả Hữu chủ lễ

( đồng bái lạy ).

 

VĂN TẾ DÂNG TỬU

 

Tửu Vị:  ấm nồng, tửu vị hương

Thành tâm dâng cúng Tổ Hùng Vương

Việt Nam con cháu lòng thành kính

Ân đức Vua Hùng sáng hơn gương

( đánh tiếng chiêng tiếng trống)

Hai bên Tả Hữu chủ lễ

( đồng bái lạy).

 

VĂN TẾ DÂNG TRÀ

 

Thảo mộc:  tinh hoa mỹ vị trà

Thành tâm dâng cúng cội Ông Cha

Vua Hùng Quốc Tổ niềm chứng giám

Con cháu Tiên Rồng những thiết tha

( đánh tiếng chiêng tiếng trống)

Hai bên Tả Hửu chủ lễ

( đồng bái lạy).

 

VĂN TẾ KHAI CHÔNG KHAI CHIÊNG

 

Hồi chuông: trổi dạy chuyển âm vang

Truyền tấu càn khôn khắp thế gian

Phổ hóa Cha Ông đà ngự giá

Anh Linh truyền thống tỏa hào quang

( đánh tiếng chiêng tiếng trống)

Hai bên Tả Hữu chủ lễ

( đồng bái lạy).

 

VĂN TẾ KHAI TRỐNG

 

Phúc Âm: sấm dậy chuyển âm vang

Ấn chỉ ban ra khắp thế gian

Tiếng trống phổ truyền chung thinh cáo

Giỗ Tổ Vua Hùng đại vinh quang

( đánh tiếng chiêng tiếng trống)

Hai bên Tả Hữu chủ lễ

( đồng lạy xuống).

 

VĂN TẾ TRỐNG CHIÊNG HỢP NHẤT

 

Âm- Dương  Chiêng- Trống hiệp ban ra

Phổ hóa anh linh khắp nước nhà

Truyền tấu càn khôn thông pháp giới

Đương kim Quốc Giáo Đạo Ông Cha

( đánh chiêng trống chiêng trống 3 lần)

( đồng bái lạy)

Đi vào Văn Tế đại lễ.

 

VĂN TẾ ĐẠI LỄ

 

Chủ Lễ đọc giọng trầm hùng

 

MỪNG NGÀY HÔM NAY

 

Trống đồng chuyển thế

Non sông dậy sấm anh hùng

Trống đồng ngân lên!

Việt Nam ngút ngàn linh khí

Rồng Tiên phất phới!

Dậy sóng đất trời chuyển rung

Toàn dân giỗ Tổ!

Nhớ đến công ơn!

Quốc Vương Thỉ tổ Hùng Vương

Cả nước mừng vui Quốc Lễ

Trên non dưới biển

Rợp bóng người đi

Cờ xí uy nghi !

Trống Chiêng thi nhau dục dã

Trăm họ, gái, trai, già trẻ!

Hân hoan muôn dặm trùng phùng

Bừng lên Nhật Nguyệt lẫy lừng

Việt Nam con cháu Tiên Rồng uy linh

Sơn hà trổi dậy hương thơm

Trên trời hạt trắng, mây xanh cát tường

Địa Linh non nước diệu kỳ

Núi non trùng điệp, điệp trùng uy nghi

Biển bọc bao la!

Ruộng đồng mênh mông

Thuyền xuôi sóng vỗ!

Núi mây sừng sững công Cha

Hổ lượng Rồng Bay!

Sông nước tràn đầy nghĩa Mẹ

 

CÙNG NHÌN LẠI!

 

41 đời Hùng Vương

Bách việt Văn Lang

Trăm bộ tộc!

Chầu về một hướng

Đạo Ông Cha muôn trượng cơ đồ

Lòng chuyên nhất triệu người như một

Cuộc mưu sinh khổ cực có nhau

Thế hệ trước tiếp nối thế hệ sau

Dù ngoại xâm!

Hay là Yêu Tinh Ma Quỉ

Tinh thần yêu nước

Vùng lên quật khởi

Dũng cảm mưu trí quật cường

Hiên ngang thay!

Bao phen từng đánh tan quân xâm lược

Thời Tiên Lang !

Tiền quân ân khiếp nhược!

Anh Linh thay!

Phù Đổng Thiên Vương!

Một trận đánh hậu Ân tan xác

Nước Văn Lang oai hùng có khác

Vẽ vang thay 41 đời  triều Vương

Thế giới!

Nào có ai hơn !

Rực rỡ mấy nghìn năm thịnh trị

Với công lao!

Khai phá dựng nước một thời

Mà uy lực trải dài trăm thế hệ

Lòng yêu nước !

Ngút cao trên chín bệ

Đạo Hiếu Trung !

Nào phân biệt Gái, Trai

Triệu Nữ, Trưng Vương ! anh hùng cái thế

Trai dũng lược Đinh Tiên, Lý Đế

Sông Bạch Đằng !

Ngô Quyền :

Đánh tan quân Nam Hán

Gió Nam Việt rền vang Truyền Thống

Lý Thường Kiệt!

Khiếp hồn quân Tống

Hội Diên Hồng!

Rung chuyển cả trăng sao

Hưng Đạo Vương !

Trung- Hiếu, chí, đức cao

Ba lần đánh Nguyên Mông khiếp vía

Lở đất long trời !

Quang Trung đại phá!

Một trận đánh vùi chôn quân Sĩ Nghị

Tiên Rồng hừng hực!

Năm nghìn năm, Đại Việt Uy Linh

 

CHÚNG CON NAY

 

Khắp ba miền Trung-Nam-Bắc

Bốn phương rộng khắp!

Nam - Bắc - Đông - Tây

Trăm họ, già, trẻ, gái, trai

Kính cẩn nghiêng mình đại lễ

Trên Quốc Tổ linh thiên chỉ vẽ

Dưới hồn thiên cao cả phù trì

 

XIN CÚI NGUYỆN

 

Trăm con một bọc !

Đồng Bào ruột thịt !

Yêu thương nhau đùm bọc chan hòa

Một gốc trăm cành!

Gắn bó mãi như keo sơn chặt chẽ

Dựng cơ đồ Chị ngã Em nâng

Cơn hoạn nạn Bầu thương lấy Bí

Chung sức cùng gian khó xẻ chia

Vì thế hệ tương lai !

Nào kể gì sống chết

Mãi hết lòng vì dân! Vì nước

Noi gương Cha Ông luôn gắng sức

Tinh thần cao ngút!

Khí thế con cháu Tiên Rồng

Nhớ ơn đời đời  Hùng Vương vạn tuế

Nhớ ơn đời đời Hùng Vương Cái Thế

Nhớ ơn đời đời trời bể Hùng Vương

*          *          *

Chiêng trống nổi lên rền vang đại lễ

 

Chiêng- Trống

Chiêng-  Trống

Chiêng-  Trống

Hồng Lạc Tinh Hoa năm châu bốn biển ngoại xâm khiếp vía kinh hoàng.

Chủ văn tế

Lạy chín lạy chín bái

*           *          *

Phần văn tế đến đây là hết, tiếp đến phần khai Giáo

Quốc Đạo Nền Văn Hiến Văn Lang Thời khai cơ dựng nước. Nay là Nền Văn Hiến Quốc Giáo Truyền Thống Anh Linh Việt Nam.

 

TIẾP THEO LÀ PHẦN KHAI GIÁO

 

HỒI CHIÊNG -  HỒI TRỐNG

CHIÊNG- TRỐNG

CHIÊNG- TRỐNG

CHIÊNG- TRỐNG

 

Chủ Lễ xướng đọc Văn Giáo.

Phụng Nguyện Thượng Sớ

 

Hôm nay ngày Giỗ Tỗ:

Nhằm Ngày--------Tháng--------Năm---------Thôn-Xã------------------- Quận Huyện--------------------Tỉnh----------------------------Nước Việt Nam.

Tại nơi Am, Thất, Chùa, Đền, Đình.  Trì tụng kinh giáo. Dâng lên Khai Hóa Tổ Tiên.  Cha Trời Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ. Long Hoa Giáo, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Hết thảy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới hư không. Quá khứ, Hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Năm châu bốn biển. Hồn Thiên Sông Núi. Hội tụ Linh Thiên về đây. Chứng tri công đức trì tụng Văn Giáo Kinh Luân.

Nguyện ơn trên hộ độ chúng con.

( gõ chuông đồng bái lạy).

 

KHAI GIÁO

 

ĐỌC TỤNG TẬP THỂ

 

Việt Nam Quốc Giáo lẫy lừng

Uy Linh vạn cõi sáng bừng thập phương

Truyền Thống Cha Ông vẻ vang

Năm nghìn năm Văn Hiến vinh quang tột cùng

( gõ tiếng chuông)

( đồng bái lạy).

 

KHAI ẤN

 

Ấn Linh xuất hiện chuyển an ban

Vận chuyển càn khôn chuyển thế gian

Thiên Ý  Cha Trời nền Thiên Luật

Duy trì Công Đạo Chiếu Linh Quang

( gõ chuông đồng bái lạy).

 

KHAI BÚT

 

Bút Linh xuất hiện chốn nhân gian

Chuyển nguy hóa giải đến bình an

Việt Nam tỏa sáng nền Quốc Giáo

Rực rỡ Sơn Hà dậy vinh quang.

 

Nam Mô A Men. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Long Hoa Giáo Chủ, Chí Tôn Thiên Đế Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần , Chúa. Khắp pháp giới hư không. Quá khứ, hiện tại, vị lại. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.

( gõ chuông đồng bái lạy)

*         *         *

Đọc tụng tập thể.

 

 

SÁM KINH

 

Quốc Tổ Anh Linh khó nghĩ bàn

Xuống trần khai Đạo cứu thế gian

Nay con thành kính xưng danh tụng

Phổ hóa lời kinh Quốc Đạo Tràng

Trước ảnh tượng Tiên Rồng chóa sáng

Lạc Long Quân cùng với Âu Cơ

Cha Trời Địa Mẫu tối cao

Uy Linh tột đỉnh trùm bao uy quyền

Với lòng dạ chí thành cung kính

Xin Trời Cha chứng giám công lao

Thành tâm lễ bái công ơn

Sanh thành dưỡng dục tạo lên muôn loài

Ngày đại lễ vang lừng Giỗ Tổ

Khắp cháu con hoa quả dâng lên

Một lòng nhớ đến công ơn

Khai cơ dựng nước dựng lên sơn hà

Ơn Quốc Tổ không gì sánh được

Truyền chân kinh tận độ chúng dân

Lập lên đất nước Văn lang

Văn Minh hùng mạnh thế gian ai bì

Ơn Quốc Tổ thấm nhuần con cháu

Năm nghìn năm Văn Hiến vinh quang

Văn Lang Bách Việt chúng dân

Đời đời ghi nhớ công ơn của người

Ngày giỗ tổ tựu tề đông đủ

Đèn, hương, hoa, trà, quả kính dâng

Tỏ lòng thành kính tri ân

Công lao Quốc Tổ không ai hơn người

Nền Quốc Đạo sáng ngời chân lý

Ơn Vua Hùng truyền giáo khai kinh

Công ơn trời biển công ơn

Nói sao cho tận kể sao cho cùng

Ngày Giỗ Tổ chí thành lễ bái

Xin bề trên chứng giám công lao

Khí Thiên sông núi khắp nơi

Hồn Thiên dân tộc vạn đời chở che

Là dân tộc Rồng Tiên Hồng lạc

Vốn giống dân Hồng Ngọc uy linh

Giống dân Trung Hiếu Nghĩa Nhân

Không quên Nguồn Cội không quên giống nòi

Chúng con ý thức được rằng

Như cây có Cội nở nhành nở hoa

Nước kia không cạn vì sao

Còn Nguồn còn Cội đầy sông đầy hồ

Loài Chim có Tổ trường tồn

Loài người có Cội Tiên Rồng uy linh

Dân Tộc Việt năm nghìn năm truyền thống

Trải bao đời tiếp nối đến hôm nay

Giữ gìn bồi đắp dựng xây

Cho non cho nước nở đầy nhành xuân

Nền Văn Hiến lẫy lừng con cháu

Rạng hùng anh tỏa sáng Cha Ông

Rồng Tiên phất phới cao bay

Năm châu bốn bể đấp xây hòa bình

Nước Việt nam đại gia đình dân tộc

Thể Đồng Bào luôn đùm bọc lẫn nhau

Nhiễu điều phụ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

Lá rách nương nhờ lá lành

Tinh thần đoàn kết bao đời khó phai

Anh Em như thể chân tay

Như chim liền cánh như cây liền cành

Ngày Giỗ Tổ hương trầm thơm ngát

Lời kệ kinh thấu sốt tam thiên

Kết thành cam lộ vô biên

Thấm nhuần hết thảy ức muôn vạn loài

Xin Tổ Tiên, Cha Trời, Địa mẫu

Cùng Vua Hùng Quốc Tổ anh linh

Hồn Thiên sông núi chứng minh

Chứng tri công đức chúng con thọ trì

Nguyện cho đất nước an lành

Thái bình độc lập nở nhành giàu xuân.

 

Nam Mô A Men. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới hư không. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Chứng minh công đức ban xuống ân sâu. Hộ độ chúng con, vạn sự bình an. Tai qua nạn khỏi, căn lành tăng trưởng. Tinh thần minh mẫn, sáng láng thông minh, Hành trì chánh giáo, thuận theo Thiên Ý  hóa độ sanh linh. Nhân loại anh em khắp cùng thế giới đêm lại cuộc sống ấm no hạnh phúc an vui. Nam Mô A Men.       

( đánh hồi chiêng hồi trống kết thúc khai Giáo)

( lạy ba lạy bái bốn bái )

*           *           *

Lễ khai Văn Tế, khai Kinh, khai Giáo, Giỗ Tổ đến đây là hết.               

 

 

KHAI KINH SỐ 3

 

 

KHAI KINH

CẦU AN

 

Chuông đánh ba hồi 3 tiếng

Kế đến

Tiếng chuông tiếng mõ

Tiếng chuông tiếng mõ

Tiếng chuông tiếng mõ

 

Thắp đèn đốt hương, ban chủ lễ đứng ngay ngắn, chấp tay ngang ngực Chủ Lễ xướng tụng.

 

Chuông Mõ truyền đi thấu cõi trời

Truyền rằng Trần Thế tại chúng nơi

Việt Nam tỏ rạng lời  Trời dạy

Thiên Ý cam lồ thiện sinh sôi

( gõ chuông đồng bái lạy).

 

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

 

Thế giới: tịnh yên nhờ có Đạo

Non sông: có Đạo mới bình yên

Gia đình xã hội chúng dân

Nếu không có Đạo rối ben khốn cùng

Án lam xóa ha

( gõ chuông đồng bái lạy).

 

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

 

Thân lành thường giúp thế nhân

Khẩu lành không nói hiểm sâu hại người

Ý lành tận độ muôn loài

Làm cho hết thảy không còn khổ đau

Án ta phạ bà phạ, Truật đà ta phạ

Đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám

(gõ chuông đồng bái lạy).

 

Chủ Lễ bước tới trước một bước. Quỳ ngay thẳng Tả Hửu hai bên chấp tay lắng nghe. Chủ Lễ cầm 3 cây hương dân ngang trán xướng đọc.

 

CẦU NGUYỆN:

Nay có Thánh Đức tên là: ---------------------Pháp Danh-------------------------cùng cọng sự  đồng Đạo

Tên Là:-------------------------------------------------------------

Hôm nay nhằm Ngày--------------Tháng-------------Năm------------------Thôn, Xã-------------------Quận Huyện------------------------Tỉnh--------------------Nước Việt Nam.

Tại nơi Cư Gia, Đền thờ, Chùa chuyền Am Cốc, Miếu, Thất.

Giờ Tốt :  Khai Kinh:  Chư Chức Sắc. Đức Thầy. Chư Tăng. Đại Đức. Cùng toàn thể, thiện nam, tín nữ. cũng như con cháu. gái trai, già trẻ. Thành tâm cung kính lễ lạy cúng dường. Nhang, đèn, hương hoa, trà, quả, rượu, nước, tinh khiết lập thành nghi thức dâng lên Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Ngưỡng mong ba ngôi tối cao. Ban xuống ân sâu. Khai tâm mở trí. Sáng láng thông minh. Thừa hành di chí ơn trên. Hành trì chánh giáo. Thuận theo Thiên Ý. Người sống thời được bình an. Người mất siêu sanh. Tất cả chứng thành quả Đạo. An vui tự tại dứt hết não sầu. Lời kinh vang vọng xin cầu.

Tổ Tiên, Địa Mẫu, Cha Trời chứng tri. Nam Mô A Men

( gõ chuông đồng lễ lạy )

 

Chủ Lễ cùng Tả Hửu hai bên đồng xướng đọc Kệ cúng hương.

 

Đốt nén tâm hương đến Cha Trời

Linh Căn dâng trọn đưới chân người

Cầu xin bảo bọc cùng che chở

Họa kiếp tai ương dứt tiêu trừ

Đốt nén tâm hương đến Mẹ Trời

Cầu cho nhân thế sống trên đời

Họa tai tan biến tâm an lạc

Gia Đình Xã Hội sống thảnh thơi

Đốt nén tâm hương dứt lòng tà

Nhớ lời truyền dạy đức Trời Cha

Sống theo Thiên Ý thông đạt giáo

Trở về Thiên Giới sống âu ca

( gõ chuông đồng bái lạy).

*         *         *

 

TÁN DƯƠNG

 

Cha Trời pháp thuật vô biên

Thần thông quảng đại tam thiên cúi chầu

Mẹ Trời pháp thuật cao sâu

Tam thiên cuộc sống Mẹ hầu chở che

Chúng con thành kính lắng nghe

Cúi xin Cha Mẹ chuyển xây yên bình

Nam Mô cuộc sống an lành

A Men như ý không còn khổ đau

Chú pháp Cha Mẹ ban cho

Linh thiên mầu nhiệm họa tai chẳng còn

Chú pháp đêm lại cát tường

Thiên La, Địa Pháp hiệp cùng ứng linh

Thiên La Thần, Địa La Thần

Thân ly nạn, Nạn ly thân

Nhất thiết tai ương hóa vi trần

Nam Mô cung thỉnh nguyện cầu

A Men linh ứng nhiệm mầu ứng linh

( gõ chuông đồng bái lạy).

*           *           *

 

TÁN DƯƠNG

 

Lời kinh thấu đến Cha Trời

Đức lành ngào ngạc khắp thời tam thiên

Cầu cho nhân loại bình yên

Não phiền dứt sạch keo sơn hiệp hòa

Cội Nguồn truyền thống Ông Cha

Sáng soi nhân đức trổ hoa thái bình

Hiển linh ứng ứng hiển linh

Lời kinh chuyển hóa muôn nghìn vận may

Nam Mô vô tận hư không

A Men như ý ước mong đạt thành

( gõ chuông đồng bái lạy).

 

SÁM GIÁC CA

 

Một lòng quy kính Tổ Tiên

Cha Trời, Địa Mẫu, Cửu Huyền Long Hoa

Hành thiện điều ác tránh xa

Trăm lành vạn phúc cái vui nào bằng

Hành thiện siêu sanh Thiên Đàng

Cung Trời sống mãi hết còn khổ đau

Cội Nguồn Văn Hóa cao sâu

Thậm thâm vi diệu biết bao cơ mầu

Thiên Luật, Thiên Ý Cha Trời

Chỉ cần làm được một lời cũng linh

Cha Trời hộ độ khai tâm

Phật, Tiên, Thánh, Chúa chẳng tầm đâu xa

Ngộ rồi trí huệ sáng soi

Tử sanh, sanh tử rõ thông an nhàn

Cội Nguồn kinh giáo Đạo Tràng

Như liều Thánh Dược cứu đời khốn nguy

Nghịch Thiên thời được cái chi

Muôn điều tai họa hết mong yên bình

Tai ương khắp chốn khắp cùng

Chỉ vì nghịch lại Ý Trời mà ra

Cầu lên ba đấng Ông Cha

Tối cao vũ trụ khai sinh đất trời

Quyền năng vô hạn tột cùng

Khai sinh tất cả vạn loài tam thiên

Thuận Trời muôn sự bình yên

Vạn lành muôn phúc việc chi cũng thành

Thuận Thiên tai họa tiêu trừ

Gia đình họ tộc rạng ngời danh thơm

Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng

Cũng nhờ công đức thuận Thiên Cha Trời

Cầu lên ba đấng cao vời

Quyền năng tột đỉnh giúp thời chúng con

Sống thời thường được bình an

Mọi điều suôn sẻ khó khăn cũng lành

Cầu xin Quốc Tổ Vua Hùng

Hiển Linh gia hộ khắp cùng chúng dân

Non sông Tổ Quốc giang sơn

Sanh sôi cuộc sống thênh thang cơ đồ

Khắp nơi phồn thịnh sang giàu

Nơi nào cũng được ngập tràn ấm no

Cầu cho Quốc Thới dân an

Nhà nhà hạnh phúc cháu con thuận hòa

Cầu cho Nam Việt nước nhà

Văn minh cuộc sống rạng ngời anh linh

Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương

Nhân quyền dân chủ văn minh tột cùng

Dân giàu nước mạnh anh hùng

Việt Nam con cháu Tiên Rồng muôn năm

Nam Mô vạn sự bình yên

A Men như ý sám nguyền ứng linh

Nam Mô vạn sự đều nên

A Men như ý, ứng linh nhiệm mầu

Nam Mô vạn sự thỉnh cầu

A  Men như ý, nguyện cầu  ứng linh

Ta bà ha,

Án ,

Tất điện đô mạn đà ra.

Bạt đà gia, ta bà ha.

Yết đế yết đế

Ba la tăng yết đế

Ba la tăng yết đế

Bồ đề tát bà ha

( gõ chuông tất cả đồng lễ lạy)

 

Chủ lễ xướng đọc

Cội nguồn Đại Đạo rất cao sâu

Tả lễ xướng đọc

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

Hửu lễ xướng đọc

Nay con gặp đặng chuyên trì tụng

Cả 3 hợp nhất cùng xướng đọc

Nguyện rõ chân kinh lý nhiệm mầu.

*         *         *

 

Chủ lễ xướng nguyện

Nam Mô A Men

Đương nguyện thế nhân, quy kính Tổ Tiên. Cha Trời Địa Mẫu.  thuận  theo kinh bảo Thiên Ý Cha Trời. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa

Tả lễ xướng nguyện

Nam Mô A Men

Đương nguyện thế nhân phát vô thượng tâm thấu suốt kinh tạng trí huệ như hải

Hửu lễ xướng nguyện

Nam Mô A Men

Đương nguyện thế nhân, phát vô thượng tâm, thống lý đại chúng không gì chướng ngại

Cả 3 cùng nguyện

Nguyện cho cuộc sống bình yên

Nguyện cho nhân loại não phiền sạch không

Nguyện cho khắp cả thế nhân

Sớm mau giải thoát siêu sanh thiên đàng

Nguyện đem công đức tụng trì

Hướng hồi khắp cả loài người, chúng sanh

Mau thành trí huệ thậm thâm

Chân như Đại Đạo trường sanh an nhàn.

------------------------

Bái bốn bái.

 

Phần khai kinh Cầu An  số 3 đến đây là hết. Còn cầu an lớn đại sự. Thời phải tụng Đại Bi cùng Bát Nhã. Cũng như Chọn những phần kinh thích hợp trong Quốc Bảo Khai Kinh cho việc trì tụng tiếp theo. Hoặc chọn phần kinh trong những bộ kinh như sau: Kinh Nhân Luân. Kinh Long Hoa. Kinh Thiên Tạng. Kinh Pháp Tạng. Kinh Mật Tạng. Long Hoa Đại Cương. Long Hoa Thi Tập. Sau thời Hậu Đế vân vân. và ..

*           *           *

 

 

KHAI KINH SỐ 4

 

KHAI KINH CẦU SIÊU

 

Thắp đèn đốt hương xong. Khai ba hồi chuông ba tiếng, ba hồi mõ ba tiếng. Rồi nhập chuông mõ đánh cùng một lúc. Chủ lễ cũng như Tả Hửu hai bên chủ lễ, đứng ngay ngắn, chấp tay trước ngực Chủ lễ bước lên trên một bước xướng niệm đọc.

 

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

 

Thế giới tịnh yên nhờ có Đạo

Non sông có Đạo mới bình yên

Gia đình, xã hội, chúng dân

Nếu không có Đạo rối ben khốn cùng

Án lam xóa ha

( gõ chuông đồng bái lạy).

 

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

 

Thân lành thường giúp thế nhân

Khẩu lành không nói hiểm sâu hại người

Ý lành truyền dạy Đạo Trời

Làm cho cuộc sống không còn khổ đau

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ.

Đạt mạ ta phạ, bà phạ, truật độ hám

( gõ chuông đồng bái lạy).

 

Cả ba đồng xướng

 

Nguyện thắp nén hương lòng

Bay lên khắp tần trời

Cúng dường ngôi Tiên Tổ

Cha Trời cùng Địa Mẫu

Quốc Vương Thỉ Thỉ Tổ

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa

Khắp pháp giới mười phương

Quá khứ hiện tại vị lai

Thiên đàng trần gian địa phủ

Ban xuống ân sâu

Cứu khổ hồn linh

Siêu sanh thiên giới

Nam Mô A Men

( gõ chuông đồng lạy)

Chủ lễ quỳ xuống xướng đọc.

 

KỲ NGUYỆN:

Hôm nay Thánh Tử tên là:-------------------Pháp danh----------------------------kỳ nguyện khai kinh Cầu Siêu

Nhằm Năm------------Tháng------------Ngày------------Giờ-----------

Hiện tại Nước------------------Tỉnh-----------------Quận Huyện------------------Xã-----------------Thôn Xốm-------------------------

Tại nơi  Cư Gia. Am, Thất, Chùa, Đền, Đình, Miếu.

Gia Chủ, Thí Chủ, Tín Chủ tên là: ----------------------Phẩm vật dâng lên nhang đèn, hương hoa, trà, quả, đồ ăn thức uống, tinh khiết. Lập thành nghi thức. 

Chư Thầy Đại Đức, cùng Thiện Nam Tín Nữ quỳ trước anh linh tối cao vũ trụ. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tụng kinh trì chú, xưng tán hồng danh. Một dạ chí thành.

Nguyện cầu ân trên, phóng quang cứu khổ Hương Linh.

Tên là:--------------------Pháp Danh ----------------------tiêu trừ khổ ách, thường hoạch kiết tường, tai nạn không còn. Âm Siêu Dương Thới, người sống kẻ mất, mê lầm tan biến, đều được lợi ích an vui.

(gõ chuông đồng bái lạy )

 

Cả ba chủ lễ

Xướng kệ triệu hồn

 

Thiên Cơ chuyển đến thời đến lúc

Hồn mau mau về đến nghe kinh

Trần gian bể khổ mông mênh

Mau mau hướng thiện siêu lên cõi trời

Thiện - Ác đáo đầu chung hửu báo

Nhân nào quả nấy có sai chi

Theo Trời, Trời chuyển Trời xây

Tiêu tan tai họa siêu sanh thiên đàng

Phật với Ma tự mình khai tạo

Nào khó chi Ác - Thiện rõ thông

Rõ rồi thời phải gieo nhân

Hương Linh thành kính quy y Cội Nguồn

Bể trần khổ khốn cùng sanh tử

Nào tai ương họa dữ chiến chinh

Mau theo Nguồn Cội Tổ Tiên

Cha Trời, Địa Mẫu anh linh tột cùng

Về Thiên Giới an nhàn vui thú

Cõi Thiên Tiên châu báu giàu sang

Đâu như cõi tạm trần gian

Sanh già bệnh tử biết bao khốn cùng

Lời Trời dạy phước phần cam lộ

Khi uống vào dứt sạch khổ đau

Mau mau hồn hãy mau mau

Thành tâm lễ lạy quy y Cội Nguồn

Thất Phật diệt tội xong rồi

Hồn Linh siêu thoát về trời an vui

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế

Đà la ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế

Ma ha già đế, chơn lăng càng đế

Ta Bà Ha.

Gõ một tiếng chuông.

 

TUYÊN SỚ:

 

Cúi đầu đãnh lễ đấng Cha Ông

Cầu mong giải thoát cứu Hương Linh

Vô Biên khổ ải không còn nữa

Thiên Đàng sống mãi dứt tử sinh.

 

Hôm nay Thánh Tử : Phụng sự cầu siêu, cúng kinh trai tuần húy kị. kỳ siêu độ sự.

Kim tắc:  Thượng khởi sớ chương. Phụng báo Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. duy nguyện hào tướng quang trung phủ thùy minh chứng.

ĐỌC SỚ :

PHỤC DĨ:

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu phóng quang cứu khổ tiếp dẫn Hương Linh siêu sanh thiên giới.

BÀI SỚ VỊ:

Việt Nam Quốc ------------------------Tỉnh-------------------------------Huyện------------------------xã hiện cư ngụ tại---------------------------

Phụng sự trì chú tụng kinh ( Thiên Cửu------------húy kỵ khai kinh chi lễ, báo đáp thù ân kỳ siêu độ sự.

Kim cư gia :  Tang Chủ.

Đồng gia môn hiếu quyến. Nam Nữ . Nội, Ngoại. Đại tiểu đẳng. Duy nhật bái can. Mong ơn trên Tổ Tiên Cha Trời. Địa mẫu tiếp độ.

THỐNG NIỆM:

Phụng vị------------- Hương Linh:  ( Phủ quân” nhụ nhơn chi linh cửu ) chi linh.

TRƯỢNG THỪA:

Cội Nguồn Đại Đạo dĩ siêu thăng. Toàn lại kinh văn nhi giải thoát tư lâm.

Khai Kinh chủ lễ, kiền trượng thiền hòa ( Đạo Tràng) chi niệm phúng tụng. Đại Thừa Thiên Ý Văn Kinh.

Tôn kính gia trì vãng sanh tịnh độ thần chú

Nam mô a di đa bà dạ, đá tha già đa dạ

Đá địa dạ tha. A đi rị đô bà tỳ. A di rị đá, tất đam bà tỳ

A di rị đa, tỳ ca lan đế. A đi rị đa, tỳ ca lan đa. Già di nị, già già na. Chỉ đa ca lệ . Ta bà ha.

 

Nguyện Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, chứng minh công đức cầu siêu tận độ. Ứng linh tiếp dẫn Hương Linh siêu sanh Thiên Giới.

 

 

•       Nếu không sớ thì đọc:

•       Kim tắc (1) cung bạch Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Dung nguyện từ bi phủ thì tiếp độ.

•       Phụng vị tên-----------------Hương Linh. Chi Hương nương theo hào quang Thiên Ý dĩ siêu thăng. Toàn kinh văn nhi giải thoát. Khuông phò tín chủ dĩ bình an. Tỷ hộ toàn gia nhi khương thái. Thiệt lại Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu ấn chứng minh. Cần Bạch

( gõ chuông đồng bái lạy)

 

Tam chủ lễ

Đồng xướng kệ

 

Hương Linh vốn khốn khổ

Do lạc Cội mà ra

Hương linh mãi đọa sa

Là do:

Thân khẩu ý gieo nghiệp dữ

Hương Linh nay lìa bỏ

Hướng thiện mãi làm lành

Hương Linh quy Cội Nguồn

Hương Linh:

Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa

Nam Mô A Men.

( gõ chuông đồng bái xá).

 

Phần khai kinh cầu siêu  Thánh Tử đến đây là hết tiếp theo là phần khai kinh tụng kinh trì chú Đức Thầy, Thiện Nam Tín Nữ.

 

KHAI KINH KỆ

 

Đức Thầy

Xướng đọc

 

Cội Nguồn Đại Đạo rất cao sâu

Trăm nghìn ức kiếp khó tìm cầu

Nay con gặp đặng chuyên trì tụng

Nguyện rõ chân kinh lý nhiệm mầu

( gõ chuông đồng bái lạy).

Tiếp theo

Trì tụng Long Hoa Đại Bi Thần Chú. Phần đầu Quốc Bảo khai kinh.

Tiếp theo:

Trì Tụng Kinh Long Hoa. Phần kinh nói về Cha Trời Mẹ Trời sanh ra nhân loại con người. Nằm trong các bộ kinh. Như kinh Long Hoa Thiên Tạng. Kinh Long Hoa Mật Tạng.

Tiếp theo:

Trì Tụng Long Hoa Bát Nhã . Phần cuối của Quốc Bảo khai kinh.

Cúi cùng là tụng sám từ vân.

 

SÁM TỪ VÂN

 

Một lòng khổ nhọc không nài

Cầu về Thiên Giới thoát vòng trầm luân

Cha Trời, Địa Mẫu, Tổ Tiên

Cội Nguồn hết thảy ức muôn vạn loài

Lòng con quy kính Cội Nguồn

Nguyện làm hiếu đạo tôn thờ Mẹ Cha

Cầu mong quả Đạo thậm thâm

Cầu mong trí huệ vô biên tận cùng

Con nay chí nguyện lòng thành

Cầu mong Cha Mẹ chứng lòng độ cho

Trở về Thiên Giới an vui

Không còn khổ sở bơ vơ luân hồi

Cha Trời cùng với Mẹ Trời

Thương con thời hãy cứu thời chúng con

Trần gian khổ lắm Mẹ ơi

Biển trần lặng hụp biết bao khổ sầu

Chúng con cầu được về trời

Thuận theo kinh giáo không còn lầm mê

Thiên Đàng đất báu hào quang

Lầu đài cung điện vàng son ngọc ngà

Sống đời trẻ mãi không già

Không đau không bệnh, không là tử sanh

Nguyện rằng con nguyện theo chân

Cha Trời, Địa Mẫu, Tổ Tiên, Cội Nguồn

Phát tâm thương hết muôn loài

Cầu cho nhân loại đồng là siêu sanh

Trở về Cực Lạc quê tiên

Xa lìa mộng tưởng đảo điên luân hồi

Nam Mô cứu khổ Cha Trời

A Men đức Mẹ độ thời chúng con

( gõ chuông đồng bái lạy).

 

TAM NGUYỆN:

 

Nam Mô A Men:

Đương nguyện thế nhân, quy kính Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Thuận theo Kinh Bảo Thiên Ý Cha Trời. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

( gõ chuông bái lạy)

Nam Mô A Men:

Đương nguyện thế nhân, phát vô thượng tâm. Thấu suốt kinh tạng trí huệ như hải.

( gõ chuông bái lạy)

Nam Mô A Men:

Đương nguyện thế nhân, phát vô thượng tâm, thống lý đại chúng không gì chướng ngại.

( gõ chuông bái lạy)

 

Chú Nguyện:

 

Nguyện đêm công đức nầy

Hướng về khắp tất cả

Giải thoát muôn sự khổ

Siêu sanh và an vui

Nam Mô A Men

( bái xá )

-----------------------------

Lễ khai kinh số 4  cũng như phần tụng kinh trí chú đến đây là hết. Nếu muốn tụng thêm thời chọn những phần kinh thích hợp trong Quốc Bảo khai kinh, cho việc trì tụng tiếp theo. Cũng như chọn những phần kinh trong những bộ kinh sau đây cho việc trì tụng tiếp theo: Kinh Nhân Luân. Kinh Long Hoa. Kinh Long Hoa Thiên Tạng. Long Hoa Pháp Tạng. Long Hoa Mật Tạng. Long Hoa Đại Cương. Long Hoa Thi Tập. Sau Thời Hậu Đế vân vân. và ..

                                 

KHAI KINH SỐ 5

 

NGHI THỨC

 

KHAI KINH NHẬP ĐẠO

 

Con Cháu, Đệ Tử Thiện Nam Tín Nữ. Khi nghe hồi chuông. Tập trung vào chánh điện. Hội Đồng Thánh Đức Áo Tràng nghiêm chỉnh. Tất cả chấp tay hướng về Thiên Ấn. Tổ Tiên. Cha Trời, Địa Mẫu. Lắng tâm  nghe một hồi Chiêng Trống. Chuông Kim Cang. Trống Bát Nhã. Chuông Mõ khai lễ. Rồi tất cả điều quỳ xuống nghe Hội Đồng Thánh Đức dâng lên lời phụng báo lên ba đấng tối cao. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Đại diện cho Hội Đồng Thánh Đức. Ban Chủ Lễ gồm 3 vị  bước lên trên đại chúng, tới trước anh linh Thiên Ấn, anh linh Cha Trời Địa mẫu đọc văn bút phụng báo như sau.

 

Ban Chủ Lễ 3 vị

 

Quỳ ngay thẳng

Chánh Chủ Lễ Đọc Văn Sớ

Còn hai bên Tả, Hửu chủ lễ

Tịnh tâm lắng nghe

Chủ Lễ

Xướng kệ sớ như sau

 

Thành tâm cung kính lạy

Dâng lên lời phụng sự

Kính báo đấng Cha Ông

Nay dân sứ tâu lên

Tổ Tiên, Cha Trời Địa mẫu

Long Hoa giáo chủ

Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa

Khắp pháp giới hư không

Quá khứ, hiện tại, vi lai

Thiên Đàng Trần Gian, Địa Phủ

Chứng tri lễ nhập đạo sanh khai

( đánh tiếng Chiêng, tiếng trống )

Chủ Lễ vẫn quỳ ngay ngắn

Hai bên Tả Hửu chủ lễ

Lạy một lạy

 

Chủ Lễ

Xướng đọc tiếp

Kỳ Nguyện:

Hôm nay nhằm ngày-------tháng--------năm---------Thôn-----------------Xã------------------Quận Huyện-----------------

Tỉnh------------------Nước Việt Nam. 

Tại nơi Am, Thất, Đình, Đền , Chùa.  Cầu thỉnh Hội Đồng Thánh Đức, Tác lễ chứng nhận hội nhập thành viên vào Thiên Ý Đại Đạo.

( đánh tiếng Chiêng, tiếng Trống)

Ba Vị Chủ Lễ phụng báo đứng dậy lui qua một bên

Vị Chủ Lễ khai nhập Đạo

Bước ra trước tượng Cha Mẹ Trời lễ lạy

Tuyên đọc uy danh những vị hội nhập Đại Đạo

Đọc xong

(đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Vị Chủ Lễ khai nhập Đạo lui về một bên

 

Tiếp đến ba vị chủ lễ phụng báo.  Bước ra trước tượng Cha Mẹ Trời. Quỳ xuống.

 

Chủ Lễ

Xướng đọc tiếp

 

Thành tâm cung kính. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Lai lâm chứng giám. Phù trì hộ độ cho ngày hội nhập Thiên Ý Đại Đạo. Tiếp nhận con cháu vào Thiên Luật.  Dự phần vào ngôi Thánh Đức. Thừa hành di chí Ông Cha.

 

Kính mời đại diện tối cao Hội Đồng Thánh Đức Truyền Thánh Chỉ Hội nhập THIÊN Ý ĐẠI ĐẠO, do Hội Đồng Thánh Đức chủ trì ban ra.                                       

( đánh tiếng Chiêng, tiếng Trống) ban chủ lễ lui qua một bên.

Tiếp đến là lễ hội nhập

Thiên Ý  Đại Đạo

Hết sức trang nghiêm

Xong đâu vào đấy

Tam Chủ Lễ

Đồng Xướng đọc kệ rằng

Kèm theo nhạc cụ

Kèn, đàn, sáo đệm theo

 

ĐứcTổ Tiên  bao trùm rỗng lặng

Mẹ, Cha Trời vô tận hư không

Quyền năng vô hạn vô biên

Chuyển xây vũ trụ, ức muôn vạn loài

Trước Cha Trời tâm con chí nguyện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y

Từ đây giới luật tinh nghiêm

Thừa hành di chí Tổ Tiên, Cha Trời

Lòng Trung Hiếu sáng ngời muôn thuở

Luôn hành theo dạy bảo Trời Cha

Làm cho nhân loại âu ca

Chung hòa hạnh phúc siêu lên cõi trời

Nam Mô Đại Đạo cao vời

A Men như ý đạt thành ước mong

 

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Cả ba Chủ Lễ đồng bái lạy

 

Sau đây là

Hội Viên. Đạo Viên đồng xướng kệ rằng:

 

Hôm nay ngày nhập Đạo

Ngày trở về Nguồn Cội

Khôi phục lại linh căn

Vào ngôi!

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa

Bao lầm mê tội lỗi

Gieo ra từ vô thỉ

Lạc loài trong ác đạo

Xoay vần trong ác nghiệp

Ngược lại ý Trời Cha

Mãi luân hồi đọa sa

Tai ương không kể xiết

Trải qua vô số kiếp

Khốn khổ mãi khôn cùng

Trăm ức muôn vạn nghìn

Đọa lạc thảm thảm thê

Nay dứt sạch lầm mê

Trở về nơi bờ giác

Một lòng thành kính quy y

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu

Long Hoa Giáo Chủ

Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa

Khắp pháp giới mười phương

Chứng tri tấm lòng biết ơn

Hết lòng ra công dạy bảo

Xót thương phù trì che chở

Khai tâm mở trí

Tuệ quang sáng láng

Trí huệ như hải

Chúng con mãi mãi

Nổ lực làm lành

Nguyện tận độ linh hồn

Chuyển hóa những khổ đau

Chuyển hóa những họa tai

Tiêu tan không còn nữa

Theo di chí !

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu

Sống cuộc sống bình đẳng

Lòng đại nghĩa từ bi

Vì nhân loại anh em

Vì giải thoát khổ đau

Luôn hết lòng tận tỵ

Nam Mô vô tận Cha Ông

A Men cứu khổ dứt đi đọa đày

( Gõ tiếng chuông tiếng mõ)

Nhạc cụ nổi lên hòa theo

Lời xướng tụng sau đây

Trước Ấn linh, Cha Trời Địa Mẫu

Cúi đầu xin tội lỗi tiêu tan

Linh Linh ứng hóa vô biên

Chuyển xây vận mệnh thoát siêu an nhàn

Nay con đã bước vào Đại Đạo

Thời tâm con thành nguyện nghe theo

Cầu cho ác nghiệp tan tiêu

Mau thành chánh quả vào ngôi Thánh Hiền

Lời Trời dạy không gì hơn được

Cao ngút ngàn vi diệu thậm thâm

Nay con nghe thấy nguyền tu học

Nguyện rõ lời Cha lý đạt thông

Lời trì tụng ứng linh cùng khắp

Thân khiêm cung nguyện thoát tai ương

Ý thuần phục nguyện lòng tỏa sáng

Dẫu cho tạo tội to hơn núi

Cũng nguyện tiêu tan sạch chẳng còn

Nam Mô quy kính Cội Nguồn

A Men Đại Đạo nguyện thành A Men

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

( đồng bái lạy)

 

Tiếp theo:

Hội Đồng Thánh Đức:

Thuyết giảng về ý nghĩa quy y nhập đạo

Thưa Đạo Hội:

 

Quy Y nhập Đạo là gì ?

 

Quy :  Có nghĩa là trở về nương tựa vào ba ngôi tối cao Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu.

 

Y :   Có nghĩa là không thay đổi, trước sao sau vậy. Trọn lòng tôn thờ hiếu kính đối với Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời.

 

Khi chúng ta đã quy y trở về với Nguồn với Cội . Là chúng ta tuyệt đối trọn lòng tôn kính hiếu Đạo đối với Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu Mẹ Trời.

 

Tổ Tiên là gì ? mà chúng ta thành tâm quy y?

Như chúng ta đã biết, và cũng thường nghe Ông Bà chúng ta dạy. Tổ Tiên là trên hết.

Sao gọi là trên hết ?

Vì Tổ Tiên là Đấng Tối Cao khai sanh ra tất cả. Khai sanh ra vũ trụ Tam Thiên, Đại Thiên thế giới. Khai sanh ra Thiên Đàng, Trần Gian, Địa phủ. Khai sanh ra Càn Khôn Thiên Địa. Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, Thiên Hà, Ngân Hà. Thậm chí khai sanh ra không khí cho chúng ta hít thở. Khai sanh ra Cây Cỏ, Ngũ Cốc, muôn loài vạn vật để nuôi dưỡng sanh mạng chúng ta. Thậm chí Linh Hồn chúng ta cũng từ Đại Linh Hồn Tổ Tiên phân hóa sanh ra tiểu Linh Hồn chúng ta. Như thế Tổ Tiên là Cội Nguồn tất muôn sanh linh cùng vạn vật trong đó có chúng ta. Vì thế chúng ta quy y trở về với Cội với Nguồn, của chúng ta. Là chúng ta vô cùng khôn ngoan, vì chúng ta không còn lạc lỏng  bơ vơ trong vũ trụ. Lạc loài trong trời đất. Luân hồi sanh tử khốn khổ vô cùng. Chúng ta đã trở về với Cội với Nguồn của chúng ta. Là chúng ta như nước có nguồn, như cây có Cội. Nhất định nở cành xanh ngọn. Muôn phúc vạn lành sẽ đến với chúng ta.

 

Tốm lại : Tổ Tiên là Cội Nguồn của chúng ta, chúng ta phải quy y trở về Nguồn Cội của chính mình. Đó là sự quy y chân chính nhất, không có sự quy y nào cao hơn nữa. Chúng ta trở về với Cội với Nguồn, là chúng ta không bao giờ sa đọa xuống các tần Địa Phủ nữa. Mà trở về quê hương Thiên Đàng cực. Tổ Tiên chúng ta đã khai tạo ra các Thiên Giới vô số vô biên cõi nước Trời Là để cho chúng ta những người con cháu trở về Nguồn Cội hưởng phước sanh sống an vui tự tại. Không còn khốn khổ luân hồi sa đọa nữa.

 

Cha Trời, Địa Mẫu là ai ? mà chúng ta thành kính quy y

Cha Trời, Địa Mẫu là Hiện Thân của Khai Hóa Tổ Tiên

Hai đấng tối cao vũ trụ.  Cha Rồng, Mẹ Tiên.

Nhân loại con người có ra, là do Cha Trời Mẹ Trời sanh ra. Lưu truyền nòi giống con người cho đến tận bấy giờ.

Chúng ta đang mang dòng máu trong người, chính là dòng máu của Cha Trời Mẹ Trời.

Nhưng chúng ta đã quên Nguồn quên Cội lạc loài bơ vơ mãi trong chốn bụi trần. lặng hụp mãi trong bể khổ trầm luân. Cũng tại vì chúng ta không biết mình từ đâu sanh ra. Như cây mất gốc nên mãi héo cành rũ ngọn. Như nước không nguồn cạn phước cạn đức khốn khổ triền miên hết khổ nầy đến khổ khác. Trải qua không biết bao nhiêu số kiếp đọa đày. Nay chúng ta trở về với Nguồn với Cội là chúng ta đại giác ngộ nhận thức được rằng. Cha Trời Mẹ Trời không những là hai đấng Cội Nguồn của chúng ta. Mà còn là  Hai đấng quyền năng vô hạn. Thần thông pháp thuật vô biên chuyện gì làm cũng được.  Lại là hai  đấng giàu có nhất vũ trụ. Chủ nhân của tất cả nhất là sự giàu có về ngọc ngà châu báu. Khắp toàn tam thiên đại thiên thế giới. Cũng như thất sơn châu báu hạ thiên vũ trụ.

 

Tốm lại :

Chúng ta trở về với Cội Nguồn là chúng ta muốn gì được nấy. muốn được giàu có như ý, quyền năng như ý, hạnh phúc như ý thời chúng ta phải biết nghe lời Cha Trời dạy bảo, tùy làm theo lời dạy bảo Cha Trời nhiều hay ít mà hưởng phước Trời lớn hay nhỏ. Công lớn thời làm vua trời. Công nhỏ thời làm dân trời. Nói chung làm theo lời Trời dạy đều được lợi ích. Nhất là lợi ích siêu sanh về Thiên Giới sanh sống, không còn sa đọa khốn khổ nữa. Tổ Tiên, Cha Trời Địa mẫu là ba ngôi tối cao vũ trụ, không ai cao hơn Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Ba ngôi vô thượng tối cao nầy. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng chỉ là con cái, con cháu của Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu mà thôi. Ba ngôi tối cao nầy quyền năng vô hạn quyền phép vô biên. Sanh vũ trụ, tận diệt vũ trụ theo ý muốn của mình. Ba ngôi hóa Công của Tạo Hóa. Có đủ quyền năng ban phước cho những ai làm lành hướng thiện không nghịch lại Thiên Ý Cha Trời. Giáng họa cho những ai hành ác đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời.

 

Chúng ta đã quy y trở về Cội Nguồn là chúng ta từ đây đi vào con đường hết khổ. Chúng ta tuyệt đối tin vào lòng thương yêu của Cha Trời Mẹ Trời đối với chúng ta. Chúng ta càng  thành tâm tỏ lòng hiếu kính quỳ dưới chân Cha Mẹ. Cầu mong Cha Mẹ che chở. Và ban ân đức cho chúng ta. Thời chúng ta sẽ được như ý. Nhất là siêu sanh về các cõi trời sống trên châu báu Thiên Đàng Cực Lạc.

 

Chúng ta đã quy y Nguồn Cội. Là chúng ta đi vào ngôi vị thừa kế những gì Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu đã tạo ra, và tiến đến làm chủ tất cả. Làm chủ vũ trụ. Làm chủ tam thiên, đại thiên thế giới. Làm chủ Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Làm chủ Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, Thiên Hà Ngân Hà. Cho đến làm chủ muôn loài vạn vật.

 

Trong sự làm chủ nhất là làm chủ Thiên Bút Văn Kinh của Trời. Truyền bá lại cho các thế hệ sau. Thời phải nói sự làm chủ nầy không thể nghĩ bàn. Dù cho trăm nghìn ức kiếp cũng không thể nào kể hết những lợi ích của sự truyền bá Thiên Bút cho đời. Có thể nói sự thành đạt như ý.

 

Chúng ta đã quy y trở về với Cội với Nguồn là sự quy y cao nhất không còn sự quy y nào cao hơn nữa. Lấy Thiên Ý làm kim chỉ nam. Lấy Thiên Luật làm sự sống nhất là Thiên Luật Nhân Quả, gieo giống gì thời trổ ra giống nấy. Vì thế chúng ta phải tuyệt đối gieo ra giống lành những hạt giống Văn Hóa Cội Nguồn mà Cha Trời đã trao cho chúng ta.

 

Đã nhập Đạo. Thời từ đây luôn yêu thương đồng loại Đồng Bào Anh Em. Làm cho nhân loại anh hạnh phúc Nhất là làm cho Thân - Khẩu - Ý thường trong sạch. Hội tụ đủ Nhân Hạnh, Đức Độ, Tài Năng. Thừa hành di chí Ông Cha. Tận độ nhân loại Anh Em. Siêu sanh về các cõi trời Đạo Quả Viên Mãn.

 

Hội Đồng Thánh Đức thuyết giáo xong  đồng phất nước trong cam lộ về phía  đại chúng bắt ấn Tí, bắt ấn Ngọ làm phép . Nguyện rằng:

Cơ Trời ứng hóa

Thuận theo Thiên Ý

Đương nguyện nhơn sanh trở về Nguồn Cội, thấu suốt Đại Đạo. Phát vô thượng tâm.

Cơ Trời ứng hóa

Thuận theo Thiên Ý

Đương nguyện nhơn sanh, thâm nhập chánh kinh, thấu suốt Thiên Ý cha Trời, hành trì Thiên Luật, trí huệ như hải.

Cơ Trời ứng hóa

Thuận theo Thiên Ý

Đương nguyện nhơn sanh, theo bước Cha ông. Thừa hành di chí, thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại.

 

Lễ khai kinh nhập Hội, nhập Đạo đến đây là hết . Đại chúng bái lạy ấn xá  rồi lui ra. Nếu lễ lớn thời Chiêng, Trống, Nhạc. Khai lễ cũng như Bế Mạc long trọng hơn nữa.

----------------------------------

 

Những điều cần chú ý:

Quốc Bảo khai kinh là những Văn Kinh cơ bản. Còn muốn thêm hay bớt Văn Kinh. Cho phù hợp hành lễ. NGỘ BIẾN, TÙNG QUYỀN. Thời ban tổ chức khai kinh. Hay người khai kinh, không cần phải khuôn rập theo Văn Kinh. Tỳ Nghi thêm hoặc bớt Văn Kinh, cho phù hợp nơi hành lễ.

 

 

KHAI KINH SỐ 6

 

THEO NGHI THỨC VẠN ĐẠI

NGHI THỨC

PHONG THÁNH

 

Nghi Thức : giới thiệu thành phần tham dự

Thành phần cao cấp, cũng như chức sắc cao cấp

Nghi Thức : giới thiệu thành phần tài trợ

Nghi Thức đi vào đại lễ

Nghi thức đi vào đại lễ:

Chuông kim cang. Trống bát nhã hiệp nhau đánh 3 hồi 3 tiếng.

Chủ lễ văn tế 3 vị

Tới trước bàn thờ tam cấp. Tổ Tiên Thiên Ấn. Cha Trời, Mẹ Trời. Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương Uy Nghi Trang Nghiêm. Thắp đèn, đốt hương, đứng ngay ngắn trước bàn thờ. Chủ lễ bước tới một bước  quỳ xuống xướng đọc văn tế. Hai bên Tả Hửu chủ lễ phía sau lắng nghe.                  

 

VĂN TẾ DÂNG HOA

Chủ lễ xướng đọc

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lắng nghe

 

Tinh Hoa rực thắm sắc hương hoa

Thành tâm dâng hiến Cội ! Ông Cha

Thuận Hiếu ! chúng con lòng đóa tưởng

Cha Trời, Địa Mẫu mãi ngợi ca

Khấu bái

( đánh tiếng Chiêng, tiếng Trống)

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống

 

VĂN TẾ TỬU

Chủ lễ xướng đọc

Hai bên Tả Hửu chủ lễ  lắng nghe

 

Tửu Vị ấm nồng tửu vị hương

Thành tâm dâng hiến Đức Tổ Tiên

Cha Trời, Địa Mẫu lòng thương tưởng

Chúng con thành kính nguyện náo nương

Khấu bái

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống

 

VĂN TẾ DÂNG TRÀ

Chủ lễ xướng đọc

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lắng nghe

 

Thảo Mộc tinh hoa mỹ vị trà

Thành tâm dâng hiến Cội ! Ông Cha

Cầu mong Đại Đạo nguồn Thiên Ý

Thiên Luật bao trùm Đạo Tinh Hoa

Khấu bái

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống

 

VĂN TẾ KHAI

CHIÊNG - CHUÔNG

Chủ lễ xướng đọc

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lắng nghe

 

Kim cang Chuông kệ chuyển âm vang

Truyền tấu càn khôn khắp hư không

Nay ngày Phong Thánh Ngôi Thiên Ý

Thừa hành di chí Đạo khai thông

Khấu bái

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống

 

 

VĂN TẾ KHAI TRỐNG

Chủ lễ xướng đọc

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lắng nghe

 

Phúc Thiên Âm Pháp Trống dậy vang

Ấn truyền đại Đạo  khắp thế gian

Phong Thánh, Thiên Quyền ngôi Thiên Ý

Uy linh tột thế, đại vinh quang

Khấu bái

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống

 

VĂN TẾ CHIÊNG - TRỐNG

HỢP NHẤT

Chủ lễ xướng đọc

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lắng nghe

 

Âm Dương Chiêng Trống hiệp ban ra

Truyền tấu Ý Trời, khắp bao la

Vinh quang truyền Ấn ngày phong Thánh

Linh quang chiếu diệu khắp hà sa

Khấu bái

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống

 

VĂN TẾ KHAI NHẠC

Chủ lễ xướng đọc

 

Ngày phong Thánh.  Sáo, Kèn, Chiêng, Trống

Đờn hòa theo Truyền Thống Thánh Ca

Chung nhau hiệp lực ban ra

Truyền đi Thánh Lễ đăng quang lẫy lừng

 

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Cả 3 chủ lễ đồng lạy xuống

Tất cả lắng nghe :  Đàn, kèn, sáo chiêng trống tấu bài Thánh Lễ.  xong đâu vào đấy. Ban Chủ Lễ tiếp tục xướng đọc Văn Tế. Diễm Văn với giọng trầm hùng

*         *         *

VĂN TẾ

ĐỌC DIỄN VĂN

Ban chủ lễ quỳ ngay thẳng

Hai bên Tả Hửu chủ lễ chấp tay trước ngực lắng nghe

Chủ lễ xướng đọc văn tế với giọng bồn bi ai

Có đờn bầu cùng các nhạc cụ khác hòa theo

 

Khổ thay :

Sống ở đời mấy ai là yên ổn

Trần Gian bể khổ!

Chỉ là nơi cõi tạm!

Thế mà hoạn nạn, tai ương, bệnh tật, tử sanh

Một cuộc sống bể dâu!

Lênh đênh ba chìm bảy nổi

Họa vô đơn chí lòng lo mãi

Kiếp con người trần tục

Mấy ai không khổ ải

Nhọc nhằn bươn chải

Nhưng kết quả ra đi, cũng trắng tay

Khéo thương thay

Cuộc sống trần gian

Mãi bán lấy tai ương quanh quẩn

Khổ ơi là khổ

Biết bao thảm cảnh trên đời

Ngậm ngùi rơi lệ kiếp người trần gian

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Chủ lễ xướng đọc tiếp với giọng kể lể

Đờn tranh sáo trúc hòa theo

 

Một tấm lòng thương

Một cuộc hy sinh

Xả thân vì đời, vì nhân loại anh em

Nào đợi tập rèn, tài trí siêu nhân

Nào đợi giàu sang, tài ba xuất chúng

Chỉ vì người

Một manh áo vải

Lao vào bể khổ cứu với nhân loại anh em

Chỉ một nắm rau ranh

Cũng thấy đà ngon miệng

Màng chi cao lương mỹ vị

Khắp Đông - Tây vạn dặm cứu người

Thời vận may

Gặp Cội gặp Nguồn

Rèn chí lớn trong ngôi nhà Đạo Đức

Gươm nghĩa nhân đầy dũng khí tự tin

Kể chi hiểm nguy

Kể chi bản thân

Kể chi nhọc nhằn gian khổ

Kể chi ngăn cản yêu ma

Chí đại hùng thúc dục

Lòng đại bi nhẫn nhục vượt qua

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Với giọng hào khí cao ngút chủ lễ xướng đọc

 

Nào sợ chi

Tù ngục đao to búa lớn

Liều mình như chẳng có

Làm cho

Yêu Tinh, Quỉ Dữ kinh hồn bạc vía

Gươm trí huệ

Tuy chưa mài

Nhưng vô cùng sắc bén

Bước dọc ngang theo khí thế Ông Cha

Chữ đức chuyển xây

Chữ tài ẩn nhẫn

Trước mắt là biển khổ

Sau lưng là phiền não, nghiệp dữ hoành hành

Nhưng luôn vững chí

Tận độ dân tình

Chốn trần đời

Bao trùm u minh địa ngục

Khắp nhân sanh tuôn lệ vạn nghìn sầu

Nhìn thế sự lạc vào vinh nhục

Mà quên đi Nguồn Cội Ông Cha

Hỡi mấy ai

Ngược dòng trần thế

Nằm sương gối tuyết

Tắm mưa gội gió

Kể gì thân xác

Vì đại nghĩa

Vượt qua nguy khốn cứu dân

Thà thác mà linh hồn hiển Thánh

Còn hơn sống mà chỉ biết cái ta

Chết đi thành Quỉ thành Ma

Luân hồi sanh tử còn chi Linh Hồn

Phải ra sức!

Ngăn đường Địa Phủ

Thiên Đàng mở cửa khai ra

Chí cứu dân, lòng người Trời Tỏ

Trên Ân Thiên nâng đở hiển vinh

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống

Chủ lễ xướng đọc giọng trầm hùng cao vút

Nhạc lễ Kèn, trống, chiêng, đàn, sáo hòa theo

 

Mừng ngày hôm nay!

Ngày anh linh phong thánh

Đại lễ bừng lên

Vũ trụ ngút ngàn tỏa sáng

Nổi lên chiêng trống

Đất trời dậy sóng chuyển rung

Nhạc lễ hòa theo

Đất trời anh linh tỏa sáng

Tiếp nối di chí.

Cha Ông năm nghìn năm Văn Hiến

Truyền trao Ấn Bút

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đồng vui

Tột thế Uy linh.

Nhang đèn khói hương cờ xí

Lời ca tiếng hát, cao ngút trời xanh

Khí thế bừng lên

Truyền thống Cha Ông vang lừng vạn cõi

Anh Linh Quốc Tổ

Sơn hà  rực rỡ trổi xuân

Đất trời chuyển giao

Non sông Rồng Tiên phất phới

Bừng lên Quốc Giáo

Trổi dậy Hồn Thiên sông núi

Khí thế oai linh

Hổ dậy, Rồng bay Phụng múa

Nhân loại hướng về một mối

Đạo cao tột thế

Cơ đồ Thánh Đức Ông Cha

Nối chí Hùng Vương

Sừng sững công ơn Quốc Tổ

 

Nhớ thưở xưa!

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu

Khai sanh tất cả!

Vũ trụ, tam thiên, ba cõi

Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ

Nhật, Nguyệt, Tinh Tú

Thiên Địa Càn Khôn

Muôn loài vạn vật sanh linh

Công lao gian nan vất vả

Để lại cháu con thừa hưởng

( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)

Chủ lễ xướng đọc với giọng khoang thai

Ngân nga.

 

Đẹp thay !

Những ai có tấm lòng nhớ tưởng

Vẻ vang thay ! rực rỡ thay!

Những ai bước vào ngôi Thánh Đức

Tiếp nối mặt trời Thiên Ấn

Mãi sáng bừng 84 triệu năm

Chí công lao một thời khó khăn

Mà trải dài muôn ức vạn nghìn thế hệ

Cội Tiên Rồng trên ngôi cao chín bệ

Năm màu da đồng loại anh em

Xin cúi nguyện!

Tình đồng loại, nghĩa Đồng Bào

Mãi thương yêu đùm bọc chan hòa

Một Cội năm nhành !

Năm màu da luôn đoàn kết keo sơn

Nền Thiên Luật Cha Ông, luôn rộng mở

Dựng cơ đồ theo di chí Quốc Tổ Hùng Vương

Hết dạ vì dân

Tiếp Ấn Trời Cha không gì lay chuyển

Hùng khí Cha Ông vạn tuế muôn năm

Sơn Hà trổi dậy ứng linh

Non Sông Tổ Quốc chuyển mình cao bay

 

*           *           *

 

TIẾP THEO

 

LỄ PHONG ẤN

DO HỘI ĐỒNG THÁNH ĐỨC TRUYỀN TRAO VÀ LỜI TUYÊN THỆ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHONG ẤN

1-    Là nguyện hết lòng Phụng sự :  Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Đời đời kiếp kiếp. Sống theo Thiên Ý hành theo Thiên Luật.

2-   Là nguyện hết lòng Phụng sự nhân loại am em. Làm cho nhân loại anh em hội nhập Cội Nguồn trở thành chánh đẳng chánh giác, trí huệ như hải.

3-   Là nguyện hòa đồng cùng Hội Thánh coi nhau như anh em ruột thịt chan hòa. Keo sơn chặt chẽ. Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công đại thành công.

LỜI THỀ QUYẾT ĐỊNH

Đã trở thành Đạo Viên. Thiên Đạo Cội Nguồn Tối CaoVũ Trụ mà phản lại lời Nguyện Thệ của chính mình. Thời căn thân linh hồn sẽ bị hủy diệt. Không mong gì trở lại kiếp con người. Đời đời khốn khổ sa đọa nơi u tối. XIN THỀ, XIN THỀ, XIN THỀ.

                        

NHỮNG VỊ ĐƯỢC PHONG THÁNH ĐỒNG TỤNG BÀI KỆ TÁN THÁN UY LINH TỔ TIÊN CHA TRỜI MẸ TRỜI CÓ NHẠC KÈM THEO

 

Đấng Cha Ông Vô Thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Tổ Tiên khắp trời người

Nay con nguyện nương về

Dâng lên lời ca ngợi

Ức khiếp không cùng tận

Cội Cha Ông như như rỗng lặng

Cảm ứng linh chẳng thể nghĩ bàn

Pháp Thân vi diệu đạo tràng

Ứng linh, linh ứng khắp cùng ứng linh

Chúng con thệ nguyện quy y

Hành trì Thiên Ý rộng gieo đức lành

Nam Mô vô tận Cội Nguồn

A Men như ý nguyện thành A Men

( đánh hồi Chiêng hồi Trống bế mạc kết thúc)

Các vị Thánh lễ bái rồi lui ra

 

Lễ phong Ấn, phong Thánh đến đây là hết.

----------------------------------

 

 

Những điều cần chú ý:

Quốc Bảo khai kinh là những phần Văn Kinh cơ bản. Còn muốn thêm hay bớt. Cho phù hợp tình thế, NGỘ BIẾN, TÙNG QUYỀN. Thời ban tổ chức khai kinh. Cũng như cá nhân có trách nhiệm đứng ra tổ chức khai kinh. Không cần phải khuôn rập theo Văn Kinh. Mà tùy nghi thêm, hoặc bớt Văn Kinh. Cho phù hợp nơi tổ chức hành lễ. Không làm trở ngại cho việc hành lễ.

*          *           *

           

 

KHAI KINH SỐ 7

 

ĐỌC TỤNG NHÂN LUÂN

HIẾU NGHĨA

            

Chuông đánh ba hồi 3 tiếng, thắp đèn đốt hương

Chấp tay ngang ngực niệm

Án Lam xóa ha ( 3 lần)

Đánh tiếng chuông niệm tiếp

Án Ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ.

Đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám ( 3 lần)

Tiếp theo

Lạy 3 lạy quỳ ngay thẳng cầm ba cây hương ngang trán niệm.

Nguyện đem lòng thành kính

Cầu lên đức Tổ Tiên

Cha Trời cùng Địa Mẫu

Cứu khổ chúng chúng con

Tai họa biến tiêu tan

Sống bình yên an lạc

 

CẦU NGUYỆN:

Nay có Con, Cháu, Đệ Tử tên là:--------------------ở tại Thôn-----------------Xã---------------------Quận Huyện-----------------------------Tỉnh---------------------Nước Việt Nam

Tại nơi Cư Gia , Am, Thất, Miếu, Đình, Đền, Chùa. Tụng kinh trì chú. Nhơn Luân Hiếu Nghĩa. Xả bỏ mê đồ. Siêu sanh thiên giới. Gia đình hạnh phúc, gia đạo yên vui. Nguyện Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu ứng linh chứng giám. Nam Mô A Men.

Nhất tâm cung kính:  Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tối cao Tam Bảo. Pháp Thân vô cùng vô tận khắp pháp giới hư không. Bao trùm quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Nhất tâm cung kính:  Chí Tôn Thiên Đế, Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới hư không. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy )

Nhất tâm cung kính: Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Pháp Thân phân hóa mười phương. Chuyển đại pháp luân. Khắp cả Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Cứu khổ sanh linh khắp Ta Bà thế giới.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

 

KHAI KINH

 

Gõ 5 tiếng Chuông xong. Gõ 4 tiếng Mõ rời từng tiếng một, nghỉ hai nhịp.  Tiếp theo gõ hai tiếng Mõ liền nhau, rồi nghỉ một nhịp gõ tiếng Mõ cuối cùng, tổng cọng là 7 tiếng Mõ.

Sau đó Chuông - Mõ hòa nhau như sau.

Chuông một tiếng, Mõ một tiếng.

Chuông đủ 3 tiếng, thời ngưng chờ Mõ đánh thêm một tiếng nữa, tiếng thứ 4, thứ 5, thứ 6 liền nhau rồi Chuông gõ cùng lúc với tiếng Mõ thứ 7.

Tiếp theo là xướng kệ, tụng kinh.

           

Cội Nguồn Đại Đạo rất cao sâu

Trăm nghìn ức kiếp khó tìm cầu

Nay con gặp đặng chuyên trì tụng

Nguyện rõ chân kinh lý nhiệm mầu

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

 

Tụng kinh công đức thù thắng hạnh

Tiêu tan tai họa chuyển siêu sanh

Phổ nguyện Cha Trời Thiên Ý Luật

Về Trời hưởng phước rạng uy danh

( gõ chuông đồng bái lạy)

 

Nguyện theo Truyền Thống chí Cha Ông

Phổ hóa Chân Như Cội đại đồng

Tiêu tan nghiệp chướng vô ức kiếp

Diệt trừ phiền não huệ linh thông

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

 

Nguyện theo Nguồn Cội Đức Trời Cha

Thành Phật, Thánh, Tiên khắp hà sa

Cứu khổ ban vui cùng nhân loại

Từ Bi mở rộng huệ nở hoa

Cha Trời, Địa Mẫu sáng soi

Chứng tri công đức chúng con hành trì

Lời kinh chuyển khắp, Hửu, Vô vi

Gieo nền Chánh Giáo sanh sôi nẩy mầm

Lời kinh tận độ khắp cùng

Xóa tan khốn khổ trở về Thiên Ban

Nam Mô vô tận hư không

A Men như ý ước mong đạt thành

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Phần khai kinh đến đây là hết

 

Tiếp theo là phần tụng kinh. Chọn lấy những phần kinh trong  Kinh Nhân Luân, Hiếu Nghĩa. Trì Tụng.

*        *         *

 

Tụng kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa xong

Thời xướng tụng đọc tam nguyện.

 

Nam Mô A Men:

Đương nguyện Thế Nhân, quy kính Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Thuận Theo Kinh Bảo Thiên Ý Cha Trời. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Nam Mô A Men:

Đương nguyện Thế Nhân, phát vô thượng tâm thấu suốt kinh tạng trí huệ như hải.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Nam Mô A Men:

Đương nguyện Thế Nhân, phát vô thượng tâm, thống lý đại chúng không gì chướng ngại.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Ban hộ niệm cũng như ban trì tụng đồng xướng kệ tụng đọc rằng.

Nguyện đem công đức nầy

Hồi hướng đến khắp cùng

Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ

Hết khổ sống hạnh phúc an vui

*          *           *

Phần khai kinh, cũng như tụng kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa đến đây là hết.

 

KHAI KINH SỐ 8

 

NGHI THỨC KHAI KINH CẦU SIÊU

CŨNG NHƯ NGHI THỨC CẦU SIÊU

 

NGHI THỨC:

Đại chúng tề tựu, ban chủ lễ thắp đèn, đốt hương. Một bên Duyệt chúng (Mõ) một bên duy ma ( chuông)  ban chủ lễ đứng ngay ngắn chấp tay trước ngực. Nghe chuông đánh ba hồi 3 tiếng.

Chủ Lễ bước tới trước một bước mật niệm.

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

Án lam xóa ha  (đọc 3 lần)

Gõ tiếng chuông niệm tiếp

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ

Đạt mạ ta phạ, bà phạ, truật độ hám

Chủ Lễ lạy quỳ ngay thẳng. Cầm 3 cây hương dâng lên ngang trán xướng niệm.

Nguyện đem lòng thành kính

Dâng lên đấng Tổ Tiên

Đấng tối cao thiêng liêng

Cùng Cha Trời, Địa Mẫu

Phật, Thánh, Tiên, cao cả

Khắp pháp giới mười phương

Nguyện tối cao ân trên

Cảm ứng linh gia hộ

Cảm ứng linh tận độ

Xa biển khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác

KỲ NGUYỆN:

Kim ( Nay)  có đệ tử chúng con tên là:-----------------------

Niên --------------nguyệt-----------------nhật---------------

Kim cứ ( Tại ) Cư Gia, Chùa, Đình, Đền, Thất,  Thôn--------------------Xã----------------------

Quận Huyện-----------------------Tỉnh----------------------Nước Việt Nam.

Gia Đường:  Kiến đàn cung phụng Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tu hương phúng kinh--------------( phục hồn) Tiên Linh húy kỵ----------------) cầu siêu độ sự.

Kim ( nay) tên gia chủ ------------------phụng vị-------------

Tên hương linh. Dứt sạch nghiệp chướng, tốc xả mê đồ siêu sanh Thiên Giới. Cung kính Cha Trời Mẹ Trời. Duy nguyện phù thùy chứng giám.

 

TÁN DƯƠNG

 

Đấng Cha Ông Tối Thượng

Vũ Trụ chẳng ai bằng

Cội Nguồn của muôn loài

Cha Trời luôn truyền dạy

Quy Y về Nguồn Cội

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Siêu sanh trở về trời

Hưởng phước vô cùng tận.

 

QUÁNG TƯỞNG

 

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu

Cảm ứng linh không thể nghĩ bàn

Pháp thân vi diệu Đạo Tràng

Linh linh ứng ứng khắp cùng ứng linh

Cội Nguồn cung kính quy y

Về trời sống mãi không gì vui hơn.

 

KÍNH LỄ:

Nhất tâm cung kính:

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tối cao Tam Bảo. Cội Nguồn tất cả. Khắp pháp giới hư không. Bao trùm Trần Gian, Thiên Đàng Địa Phủ. Quá khứ, hiện tại, vị lai.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Nhất tâm cung kính:

Chí Tôn Thiên Đế. Long Hoa Giáo Chủ. Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới hư không. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Nhất tâm cung kính:

Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ. Pháp thân phân hóa mười phương. Chuyển đại pháp luân. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Cứu khổ khắp Ta Bà thế giới sanh linh.

( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Ban Chủ Lễ cũng như ban hộ niệm đồng tụng LONG HOA ĐẠI BI ở phần đầu Quốc Bảo Khai Kinh

 

TÁC BẠCH TIÊN SỚ:

 

Kế thủ ứng linh đấng Cha Ông

Cảm tương phước đức khấc từ ân

Vô biên khổ ải, vô  biên dứt

Ngũ thể đầu thành tịnh lục căn.

 

Kim hữu đệ tử chúng con.------------------phụng sự tu hương phúng kinh-----------------( tịch điện” trai tuần, húy kỵ)--------------kỳ siêu độ sự.

Kim tắc:  Thượng khởi sớ chương.  Cung bạch Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Duy hào tướng quang trung, phủ thùy minh chứng. ( đọc sớ )

PHỤC DĨ:

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Ban xuống ân sâu. Ứng linh giải thoát chi môn. Siêu sanh Thiên Đàng Cực Lạc.

BÀI VỊ SỚ:

Việt Nam Quốc.-------------------Tỉnh-------------------Quận Huyện. Hiện trú ngụ tại Thôn----------------Xã  Phụng sự tu hương phúng kinh ( thiên cửu------------------( * )--------------húy kỵ ) Khai kinh chi lễ báo đáp thù ân kỳ siêu độ sự.

Kim đệ tử ( tang chủ) Đồng gia môn hiếu quyến. Nội, Ngoại đại tiểu đẳng.

DUY NHẬT BÁI CAN:

Cội Nguồn Cha Ông phủ thùy tiếp độ

THỐNG NIỆM:

Phụng vị------------------( phủ quân” nhụ nhơn” chi linh cửu ) chi linh.

TRƯỢNG THỪA:

Cội Nguồn:  Dĩ siêu thăng. Toàn lại Thiên Bút Kinh Văn nhi giải thoát tư lâm------------( * )-------------khai kinh chi lễ, kiền trượng thiền hòa ( Đạo Tràng) chi niệm phúng tụng Đại Thừa. Đại Đạo Thiên Ý Trời Cha. Gia trì siêu sanh Thiên Giới.

ĐẢNH LỄ:

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tập thử hương nhơn cầu siêu độ sự. Kim tắc cẩn cụ sớ văn hòa nam bái bạch.

 

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tác đại chứng minh

Nam Mô A Men

Chí Tôn Thiên Đế, Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa. Tác đại chứng minh.

Nam Mô A Men

 

CUNG PHỤNG:

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Tiếp dẫn. Địa Tạng Từ Tôn, tiếp xuất u đồ chi khổ. Minh Dương Liệt Thánh đồng thùy mẫn niệm chi tâm.

PHỤC NGUYỆN:

Từ bi vô lượng lân mẫn hửu tình . Tiếp hương linh Thiên Đàng Cực Lạc tiêu diêu. Phò dương quyến Nam Sơn thọ khảo.

NGƯỠNG LẠI:

Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu chứng minh cẩn sớ.

Tuế thứ ---------------niên--------------nguyệt--------------nhật.

Con Cháu đệ tử chúng đẳng:

Hòa Nam Thượng Sớ.

 

Nếu không sớ thì:

Kim tắc ( 1 ) Cung Bạch Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, duy nguyện từ bi phủ thùy tiếp độ:

Phụng vị --------------tên hương linh---------------chi hương linh. Nguyên thừa ơn trên dĩ siêu thăng, toàn lại kinh văn nhi giải thoát.

Khuông phò Tín Chủ dĩ bình an. Tỷ hộ toàn gia nhi khương thái. Thiệt Lại hồng ân Cha Trời Địa Mẫu chứng minh cẩn bạch.

LINH CHÚ DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế. Đà la ni đế, ni ha ra đế

Ma ha già đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha  (3 lần)

CHỦ LỄ XƯỚNG:

Thỉnh linh quy y Cội Nguồn

Thỉnh linh quy y Cội Nguồn

Thỉnh linh quy y Cội Nguồn

Đồng niệm: cho đến khi rước linh ảnh, hoặc bài vị đến trước bàn thờ Cha Trời Mẹ Trời.

Nam Mô A Men. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa linh ứng, ứng linh.

CHỦ LỄ XƯỚNG:

Trở về Cội Nguồn. Thành Tâm kính lễ

Đồng Hòa.

Tam Bái

Hửu chức xướng:

Hồ quỳ:

Hương Linh quy y Cội Nguồn

Hương Linh quy y Cha Trời

Hương Linh quy y Địa Mẫu

Hương Linh quy y Cội Nguồn. Hương Linh không còn sanh tử

Hương Linh quy y Cha Trời .  Hương Linh không còn khổ não

Hương Linh quy y Mẹ trời . Hương Linh không còn sa vào ác đạo

Hương Linh trở về Cội Nguồn. Hương Linh thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

NGUYỆN:

Tổ Tiên Cha Trời, Địa Mẫu phóng quang tiếp độ ------------------Phục vị ----------------chi Hương Linh

ĐỒNG HÒA:

Siêu sanh Thiên Giới

CHỦ LỄ SÁM THÁN:

Tội từ tâm khởi, đem tâm sám

Tâm giác ngộ rồi, tội liền tiêu

Tội tiêu tâm tịnh, thảy đều không

Thế mới thật là chơn sám hối

Nguyện Hương Linh.

ĐỒNG HÒA

Tội ức kiếp biến tan

ĐỒNG TÁN:

Thiện Tài đồng tử

Ngũ phận tam tham

Siêu sanh tử độ hương hồn

Tảo vãng về trời

Nhược nhơn, nhược nhơn quy y Nguồn Cội

Bất đọa tam đồ:

Nam Mô A Men:  Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chứng minh ( 3 lần )

CHỦ LỄ XƯỚNG:

Linh tại Cửu Huyền , đảnh lễ tạ

ĐỒNG HÒA:

Tam Bái

TẢ CHỨC XƯỚNG:

Thỉnh Linh hoàn cựu sở.

 

KHAI KINH KỆ

 

Cội Nguồn Đại Đạo rất cao sâu

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

Nay con gặp đặng chuyên trì tụng

Nguyện rõ chân kinh lý nhiệm mầu.

 

ĐỒNG TỤNG:

Long Hoa bát nhã mật đa tâm kinh. Ở phần sau cùng Quốc Bảo khai kinh.

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam mô a di đa bà dạ. Đá tha già đa dạ. Đá địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đá. Tất đam bà tỳ. A đi rị Đá, tỳ ca lan đế. A di rị đá. Tỳ ca lan đa. Già di nị. Già già na. Chỉ đa ca lệ. Ta bà ha.

 

HỒI HƯỚNG:

 

Cầu siêu công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quang siêu độ

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

Nguyện theo Thiên Ý hành Đại Đạo

Nguyện an trụ chân như Nguồn Cội

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng sanh

Giai cọng thành Đại Đạo.

 

PHỤC NGUYỆN:

Đệ Tử Chúng Đẳng :  Cập Tín Chủ cung tựu Cha Trời Địa Mẫu, phúng tụng đại thừa kinh chú, xưng tán hồng danh Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Công đức chuyên vì kỳ siêu Hương Linh-----------------pháp danh---------------tốc xả mê đồ, siêu sanh Thiên Giới. Nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu.

Nguyện Hương Linh đắc Đạo cao siêu, kỳ gia quyến hàm triêm lợi lạc. Âm Siêu Dương thái , pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình. Nhân Loại anh em khắp cùng, tề thành Đại Đạo.

Nam Mô A Men:

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu cứu khổ ban xuống ân sâu

TAM TỰ QUY Y:

Tự Quy Y  Nguồn Cội : Tổ Tiên, tối cao vô thượng.

Đương nguyện, chúng sanh. Nhân loại anh em thế giải Đại Đạo phát vô Thượng Tâm.

( gõ tiếng chuông đồng lạy 1 lạy)

Tự Quy Y  Thiên Ấn,Thiên Bút :

Đương nguyện, chúng sanh. Nhân Loại anh em, thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải.

( gõ tiếng chuông đồng lạy 1 lạy )

Tự Quy Y Cha Trời, Địa Mẫu:

Đương nguyện, chúng sanh. Nhân loại anh em thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.

( gõ tiếng chuông đồng lạy 3 lạy bái bốn bái)

*          *           *

 

SỚ LÀM TUẦN

Vạn Đức Từ Tôn. Chững tế u minh chi lộ----------------tuần phủ chi kiền, kỳ tiến bạt chi chương. Nhứt niệm chí thành, thập phương cảm cách.

BÀI SỚ VỊ:

Việt Nam Quốc--------------------------Tỉnh------------------Quận Huyện---------------------Xã--------------------Thôn. Cung tự vu----------------------Tự Phụng Sự tu hương phúng kinh--------------------chi trai tuần báo đức thù ân kỳ siêu độ sự.

Kim đệ tử chúng con--------------------------

Duy Nhật Bái Can:

Cội Nguồn Tối Cao : Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu phủ thùy tiếp độ.

THỐNG NIỆM:

Phụng vị---------------------

Trượng Thừa:

Hồng Ân Cha Trời, Địa Mẫu, ban cho các cõi nước Trời. Y diệu pháp cao đăng Thiên Đàng Cực Lạc.

Tư Lâm-----------------Chi trai tuần. Chánh tri khôn phủ đệ----------------Điện------------------Minh Vương án tiền trình quá. Do thị túc thanh phạm vũ. Tổ Triễn trai nghi, kiền trượng thiền hòa tuyên dương pháp sự. Phúng tụng Đại Thừa. Pháp bảo tôn kinh. Gia thì vãng sanh tịnh độ thần chú.

ĐẢNH LỄ :

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tam Thân Bửu Tướng. Vạn Đức Kim Dung, tập thử Thiện Nhơn. Kỳ cầu siêu độ. Kim tắc cẩn cụ, sớ văn hòa nam bái bạch.

Nam Mô A Men:

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa mẫu hóa độ Linh Căn cảm ứng chứng minh.

Nam Mô A Men:

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cảm ứng chứng minh

DIÊM PHỤNG:

Tam thừa Thượng Thánh. Tứ Phủ Vương Quan. Thập Điện Tử Vương. Minh Vương Liệt Thánh đồng thùy tiếp độ, cọng chứng vãng sanh.

PHỤC NGUYỆN:

Từ Bi bất xả. Tế độ vô biên. Quá giả xá. Tội giả trừ. Tiếp Hương Linh, suyền đăng siêu sanh Thiên Đàng Cực Lạc. Phước tự tăng, lộc tự chí.

Bảo nhi tôn thọ hưởng Nam Sơn.

NGƯỠNG LẠI:

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Chứng minh cẩn sớ

Tuế thứ---------------niên---------------nguyệt---------------

Đệ Tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ.

--------------------------------------------

 

Những điều cần chú ý:

Quốc Bảo khai kinh, là những phần Văn Kinh cơ bản. Còn muốn thêm hay bớt kinh văn. Cho phù hợp khôn khổ hành lễ. NGỘ BIẾN, TÙNG QUYỀN. Thời ban tổ chức khai kinh. Cũng người tổ chức khai kinh, không cần phải khuôn rập theo Văn Kinh. Mà tùy nghi thêm hoặc bớt Văn Kinh. Cho phù hợp nơi hành lễ. Không làm trở ngại cho việc hành lễ.

*           *           *

 

 

KHAI KINH SỐ 9

 

NGHI THỨ TANG LỄ CƯ GIA

 

LỄ KHAI KINH

 

CỬ TÁN:

Tâm nhiên ngũ phận

Phổ biến thập phương

Hương yên đồng tử ngộ chơn thường

Tỷ quán thiệt nan lường

Thoại ái trường quang

Kham hiến pháp trung ương.

 

Nam Mô A Men:  Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ( 3 lần )

CỬ TÁN TIẾP:

Hải chấn triều Âm thuyết phổ môn

Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn

Dương chi nhất đích chơn cam lộ

Tán tác sơn hà địa địa xuân.

 

Nam Mô A Men: Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3 lần)

CHỦ LỄ NÓI PHÁP NGỮ:

Phù thử thủy giả

Bát công đức thủy tự thiên chơn

Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần

Biến nhập tỳ lô hoa tạng giới

Cá trung vô xứ bất siêu luân

Thủy bất tẩy thủy

Diệu cực pháp thân

Trần bất nhiễn trần

Phản tác tự kỷ

Quyên trừ Nội Ngoại

Đản địch đàn tràng

Sái khô mộ chi, tác dương xuân( hay phùng xuân)