Web có hơn 1,100 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục DANH SÁCH BÀI VIẾT.

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

NHÂN LUÂN HIẾU NGHĨA QUYỂN 2

QUỐC BẢO CHÂN KINH

 

NHÂN

 

LUÂN

 

KINH

 

THIÊN ẤN         THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI

 

ĐỨC PHỔ         QUẢNG NGÃI

 

2014

 

Dr. Cao Đức Toàn

 
QUYỂN 2

 

 

 

PHẦN 9

 

KINH CỬU HUYỀN THẤT TỔ

 

Nơi vũ trụ Tổ Tiên hai hóa

Đấng tối cao hiện tướng Long Hoa

Độc tôn tối thượng Như Lai

Vận hành khai hóa đất trời càn khôn

 

Đấng tối cao khai ra bảy giáo

Khai lập ra tam giới hư không

Lập thành vũ trụ tam thiên

Trần gian, địa phủ, lập lên cõi trời

 

Nào nhật, nguyệt, thiên hà tinh tú

Nào tu di, bảy núi báu châu

Thiết vi rộng lớn dường bao

Tam luân bao bọc khắp nào hạ thiên

 

Đấng Cửu Huyền cha chung tất cả

Đấng tối cao vận chuyển huyền cơ

Đi vào sanh diệt, diệt sanh

Tuần hoàn tiến hóa ứng theo luật trời

 

Đấng cửu huyền, công bằng tạo hóa

Đấng sanh thành nòi giống Rồng Tiên

Khắp cùng nhân loại anh em

Đồng chung một bọc, cùng tên Đồng Bào

 

Đấng thiêng liêng khắp cùng tạo hóa

Thường hiển linh cứu vớt cháu con

Hóa thân vô số vô biên

Huyền thông ẩn hiện, Phật, Tiên, Thánh Thần

 

Tùy phương tiện giản truyền chánh giáo

Đạo nhơn luân dìu dắt nhơn sanh

Trở về nguồn cội Cha Ông

Thoát vòng sanh tử Đại Đồng tự do

 

Đấng Cửu Huyền Trời Cha cao cả

Thân đại đồng một thể khắp cùng

Không sanh không diệt thung dung

Không cấu không nhiễm vô cùng oai linh

 

Thân Trời Cha hư không vô tận

Thể vô vi trong sạch không không

Chân tâm chân tánh chân như

Bao trùm hết thảy không gian đất trời

 

Nền thất giáo vốn là Nhơn Giáo

Cũng từ đây chuyển hóa lập nên

Nhơn luân Đại Đạo vô biên

Con đường giải thoát truy nguyên Cội Nguồn

 

Cũng là cửa cuối cùng an nghĩ

Khi bước vào cởi bỏ hết ra

Thân tâm rổng lặng tự nhiên

Hòa cùng vũ trụ bản nguyên Đại Đồng

 

Nền nhơn giáo Cội Nguồn thất giáo

Đấng cửu huyền truyền bá xa xưa

Lưu truyền cho đến ngày nay

Phật, Tiên, Thánh, Chúa có ra từ người

 

Đức Long Hoa Cửu Huyền Tiên Tổ

Đấng oai linh vận chuyển hư không

Vận hành xoay chuyển tam thiên

Đi vào ổn định hiệp theo luật trời

 

Cũng vì cứu con người thoát hiểm

Đạo chơn truyền phát triển nhơn luân

Mặt trời văn hóa tối cao

Đại đồng chũ nghĩa ra vào tự do

 

Đức Cha Trời Long Hoa Tiên Tổ

Từ vô vi vận chuyển hửu vi

Dưỡng nuôi sự sống khắp nơi

Côn trùng, thảo, mộc, đất trời sanh linh

 

Đức Cửu Huyền Cha chung hết thảy

Quyền tối cao cai quản hồn linh

Quỉ,Thần, Chúa, Phật, Thánh, Tiên

Đều là con cái Cửu Huyền xưa nay

 

Đức Cửu Huyền pháp thân trong sạch

Thể vô vi cùng tận hư không

Tạo ra cam lộ thiên tiên

Dưỡng nuôi hết thảy hồn linh vạn loài

 

Đức Cửu Huyền Cha Trời vũ trụ

Đấng tối cao bất diệt thường còn

Hòa trong tâm thức cháu con

Hộ trì huệ mạng bảo tồn linh căn

 

Dùng quyền phép khai thông chơn lý

Đạo và Đời một gốc tồn sanh

Đại Đồng cuộc sống tự nhiên

Ngôi nhà vũ trụ vô biên tột cùng

 

Đức Trời Cha Cửu Huyền Tiên Tổ

Dụng pháp thân trì giữ âm dương

Để cho vạn vật khởi sanh

Khắp đầy lúc nhúc của muôn vạn loài

 

Vận thần lực di trì vũ trụ

Tạo điện năng hội tụ chuyển luân

Làm cho nhật nguyệt sáng soi

Tuần hoàn động chuyển lập lên ngày giờ

 

Rồi từ đó bốn mùa hiện rõ

Tháng cùng năm theo đó hình thành

Quá khứ hiện tại lai sanh

Tuần hoàn tiến hóa hình thành hợp tan

 

Máy tạo hóa siêu nhiên tột bực

Đủ thành phần tổng hợp diệu kỳ

Cha Trời điều khiển chủ trì

Đi vào Thiên Luật hiệp thời Ý Thiên

 

Nền chánh giáo lưu truyền xuống thế

Để cho người giải thoát hồn linh

Lìa xa tội lỗi ác gian

Siêu sanh thiên giới, thiên đàng tự do

 

Nhân đã tốt hết lo họa tới

Đạo đã gần thất giáo tự thông

Trở về Nguồn Cội Cha Ông

Lên ngôi Chánh Giác thoát vòng trầm luân

 

Kinh nầy linh hiển vô biên

Một câu một chữ cũng siêu thiên đàng

Huống chi tụng đọc thuộc lòng

Ra công biên chép giảng bày cứu dân

 

Người nầy sẽ được Tổ Tiên

Khai thông trí huệ vô biên phước cùng

Trở thành Phật, Chúa, Thánh, Thần

Thiên Đàng ở mãi sang giàu thiếu chi

Cửu Huyền kinh giáo siêu nhiên

Chỉ cần một niệm cũng lên cõi trời.

*         *        *

 

Nam Mô Khai Hóa Tổ Tiên

Hiện Thân Hai Đấng Cửu Huyền Tối Cao

Sanh ra nhân loại con người

Ông, Bà, Cha, Mẹ đến thời chúng con.

NAM MÔ - A MEN

*                 *                   *

------------------------------------------

 

 

 

PHẦN 10

 

NHƠN GIÁO

 

Thuở xa xưa Tiên Rồng, Địa Mẫu

Truyền nhơn luân dạy bảo cháu con

Làm cho cuộc sống bình yên

Gia đình, họ tộc, nước non thuận hòa

 

Pháp đã sanh Luật đành phải có

Muốn bình yên phải rõ đường đi

Đó là Nguồn Cội nguyên y

Cội nền Nhơn Giáo đỉnh thi Đạo Trời

 

Đạo làm người sáng ngời vô tận

Luật thiên chân biến hiện trả vay

Ở trong tâm thức xưa nay

Dì trì sanh tử đọa đày thoát siêu

 

Đạo Tối Cao ẩn tàng nhơn giáo

Có đạo rồi tiết tháo đứng đi

Đối nhân xử thế uy nghi

Khiêm hòa, nhân nghĩa, lễ nghi song hành

 

Gốc nhơn giáo thuận hòa chủ yếu

Đức cho thông thời thấu võ văn

Huyền vi vô tận siêu nhiên

Chủ trì cuộc sống làm nên nghiệp trời

 

Lòng giác ngộ không gì sánh kiệp

Ngọc báu châu vàng bạc nào bằng

Dù cho ức vạn sang giàu

Cũng không sánh được đạo người nhân luân

 

Nền Nhơn Giáo sáng bừng chân lý

Lìa ác gian thời thấy trời xanh

Vào ngô Chánh Giác Chân Như

Phật, Tiên, Thánh, Chúa từ đây lạ gì

 

Từ kim cổ loài người, sau trước

Đạo làm người vẩn thế xưa nay

Nhơn Giáo đạo pháp sâu xa

Con  đường hạnh phúc rạng danh con người

 

Nền Nhơn Giáo Cội Nguồn bình đẳng

Thể dung hòa một thể trước sau

Cho nên đối đãi với nhau

Dĩ hòa vi quí trước sau giữ gìn

 

Đức Cha Trời ban truyền Nhơn Giáo

Để cho người xử thế tu thân

Gia đình, xã hội, nước non

Bình yên hạnh phúc giàu sang, sang giàu

 

Thuận thiên ý di trì nhơn giáo

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là đây

Một gốc nhiều nhánh nên cây

Chung cùng một cội trổ đầy sum sê

*     *     *

 

Kinh nầy vốn thật sâu xa

Nếu mà gặp đặng thật là hữu duyên

Đã là con cháu Rồng Tiên

Phải nên kính lễ, kính tin trọn phần

 

Muốn làm vua chúa cõi trời

Duy trì nhơn đạo luận bàn truyền ra

Nếu như có người phát tâm

In ấn bố thí, chép biên truyền đời

 

Làm cho nhân loại con người

Sống thời hạnh phúc chết thời thoát siêu

Người nầy sẽ được Tổ Tiên

Ban cho phước lộc ức muôn vạn đời

 

Thần thông, trí huệ, sang giàu

Ít ai sánh kịp thiên đàng mãi vui

Kinh nầy đọc tụng dài lâu

Kẻ hầu người hạ không sao kể cùng

 

Huống chi giảng giải cho người

Cầu chi đặng nấy họa gì cũng tiêu

Người nầy muôn kiếp về sau

Hiện thân Thánh Chúa đứng đầu nhiều ban

Nhân dân trong nước bình an

Thái bình an lạc nước non sang giàu

*                  *                *

 

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thành tâm kính bái, Tổ Tiên, Cửu Huyền Cha Trời Địa Mẫu nguyện cầu, khắp cùng pháp giới, vạn vật, sanh linh, đồng ngộ chân tâm. Đồng hành nhân luân, đồng sanh thiên giới, đồng thành chánh đẳng chánh giác, không còn sanh tử, an vui tự tại.

 

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ LONG HOA CỮU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

 

BÌNH LUẬN:

 

Cây có cội, nươc có nguồn, dù người tu tiên, người xuất gia, hay người tại gia, cũng chỉ là con cháu Cửu Huyền Cha Trời, thật ra Đạo và Đời cũng chỉ là một gốc.

 

Người tu Tiên, người xuất gia, tứ đại giai không, ra khỏi sự ràng buột, thất tình lục dục không còn. Thân, tâm, khỏe mạnh cường tráng, tinh, khí, thần, sung mãn, tu luyện dễ đạt thần thông hơn người tu ở tại gia , pháp thuật cao siêu, an vui tự tại.

 

Người ở tại gia khó tu hành hơn xuất gia, phải nói là khó hơn gấp trăm lần. Cho nên nói nhất thời tu ở tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Ở tại gia mà tu hành được, thời đạt đạo quả rất cao, trí huệ vô biên, công đức vô tận, xuất gia, hay tu Tiên, khó mà theo kịp.

 

Người tu ở tại gia, phải chịu sự tôi luyện trong lò lửa dữ ở đời, tác động của bát phong, xây chuyển của thất tình lục dục. Sự tôi luyện ấy, càng làm cho ý chí mạnh mẻ, như vàng càng tôi càng sáng, càng luyện càng cao, như sen gần bùn mà chẳng hôi tanh nhiễm bùn, trong phong trần lại không nhiễn phong trần, tỏa hương ngào ngạc. Nhất là vua quan, lại càng khó tu hơn nữa, chỉ cần làm một điều thiện cũng đã thấy khó, nói gì đến chuyện làm lành, lành dữ, tu thân, tu tâm, sữa tánh. Vương quan, vua, chúa, mà tu hành được, thời phải nói những người ấy là, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, xuống trần đầu thai làm Vương, Quan, Vua, Chúa, cứu vớt nhân loại anh em, đồng bào thiên hạ, các ngài là vua, chúa, ở các tần trời, đứng đầu chư thiên. Hoa sen không có chỗ cao nơi khô ráo sạch sẽ, mà thường mọc nơi ẩm ước, bùn lầy, nhơ nhớp.

 

Xuất gia, tại gia, tu tiên,  mà biết phát tâm tận độ, muôn loài vạn vật, nhân loại anh em, thời như nhau, vì tất cả đã đạt đến cảnh giới đại thừa, đại nguyện, sống vì người, không phải sống vì mình, sự sống mà đời đạo dung hòa làm một, đẹp đời cũng chính là tốt đạo, hay ngược lại, đẹp đạo cũng chính là tốt đời.

 

Đỉnh cao của đạo làm người, là đạt đến cảnh giới tối cao của Chính Nghĩa an trụ Cội Nguồn, có nghĩa là đạt đến cảnh giới tự nhiên chân tâm chân tánh vũ trụ, vượt khỏi thiện ác, văn tự , ngôn từ, bình đẳng. 

*                 *                   *

---------------------------------------

 

 

 

PHẦN 11

 

Những ai mất đạo con người lạc Nguồn lạc Cội, mất đạo làm người không còn lương tâm lương tri, thời không còn là con người nữa, đã biến thành yêu tinh quỉ dữ, vô cùng dối trá, bịa chuyện lừa người, quỉ quyệt vô cùng, sống theo mánh khóe, thủ đoạn, độc ác  tàn bạo, dữ tợn, lúc nào cũng muốn ăn nuốt đồng loại, giết người, cướp của, không kể gì đến anh, em, chồng, vợ, cha, con, cuộc sống kiêu căng, ngạo mạn, xem nhân loại anh em không ra gì, xem dân chúng như nô lệ, chỉ biết mình, chỉ biết thỏa mãn nhục dục, lòng tham lam vô độ không biết đâu là bờ bến, không kể gì đến luân thường đạo lý.

 

Linh hồn đã biến thành linh hồn quỉ dữ, chai lì trong tội ác, cứ mãi lún sâu vào con đường tội ác. Và hậu quả là phải đọa xuống các tần địa phủ, chịu không biết bao nhiêu là cực hình khốn khổ.

 

Người có đạo nhơn luân, như người mê đã thức tỉnh, tiếng chuông đạo đức làm người lương tâm đã thúc dục họ làm không biết bao là điều lành. Con người trở về với Cội nguồn như đi trong ánh sáng, được Cha Trời Mẹ Trời luôn luôn che chở, nhờ thế mà tai họa, tội lỗi tiêu tan, mau thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, bước những bước chân Thánh thiện,  khi nhân luân đã hiện hửu trong tâm thức của con người, thời lòng người như có mặt trời chân lý soi sang. Bóng tối U Minh dần dần tan biến, tánh ma tánh quỉ không còn chỗ ẩn núp, hạnh phúc bản thân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc xã hội luôn rực rở mùa xuân, bước trên con đường giàu sang, độc lập , tự do, công bằng bình đẳng, nhân quyền văn minh, ấm no hạnh phúc.

 

CỘI NỀN KINH

 

Xem thường nhơn đạo khổ biết bao

Nền móng trống không đổ lật nhào

Gia đình, xã hội, thêm rối rấm

Rối ben trên dưới khổ làm sao

 

Tu thân xử thế nền nhơn giáo

Trong ngoài êm thắm sáng dường bao

Gia đình xã hội yên bề thế

Đường lành nhơn giáo ngút trời cao

*        *        *

 

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, chẳng đâu xa

Gốc tại nhơn luân đạo một tòa

Tu  tâm xử thế đời tươi  sáng

Đẹp đời đẹp Đạo, trổ hương hoa

 

Xưa nay nhơn đạo nền cội gốc

Bến bờ chánh giác có đâu xa

Nhơn luân biến chuyển cùng trời đất

Đạo đời một gốc phước hà sa

*         *        *

 

Mất nhân đạo như cây mất gốc

Thời còn chi cuộc sống an lành

Quỉ xơi, yêu nuốt, ma rình

Làm cho khốn khổ đọa đày triền miên

 

Nền nhân đạo thiên thanh rực rỡ

Đạo nhân luân xuân nở đầy hoa

Gia đình, xã hội, âu ca

Nở nhành hạnh phúc, nở hoa yên bình.

*        *        *

 

Những kẻ sa chân vào con đường ác đạo, họ vô cùng sợ chết, nhưng không một ai tránh khỏi, cái chết sẽ đến với họ, không sớm thì muộn mà thôi. Để an ủi sự sợ hãi, họ cho rằng chết là hết, chỉ có nghĩ chết là hết, họ mới bớt sợ hãi, vì họ đã quá nhiều gây ra tội ác, Nhưng sự thật vẩn là sự thật, chết không bao giờ là hết, mà chuyển số kiếp mình qua số kiếp khác, đổi xác như người thay áo, cởi bỏ lớp áo nầy mặc vào lớp áo khác.

 

Vì thế kiếp sau có tốt hơn kiếp trước hay không, là do chính mình gieo nhân thiện, ác, hiện tại, để rồi nhận lấy kết quả trong tương lai mà thôi.

 

Đọa xuống địa phủ, hay siêu lên thiên đàng, tái sanh trở lại làm người, hay đọa vào súc sanh cầm thú, tùy ở con người có đạo hay vô đạo, còn lương tâm hay đã mất lương tâm, có đức hay vô đức, có nhân có nghĩa hay bất nhân bất nghĩa.

 

Đối với những người có đạo nhân luân, thời sự chết đối với họ chỉ là niềm vui, vì trong tâm họ đã chứa đầy những châu báu, công đức, giác ngộ, và đạo pháp an lạc, vì chính những thứ đạo đức vô giá  nầy linh hồn sẽ mang theo, còn sự giàu sang bằng vật chất, cũng như sự nghiệp dù to lớn đến đâu, sự nghiệp vua chúa chẳng hạng, cung vàng điện ngọc, cũng phải bỏ lại tất cả, hai bàn tay trắng, của trần trả lại cho trần.

 

Chết là bỏ đời nầy qua đời sau, bỏ trần gian mà trở về thiên đàng, nếu hành ác thời phải xuống các tần địa phủ, đối với những người đi theo văn hóa cội nguồn sống theo nhơn giáo, chết là giải thoát, rời khỏi biển trần khốn khổ, trở về quê hương thiên đàng cực lạc, sống trên các cõi châu báu, ( xem Kinh Long Hoa Thiên Tạng, Long Hoa Pháp Tạng sẽ nói rõ hơn ).

*              *               *

------------------------------------

 

 

 

PHẦN 12

 

Chân tâm, chân tánh, không có tà hay chánh, mà do thức tâm thức tánh, mê ngộ, thiện ác, sanh ra, thức tâm thức tánh, là cái gốc của muôn sự họa phúc. Thức tâm thức tánh linh hồn giác ngộ đạo luật, thời kết quả Hiển Thánh, an trụ chân tâm chân tánh  hiển hiện Đạo Luật  lên ngô Thánh Tổ. Thức tâm thức tánh linh hồn từ bi hỹ xả hiển hiện Phổ Độ cứu vớt nhân loại anh em thời lên ngô Phật Tổ. Thức tâm thức tánh linh hồn thanh tỉnh tự nhiên, an trụ không không nhàn nhã yên vui hiển thành Tiên Tổ. Thức tâm thức tánh linh hồn chứa phúc chứa đức, phò trì Thiên Ý Cha Trời, tức là phò trì Thiên Luật Vũ Trụ hiển hiện thành Thần Tổ. Thức tâm thức tánh linh hồn  tôn thờ Cội Nguồn cứu vớt nhân loại anh em hiển hiện thành Chúa Tổ.

 

Nói tóm lại:  Tâm thức tánh thức linh hồn ác thì thành quỉ, tâm thức tánh thức linh hồn gian dối thì thành ly my vọng lượng, quỉ đói. Tâm thức tánh thức linh hồn tham tàn bạo ác độc mất hết lương tri thời đọa sa địa ngục.

 

Thức tâm thức tánh linh hồn hiền thời được sanh lên cõi trời. Vì không ngộ được chân tâm chân tánh, nên chân tâm chân tánh không làm chủ được chính mình, sanh ra Thức Tâm, Thức Tánh VÔ MINH, linh hồn lao vào con đường ác.

 

Như vậy ác hay thiện, là do chân tâm chân tánh Mê Muội tạo ra thức tâm, thức tánh ác hay thiện mê hay ngộ mà nhận lấy quả báo siêu hay đọa, khổ hay vui.

 

SAU ĐÂY LÀ TÀ, Ý, THỨC TÂM, THỨC TÁNH, DO CHÂN TÂM CHÂN TÁNH MÊ MUỘI VÔ MINH TẠO RA

 

TÀ GIÁO KINH

 

Lòng tà, bất chính, dèm pha

Bội ơn, bất nghĩa, nào là quên ơn

Hại người, trộm, cướp, dối, gian

Dệt thêu, lừa đảo, lại còn, thọc đâm

 

Kiêu căng, cao ngạo, tự tôn

Tham lam, ích kỷ, ghen, hờn, ghét, ganh

Nghi ngờ, tự ái, ngược, ngang

Đổi lòng, thay dạ, hiểm sâu, bạo tàn

 

Vô lễ, gây sự, dọa, hù

Ngông cuồng, khoác lác, đặc điều hại dân

Bất tín, phản bội ơn trên

Gạt lường, bỏn xẻn, kiệt keo, hung sùng

 

Mưu mô quỉ quyệt, hại người

Lật dọng, hủy bán, so bì, hơn thua

Không liêm, chẳng chính, a dua

Ác khẩu, oán hận, chanh chua, so bì

 

Bất hiếu, trừng trợn, bất hòa

Hại dân, khuấy chúng, hiếp hà, lăng nhăng

Coi trời chỉ bằng nắp vung

Tránh sao cho khỏi thiên công phản hồi

 

Phước tiêu họa tới kinh người

Quay đầu  hướng thiện để rồi thoát siêu

Áp bức đàn áp mà chi

Giết người cướp của còn gì thiện lương

 

Trộm, cướp, tội ác, ai thương

Ỷ quyền, ỷ thế, càng thêm tội tình

Hành hung, bắt bớ, hại người

Chỉ vì trái ý, chẳng cần đúng sai

 

Âm hiểm, độc ác, khảo tra

Việc làm mờ ám khó qua nạn trời

Bạc ác, bất nhân, hại người

Bạo tàn, bạo ngược, phản thầy, hại cha

 

Bắt chẹt, làm khó, người dân

Hung sùng, ác sát, hết mong lộc trời

Bội ơn, bất nghĩa, ở đời

Khó mòng êm thấm khó thời rạng danh

 

Bất tín cầu nguyện không linh

Chê bai, châm biếm, càng thêm tội nhiều

Bịp bợm, xảo trá, dối lừa

Lợi mình mà hại bao người tốt sao

 

Bóc lột, vơ vét, của dân

Làm giàu bất chính, dễ đâu trường tồn

Bốp nghẹt trù dập nhân quyền

Làm cho cuộc sống đọa đày gian nan

 

Bỏn xẻn, nhỏ mọn, kiệt keo

Bòn rút, bất chính, biết bao tội cùng

Bớt xén, ăn bớt, của công

Làm cho xã hội mọt sâu nghèo cùng

 

Hà hiếp, cưởng bức, ác ôn

Cấu xé, sát phạt, vùi chôn cuộc đời

Cậy quyền, ỷ thế, làm trời

Còn gì đạo đức cuộc đời bẩn nhơ

 

Châm biếm, giễu cợt bề trên

Tự mình rước họa khó nên cửa nhà

Chế nhạo những bật nhơn hiền

Tránh sao cho khỏi lỵ phiền bản thân

 

Đâm thọc, gây hấn, xung quanh

Cực đoan, cuồng tín, làm cho đói nghèo

Dâm ô, cuồng loạn, khinh người

Chê bai, đàm tiếu, ganh hờn, ghét ghen

 

Đe dọa, đè bẹp, bất nhân

Ôi thôi tội ác mấy tần trời xa

Đay nghiến, hổn ẩu, ba hoa

Ngông cuồng, khoác lác, dèm pha, hung sùng

 

Đố kị, moi móc đủ điều

Mong gì có được yên bình dài lâu

Đổ thừa, giá họa, câu mâu

Tham lam, bòn rút, kiệt keo, hại ngầm

 

Ôi thôi tội ác ngập đầu

Tránh sao nhân quả đọa đày ức muôn

Độc tài còn tệ hại hơn

Làm cho cuộc sống nước non khốn cùng

 

Cuộc sống xin cho rút bòn

Dối lừa cột trói còn gì tự do

Độc tài mấy thuở ấm no

Cuộc đời quản thúc còn đâu nhân quyền

 

Hạch sách bắt bẻ làm tiền

Khủng bố bắt bớ khốn cùng biết bao

Ác gieo như núi như non

Tránh sao cho khỏi khốn cùng lụn suy

 

Lương tri vứt mất lương tri

Hồn sa địa phủ còn chi linh hồn

Ngụy tạo, che đậy, đóng tuồng

Đánh lừa, phỉnh gạt, khó mòng dài lâu

 

Cơ nghiệp sụp đổ tiêu tan

Bởi do độc trị hết mong yên bình

Quấy nhiễu hạch sách dân lành

Làm cho cuộc sống đói nghèo xác xơ

 

Tội ác luôn mãi nhởn nhơ

Hoành hành làm hại bến bờ nước non

Tội ác luôn mãi cứ gieo

Để rồi gặt hái bao điều không may

 

Thiên đàng mất lối đi lên

Địa phủ rộng lối vùi chôn cuộc đời

Tham lam tàn bạo làm gì

Hồn sa địa phủ hết thì yên thân

 

Vơ vét, bóc lột, của dân

Giàu sang bất chính thánh thần chẳng ưa

Thói hư tật xấu xưa nay

Mấy ai thoát khỏi nạn tai bao giờ

 

Tước đoạt cướp lấy của người

Giàu không trong sạch để rồi tán tiêu

Ương hèn đối với ngoại xâm

Hành hung dân chúng lỗi lầm biết bao

 

Vu oan, giá họa, ác trao

ại người trời hại biết bao khốn cùng

Hung hăng ỷ thế cậy quyền

Tránh đâu cho khỏi luật trời chuyển xây

 

Giàu nghèo như trở bàn tay

Lợi danh bổng chốc khói mây chẳng còn

Ác gieo ác gặt thình lình

Nhân nào quả nấy còn gì để sai

 

Quay đầu giải thoát xưa nay

Về trời thành Phật, Chúa, Tiên, Thánh, Thần

Chọn đường đến cảnh sang giàu

Con đường văn hóa có nào lạ chi

 

Con đường chính nghĩa tự do

Công bằng bình đẳng lên đò vinh quang

Nhân quyền cuộc sống thênh thang

Theo nền Văn Hiến mọi đàng êm xuôi

 

Tà chánh đều ở nơi tâm

Trong hai chọn một phải nên lọc lừa

Nhân quyền sự sống dư thừa

Độc tài sự sống đói nghèo khổ thân

 

Thiên đàng địa phủ hai bên

Tự mình chọn lấy chớ nên hững hờ

Tai họa thường đến bất ngờ

Phải nên biết trước, xếp bày liệu lo

 

Thiện lành trời đãi trời cho

Ác tâm ác tánh xuống đò trầm luân

Tà tâm biến hiện yêu tinh

Hồn sa địa phủ hết mong làm người

 

Loại bỏ ác tánh đi rồi

Lo gì chẳng đặng về trời an vui

Lập đời thánh đức thiện lương

Trở về Nguồn Cội Rồng Tiên, Tiên Rồng

 

Anh em dòng giống Lạc Hồng

Nở nhành hạnh phúc sang giàu từ đây

Lời kinh thuốc đắng xưa nay

Chữa lành bệnh tật đắp xây cơ đồ

 

Ác Tâm đã dứt hết rồi

Thánh, Thần, Tiên, Phật ngôi trời chẳng xa

Kinh nầy vi diệu cao sâu

Giãi trừ mầm họa vượt qua khốn nàn

 

Chỉ cần đọc qua một lần

Tiêu tan ức tội giãi trừ khốn nguy

Từ đây muôn kiếp về sau

Thông minh trí tuệ sang giàu thiếu chi

 

Huống chi truyền dạy ấn in

Đời đời muôn kiếp làm vua uy quyền

Huống chi đọc tụng thuộc lòng

Ra công giảng giải cho người khác nghe

 

Người nầy sẽ được Tổ Tiên

Cha Trời Địa Mẫu phóng quang độ trì

Cầu chi linh ứng tức thì

Cháu con hiển đạt Ông Bà siêu thăng

Bản thân thành Phật, Thánh, Tiên

Về trời hưởng phước nhờ công tu hành

*          *          *

 

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nguyện cầu lên TỔ TIÊN, CHA TRỜI ĐỊA MẪU, chứng gián sự hi sinh, sự tù dày, sự chịu cực hình, chịu sự đau đớn chuộc tội cho những người lỗi lần, để họ được cứu rỗi.  Ác tánh tiêu tan, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Lên ngôi chánh đẳng chánh giác, giải thoát sanh tử an vui tự tại. Nam mô sám hối giải thoát nghiệp chướng, dứt trừ phiền não, nguyện cầu Long Hoa Cửu Huyền Cha Trời hộ độ siêu sanh.

NAM MÔ - A MEN  ( lạy 3 lạy bốn bái ).

*                 *                   *

--------------------------------------

 

 

 

PHẦN 13

 

VĂN HÓA CỘI NGUỒN

 

Là văn hóa Chánh Đẳng Chánh Giác, văn hóa mặt trời trí tuệ,  văn hóa không phân biệt, Chủ Nghĩa, Đảng Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo,  không phân biệt màu da, sắc tộc, Văn hóa thiên ý cha trời. Thiên Luật Chính Nghĩa, văn hóa của sự chân thiện hạnh phúc, ai cũng có quyền làm chủ. Không ai có quyền ngăn cấm, văn hóa bất khả xâm phạm. Văn hóa tối cao vũ trụ, văn hóa của toàn nhân loại, chư thiên, trần gian, địa phủ.

*                 *                   *

-------------------------------------

 

 

 

PHẦN 14

 

LỜI TÂM SỰ

 

Thưa chư huynh đệ, anh em Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chúng ta đã đạt đến cảnh giải thoát, an định vào cảnh giới tự nhiên chân tân chân tánh, không ác cũng không thiện, chỉ theo đại hạnh nguyện mà hành, cứu khổ cứu nạn nhân loại anh em. Chúng Ta phải thương những người chưa đạt đến cảnh giới giải thoát, những người  bị cảnh giới ác xây chuyển  ác tánh thời nhiều, thiện tánh thời ít, thời tránh đâu cho khỏi sa đọa xuống các tần địa phủ. Chúng Ta phải ra sức cứu vớt Anh Em theo lời dạy của Đức Cha Trời. Truyền bá văn hóa Cội Nguồn. Và chỉ có  Văn Hóa Cội Nguồn nhơn luân kinh là kim chỉ nam đi đến con đường an vui tự tại.

 

Thiện ác, chỉ là thức tánh linh hồn, chưa phải là chân tánh linh hồn, ví như bọt nước, và nước, bọt nước là thức tánh, chân tánh ví như bản thể của nước, chúng ta là những bậc giác ngộ luôn hành động theo thức tánh chân thiện không xa rời chân tánh. Nên các pháp đều bình đẳng không có sư cao thấp, phước phải nói là không thể nghĩ bàn. Mỗi hành động của chúng ta tuy trăm sắc hoa nhưng đều cùng chung ý là phổ độ cứu khổ nhân loại anh em, đồng sanh về trời hưởng hạnh phúc an vui tự tại.

 

Như chúng ta đã biết, chân tánh Tổ Tiên lập lên vũ trụ. Thức tánh Tổ Tiên lập lên muôn pháp. Thức tánh của những người chưa ngộ đạo vì còn mê tạo ra bao nghiệp ác, để rồi sa đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Thức tánh giác ngộ thiện, tạo lên xã hội thiên đàng cực lạc, trở  thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

 

Thất giáo chung cùng một cội, tổng hội chân tánh chung cùng một thể bình đẳng. Có nghĩa là chân tánh bọt nước, chân tánh của nước không khác nhau. Bọt nước hiểu rõ Chân Tánh của mình, thời cũng hiểu rõ Chân Tánh của nước. Chân tánh tối cao vũ trụ, cũng đồng nghĩa chân tánh tối cao của mỗi linh hồn, vì không ngộ được Chân Tánh, nên không nhận thấy đấng tối cao vũ trụ, đấng tạo hóa không tên không tuổi.

 

Chúa Giê Su, gọi đấng tối cao là đức Chúa Trời, Phật Thích Ca gọi là đức Như Lai. Lão, gọi là đấng Vô Vi Hư Không Đại Đạo. Từ Đại Đạo khởi sanh ra Tất cả, rồi từ tất cả đều trở về Đại Đạo. Từ Đại Đạo lập lên Trời.

 

Tuy nhiều tên gọi khác nhau nhưng thật ra chỉ có một đấng Khai Hóa Tổ Tiên Như Lai mà thôi. Hiện thân Tổ Tiên là Đức Cha Trời, Mẹ Trời, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người cho tới tận ngày nay.

 

Sự hiện thân của KHAI HÓA TỔ TIÊN thành Đức Cha Trời. Tổ Tiên Khai Hóa gồm thâu tinh  hoa Tiên Tiên chơn dương vũ trụ, hiện thân ra đức CHA TRỜI gồm thâu tinh hoa Tiên Thiên chơn âm vũ trụ, hiện thân ra Đức MẸ TRỜI,  hay còn gọi là hiện thân ra hai đấng CỬU HUYỀN Long Hoa Cha Trời, Địa Mẫu Âu Cơ, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cốt rồng cốt tiên. CHA TRỜI MẸ TRỜI là sự hiện thân Khái Hóa Tổ Tiên tinh hoa vũ trụ, huyền linh tối thắng đấng cha ông.

 

Dân hương cúng lạy Cửu Huyền

Hiển linh gia hộ khắp miền cháu con

Huệ khai phước lộc đầy tràn

Anh em hòa thuận cháu con sum vầy

*            *           *

 

Việt nam chữ S đất phù sa

Nằm giữa âm dương cốt Long Hoa

Trung ương thánh địa từ muôn thuở

Địa linh thiên cổ trổ âu ca

Gõ cửa thiên đàng nơi cực lạc

Mở đường trực thẳng đến Ông Cha

Bổn phận thế thiên làm phận sự

Long Hoa đại cáo khắp hà sa.

*         *         *

--------------------------------

 

 

 

PHẦN 15

 

Muốn có một xã hội thật sự độc lập tự đo hạnh phúc, thời phải tiến tới một nền văn minh xã hội chân thiện đời chính là đạo, đạo chính là đời, đạo đời chỉ là một, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp công bằng bình đẳng Nhân Quyền văn minh, chính là nền Quốc Giáo Quốc Đạo dân tộc.

 

Từ vua cho đến quan dân, tất cả đều phải tôn thờ nền quốc giáo, quốc đạo dân tộc ,hướng về truyền thống Cội Nguồn dân tộc. Như dân tộc Việt Nam phải tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng. Trên Vua Hùng là Cha Trời Mẹ Trời, Lạc Long Quân và Âu Cơ, lấy nền Quốc Giáo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, đạo đức Nhân Luân dạy dân, thời xã hội mới thật sự công bằng bình đẳng , độc lập tự do hạnh phúc. Thờ Quốc Tổ làm sáng cái đức trung hiếu của toàn dân tộc đối với tiền nhân, con cháu mãi mãi noi theo.

 

Nói đến Cha Trời là nói đến cái công tạo hóa sanh thành dưỡng dục, chỉ có người giác ngộ thời mới thấy công ơn to lớn, không gì ví được công ơn của Đức Cha Trời. Đấng chỉ biết sanh thành dưỡng dục mà không có sự báo đáp, đấng cha chung cho toàn nhân loại vũ trụ, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, người trần, cho đến Quỉ, Ma.

 

Nói về sự sống ở đời, con người có hai lối sống, lối sống gia đình, lối sống xã hội, lối sống gia đình vợ phải giúp chồng việc nhà,  lối sống xã hội vợ phải giúp chồng lo việc nước. Ngược lại chồng phải giúp vợ lo việc nhà, lối sống xã hội chồng phải giúp vợ lo việc nước. Một gia đình quyền huy hưng thịnh, phải có người đàn bà đảm đang mọi mặc, thời người chồng mới có điều kiện phát huy tài năng làm nên nghiệp lớn.

 

Ở gia đình sống theo thiên đạo theo sự sắp xếp an bày của thiên định, như đạo vợ chồng, đạo anh em, đạo con cái. Ở xã hội sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp công bằng bình đẳng xã hội, ai có tài thời được xã hội trọng dụng,  không phân biệt nam nữu, già trẻ, giàu sang hay bần cùng,  không phân biệt đảng phái tôn giáo, đạo giáo, không phân biệt màu da sắc tộc.

 

Sống theo nền Quốc Đạo dân tộc, giáo dục là chính, sau đó mới dùng đến pháp quyền Luật Pháp. Quốc Đạo không phải là cái đạo xa vời, mà là hiện hữu ngay trong đời sống, ngay trong tâm thức của mỗi con người, cái ác, cái thiện, cái ác chính là lối sống địa ngục, cái thiện chính là lối sống thiên đàng, lối sống văn minh tốt đẹp, tâm tánh là cái gốc của muôn sự họa, cũng như phúc.

 

Sống đúng theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, thời ai ai cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cả, không cần cầu phật, thánh, tiên , thần, chúa, đâu xa, con đường đại lộ về trời, chính là sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp.

 

Không có một đấng Thần Linh nào biến người ác thành người thiện được,  mà chính họ tự độ cho mình sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, để rồi thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở về quê hương thiên đàng cực lạc.

 

Những người có công lớn giáo dục nhân loại làm lành, thời hiển nhiên họ là những vua chúa các tần trời, không còn gì để mà bàn cải.

 

Sự ở đời tuy sanh ra nhiều giáo, thất giáo, nhưng rốt lại chỉ có một giáo mà thôi đó là văn hóa cội nguồn, văn hóa của Chánh Đẳng Chánh Giác. Việc tu tâm sửa tánh, là việc làm thực tế, hửu hiệu, kết quả làm tốt đẹp cho bản thân, gia đình, xã hội.

 

Sau đây là lời kinh mực thức, gương soi, soi lại linh hồn của mình, nếu phạm thời sửa, nếu không thời không nên phạm,  nói chung là tiêu diệt ác tánh, phát huy thiện tánh.

*                    *                     *

------------------------------------

 

 

 

PHẦN 16

 

NHƠN LUÂN ÁC, THIỆN KINH

 

Muốn thành Phật, Thánh, Chúa, Tiên

Phải nên xóa bỏ ác tâm cho rồi

Không mong cũng được về trời

Không cầu cũng đặng sang giàu khó chi

 

Áp bức đàn áp bỏ đi

Cửa quyền cướp đoạt còn gì thiện lương

Hại dân tội ác ai thương

Ỷ quyền ỷ thế càng thêm tội tình

 

Ăn trộm lấy cắp của người

Tránh đâu cho khỏi cuộc đời nhuốt nhơ

Âm hiểm độc ác xấu xa

Việc làm mờ ám khó qua nạn trời

 

Bạc ác bất nhân hại người

Bạo tàn, bạo ngược, phản thầy, hại cha

Bắt chẹt làm khó lê dân

Hành vi bất chính hết mong lộc trời

 

Bội ơn bất nghĩa ở đời

Khó mòng êm thắm danh thời bại danh

Bất tín cầu nguyện không linh

Chê bai châm biếm càng thêm tội nhiều

 

Bịp bợm xão trá dối  lừa

Lợi mình mà hại nhiều người tốt sao

Bóc lột quá đáng thuế xâu

Âm mưu đen tối còn đâu thiện lành

 

Bỏn xẻn nhỏ mọn tiệt tình

Bòn rút, keo kiệt, hại mình hại ta

Bóp nghẹt trù dập tự do

Nhân quyền biến mất không lo cũng sầu

 

Bình đẳng chẳng có tội tù

Công bằng trù dập biết ngày nào yên

Độc tài trù dập  mưu sanh

Đây là tội ác tiệt tình chúng dân

 

Nhân quyền trù dập sớm hôm

Làm cho cuộc sống xin cho dẫy đầy

Quyền sống đã mất đi rồi

Khác gì tù ngục cảnh đời thương đau

 

Độc tài độc trị bỏ mau

Mới mong tránh khỏi đối đầu họa tai

Thương người như thể thương thân

Hại người trời hại còn mong nỗi gì

 

Bởn cợt đối với luật trời

Khó mong tránh khỏi cuộc đời khốn nguy

Bớt xén ăn bớt mà chi

Cuộc đời bủn xỉn làm gì nên thân

 

Hà hiếp cưởng bức chúng dân

Vét vơ hảm hại Thánh Thần tránh xa

Cậy quyền ỷ thế ba hoa

Còn gì đạo đức còn ra thống gì

 

Trù dập hảm hại người hiền

Tự mình rước họa kêu phiền vào thân

Chế nhạo giễu cợt bề trên

Vần xoay con tạo sa chân tàn đời

 

Đâm thọc nói ác hại người

Tưởng đâu không biết Thánh Thần đều hay

Cực đoan bảo thủ xưa nay

Sống đời lạc hậu họa bay ngập đầu

 

Dâm ô nhơ nhuốc cả đời

Chê hiền, khen ác một trời tai ương

Đay nghiến hảm hại người thân

Tự mình đào lỗ chôn lần mình đi

 

Đe dọa, đè bẹp, bất nhân

Đố kị, ganh ghét, họa tai khắp cùng

Đổ thừa đổ oan cho người

Hiểm thâm độc ác cuộc đời ra chi

 

Chủ nghĩa cá nhân tệ hơn

Quyền hành làm hại nước non khốn cùng

Cửa quyền hà hiếp dân lành

Tham ô tham nhũng làm nghèo nước non

 

Tội nầy còn tội nào hơn

Nghìn năm bia miệng vẫn không phai mờ

Ganh ghét thấy người hơn mình

Nhỏ nhen đố kị họa thì đầy kho

 

Gian tham gốc họa xưa nay

Gạc lừa, chiếm của, họa đầy núi non

Hống hách, hách dịch, huênh hoang

Hạch sách, bắt bẻ, vu oan làm tiền

 

Tội nầy đâu nhỏ gánh khiêng

Hồn sa địa phủ họa liền theo tay

Ác thời con cháu họa lây

Thiện thời con cháu đắp xây son vàng

 

Hảm hại dân chúng hàm oan

Làm sao tránh khỏi muôn ngàn đắng cay

Hiềm khích thù ghét đọa sa

Khả ố lăng nhục khó qua cửa tù

 

Khủng bố sát hại con người

Họa rình khắp lối họa ngồi khắp nơi

Lật gọng phản bội người ơn

Hố nghèo chờ sẳn vùi chôn cuộc đời

 

Lộng hành bạc ác khinh người

Vạch đường vạch lối cái nghèo mãi theo

Hà hiếp hù dọa chúng dân

Ác gieo như núi còn mong được gì

 

Lương tri vứt mất còn chi

Hồn sa địa phủ hồn đi diêm đài

Ngụy tạo, đặt điều, hại ai

Thời mình nhận lấy khó sai khó lầm

 

Cơ nghiệp đổ nát chẳng còn

Hại người Trời hại trước giờ lạ chi

Quấy nhiễu dân chúng chẳng yên

Làm cho dân chúng liên miên khốn cùng

 

Tội kia sớm gánh tối dùng

Vùi chôn danh dự cuộc đời vùi chôn

Tiệt đường phúc đức bình yên

Tự mình làm hại cháu con của mình

 

Tội ác gieo mãi không dừng

Để rồi gặt hái bao điều nát tan

Mưu mô quỉ quyệt xảo gian

Thiên đàng mất lối thuận đàng âm ti

 

Hạch sách, kiếm chuyện lôi thôi

Cho người sợ hãi tốm thâu bạc vàng

Tội ác khắp nẻo cùng làng

Tránh sao quả báo ngập tràng tai ương

 

Cướp tiền cướp của ác ôn

Gia đình ly tán vùi chôn yên lành

Thói hư tật xấu để dành

Làm sao tránh khỏi đọa đày trầm luân

 

Tước đoạt cướp lấy của dân

Họa thời đầy họa thêm phần khổ đau

Ương hèn đối với ngoại xâm

Hành hung dân chúng lỗi lầm ra chi

 

Có tài thời giúp nước non

Đuổi quân xâm lược giữ yên cõi bờ

Muôn dân mãi mãi tôn thờ

Hung hăng ỷ thế đánh người tấn tra

 

Luật Trời ắt khó dung tha

Ngang tàn bạo ngược khó qua nạn trời

Gieo ác gặt ác phản hồi

Đó là nhân quả ở đời xưa nay

 

Giàu nghèo phúc họa trả vay

Hiểu rồi giải ác vượt qua khốn cùng

 

Sang hèn đều ở tại lòng

Lợi danh bổng chốc biến thành khói mây

 

Hiểm ác họa mãi chuyển xây

Ngộ rồi thời bỏ tung bay về trời

Thiện lành thời được yên bình

Nhờ trồng cội phúc sang giàu, giàu sang

 

Giúp người là chính giúp ta

Về trời hưởng phước sống lâu tột cùng

Tự do tự tại cuộc đời

Mới hay tích đức cầu gì cũng linh

 

Tà chánh đều ở nơi tâm

Tự mình liễu ngộ kiếm tầm đâu xa

Thiện ác có đủ trong ta

Ngu si dứt bỏ chánh tà phân minh

 

Họa phúc, khốn khổ, tai ương

Đều do tâm cả gieo nhân ác lành

Thiện tâm thời thấy Thiên Đình

Ác tâm ác tánh xuống đò trầm luân

 

Ác tâm biến hiện yêu tinh

hồn sa địa phủ hết mong làm người

Địa Ngục ở mãi muôn đời

Đọa đày khủng khiếp biết ngày nào yên

 

Kinh nầy thường tụng hàng đêm

Làm cho trí huệ sáng lên từng ngày

Tội ác theo đó tiêu lần

Đổi đời chuyển số sang giàu lạ chi

 

Huống chi biên chép ấn in

Ông bà cha mẹ siêu sanh về trời

Huống chi giảng giải cho người

Một câu cũng đặng phức lành biết bao

 

Cháu con nhiều lớp giàu sang

Thông minh trí tuệ vẻ vang gia đình

Chỉ cầm một câu khen thầm

Muôn điều may mắn chẳng lầm chẳng sai

 

Huống chi đọc tụng triển khai

Làm cho Bá Tánh sớm lên thiên đàng

Nước non, non nước thái bình

Muôn đời vạn kiếp hiện thành Chúa Vua

*           *           *

 

Nam mô sám hối giải thoát nghiệp chướng CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chứng tri.

NAM MÔ - A MEN.

*         *         *

-------------------------------

 

 

 

PHẦN 17

 

Nói đến Thánh Địa nước Việt Nam, đúng như những gì các Tôn Giáo Đạo Giáo, nhân sĩ trí thức ngộ đạo tiên đoán, LONG HOA XUẤT HIỆN PHÁN XÉT CUỐI CÙNG, cho đến khi hết tiểu kiếp thứ chín.

 

Có nghĩa Con Rồng Cháu Tiên lan tỏa hắp cùng thế giới  không những việt nam độc lập hơn ba nghìn năm, mà thế giới cũng đi vào bình yên hạnh phúc. Còn hơn ba nghìn năm nữa, hai nghìn năm cuối cùng đi vào tận thế, tức là thủy nạn, động đất, mưa to gió lớn, nước dâng ngập chìm hầu hết các châu lục, kéo dài hơn một nghìn năm, ở vào giai đoạn cuối tiểu kiếp thứ chin. Con người khi ấy tuổi thọ trung bình chỉ còn 10 tuổi, yểu thọ một tuổi, đại thọ 20 tuổi.

 

Còn hiện giờ tuổi thọ trung bình con người đã hạ xuống còn 60 tuổi, yểu thọ là 40 mươi, thọ là 80 tuổi, đại thọ là 100 còn trên nữa đó là số ít.

 

Như vậy ngày tận thế vẩn còn xa, đó là đối với trần thế, còn đối với thiên giới coi như ngày tận thế đã sắp tới rồi. Ở cõi trời một ngày bằng trần gian một năm. Ở trung thiên giới một ngày bằng trần gian 100 năm.

 

Tu tâm dưỡng tánh không thể nói một sớm một chiều mà làm nổi, phải nói là rất lâu, còn những người có cơ duyên chỉ cần vài năm là đổi thay được tâm tánh. Còn không có cơ duyên dù cho cả trăm cũng không dễ gì tu tâm sửa tánh được, nói gì chỉ vài ba mươi năm.

 

Nước việt  nam tuy là một đất nước nhỏ bé, nhưng là một thánh địa , địa cốt long hoa, địa linh của trái đất. Nơi khai sanh ra văn hóa cội nguồn, chũ nghĩa đại đồng vũ trụ, cũng là chiếc nôi Cha Trời Mẹ Trời sanh ra nhân loại con người năm màu da anh em ở giữa tiểu kiếp thứ năm. Tức là cách đây 75 triệu 600 nghìn năm. Người việt nam thật sự mà nói, từ khi lạc mất Văn Hóa Cội Nguồn, nền chính nghĩa chân chính đã bị mất, thời người Việt nam , đã bị phương Bắc xâm lược hơn hai nghìn năm. Và lần lượt đến nhiều nước xâm lược nữa, vì thế nước Việt Nam bị ảnh hưởng văn minh văn hóa của nhiều nước, nhất là các Tôn Giáo Đạo Giáo, nhiều đảng phái khác nhau, lôi kéo dân tộc Việt Nam theo xu hướng nhiều tư tưởng khác nhau, dẫn đến xung đột bất hòa.

 

Kể từ sau công nguyên dân tộc việt phải chịu nhiều đau khổ, lệ thuộc ngoại ban, nhất là ngoại ban Phương Bắc độc độc lèo lái đi đến nồi da nấu thịt, hết sức thảm thương, hơn hai nghìn năm.

 

Đại gia đình dân tộc Việt Nam, đã mất đi văn hóa Cội Nguồn, như cây mất gốc, thân cành héo rụng, đó là sự hiển nhiên, không có gì lấy làm lạ. Người Việt Nam muốn giải thoát sự nô lệ lạc hậu khốn khổ. Không còn con đường nào khác hơn là  trở về với cội với nguồn, đi theo con đường quốc tổ đã đi, và đã thành công. Con đường dựng nước và cũng dựng lên nền Quốc Đạo. Ở vào thời kỳ đó không có một đất nước nào sánh kịp, một nền dân chủ văn minh chưa từng thấy trong nhân loại con người. 

 

Qua nhiều thời kỳ các thế lực ngoại xâm truyền bá văn hóa ngoại lai hầu thôn tính tinh thần Đại Việt với mục đích phụ vụ chính trị cho chúng, kể cả truyền bá Đạo Giáo, Tôn Giáo, với mục đích phục vụ cho chính trị ngoại xâm của chúng. Nói đến Đạo Giáo Tôn Giáo không bao giờ xấu nhưng ở vào thời kỳ phong kiến, độc tài độc trị Thần Giáo, thời sự truyền bá Tôn Giáo Đạo Giáo xâm nhập vào Việt Nam là có sự mưu đồ chính trị thôn tính non sông đất nước Đại Việt. Nhất là thế lực phương Bắc đã nuốt hơn hai phần ba đất nước văn lang. Chỉ còn lại Nam Văn Lang. Mà còn muốn tiếp tục nuốt trọn Nam Văn Lang tức là Nước Việt Nam ngày nay. Và giờ đây thế lực phương Bắc vẩn dùng cái chiêu bài như xưa nay vẩn thường làm, dùng văn hóa phương Bắc cải chính sửa đổi cho phù hợp thời thế hàng phục tinh thần dân tộc Việt Nam, cũng như gặm nhấm lần đất đai hầu nuốt trọn Nước Việt Nam những giai đoạn cuối cùng, Nhưng cơ trời không cho phép, và văn hóa cội nguồn đã xuất hiện.

*           *           *

 

THÁNH ĐỊA

 

Việt Nam hội tụ rồng mây

Phước hồng chữ S đông tây hội về

Cội Nguồn Văn Hóa sum sê

Vào nhà bình đẳng Phật, Tiên, Thánh, Thần

Năm châu bốn biển yên bình

Khắp nơi an lạc khắp niềm âu ca

Đại đồng thế giới Long Hoa

Anh em sum hiệp một nhà Rồng Tiên.

*           *            *

 

ĐỊA CỐT RỒNG TIÊN

 

Việt nam địa cốt rồng tiên

Phù sa bồi đắp vô biên sáng ngời

Tiên Rồng chuyển động chân trời

Năm châu bốn biển sáng ngời tự do

Địa linh đất thánh trời cho

Việt Nam đất Việt điểm tô son vàng

Vua Hùng Quốc Tổ đăng đàng

Việt Nam tỏa sáng vạn ngàn xuân thu.

*          *          *

 

Như chúng ta đã biết, đèn cháy sáng là nhờ có điện, có dầu, không dầu, không điện, đèn không sáng được. Không có Văn Hóa kinh luân thời đèn trí huệ khó mà tỏa sáng,  vì thế Văn Hóa kinh luân luôn là nguồn điện năng vô tận làm sáng tỏ ngọn đèn trí huệ của mỗi người  con dân Đại Việt. Như chúng ta đã biết, vật thực nuôi dưỡng xác thân, còn văn hóa thời nuôi dưỡng linh hồn, văn hóa có vĩ đại thời linh hồn theo đó cũng vĩ đại, mặt trời văn hóa đã mọc trong mỗi linh hồn con dân Đại Việt, thời không nói cũng biết, mọi âm mưu xâm lược sẽ bị đánh bại. Sau đây là phần kinh rút gọn những ý chính đạo đức làm người.

*         *         *

---------------------------------

 

 

 

PHẦN 18

 

THIỆN ĐỨC KINH

 

QUẢNG Đại rộng dung khắp thế gian

NGHĨA Nhân giữ vững tấm lòng son

TỪ Lòng thương hết muôn loài vật

BI Xót lòng thương kẻ khổ nàn

HỈ Hoan  khi thấy người lương thiện

XẢ Tâm xóa bỏ những tham gian

BIẾT Mình có lỗi nên  hổ thẹn

BÌNH Đẳng dung hòa chẳng hèn sang

NHẨN Nhịn  hạ mình luôn nhẩn nại

KHIÊM Tốn lựa lời chẳng ngược ngang

UY Nghi giới đức thường điềm đạm

NHÂN Cách khiên nhường chẳng huênh hoang

TIẾT Liệt  trung kiên dù lâm nạn

GIÚP Người tận tụy giúp thế gian

THIỆN Ác trí tri luôn cân nhắc

CHÍNH Chuyên thẳng thắng nhớ tam can

TÍN Chẳng đổi lòng sau như trước

LỄ Nghi thành kính đức nghiêm trang

KHÔN Khéo đối nhân cùng xử thế

BỀN Lòng vững chí  trải sơn gan

TRUNG Cang bất khuất đầy chính khí

LIÊM Sĩ giữ mình trải an ban

HIẾU Đạo phụng thờ ơn Trời Đất

KÍNH Trọng công ơn lo đền đáp

THUẬN Hòa bình đẳng trong cuộc sống

NHÂN LUÂN Đạo Pháp chẳng gì hơn.

*         *         *

 

Chỉ cần đọc tụng Tâm siêu thoát

Ác nghiệp tiêu tan họa sạch trơn

Phát tâm đọc tụng hay biên chép

Huệ khai sáng trí đầy Âm Đức

Cầu chi đặng nấy nhờ tu nhơn.

*         *         *

 

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, đâu xa

Lọc lừa tỏ rõ chánh tà phân minh

Ác thiện vốn ở tại mình

Chỉ vì mê muội nên nhìn chẳng ra

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, trong ta

Tâm tà thành Quỉ, Yêu Tinh ác Thần

Tâm chánh Phật Chúa đã thành

Kiếm tìm chi lắm càng tìm càng xa

Thiện tâm lòng đã nở hoa

Thiên Đàng, là đó đâu xa mà tìm

Chính mình tự biết độ mình

Chủ trì nhơn giáo thời thành khó chi.

*           *           *

 

Chúng con là Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nguyện cầu lên TỔ TIÊN, CHA TRỜI ĐỊA MẪU, hộ trì hộ độ cho toàn tất cả pháp giới cháu con sớm dứt nghiệp duyên  ác căn tội lỗi,  căn lành tăng trưởng, hướng về Cội Nguồn thâm nhập kinh luân, hội ngộ chân tâm chân tánh, siêu sanh thiên giới an vui tự tại, không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh,  đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

NAM MÔ - A MEN

*           *           *

 

Muốn phá mây mù lộ ánh dương

Mà lòng mê muội chẳng đức tin

Làm sao đến được bờ chánh giác

Đọa đày muôn kiếp nghĩ mà thương.

 

NAM MÔ - A MEN

*         *         *

----------------------------

 

 

 

PHẦN 19

 

NHƠN LUÂN THIÊN, ÁC, KINH

 

Để hiểu rõ thêm về thiện ác, tà chánh, thời cần phải soi rọi vào kinh thời mới nhìn thấy được bộ mặt Thiện, Ác của mình, những phiền não ác tánh đã che đậy mất lương tâm lương tri dẩn đến hết sai lầm nầy đến sai lầm khác, hết ác nọ đến ác kia, tạo ra tội lỗi như non như núi, sau đây là kinh Thiện, Ác.

 

Tu tâm tích đức là gì

Nếu không hiểu rõ thời đi lộn đường

Hành ác mà nghĩ thiện lương

Lành, ác, cho rõ tỏ tường như sau

 

Ác là thâm hiểm độc sâu

Thiện là phẩm hạnh đức cao vợi vời

Gieo ác gặt ác luật trời

Gieo thiện gặt thiện vạn đời nào sai

 

Ác thời tăm tối đường đi

thiện thời tỏa sáng phước thi vạn tòa

Ác, thiện phân minh được rồi

Lo gì chẳng được về trời an vui

 

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, đâu xa

Cũng nhờ hành thiện có ra lạ gì

Hạnh lành thẳng một đường đi

Khiêm hòa nhẫn nhịn việc chi cũng thành

 

Ác thời khó lập nên danh

Chỉ mang tiếng ác mãi thành nhuốt nhơ

Thiện lành như vạn bài thơ

Như xuân đầy sắc như cờ tung bay

 

Nhân quả xoay vần xưa nay

Cứu người, người cứu trước sau lạ gì

Hại người , người hại chí nguy

Họa cùng khắp lối còn chi cuộc đời

 

Lòng vàng thiện tánh ai ơi

Thiên đàng cực lạc cõi trời ngao du

Ác độc, tàn bạo, xưa nay

Linh hồn hóa Quỉ đọa sa ngục tù

 

Muôn đời vạn kiếp âm u

Súc sanh, ngạ quỉ vào ra, ra vào

Thiện khẩu cội phúc nẩy chồi

Lo gì chẳng được cửa nhà ấm êm

 

Ác hiểm tự giết cháu con

Tuyệt đường cội phúc họa mang khổ nghèo

Tai ương họa gỡi bám theo

Rủi xui chực sẳn khổ treo đầy nhà

 

Phải nên bỏ ác theo lành

Lo gì chẳng được mọi người kính yêu

Phước lành kéo đến họa tiêu

Gia đình hạnh phúc mọi điều tốt tươi

 

Đức tài giúp nước giúp non

Xả thân chống giặc ngoại xâm sáng ngời

Anh hùng vì nước tuyệt vời

Làm cho đất nước cõi bờ vững yên

 

Đàn áp dân chúng mà chi

Trở thành ác Quỉ  lại thêm hận thù

Thiên đàng mất lối đường về

Hố sâu thăm thẳm trăm bề hiểm hung

 

Cứu người  bố thí sớm hôm

Đã giàu còn rạng danh thơm nghìn đời

Đức độ rộng lượng thương người

Đã châu, còn ngọc, sáng ngời anh linh

 

Ác cảm, bạc ác vứt đi

Ngu si biến mất hồn thi đức tài

Có tình có nghĩa không cầu

Cha trời phù hộ Mẹ trời chở che

 

Bạc bẽo rẻ rúng bất nhân

Thánh, Thần xa lánh còn thêm mực mài

Chữ tai, liền với chữ tài

Họa xây, tai đắp lầu đài tan hoang

 

Thiện Tâm đem lại mùa xuân

Gia đình đầm ấm cháu con sum vầy

Thuận hiếu cầu chi cũng thành

Thủy chung ăn ở trổ nhành ấm êm

 

Thương dân yêu nước chí linh

Hồn thiên dân tộc núi sông hộ trì

Trấn áp cưởng bức người đời

Phước tiêu họa đến thình lình chuyển xây

 

Bạo tàn hung dữ gì hay

Gieo gì gặt nấy không sai chẳng lầm

Hung bạo hảm hại dân tình

Cháu con gặt hái khắp cùng mĩa mai

 

Bước chân mỗi bước chông gai

Bỡi do ác nghiệp Ông Cha gieo đầy

Côn đồ bắt nạt hại người

Ỷ quyền cậy thế làm càn hại dân

 

Việc làm tán tận lương tâm

Họa vô đơn chí tai ương ngập trời

Sống đời lương thiện ai ơi

Mới mong hạnh phúc đời đời bình yên

 

Đền ơn Hiếu Nghĩa vi tiên

Non sông Tổ Quốc không quên Đồng Bào

Thành tâm tưởng niệm Cha Trời

Thành tâm nghĩ đến Ông Bà, Mẹ Cha

 

Tiếng lành lan tỏa bay xa

Cha Trời Địa Mẫu chở che đời đời

Gia đình họ tộc sáng ngời

Mới hay Đạo Hiếu biển trời vàng son

 

Âm mưu đen tối bỏ đi

Vứt luôn gian ác lòng thì thứ tha

Không mong cũng đặng vinh hoa

Không cầu cũng đặng người ta tôn thờ

 

Lưu manh, xão quyệt, bịp lừa

Không kêu cũng đến họa đầy hại thân

Cưỡng bức, chằn ép, lê dân

Tránh đâu cho khỏi Thánh Thần chuyển xây

 

Tai bay, họa gởi, tai bay

Khắp cùng tai họa thảm thay cuộc đời

Cao thượng đức độ giúp người

Sống theo chính nghĩa không màng lợi danh

 

Không Thần thời Thánh gián sanh

Giúp dân giúp nước phước lành biết bao

Bỏ đi đâm thọc dệt thêu

Quả lành nở rộ mọi điều thành công

 

Cố chấp, bảo thủ, hại thân

Tự mình loại bỏ tương lai của mình

Làm cho cuộc sống bão bùng

Tai bay họa gởi bao điều đắng cay

 

Thương người như thể thương thân

Ghét người, người ghét khó mòng tai qua

Thương người thời giúp người ta

Gieo thiện gặt thiện, Ác xa nghìn trùng

 

Khẳng khái cứu giúp mọi người

Không cầu cũng đặng danh thời rạng danh

Cuộc đời hành thiện sớm hôm

Không mong cũng đến ấm êm cửa nhà

 

Cháu con rạng rỡ hiệp hòa

Cũng nhờ hành thiện vạn tòa giàu sang

Chung tình có nghĩa có nhân

Lo gì chẳng đặng sanh lên cõi trời

 

Chửi rủa ác khẩu làm gì

Để rồi gặt hái bao đều rủi xui

Cứu người, người cứu chẳng sai

Núi may, biển phúc đắp xây yên lành

 

Giết người tội ác vô cùng

Tránh đâu cho khỏi ngục tù nhốt giam

Sống thời  tai họa triền miên

Hết đao, tới búa, hết xui, tới bần

 

Bệnh tật bám lấy xoay vần

Khổ đeo theo khổ mấy tần gian truân

Công minh xử sự tỏ phân

Cháu con nhờ đức giàu lên từng ngày

 

Thẳng thắng che chở người hiền

Danh vang vạn cõi phước liền theo tay

Cháu con nhờ thế tung bay

Võng dù tàng lọng đắp xây cuộc đời

 

Dã tâm hiểm độc vứt rồi

Mới mong tránh khỏi biển trời tai ương

Ôn hòa thời lắm người thương

Dâm ô tổn hại nhuốt nhơ cả đời

 

Bội tình bạc nghĩa bỏ rồi

Thênh thang hạnh phúc cuộc đời nở hoa

Cuộc đời buông thả bê tha

Dị đoan mê tín khó qua ngu đần

 

Dìm người thời dìm chính mình

Nạn thời đầy nạn không người cứu cho

Giúp người qua khỏi khổ đau

Lo gì chẳng được sang giàu, giàu sang

 

Dũng cảm loại trừ ác gian

Cứu dân, cứu nước làm nên nghiệp trời

Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng

Làm cho đất nước yên bình  ấm no

 

Lưu danh sử sách về sau

Tấm gương soi sáng biết bao đẹp lành

Đặt đàng lắm chuyện hại người

Lợi đâu không thấy đứng ngồi không yên

 

Áp đảo hạch sách lê dân

Lợi đâu không thấy họa xây khắp cùng

Đoan chính danh tiếng thơm lừng

Ganh ghét, đố kị, bỏ rồi, nhẹ thênh

 

Vượt qua kiếp nạn tai ương

Sống đời hạnh phúc lại thêm sang giàu

Độc mồm, độc miệng hại người

Làm sao tránh khỏi biển trời chông gai

 

Đê hèn, đốn mạc, bỏ đi

Tương  lai rộng mở đề thi son vàng

Độ lượng đức độ đạo tràng

Phước trời tự đến không cần tìm xa

 

Gánh vác công việc Ông Cha

Xả thân vì nước sáng soi thiện lành

Sống mà như thế rạng danh

Phật, Tiên, Thánh, Chúa đắc thành khó chi

 

Đánh lừa gạt gẳm tốm thâu

Của tiền như núi dễ đâu trường tồn

Xô xác gây chuyện bỏ rồi

Trên hòa dưới thuận ai thời cũng yêu

 

Ganh ghét, ghen tị bao nhiêu

Tai ương theo đó mọi điều không may

Giã nhân giã nghĩa mà chi

Cuộc đời bi lị mấy khi yên lành

 

Gian trá lừa đảo hại người

Ngục tù chờ sẳn có gì hay đâu

Gian nịnh, quỉ quyệt, ác sâu

Giảo hoạt, lừa bịp, càng thêm tội tình

 

Ác gieo muôn ức vạn nghìn

Gặt sao cho hết muôn đời khổ thay

Gièm pha cố hại người ta

Nào hay ác quả thân ra bụi bờ

 

Hèn hạ, hèn mọn  bỏ rồi

Cháu con như ý ai thời cũng nên

Hẹp hòi, bủn xỉn, kiệt keo

Tự mình hủy diệt tương lai của mình

 

Thương người tốt bụng là vàng

Ước gì được nấy lại càng ấm no

Đức tài giúp nước giúp non

Làm cho cuộc sống lê dân yên bình

 

Thoát đời nô lệ ngục tù

Mưu cầu hạnh phúc, cuộc đời tự do

Đức tài như thế mới cao

Danh vang vạn cõi ai nào cũng tôn

 

Ích kĩ  nào có cái khôn

Tuyệt đường Âm Đức vùi chôn sang giàu

Làm nhục người tốt hại người

Tự mình làm hại cuộc đời bẩn nhơ

 

Vu khống rước lấy tai ương

Hành hung lăng nhục tiệt đường công danh

Lật gọng, mang trá ,dối gian

Dứt đường phước lộc họa mang khốn cùng

 

Lương tâm bỏ mất chẳng còn

Còn chi thể thống con Rồng cháu Tiên

Hổn hào, ngạo mạn, khinh khi

Kiêu căng hổn xược còn chi đức người

 

Khó mà siêu thoát về trời

Gặp nhiều hoạn nạn vận thời đủi đen

Chính tâm ngay thẳng hiền lương

Người đời kính phục tai ương khó gần

 

Bất cần ngang ngạnh ngông cuồng

Ngông nghênh tự đắc xem thường lời hay

Cuộc đời họa gởi tai bay

Mong gì thành đạt khó thay sang giàu

 

Ngu si đần độn rượu hành

Tối tăm ngu muội không ngoài say sưa

Uống nhiều tai hại biết bao

Lu mờ tâm trí tránh đâu lụn tàn

 

Làm cho tan nát gia đình

Hết mòng hạnh phúc tan tành ấm êm

Ngu xuẩn thời mấy người nên

Cũng vì nghiện rượu, nát tiêu cuộc đời

 

Ngu ngơ, ngu muội, ngu đần

Lìa xa nghiện rượu mới mòng sáng thông

Sát sanh, trộm cướp, ác ôn

Giàu đâu không thấy vùi chôn ngục tù

 

Ngũ thường, ngũ phúc xây nền

Lo gì chẳng được lộc tài đầy kho

Thiện lành Trời đải Trời cho

Chết đi siêu thoát về nơi thiên đàng

 

Nghiện ngập đày đọa linh hồn

Làm cho cuộc sống khốn cùng đọa sa

Thân tàn Ma dại tiêu ma

Cũng vì ngu muội phải sa đường cùng

 

Ăn ngược nói ngạo ai dùng

Thân nhơ danh nhớp hết còn thoát siêu

Ở đời nhân thế miệt khinh

Chết đi luân chuyển súc sanh đổi dời

 

Nhân đạo, nhân đức, có rồi

Lo gì chẳng đặng đứng ngồi không yên

Đối nhân xử thế sớm hôm

Với ba chữ nhẩn khó chi cũng thành

 

Khoác lác nói trạng phe tài

Chữ tài liền với chữ tai một vòng

Nóng tánh thường bị sai lầm

Mất khôn thiếu nghĩ họa vào chẳng hay

 

Nóng nảy thường hỏng xưa nay

Thâm trầm tỉnh lặng huệ khai trí lừng

Làm bậy ô nhục cuộc đời

Phá tan nhân đức diệt thời công danh

 

Phủ phàn tàn nhẩn hại nhân

Tránh đâu cho khỏi thảm thê lỵ phiền

Quấy rầy, quấy nhiễu ra gì

Dèm pha, sàm nịnh, đặc điều vu oan

 

Sống thời tiếng ác lan nhanh

Chết sa Địa Phủ  âm ti nghìn trùng

Sang sẻ tài  đức, sang giàu

Mai sau con cháu đời đời hiển vinh

 

Siêu thoát, siêu độ, đừng quên

Làm lành, lánh dữ, giúp dân tu hành

Tận tâm, tận tị, tận tình

Người đời kính phục thiên đình đâu xa

 

Tàn sát, tàn ngược, ba hoa

Tự mình chuốt họa khó qua nạn trời

Tha hóa đạo đức suy tồi

Nước non lụn bại dân thời khổ dân

 

Tham là đủ thứ hung hăng

Làm điều bất chính vô phương cứu rồi

Ương ngạnh ương bướn được gì

Cuộc đời vứt bỏ khác gì cuồng điên

 

Văn minh cuộc sống văn minh

Tài ôn, đức luyện, đăng trình trời mây

Đạo đời cùng đắp cùng xây

Tinh thần vật chất đi đôi song hành

Vinh hoa, phú quí, rạng ngời

Cũng nhờ tu thiện mọi đàng thuận xuôi.

*         *         *

 

Thiện, ác, kinh có ai gặp đặng

Thời coi như duyên phận đổi đời

Kinh luân là phước lộc trời

Làm cho cuộc sống nẩy chồi mùa xuân

 

Bao nghiệp chướng liểm vào chân tánh

Nhờ kinh luân chuyển biến tiêu tan

Thân tâm thơ thới bình an

Vượt lên phàm tục chuyển sang Thánh Hiền

 

Kinh thiện, ác, vô cùng vi diệu

Rất nhiệm mầu Phổ Độ Trời Cha

Chỉ cần đọc tụng xem qua

Ác tiêu vạn ức hà sa  phước lành

 

Kinh, thiện, ác, tuy là thuốc đắng

Nhưng chữa nhiều bệnh chứng rất hay

Nghèo hèn liền chuyển đổi thay

Ngu si liền chuyển đức tài thông minh

 

Kinh thiện, ác, giải trừ kiếp nạn

Thoát tai ương khô cạn khốn nguy

Chỉ cần đọc tụng nhớ ghi

Bệnh gì cũng khỏi diệu kỳ thậm thâm

 

Một lần đọc chuyển xây vận số

Huống chi là ghi nhớ từng câu

Họa tai tiêu biến rất mau

Phước lành chuyển đến biết bao diệu kỳ

 

Huống chi là kinh truyền in ấn

Thời cầu chi được nấy chẳng sai

Họa Phúc đều ở tại tâm

Lòng thành càng lớn ứng linh nhiệm mầu

 

Kinh đây nếu có người nào

Phát tâm đọc tụng cho người khác nghe

Chỉ là một chữ một câu

Ứng linh, linh ứng chuyển xây cuộc đời

 

Huống chi truyền giảng cho người

Phước lành vô tận sang giàu kể chi

Người nầy là Phật, Thánh, Tiên,

Theo tâm nguyện lực mà sanh xuống trần

 

Cứu dân độ thế về trời

Làm cho nhân loại càng ngày càng xuân

Chỉ cần cung kính người trên

Tai qua nạn khỏi  làm nên cửa nhà

Chỉ cần cúng dường món quà

Cũng liền đặng phước cả nhà bình yên

*         *         *

 

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nguyện cầu TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU hộ trì, hộ độ, cho toàn pháp giới cháu con, khắp cả nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng, hướng về cội nguồn, hội ngộ Kinh Luân Thiện Ác, Minh Tâm, Kiến Tánh siêu sanh thiên giới, an vui tự tại, không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc sanh, đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

Nam mô sám hối nghiệp chướng, Long Hoa Cửu Huyền, hộ độ siêu sanh, NAM MÔ - A MEN ( lạy 3 lạy bái 4 bái )

*                   *                  *

-------------------------------

 

 

 

PHẦN 20

 

Nói đến con người, thời ai ai cũng biết, con người có hai phần, phần linh hồn, phần thể xác. Nói về thể xác thời con người cần nhà để ở, cần vật chất sản phẩm phương tiện để mà bảo dưỡng, cần lương thực để mà ăn sinh sống.

 

Nhưng nói linh hồn thời không phải vậy, vì linh hồn chính là linh giác, không phải là thể xác vật chất, tứ đại giả hợp. Vì thế linh hồn cần có Văn Hóa Đại Đạo Cội Nguồn để dưỡng nuôi trở về hội ngộ Chân Tâm Chân Tánh, Chơn Như vũ trụ đại đồng bình đẳng, độc lập, tự do, tự tại.

 

Hay nói một cách khác, văn hóa là món ăn nuôi lớn ý thức chân chính căn thân huệ mạng linh hồn. Con người chỉ biết chạy theo vật chất, coi trọng thể xác, mà quên đi mất linh hồn, là một điều vô cùng thiếu sót, có thể nói là vô cùng tai hại. Cũng như con người chỉ biết coi trọng quần áo cái lớp vỏ bảo bọc bên ngoài, mà quên đi chính bản thân mình, để cho thân mình lở loái đầy bệnh tật.

 

Thể xác là chiếc áo da tứ đại của linh hồn, với chiếc áo da nầy, linh hồn đã bỏ đi mặt vào không biết bao nhiêu là lớp áo, lớp áo người, lớp áo cầm thú, lớp áo ma, lớp áo quỉ. Vì không chú trọng đến linh hồn, nên linh hồn đành phải sa đạo luân hồi sanh tử, trải qua vô lượng số kiếp, hết lớp áo da nầy đến lớp áo da khác, khốn khổ vô cùng, nay chúng ta đã giác ngộ có thể hiểu như sau:

 

1) Thể xác lớp áo da tứ đại, thuộc vật chất nên cần vật chất sản phẩm để bảo dưỡng, cần vật thực cũng như cơm gạo để dưỡng nuôi. Nhưng nếu vật thực đó là độc hại, thời chúng ta cần loại bỏ, nếu không khi chúng ta ăn vào sẽ làm hại cho bản thân, dẫn tới nhiều bệnh tật, đôi khi còn mất mạng.

 

2) Còn linh hồn là linh giác,  không thể bảo dưỡng bằng bật chất, hay dưỡng nuôi bằng vật thực được, mà là bảo dưỡng bằng Văn Hóa, dưỡng nuôi bằng văn hóa. Nhất là Văn Hóa Chính Nghĩa.

 

Nhưng nếu văn hóa đó là văn hóa độc hại, văn hóa đồi trị, văn hóa mê tín dị đoan, văn hóa phi chính nghĩa, văn hóa tà đạo, thời sẽ làm cho linh hồn ngu muội, lở loái nhiều thứ bệnh tật Căn bệnh phiền não, căn bệnh phiền não thuộc về tinh thần, tạo ra không biết bao nhiêu là ác nghiệp, đưa linh hồn xuống các tần địa phủ. Vì thế, văn hóa cần phải được lựa chọn, nhất là tinh hoa văn hóa, văn hóa Cội Nguồn chánh đẳng chánh giác, văn hóa tối cao vũ trụ. Linh hồn chỉ cần tiếp xúc với văn hóa cội  nguồn nghiên cứu suy gẩm, thời mọi chuyện u tối  tức khắc biến đổi, linh hồn, ma, quỉ, linh hồn phàm phu, chuyển thành linh hồn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. 

   

Sự cao sang của linh hồn, cũng chính là sự cao sang của văn hóa,  sự cao siêu của linh hồn cũng chính là sự cao siêu của văn hóa. Một dân tộc văn minh hay không, đều phụ thuộc vào Văn hóa.

 

Tóm lại, muốn có một cuộc sống văn minh, hạnh phúc  thời đời đạo cũng cần có Văn Hóa, văn minh vật chất đi đôi với văn minh tinh thần. Xây dựng con người, lành mạnh không những thể xác tráng kiện, mà tinh thần đạo đức sáng suốt minh mẫn, tiến đến xã hội công bằng, bình đẳng, nhân quyền, dân chủ, văn minh độc lập tự do hạnh phúc.

*                    *                   *

 

VIỆT NAM

 

Việt nam tỏ rạng ánh hồng tươi

Văn hóa mùa xuân khúc nhạc cười

Tiếng nhạc bổng trầm khai ý rạng

Non sông khởi sắc trổ xuân tươi

Dân giàu nước mạnh phun châu ngọc

Rồng Tiên hội tụ trải đức phơi

Độc Lập Tự Do niềm cường thịnh

Địa linh vũ trụ trổ Ông, Tôi.

*           *          *

 

TRỜI LÊN

 

Trời lên lộ bóng quang đầy

Nước non Quốc Đạo chuyển xây vạn loài

Việt nam văn hóa đài cao rộng

Hiếu trung bay đến tận Trời Cha

Việt Nam kết trái đơm hoa

Muôn dân gội đức bài ca thanh bình

Khai Nguồn Cội dân tình no ấm

Đường lên mây tỏa sáng Văn Lang

Vua Hùng mở lối quy nguyên

Năm châu, bốn biển bình yên một nhà.

*           *          *

---------------------------------

 

 

 

PHẦN 21

 

Có người cho rằng xem qua kinh nhân luân một lần cũng đủ để cho mình tự giải thoát, quả thật đúng vậy đó là những vị thánh đầu thai xuống trần, Còn những người đầy tội lỗi cần phải đọc tụng nhiều, để tiêu tan nghiệp chướng, chuyển họa thành phúc.

 

Nhưng dù sao đọc qua nhiều lần cũng tốt hơn đọc qua một lần vì làm tăng thêm phước báo, tăng thêm đạo đức, tăng thêm trí huệ, thời không bao giờ thừa. Cũng như con người cần phải ăn uống liên tục, bồi dưỡng sanh lực, dưỡng nuôi sanh mạng. Huống chi là linh hồn, chúng ta cần văn hóa kinh luân trước là làm tăng thêm trí huệ, tăng thêm phước đức, đạo đức, phước báo, việc đó không có gì phải thừa.

 

Kinh luân là kho báu trí huệ, kho báu của sự phước đức, phước báo, nhờ kinh luân mà nhân loại giải thoát tội lỗi, giải thoát tai họa, giải thoát sự ngu si, giải thoát đói nghèo lạc hậu, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở về trời. Vì thế chúng ta không những học thuộc mà còn giảng giải thông suốt, cứu vớt nhân loại anh em những người còn sa đọa trong ác đạo, bị ác căn xây chuyển, vô minh che lấp tối tăm mù mịt, Sau đây là kinh quả báo.

 

KINH NHÂN LUÂN QUẢ BÁO

 

Đời mạc thế con người hiện tại

Sống cùng nhau cứ mãi hại nhau

Bao nhiêu kế độc mưu sâu

Đêm ra dùng hết có nào ngại chi

 

Cũng vì vậy ở ngay trần thế

Cuộc binh đao chém giết triền miên

Làm cho cuộc sống đảo điên

Khốn cùng khổ sở, lại thêm đói nghèo

 

Oán trả oán, oán đầy chồng chất

Thù trả thù, muôn kiếp chẳng tha

Cảnh khổ cứ mãi trào ra

Muôn đời vạn kiếp nói sao cho cùng

 

Nhìn thế nhân lầm đường lạc lối

Nên Trời Cha chuyển pháp khai kinh

Mở đường cứu khổ sanh linh

Thoát cơn nguy biến chuyển mình vượt qua

 

Nền văn hóa sâu xa vô tận

Đạo nhơn luân vô thượng thậm thâm

Chỉ cần truyền bá cho dân

Non sông tổ quốc mấy tần bình yên

 

Dân có đạo dân hiền dân thảo

Dân có nguồn ít lỗi ít sai

Thái bình độc lập là đây

Nước non giàu đẹp phước xây vạn tòa

 

Nhơn luân đạo pháp làm người

Giàu, nghèo, quan, chúa, nhất thời đồng tu

Tôn thờ Nguồn Cội sớm hôm

Sống theo Hiến Pháp chẳng ôm độc tài

 

Giàu đạo đức là giàu vĩnh viễn

Giàu của tiền cũng chỉ tạm giàu

Sống còn chết mất được gì

Của trần trả lại cho trần như không

 

Cũng vì vậy cha ông di giáo

Truyền kinh luân giải thoát hồn linh

Để cho nhân thế tu theo

Rõ đường nhân quả chọn gieo giống lành

 

Muốn được vậy học hành giáo dục

Sống cho đời học tập  siêng năng

Rõ đường thiện ác trong tâm

Tận tường tà chánh chẳng lầm chẳng sai

 

Giàu, nghèo có đức mới cao

Giúp dân giúp nước kiếp sau thanh nhàn

Giàu, nghèo ác đức lầm đường

Cháu con phải chịu khốn cùng về sau

 

Nhân quả thiên luật sai đâu

Nhân nào quả nấy lạ nào hiển nhiên

Quả báo xây vần triền miên

Gieo thiện gặt thiện là điềm xưa nay

Nhân quả vay trả, trả vay

Ác gieo ác gặt xưa nay nào lầm.

*         *        *

 

Chửi  trời mắng  đất :  Nhiều họa đêm đến

Chẳng trọng thánh thần :  Cầu nguyện không linh

Mắng mưa chửi gió :  Xui rủi  không may

Bội nghịch cha mẹ  :  Hậu kiếp mô côi

Khinh khi thân tộc :  Bà con xa lánh

Hổn ẩu anh em  :  Cô độc một mình

Hại dân, phản quốc :  Họa sanh khó cứu

Phản hại chánh giáo:  Khó thoát tai ương

Chê người nghèo khó:  Chuyển kiếp cơ hàng

Hạch sách dân chúng:  Suy sụp  cháu con

Ỷ thế hiếp người :  Con cháu khiếp nhược

Lời nói chẳng lành :  Tai họa khởi sanh

Lấy của hiếp người :  Tuyệt đường giàu có

Tham tàn bạo ác :  Suy sụp khó cứu

Được sang chê hèn :  Đáo đầu bần cực

Bất nghĩa bội ơn :  Con cháu ngổ nghịch

Được khôn chê khờ :  Khó mong thành đạt

Xúi kiện hại người :  Con cháu bất hòa

Cố ý gạt lường :  Người khác gạt mình

Miệng hay nói láo :  Khó lập thân danh

Thường hay hại người:  Đoạn tuyệt may mắng

Phá hoại vợ chồng :  Kiếp sau lẻ bạn

Truyền ngôn bất chính:  Trả quả loạn tâm

Thường hay lạm sát :  Tuổi thọ giảm suy

Hủy bán kệ kinh :  Ngây cuồng đền tội

Thường hay ganh ghét:  Con cháu vô duyên

Nói xấu ngạo biếm :  Bằng hửu khinh thường

Thọ ân trả oán :  Con cháu thất thời

Ếm yểm kinh luân :  Tai bay họa gởi

Giết người cướp của :  Ác lai quả báo

Hại người đoạt chức :  Tai họa trùng lai

Mưu mô bất chính :  Bằng hửu bất trung

Giả tâm phản loạn :  Tai họa thình lình

Bội ơn bạc nghĩa :  Sanh con bất hiếu

Làm ăn bất chính :  Con cháu phá gia

Hại dân khuấy chúng chuyển kiếp sanh ra vô cùng khốn khổ :  Câm, đui,  liệt,  cùi

Tâm tánh bạc ác :  Căn khùng đền tội

Ngông cuồng kiêu ngạo :  Tạo lập khó thành

Tham ô bất chính :  Con cháu hư hỏng

Phản bội cha ông :  Con cái phản mình

Ép người đường cùng :  Họa đầy khó tránh

Hành hung bất chánh :  Con cháu sụp suy

*         *         *

 

Nhân luân quả báo xưa nay

Khắp trong trời đất có sai bao giờ

Ứng báo quả báo xoay vần

Chỉ mau hay chậm đâu lầm sai chi

 

Kinh nầy cùng tận hiển linh

Thậm thâm vi diệu khó nên luận bàn

Chỉ cần thành kính một lần

Phát tâm đọc tụng cho người khác nghe

 

Chỉ là một chữ một câu

Coi như cũng đặng một tàu phước ghi

Huống là in chép truyền đi

Muốn chi cũng đặng cầu chi cũng thành

 

Ông bà cha mẹ nhiều đời

Siêu sanh thoát ngục về trời an vui

Còn như tu luyện theo kinh

Cửu huyền hộ độ có tên bảng vàng

 

Cháu con thành đạt vinh quang

Gia đình con cháu bình yên, yên bình

Huống chi giảng giải tuyên truyền

Thánh , Thần, che chở phước lành tốt tươi

Mản thân hồn đặng sanh thiên

Vào ngôi Phật, Chúa, Thánh, Tiên, Đức Thần.

*           *           *

 

Chúng Thần, Phật, Tiên, Thánh, Chúa, nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm a bát ra để, hạ đa xá, ta nẳng nẩm đác điệc tha, án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra, nhập phạ ra để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị sắc trí rị, ta phấn tra phiến để ca, thất rị duệ ta phạ ha. Thiên la thần, Địa la thần, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.

NAM MÔ - A MEN

*                  *                  *

---------------------------------

 

 

 

PHẦN 22

 

Trước sự đắm chìm trong vật chất, làm đảo lộn giá trị đạo đức, nhất là những nước còn lạc hậu chưa tiến hóa theo kịp thời đại văn minh dân trí, còn chìm trong chủ nghĩa cá nhân, độc tài độc trị, làm cho cuộc sống điêu linh khốn khổ, chưa từng thấy trong lịch sử, làm cho nhiều người phải thốt rằng, cuộc sống con người sao mà quá khổ, không ở nhà tù nhỏ, thời cũng ở nhà tù lớn.

 

Sống trong khuôn khổ độc tài độc trị, luôn chứng kiến cảnh quỳ lỵ xin cho, cái độc của chế độ đã lan tràn khắp cùng ngõ xốm, đã nhiễm độc ăn sâu vào lòng người, nên con người phần đông chỉ biết chạy theo tiền tài vật chất, xem nhẹ đạo đức, nên con người đã mất lần nhân tính, sống một cuộc sống đầy mưu mô xão quyệt, kiêu căng, ngạo mạn, coi trời không bằng nắp vung, muốn làm gì thời làm,  không kể gì đến luân thường đạo lý, bất trung bất hiếu đối với cha ông, phản dân hại nước, làm tay sai cho giặc ngoại xâm. Cuộc sống không cần đạo đức, gạt gẫm, theo dệt, nói láo, ỷ thế hiếp cô khuấy dân hại chúng, mọi thủ đoạn được đêm ra xử dụng, miễn sao có lợi cho lòng tham, túi tham thì làm, dẫn đến ngập tràn hận thù, có khi hận thù cả bản thân, hận thù trong gia đình,  hận thù trong chồng vợ, trong anh em, trong cha con, quả thật con người đã suy tồi đạo đức, quá trầm trọng.

 

Sự lạc Cội mất Nguồn, đã dẫn con người đến sa đọa trong dục lạc vật chất, không những xuống cấp về đạo đức, mà còn làm cho con người đầy rẫy bệnh tật, Đạo Đức xuống cấp trầm trọng, chưa kể đến trộm cướp mà còn dẫn đến mất nhân tính.

 

Con vì cái lợi mà hại Cha, vì cái lợi bản thân mà làm hại đến non sông tổ quốc, hại đến đồng bào dân tộc, mất hết tình đồng loại.

 

Những con người như thế, thường gieo ác gặt ác rồi đổ cho trời đất không công bằng, Thánh Thần không cứu, trở lại cuồng ngôn nói bậy, ( chết là hết cứ làm ác ) chết là hết đâu chưa rõ, mà chỉ thấy tai họa giáng xuống ngập đầu, rồi than van kêu lòng từ thiện tấm lòng vàng cứu giúp, đến khi sa cơ thất thế mới biết chân thiện là sự cứu tinh cho mình.

 

Lại có số người thiếu hiểu biết mê tín, nghe theo tà đạo, cho rằng hể làm quan, làm vua, dù cho làm ác đến đâu, thời chết xuống âm phủ cũng làm quan làm vua nữa, đã sa đọa xuống địa phủ, thời phải chịu bao cực hình, mà còn làm vua làm chúa được sao. Khi chết của trần trả lại cho trần, chỉ còn linh hồn với hai bàn tay trắng, sa đọa xuống âm phủ, bơ vơ cô đơn, sợ hãi trước cảnh giới hãi hùng mà mình chưa bao giờ nhìn thấy. Linh hồn cô đơn một mình, lấy đâu ra binh lính, chống chọi với quỉ dữ, khi quỉ dữ trong cơn đói khác khủng khiếp đang hành hạ, chỉ cần một vật hiện ra là chúng lao tới xé xác  ăn nuốt, ( xem kinh sau thời Hậu Đế sẽ nó rõ điều đó ). Nếu có chống đó là chống hai con mắt nhìn thấy cảnh đày đọa khủng khiếp, nào là đói khác, nào là bị hành hình, nào là bị moi tim móc ruột, nào là bị lửa đốt, kiếm đâm, đao chém, hết sức thê thảm.

 

Nhiều học thuyết xu mị tà đạo, đã làm tan hoại đảo lộn tinh thần đạo đức đánh mất lương tri con người, nhất là nhân luân đạo lý con người, đạo đức làm người, chạy theo những tà thuyết ảo tưởng, dẫn đến mất hết Tự Do, mất luôn quyền sống, quyền con người, quyền làm người.

 

Tệ hại hơn nữa một dân tộc có hơn năm nghìn năm Văn Hiến, đó là mới kể từ thời HÙNG VƯƠNG đến nay, còn nếu kể đến thời VIÊM ĐẾ, thời HỒNG ĐẾ  thời nền văn hiến còn xa hơn nữa, (xem Kinh Long Hoa Mật Tạng sẽ rõ).  Dân tộc việt là dân tộc tôn thờ Cội Nguồn, thờ TỔ TIÊN, thờ TRỜI, thờ ÔNG BÀ, CHA MẸ. Khi Vua Hùng ra đời thời Vua Hùng đã thờ TỔ TIÊN, thờ TRỜI, thờ ÔNG BÀ CHA MẸ, VUA HÙNG đã nói lên Văn Hóa Cội Nguồn,  con Rồng cháu Tiên từ đó ra đời. Trở thành nền Quốc Đạo dân tộc. Nền Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp văn minh. Và cũng đã nói lên  tên tộc tức là bí danh cha trời, mẹ trời, uy danh cha trời, mẹ trời, tên con thường gọi Cha Trời, Mẹ Trời.

Tên tộc bí danh cha trời là LONG HOA.

Tên tộc bí danh mẹ trời là TIÊN CƠ.

Uy danh của cha trời là ẤN QUANG, TỐI THẮNG, NHƯ LAI.

Uy danh của  mẹ trời là  ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI.

Tên con thường gọi của cha trời là  LẠC LONG QUÂN.

Tên con thường gọi của mẹ trời là  ÂU CƠ.

 

Người da vàng là giống dân HỒNG NGỌC.

Nên chúng ta thường gọi là CON HỒNG, CHÁU LẠC, CON RỒNG, CHÁU TIÊN.

 

Dân tộc việt nam có văn hóa Cội Nguồn độc đáo như vậy, và còn giữ được tồn tại cho tới ngày nay. Để rồi đơm hoa kết trái, rực rỡ  khắp năm châu, bốn biển. Mở ra móc son lịch sử văn minh nhân loại.

 

Dân tộc Đại Việt vì thất truyền văn hóa Cội Nguồn, nên Bị văn hóa ngoại ban làm hại, nhất là văn hóa HÁN TÀU, làm cho khiếp nhược dẩn đến sợ hãi, kéo dài hơn hai nghìn năm, từ đó dân tộc Đại Việt không những thường bị nô lệ, mà còn dẫn đến mất lần đất đai về tay phương bắc, có thể nói mất hơn 2 phần 3 đất đai, ( xem Văn Lang Chiến Sự 1, Văn Lang Chiến Sự 2, Văn Lang Chiến Sự 3  sẽ rõ ). Sự đồng hóa Hán Tộc, đối với dân tộc Đại Việt phải nói là liên tục, truyền miên, thế mà dân tộc Đại Việt vẩn đứng vững trên tinh thần độc lập tự chủ, con Rồng cháu Tiên không bị phai mờ. Và cho đến ngày hôm nay đâm chồi nẩy lộc đơm hoa kết trái.

 

Sự tôn kính thờ phụng TỔ TIÊN, thờ TRỜI, thờ ÔNG BÀ, CHA MẸ, là sự tôn thờ chính đáng, tôn thờ có văn hóa, thể hiện lòng trung hiếu, đầy chính nghĩa, và cũng đầy đức tính đạo đức nhân bản nhân văn của người dân Đại Việt con cháu Tiên Rồng. Chỉ có những kẻ ngu muội thiển cận, mới xem nhẹ truyền thống cha ông, mạnh như rồng đẹp như tiên, có một không hai trên toàn nhân loại.

 

Hiện tượng hổn loạn về văn hóa, nhiều triết thuyết Tà Giáo, vô ý thức, đã chà đạp lên những gì thiêng liêng nhất, của con người, mà Cha Trời đã truyền đạt dạy bảo cho anh em nhân loại chúng ta.

 

Văn Hóa Cội Nguồn ra đời với mục đích, là làm sáng tỏ Nguồn Cội của con người, cũng như làm sáng tỏ Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời,  để cho nhân loại con người bớt đi sự sai phạm, ra khỏi tinh thần tội lỗi, cùng nhau hướng thiện, cùng nhau về trời.

*           *           *

-----------------------------

 

HẾT QUYỂN 2.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét