Web có hơn 1,100 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục DANH SÁCH BÀI VIẾT.

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

LONG HOA MẬT TẠNG QUYỂN 3

QUỐC BẢO CHÂN KINH

 

LONG

 

HOA

 

MẬT TẠNG

 

KINH

 

THIÊN ẤN - THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI

 

ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI

 

2000

 

Cao Đức Thắng

 

QUYỂN 3

 

 

 

CHƯƠNG 11

 

PHẦN 1

 

THIỆN CÒN - ÁC MẤT

THIỆN SIÊU - ÁC ĐỌA

 

Những Linh Hồn quá ác hủy bán lời dạy trong kinh văn sẽ bị huyền cơ xoay chuyển đi vào tận diệt. Hủy bỏ trí mạng, ý mạng, trở về tánh giác u minh, sống theo cảm giác, cảm tính, tức là tính giác của loài cây cỏ, côn trùng, thảo mộc, rồi lần lần tiến hóa tu luyện chuyển lên loài Cầm Thú, trải qua vô lượng vô biên số kiếp, chờ đủ nhân duyên Linh Hồn mới được đầu thai làm người uổng thay, uổng thay.

 

Vì thương Nhân Loại sai đường Lạc Đạo, nhất là giai đoạn cuối tiểu kiếp nên Đức Chí Tôn Thiên Đế đầu thai xuống trần mở ra Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Đạo vũ trụ truyền lại chốn nhân gian. Kế theo sau đó Phật giáo, Thánh giáo, Tiên giáo xuống trần mở đường dẫn dắc nhân loại về Trời, lập công với Đức Cha Trời. Hoàn thành tâm nguyện Đại Nguyện.

 

Những người làm theo lời dạy của Đức Chí Tôn Thái Tử, thời siêu sanh làm Vua làm Chúa các tần Trời, đúng như những gì Đức Cha Trời truyền dạy. Nghe lời Đức Cha Trời dạy bảo thời trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa làm chủ vũ trụ. Những Linh Hồn nghịch lại lời dạy của Đức Cha Trời, trở thành Linh Hồn Đại ác. Thời sẽ bị Đức Cha Trời hủy diệt ý căn trí căn, tức là mạng căn linh hồn  trở về tánh giác u minh, sống theo cảm giác, cảm tính. Ác ý ác trí đã bị hủy diệt. Thuận theo Thiên Ý Cha Trời Thiện căn phước báo nên nói là còn. Nghịch lại Thiên Ý Cha Trời Linh Căn Huệ Mạng bị hủy diệt nên nói là ác mất. Những kẻ chống phá Văn Hóa Cội Nguồn nhất định Linh Căn Huệ Mạng bị hủy diệt. Chỉ còn linh giác như loài cỏ cây.  Những Linh Hồn làm ác là do hoàn cảnh tạo ra. Như chiến tranh như hận thù, nhân loại tận diệt lẫn nhau.  Thời không bị Đức Cha Trời hủy diệt, nên nói Thiện siêu lên thiên đàng,  ác sa  đọa xuống  các tần địa phủ.

 

Những gì Quốc Tổ nói ra, chính là Thiên Ý Cha Trời. Đã là Phật, Thánh, Thần, Chúa , thời nhất nhất tuân theo. Thiên ý Cha Trời cũng chính là Thiên Luật vũ trụ. Phạm luật Trời thời nhất định bị huyền cơ xoay chuyển muôn điều tai họa ập đến. Không trừ bất cứ một ai. Dù cho đó là vị vua hùng mạnh nhất trần gian cũng bị cơ trời xoay chuyển tận diệt.

*********

 

Hết phần 1 chương 11 mời xem tiếp phần 2 chương 11 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Long Hoa Mật Tạng Kinh là Bộ Kinh tối Thượng Thừa Mật Tạng. Những tinh hoa đi đến thành công, là kim chỉ nam cho đạo trị Quốc An Dân thái bình thịnh vượng dân giàu nước mạnh an lạc. Mỗi lời trong kinh là mỗi Thiên Ý Cha Trời. Nói tốm lại : Con đường lên trời nhanh nhất chính là thuận theo Thiên Ý Cha Trời. Con đường sa địa ngục nhanh nhất chính là nghịch lại Thiên Ý Cha Trời. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nhanh nhất, chính là thuận theo Thiên Ý Cha Trời. Làm ăn giàu sang bậc nhất, cũng chính là lập công với trời Đại Phú do thiên, tiểu phú do cần, mưu sự ở người nhưng thành sự ở Trời, mưu sư tại nhơn thành sự tại Thiên. Trời không ban phúc đến dù tài giõi cho mấy cũng chẳng được gì.

 

 

 

CHƯƠNG 11

 

PHẦN 2

 

VÌ SAO TỔ TIÊN SANH TẠO GIỐNG NGƯỜI

 

Vì Đức Tổ Tiên muốn có con cháu cai quản trông coi thế giới vũ trụ do mình sáng tạo lập ra. Nên Đức Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên tốm thâu Tiên Thiên Chân Khí Tinh Hoa Chơn Dương, Chơn Âm vũ trụ. Rồi hiện ra hai người một Nam một Nữ đủ 32 tướng tốt, 80 vẽ đẹp, Cốt Tiên, Cốt Rồng hai đấng Cha Trời và Địa Mẫu.

 

Vì sao gọi Đức Cha Trời là Long Hoa Cửu Huyền, Ấn Quang Tối Thắng Như Lai?

 

LONG:  Là nói Tinh Cốt ÂM DƯƠNG vốn hình Rồng. Cốt lõi xương sống con người hình chữ S. Tinh Cốt Đức Cha Trời là Cốt Long. Hay gọi là Cốt Rồng.

 

HOA:  Là nói lên Thân Tướng của Đức Cha Trời là Tinh Hoa Tiên Thiên vũ trụ, kết tụ Thân Tướng đủ 32 tướng tốt 80 vẽ đẹp thuộc Dương Tướng Nam Đức Cha Trời.

 

Như Vậy Long Hoa đồng nghĩa là Tiên Rồng. Hội Long Hoa chính là hội Tiên Rồng. Truyền Thống Anh Linh Dân Tộc Việt Nam.

    

CỬU: Là nói lên Thân thể của Đức Cha Trời gồm đủ chín khiếu. Hai mắt, hai mũi, hai tai, miệng, lỗ tiểu, lỗ tiện, là Chín.

 

HUYỀN: Là nói Thân thể của Đức Cha Trời là Tinh Hoa Đại Thiên vũ trụ được thu nhỏ. Tiểu Thiên vũ trụ. Đại Thiên vũ trụ. Tiểu Thiên vũ trụ. Liên quan mật thiết, tương thông với nhau. Nhỏ mà Lớn. Lớn mà Nhỏ, không khác nhau, đại thiên vũ trụ thu nhỏ gọi đó là huyền.

 

ẤN QUANG: ẤN là dấu ấn Tổ Tiên hiện ra Đức Cha Trời. Độc nhất Vô Nhị có một không hai. Quyền năng vô hạn. Quyền uy Tối Thượng. QUANG là soi sáng cùng khắp.  Chỉ đường cứu khổ con cháu. Lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác, làm chủ vũ trụ.

 

TỐI THẮNG: Là nói lên không ai hơn được Đức Cha Trời. Không có việc gì mà Đức Cha Trời không biết. Không có việc gì mà Đức Cha Trời không làm được. Cho đến hủy diệt vũ trụ, lập lên vũ trụ mới.

 

NHƯ LAI: NHƯ là nói lên Đức Cha Trời mãi mãi thường còn, trước sao sau vậy không thay, không đổi. Quá khứ, hiện tại vị lai như nhau. LAI là kéo dài vô lượng thọ, không diệt thường còn. Lúc nào nhân Loại cần đến Đức Cha Trời, liền có sự cảm ứng ngay.

 

Long Hoa Cửu Huyền Ấn Quang Tối Thắng Như Lại là tên của đức Cha Trời. Hay còn gọi đấng Cửu Huyền Ông Cha Nhân Loại.

 

Vì Sao Gọi Đức Mẹ Trời Là Tiên Cơ Đức Mẹ Địa Mẫu Dưỡng Sanh Như Lai?

 

TIÊN: Là nói đến Tổ Tiên hiện thân ra tốm thâu Tiên Thiên Chơn Âm Chân Khí hiện ra thể tướng phụ nữ đầu tiên vũ trụ đủ 32 tướng tốt 80 vẽ đẹp. ÂM TƯỚNG.

 

CƠ: Là nói lên sự cơ cảm, ứng dụng cơ mật liên quan đến vũ trụ. Mật thiết liên quan đến Nhân Loại con người.

 

ĐỨC: Là nói tấm lòng thương nhân loại vô tận,  bao la vô bờ bến lúc nào cũng cứu khổ cứu nạn nhân loại con người. Những người con trong lòng Mẹ vũ trụ.

 

MẸ: Là nói lên Người Mẹ Vũ Trụ, người Mẹ sanh ra Nhân Loại con người.  Đấng sanh thành. Nói xa hơn nữa Đấng sanh ra vũ trụ. Sanh ra Trời Đất. Sanh ra Linh Hồn Nhân Loại, sanh ra thể xác con người. Mẹ là Đấng sanh thành sanh ra tất cả. Đức Mẹ chính là Tổ Tiên hiện thân ra.

 

ĐỊA MẪU: Là nói lên tất cả sự sống đều do Mẹ tạo ra. Mẹ là Mẫu. Mẫu là Mẹ. Sự sống toàn vũ trụ là sự sống do Mẹ. Mẫu tạo ra. Sự sống Linh Hồn, sự sống thể xác. Đều ở trong lòng Địa Mẫu cả. Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Nhân Loại phàm trần. Quỉ Ma toàn vũ trụ cũng sanh sống trong lòng Địa Mẫu mà thôi. Ví như Bọt Nước sống trong nước dù cho đó là Bọt Nước, bọt nước ác hay bọt nước thiện. Bọt nước chỉ tồn tại trong bản thể của nước. Rời khỏi bản thể của nước, Bọt nước sẽ không còn tồn tại.

 

DƯỠNG SANH: Là nói lên sự sanh ra sự sống, Dưỡng nuôi sự sống. Để cho sự sống luôn luôn được tồn tại tiến hóa.

 

NHƯ LAI: Là nói Đức Mẹ Địa Mẫu trường tồn theo thời gian. Trước sau không hề thay đổi như như thường còn mãi mãi tận cùng vị Lai (Bất Diệt).

 

Nhân Loại con người cầu nguyện Đức Mẹ Địa Mẫu đều được Linh ứng ngay. Nếu lời cầu nguyện đó hiệp với Văn Hóa Cội Nguồn phải nói là cầu chi đặng nấy. Đức Tổ Tiên lập lên vũ trụ. Rồi hiện thân ra con người. Đó là Đức Cha Trời Long Hoa Cữu Huyền Ấn Quang Tối Thắng Như Lai và Tiên Cơ Đức Mẹ Địa Mẫu Dưỡng sanh Như Lai. Một Âm một Dương, một Nam một Nữ, một Cha một Mẹ. Cha Trời Chủ Quản thế giới vũ trụ Linh Hồn, Địa Mẫu Chủ Quản thế giới vũ trụ vật chất, vì vậy phước Đức do Cha Trời ban, giàu sang do Mẹ Địa Mẫu thưởng.

 

Để có người thừa kế cơ nghiệp, trông coi vũ trụ. Nên Tổ Tiên hiện thân ra Đức Cha Trời. Đức Địa Mẫu, sanh con đẻ cháu, lưu truyền nòi giống Rồng Tiên. 100 người con đầu tiên ấy, chính là Ông Bà Tiên Tổ tối cao của Nhân Loại con người ngày nay. Thái Tử chính là 1 trong 100 người con của Âu Cơ Địa Mẫu sanh ra tại núi Long Hoa chốn Hồng Trần. Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm. Những người con của Địa Mẫu Âu Cơ. Hiện đang thống lãnh Tam Thiên Đại Thiên thế giới, làm chủ vũ trụ.

*********

 

Hết phần 2 chương 11 mời xem tiếp phần 3 chương 11 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Cửu Huyền Thất Tổ là Tổ Tiên của 100 họ. Nói cho cùng muôn họ đều chung hai đấng Cửu Huyền. Tất cả là con cái của Cha Trời Mẹ Trời. Cho đến Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cũng chỉ là con cái của Đức Cha Trời Mẹ Trời. Đại Đồng Bình Đẳng. (xem Kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa sẽ rõ hơn)

Muôn họ đều chung một Cửu Huyền

Cha Trời, Địa Mẫu đấng Rồng Tiên

Ứng linh cùng khắp muôn vạn cõi

Chuyển xây hoàng vũ  đấng Thiêng Liêng

Một niệm thành tâm lòng tưởng nghĩ

Tiêu tan tội lỗi sống bình yên

Huống chi thờ phụng đèn hương khói

Cầu chi đặng nấy phúc vô biên.

 

 

 

CHƯƠNG 11

 

PHẦN 3

 

THIÊN ẤN RA ĐỜI

 

Để hiểu thêm về hai chữ Tổ Tiên -  Tiên Tổ.

Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên khác với Ông Bà Tiên Tổ.

Ông Bà Tối Cao Tiên Tổ, của Nhân Loại con người, được sanh ra trước Tiên, tại ngọn núi Long Hoa cách đây 75 triệu 600 nghìn năm. Chữ Tiên của ngôi vị Ông Bà Tiên Tổ sanh ra trước Tiên. Không phải Tổ Tiên.

Như vậy Tổ Tiên và Ông Bà Tiên Tổ, hai ngôi vị khác nhau. Ông Bà Tiên Tổ, thuộc ngôi 3 không phải ngôi 1 ngôi 2 ba ngôi tối cao vũ trụ. Theo thứ tự an bày sắp xếp như sau.

Ngôi 1:  Khai Hóa Tổ Tiên. Vô Vi.

Ngôi 2:  Cha Trời -  Địa Mẫu. Hửu Vi. Chánh Thân Chánh Mẫu.

Ngôi 3:  Ông Bà Tối Cao Tiên Tổ, đầu tiên nhân loại con người.

Ngôi 4:  Ông Bà, Cao Đời, Cao Tằng, Cao Tổ, Cao Tông. Cũng như Cha Mẹ hiện tiền. điều mang giai phụ. Phụ Ông, Phụ Bà, Phụ Thân, Phụ Mẫu.

Ngôi 5:  Con Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít.

 

Với trách nhiệm Ông - Bà - Tiên Tổ. Có bổn phận, cứu vớt con cháu đang sắp đi vào đại nạn nơi chốn nhân gian, giai đoạn gần cuối tiểu kiếp. Ông Bà Tiên Tổ, Lần lượt xuống trần cứu với nhân loại Cháu con. Và người mở màn đầu Tiên xuống trần Chính là Đức Chí Tôn Giáo Tổ. Đầu thai làm con Quốc Vương Kinh Dương Vương cách đây năm nghìn năm.

 

Nhân Loại dù đã trải qua tu luyện tiến hóa linh hồn gần 16 triệu  800 nghìn năm ở tiểu kiếp thứ 9. Nhưng trình độ dân trí còn quá thấp kém, còn quá lạc hậu. Nhất là lạc hậu về khoa học vật chất, lạc hậu về khoa học tinh thần, lạc hậu về khoa học xã hội, lạc hậu về Đạo Đức xã hội. Nói chung là trình độ dân trí còn quá thấp. Nên đời sống xã hội Thời Quốc Tổ dựng nước Văn Lang đầy dẫy thống khổ khó khăn. Hầu hết lạc vào tà Ma ác Đạo, gieo nhân ác, bỏ nhân lành. Kết quả bao giờ cũng thảm khốc. Nhân tính con người còn nặng tính Dã Thú. Tàn sát chém giết lẫn nhau không ngừng nghỉ. Mạnh được yếu thua, xác người thi nhau ngã gục.

 

Thái Tử sau khi hội nhập Cội Nguồn. Thời đã tìm ra Thiên Ý Cha Trời. Thiên Luật Vũ Trụ. Chủ Nghĩa Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ Đại Đồng. Nhưng nhìn thấy trình độ dân trí còn quá thấp. Cũng có đôi lúc Thái Tử sinh ra ngán ngẩm cho cảnh trần thế, nhất là trình độ lạc hậu của Nhân Loại con người. Theo lời Đức Cha Trời dạy thời ta phải đầu Thai xuống chốn nhân gian tới ba lần, mới hoàn thành di mệnh của Đức Cha Trời giao phó. Nay ta đã hiểu, vì sao Đức Cha Trời lại dạy ta như vậy. Vì hiện nay trình độ dân trí còn quá thấp, lại thêm chữ viết ở vào cảnh giới sơ khai, chưa hoàn hảo khó diễn ý khai cơ lưu chép kinh luân.

 

Thiên Bút còn ẩn. Thiên Ấn ra đời duy trì Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng Đại Đạo vũ trụ. Thái Tử nghĩ tuy ta là Đức Chí Tôn Thiên Đế. Nhưng đã đầu thai làm người phàm tục ta phải sống như người phàm tục, gần gũi nhân loại mới diều dắc được nhân loại. Hiện giờ ta đã trở về ngôi vị Chí Tôn quyền năng vô hạn. Nhưng ta phải sống theo lối người trần. Quyền năng có hạn. Cũng ốm cũng đau cũng bệnh cũng già cũng chết, cũng ra công khó nhọc xây dựng nước non, cũng phải chiến đấu với Yêu Tinh Quỉ Dữ mở mang bờ cõi. Nói chung ta phải là tấm gương trong sáng, nhân ái, cần cù, gian khổ cho nhân loại soi chung. Hiện nay nhân loại trên toàn thế giới phương Đông cũng như phương Tây. Cuộc chiến tranh Thần Giáo kéo dài hơn trăm nghìn năm. Để phù hợp với tình hình nhân loại. Nhất là 62 giáo phái Thần Giáo. Đang cạnh tranh khốc liệt. Để phù hợp Thiên Cơ Bộ Máy Huyền Vi của Tạo hóa. Thái Tử theo trình độ dân trí mà chuyển đại pháp luân đem Thiên Ấn truyền lại cho hậu thế. Lấy tâm truyền tâm. Lấy khẩu truyền khẩu. Lấy ý truyền ý. Lấy vật truyền vật, đi vào đời sống xã hội. Thiên Bút chưa ra đời. Vì khi ấy chưa có giấy bút cũng như chữ viết còn quá thô sơ, nên không thể lưu chép kinh luân được. Nên nói Thiên Bút còn ẩn chưa ra đời.

*********

 

Hết phần 3 chương 11 mời xem tiếp phần 4 chương 11 Long Hoa Mật Tạng.

Mật Tạng đại kinh quá nhiệm mầu

Kinh Văn nghĩa lý thật cao sâu

Có duyên gặp đặng nên truyền tụng

Giải khổ bình an dứt vạn sầu.

 

 

 

CHƯƠNG 11

 

PHẦN 4

 

SỰ ĐẶC TÊN

 

Tuy sự việc đã xảy ra cách đây 75 triệu 600 nghìn năm. Nhưng Thái Tử vẩn thấy rỏ như ở trước mắt. Đức Cha Trời, Mẹ Trời. Sau khi sanh con và nuôi con khôn lớn. Một hôm Đức Cha Trời nói với Mẹ Trời rằng. Hôm nay các con đã lớn. Hai Ta dẫn con tham quan những gì mà Tổ Tiên khai tạo ra.

 

Bà dẫn lấy 50 Nữ làm quen với núi rừng. Còn ta dẫn 50 Nam làm quen với biển Đảo. Thái Tử nhớ lại chuyện xưa Cha Trời Mẹ Trời dẫn con cái tham quan những gì mà Tổ Tiên tạo ra. Thái Tử cảm thấy bùi ngùi như mới xảy ra gần đây. Thái Tử nhớ có một lần 50 anh em cùng đi với Đức Cha Trời. Bổng nhiên gây gổ đánh nhau, cũng bởi gì màu da khác biệt. Đức Cha Trời thấy vậy liền quở. Các con không nên đánh lộn nhau. Các con tuy khác màu da. Nhưng các con là anh em một nhà. Cùng chung trong một Bào Bọc. Cùng một Mẹ sinh ra. Mẹ các con là Mẹ Trời. Nên việc sanh con cũng có khác ứng dụng vào Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Nên các con có nhiều sắc da như vậy.

 

Cha Trời chỉ vào anh em da Trắng nói: Các con thuộc hành Kim (Bạch Ngọc). Cha Trời lại chỉ vào anh em da Đen nói: Các con thuộc hành Thủy (Kim Ngọc). Cha Trời lại chỉ vào anh em da Chàm nói: Các con thuộc hành Mộc (Bích Ngọc). Cha Trời lại chỉ vào anh em da Đỏ nói: Các con thuộc hành Hỏa (Xích Ngọc). Anh em da Vàng vô cùng hồi hộp chờ nghe Đức Cha Trời truyền chỉ. Đức Cha Trời nhìn anh em da Vàng, rồi nhìn lên không gian vũ trụ nói các con thuộc hành Thổ Trung Ương (Hồng Ngọc).

 

Các con phải chịu nhiều gian khổ, tương sanh tương khắc do Kim - Mộc - Thủy - Hỏa gây ra. Nếu các con không hiểu nhau hòa thuận cùng nhau, thời các con khó mà về trời sanh xuống các tần địa phủ hết thảy. Da Vàng phải có trách nhiệm đoàn kết anh em. Chỉ có đoàn kết anh em thời các con mới được về trời. Cha Trời chỉ anh em da vàng nói  năm màu da anh em sau phải nhờ vào các con.

 

Sau lần dạy bảo của Đức Cha Trời, năm màu da anh em đoàn kết chung sống với nhau, không còn gây sự nữa. Trải qua một thời gian. Có lẽ Cha Trời Địa Mẫu thấy con cái của mình đã biết hòa cùng nhau cũng như hòa mình vào non sông biển Đảo. Nên Đức Cha Trời Đức Địa Mẫu dẫn con về một chỗ. Nơi Đồng Bằng phía Đông Bắc dãy núi Long Hoa.

 

Đức Cha Trời dạy sự sống phát triển của các con chính là nơi Đất Bằng. Không phải quá cao hay quá thấp. Đức Cha Trời chỉ về phương Nam có dãy núi cao chọc Trời to lớn rộng dài xa thăm thẳm uốn lượn, dáng hình như một con Rồng khổng lồ đang vươn mình bay về vũ trụ rồi nói. Dãy núi cao chọc Trời kia là dãy núi Long Hoa. Nơi Cha Mẹ sanh tạo ra các con.

 

Hôm nay là ngày Cha Mẹ chia tay với các con trở về hội nhập vào Cội Nguồn bản thể tối cao vũ trụ. Các con ghi nhớ lời Cha dạy:

- TÊN CỦA CHA LÀ : LẠC LONG QUÂN.

- TÊN CỦA MẸ LÀ : ÂU CƠ.

 

Khi nào các con thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thời các con sẽ biết tên thật của Cha của Mẹ cũng như uy danh của Cha của Mẹ. Khi các con lâm nạn. Các con hãy tưởng nhớ đến tên của Cha Mẹ. Lạc Long Quân và Âu Cơ thời các con sẽ tai qua nạn khỏi. Các con hãy nhớ lấy. Khi các con trưởng thành, trải qua nhiều kiếp. Các con tự tìm về Cội Nguồn, thời các con mới hiểu rõ Cha Mẹ là ai, từ đâu đến. Tên thật của Cha Mẹ là gì. Tộc Danh Cha Mẹ.

 

Đó là điều bí mật, các con tự khám phá tìm hiểu vậy. Dặn dò dạy bảo con cái xong. Đức Cha Trời Lạc Long Quân. Cùng Mẹ Âu Cơ. Từ từ bay lên hai tòa sen báu, vẫy tay chào tạm biệt các con. Hai tòa sen báu có lẽ cũng buồn lây, nên hào quang kém đi phần rực rỡ. Hai tòa sen báu từ từ bay lên không trung xa dần xa dần rồi biến mất. Đàng con thơ ngơ ngác nhìn theo cho đến khi Cha Mẹ mất hút vào chốn xa xăm. Để lại sự Mồ Côi Mồ Cút, với bao nỗi khó khăn về cuộc sống. Thái Tử buông tiếng thở dài từ lâu đã hiểu rõ. Cha Trời Lạc Long Quân. Mẹ Âu Cơ chỉ là tên sau khi có con. Còn Tộc danh Cha Trời là Long Hoa Cữu Huyền.  Uy Danh Cha Trời là  Ấn Quang, Tối Thắng Như Lai. Còn tên Lạc Long Quân, hay Âu Cơ là tên sau khi Cha Mẹ Trời đã sanh con. Và chúng ta ngày nay cũng không khác mấy. Tên Tộc và tên sau khi sanh con.  Nếu người có chức có quyền còn có tên uy danh. Như Bí Thư, Chủ Tịch, Tổng Thống vân. và ..

 

Thái Tử cũng hiểu quá rõ. Đức Cha Trời. Mẹ Trời. Mới thật là Chánh Thân Chánh Mẫu. Cha Mẹ sanh ra Nhân Loại con người Ông Bà Tiên Tổ tối cao nhân loại (Xem Bộ Kinh Long Hoa Thiên Tạng ) nói rõ hơn.

 

Còn Cha Mẹ chốn nhân gian. Chỉ là Cha Mẹ kế tục phụ diễn lưu truyền nòi giống con người, đóng vai Phụ Thân Phụ Mẫu mà thôi. Vì vậy quyền quyết định vận mệnh của nhân loại con người ở vai chính. Chánh Thân Chánh Mẫu. Cha Trời Mẹ Trời. Không phải ở vai phụ, phụ Thân phụ Mẫu phụ diễn lưu truyền nòi giống con người chốn nhân gian. Vận mệnh của một Quốc gia cũng thế. Mưu sự ở người. Thành sự ở Trời.

 

Không có một ai cải Trời mà thành. Và cũng không có một ai làm quan, làm vua, cũng như đại giàu sang mà không có Thiên Ý ban cho. Nên nói mưu sự tại nhơn thành sự tại Thiên. Thuận Thiên giả tồn nghịch Thiên giả vong. Thuận theo ý Trời thời tồn tại, nghịch lại Ý Trời thời lụn bại tiêu  vong.

 

Một đất nước mà thuận theo Thiên Ý Trời. Không những Độc Lập kéo dài, mưa thuận gió hòa, ăn nên làm ra, dân giàu nước mạnh. Còn những người cuồng ngông đi ngược lại Thiên Ý. Không bao lâu biến thành những Chú Hề tuồng đời, để cho đời sau diễu cợt châm biến, chế giễu, phê phán.

 

Quy thuận Cội Nguồn, cũng giống như bọt Nước Quy thuận về Bản thể Nước. Thời Bọt Nước ấy tức khắc liền được phát huy sự to lớn. Bọt Nước đi ngược lại bản thể của Nước, là tự mình hủy diệt lấy mình. Đó là định luật xưa nay không gì thay đổi. Nghịch lại Thiên Ý không phải là những Chú Hề tuồng đời sao.

*********

 

Hết phần 4 chương 11 mời xem tiếp phần 5 chương 11 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Chỉ cần nghe một câu một chữ thoáng qua lỗ tai thời cũng đã vượt qua nhiều kiếp nạn. Huống chi đọc qua một phần, một chương. Lại tin theo làm theo thời những người nầy đi đứng mằm ngồi đều được Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa gia hộ phù hộ, Quốc Tổ bảo bọc, Hồn Thiên Dân Tộc phù trì, Làm gì cũng thuận bườm xuôi gió. Con cái hiển đạt công danh. Vậy mới biết không còn cái lợi nào hơn, là Đọc Kinh, Tin Kinh, Làm Theo Kinh.

Có duyên gặp đặng kinh nầy

Coi như thoát khỏi cuộc đời gian truân

Tin Trời, Trời cứu trời ban

Tin Kinh thời được đăng đàng cung mây

Lời kinh vi diệu thậm thâm

Linh Thiêng ứng hóa linh thông diệu kỳ

Chỉ cần một chữ nhớ ghi

Cũng thời qua khỏi họa tai khốn cùng

Niềm tin là cội phúc lành

Tin Kinh, Kinh cứu, tin Trời, Trời ban.

 

 

 

CHƯƠNG 11

 

PHẦN 5

 

TẤT CẢ CHỈ LÀ MỘT

 

Thái Tử hội nhập Cội Nguồn đến nơi tột cùng thật tướng, thật tánh tối cao vũ trụ. Tối Cao Đại Linh Hồn vũ trụ chỉ có một. Còn Tiểu Linh Hồn vũ trụ, thời hằng hà sa số vô tận vô biên không thể tính đếm, hay luận bàn cho hết được, Đại Linh Hồn, Tiểu Linh Hồn, vốn là một. Ví như Nước sanh ra bọt nước. Bọt nước cũng chính là nước.

 

Cội Nguồn của Bọt Nước Chính là Nước. Cội Nguồn của Tiểu Linh Hồn là Đại Linh Hồn. Tiểu Linh Hồn hội nhập Cội Nguồn. Ví như Bọt Nước tan biến trở về là Nước. Hội nhập vào bản thể của Nước. Bản thể Độc Lập Tự Do Đại Đồng Bình Đẳng. Không có sức mạnh nào hơn sức mạnh Đại Đồng tổng thể Linh giác vũ trụ, phát huy sức mạnh Đại Đồng. Sức mạnh Tổng thể là sự phát huy sức mạnh cao nhất, không còn sức mạnh nào hơn nữa. Sức mạnh khai Thiên lập Địa, sức mạnh đời non lấp biển.

 

Thái Tử hội nhập Cội Nguồn trở lại ngôi vị Tổ Tiên. Tức là hội nhập tổng thể Linh giác Đại Đồng Bình Đẳng tối cao vũ trụ. Liền thấu đạt hết thảy quá khứ - hiện tại - vị lai của vũ trụ. Mật Tạng vũ trụ hiện rõ.

 

Tất cả Tiểu Linh Hồn đang sanh sống khắp cùng vũ trụ, cũng chính là Đại Linh Hồn của Tổ Tiên Khai Hóa khai tạo sanh ra. Tiểu Linh Hồn vũ trụ, đại Linh Hồn vũ trụ ở hai dạng khác nhau Nước và Bọt Nước. Chánh giác và bất giác, thức Tánh và Chân Tánh. Tiểu Linh Hồn và Đại Linh Hồn tuy hai mà một, tuy một mà hai. Đại Linh Hồn Tổ Tiên Chánh giác Nước Tiểu Linh Hồn, Cháu con, Thức giác Bọt nước, Bọt Nước cùng Nước không khác nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ Mê hay Ngộ. Một Biết mình là ai, một không biết mình từ đâu sanh ra.

 

Những Tiểu Linh Hồn biết mình từ đâu sanh ra. Biết như thế gọi là Ngộ. Những Tiểu Linh Hồn không hiểu mình từ đâu sanh ra như thế gọi là Mê. Nếu tất cả Tiểu Linh Hồn Đồng hội Ngộ Chân Tâm Chân Tánh, từ bọt Nước, trở về nguyên căn là Nước. Hội nhập Bản thể Cội Nguồn. Đại Đồng Bình Đẳng. Thời tất cả trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Trở về ngôi vị Tối Cao Khai Hóa Tổ Tiên. Đại Linh Hồn tối cao vũ trụ. Đấng lập lên tất cả, lập lên vũ trụ và hiện thân ra con người.  Linh giác Tối Cao vũ trụ là Thiên Thể Tiên Thể Linh Giác Đại Đồng Bình Đẳng. Thống nhất.

*********

 

Hết phần 5 chương 11 mời xem tiếp phần 1 chương 12 Long Hoa Mật Tạng Kinh.  Long Hoa Mật Tạng Kinh là bộ kinh tối thượng thừa. Phải là người thượng Căn thượng Cốt mới thấu hiểu được kinh văn. Đã là Mật Tạng thời những bí mật vũ trụ đều nằm trong kinh văn. Nói chi hiểu hết Long Hoa Mật Tạng. Chỉ cần hiểu được một phần một chương cũng đã là hi hữu lắm rồi. Không còn sa đọa nơi tam đồ khổ nữa. Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh.

Về Trời nào có khó chi

Chỉ cần đọc tụng nhớ ghi một lời

Giảng thông câu chữ suốt thời

Thành Tiên thành Thánh xa vời nữa đâu

Huống chi truyền bá kinh luân

Ra công giảng giải cho người khác nghe

Người nầy muôn vạn kiếp sau

Đứng đầu đại chúng làm vua cõi trời

Mới hay kinh quý tuyệt vời

Có kinh là có những gì ước mong.

 

 

 

CHƯƠNG 12

 

PHẦN 1

 

CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG

 

Nguồn gốc sự sống. Nguồn gốc Linh Hồn. Nguồn gốc con người. Nói chung là nguồn gốc Nhân Loại. Cội Nguồn Nhân Loại Vốn từ Bản Thể Linh Giác Tối Cao Vũ Trụ Nguồn gốc Độc Lập Tự Do, Đại Đồng, Bình Đẳng sanh ra. Bản thể Linh giác tối cao vũ trụ. Tiên Thể Khai hóa Tổ Tiên. Không những Tiên Thể. Đại Đồng Bình Đẳng. Mà còn là Tiên Thể Độc Lập. Tự Do. Tối Cao vũ trụ. Đức tính Bình Đẳng. Độc Lập. Tự do, là Đức tính tự nhiên, sẳn có trong bản thể Linh giác tối cao Tiên Thể vũ trụ.

 

Như chúng ta đã biết. Bản thể Linh giác tối cao Tiên Thể vũ trụ. Chính là Đại Linh Hồn vũ trụ. Như chúng ta đã hiểu. Tiểu Linh Hồn có ra là từ Đại Linh Hồn phần Thức tạo ra. Ví như Bọt Nước có ra là từ bản thể của Nước. Như vậy Tiểu Linh Hồn đều phát xuất từ một nguồn gốc Đại Linh Hồn. Đại Đồng Bình Đẳng.

 

Cũng như Nhân Loại con người phát xuất từ trong Bọc Trứng Mẹ Âu Cơ. Nhân Loại Đồng Bào. Và đã nói lên nhiều cái chung. Cái chung ở đây là cái chung theo Luật Tự Nhiên. Theo Thiên Mệnh do Trời sắp xếp. Cái Chung ở đây là Chung Cội Chung Nguồn. Chung Tổ Tiên, Chung Cha Trời - Địa Mẫu. Chung vũ trụ, Chung Địa Cầu. Chung truyền thống Nhân Loại Tức là Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng. Chung nước chung non và còn nhiều chung chung khác v.v…

 

Khác với cái chung do chế độ Phong Kiến Thần Giáo, Phong Kiến Vua Chúa chế độ độc tài độc trị đặc ra trói buộc Thiên Hạ về một nhốm một khối. Nhất là sự trói Thiên Hạ về một nhốm một khối theo sự Độc quyền Độc Tài Độc trị. Theo điều lệ tham vọng thống trị thiên hạ đặc ra cái chung tốm thâu của cải vật chất làm giàu cho một nhốm người. Cột trói con người vào một cái chung bị trị. Mất hết quyền Bình Đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Mà Tổ Tiên đã ban tặng cho mỗi con người. Cái chung của sự trói buộc, là cái chung của điều lệ. Đi ngược lại Thiên mệnh bản thể Linh giác tối cao của vũ trụ. Cũng tức là đi ngược lại Thiên ý của Đức Cha Trời. Nên kết cuộc thường không mấy tốt đẹp.

 

Chủ Nghĩa Đại Đồng Bình Đẳng là Chủ Nghĩa theo luật tự nhiên, quy luật chung tự nhiên của vũ trụ. Chủ Nghĩa Đại Đồng là Nguồn Cội của các Chủ Nghĩa. Chủ Nghĩa của sức mạnh, không có sức mạnh nào hơn.

 

Chủ Nghĩa Đại Đồng Bình Đẳng là Chủ Nghĩa đỉnh cao cảu Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chủ Nghĩa của sự trường tồn và sự vĩnh cửu. Chủ Nghĩa Đại Đồng Bình Đẳng là chủ nghĩa Cội Nguồn, chủ nghĩa tối cao Thiên Đạo Đại Đạo vũ trụ.

 

Chủ Nghĩa Đại Đồng Bình Đẳng, là chủ nghĩa con đường mùa xuân Thuận Thiên, được Cha Trời bảo bọc dưỡng nuôi, chóng lớn chóng thành. Nên Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng Bình Đẳng, tồn tại rất lâu kéo dài qua 5 tiểu kiếp, gần trăm triệu năm mới mãn. Tiếp theo sau là Chủ Nghĩa Liên Hoa Hải Tạng ra đời.

*********

 

Hết phần 1 chương 12 mời xem tiếp phần 2 chương 12 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Muốn hiểu cho thấu đáo Long Hoa Mật Tạng Kinh, phải tưởng niệm đến Cha Trời Mẹ Trời. Cha Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ. Cũng như tưởng niệm đến Quốc Tổ Vua Hùng, thời những gì thậm thâm vi diệu trong kinh mới hiện ra.

Muốn cho thấu hiểu kinh luân

Thành tâm kính bái Âu Cơ Mẹ Trời

Muốn cho hiểu được văn từ

Thành tâm kính bái Cha Trời Long Quân

Muốn cho thông suốt Mật Kinh

Thành tâm lễ lạy anh linh Vua Hùng.

 

 

 

CHƯƠNG 12

 

PHẦN 2

 

DI TRUYỀN TÍNH

 

Bản thể Linh giác tối cao vũ trụ. Là Bản thể Độc Lập. Tự Do. Đại Đồng Bình Đẳng. Thể Tánh nầy trước sau không hề thay đổi. Khi Bản thể Linh giác tối cao vũ trụ. Chân Tánh Sanh ra Thức Tánh vũ trụ. Thời Di Truyền Tánh không thay đổi.

 

Có thể nói Linh giác Chân Tánh sanh ra Linh Thức Thức Tánh. Linh giác. Linh Thức Thể Tánh y nhau. Cũng như nước cùng bọt nước thể tánh như nhau. Thể tánh nước sao thể tánh bọt nước cũng như vậy.

 

Cũng như huyết thống Cha sao Con vậy. Hay nói một cách dễ  hiểu. Đại Linh Hồn vũ trụ. Thể Tánh Độc Lập. Tự Do. Đại Đồng. Bình Đẳng. sinh ra Tiểu Linh Hồn. Thời Tiểu Linh Hồn cũng có những Đức Tánh trên. Mất tự do. Mất Độc Lập. Mất Công bằng Bình Đẳng Là con người liền thấy khổ. Có cơ hội là đấu tranh giành lại cho bằng được. Những quyền mà Tạo Hóa đã ban cho mỗi con người, những quyền bất khả xâm phạm. Hay nói một cách khác những đức tánh Độc Lập Tự Do Công Bằng Bình Đẳng từ Đại Linh Hồn vũ trụ, duy truyền sang Tiểu Linh Hồn vũ trụ. Một khi nhân loại mất Độc Lập mất Tự Do mất Công Bằng Bình Đẳng. Thời nổi lên đấu tranh giành lại. Dù phải hi sinh đến thân mạng tính mạng của mình.

 

Vì vậy con đường đi đến sự thống nhất chung, văn minh hiện Đại. Thời không có con đường nào khác hơn. Đó là con đường Độc Lập Tự Do Công Bằng Bình Đẳng. Để thực hiện được con đường Độc Lập Tự Do Công Bằng Bình Đẳng, không còn con đường nào khác hơn. Là con đường Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ. Tiến lên cao hơn nữa là con đường Đa Nguyên Thiên Quyền Nhân Chủ, Chủ Nghĩa Đại Đồng. Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng, Đại Đạo vũ trụ. Chủ nghĩa cao nhất không còn chủ nghĩa nào cao hơn nữa.

 

Tiến đến xã hội văn minh mà thiếu đi Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng Đại Đạo vũ trụ. Thời xã hội ấy chỉ là cái xác xã hội, thiếu đi cái Hồn xã hội. Xã hội khói mây, hợp để rồi tan, tan rồi hợp, cuộc sống đảo lộn mãi. Mà giai cấp khốn khổ nhất cũng chỉ là giai cấp Nông Dân, Công Nhân. Xã hội thật sự văn minh hiện Đại là xã hội thật sự tự do, Công Bằng, Bình Đẳng.

 

Xã hội pháp quyền tự do, Công Bằng Bình Đẳng. Chỉ đến với Nhân Loại tiến bộ trình độ Dân Trí cao  hội nhập Văn Hóa Cội 1 Nguồn. Làm chủ bản thân. Làm chủ Công Lý. Làm chủ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp tất cả phục vụ cuộc sống, phục vụ Cội Nguồn. Chung trong nền Hiến Pháp Đại Đồng, Luật Pháp Đại Đồng. Đạo Pháp Đại Đạo vũ trụ.

 

Như chúng ta đã biết. Bản thể Linh giác Tối Cao Đại Linh Hồn vũ trụ. Thể tính thống nhất, Độc Lập, Tự Do, Đại Đồng Bình Đẳng. Thời Tiểu Linh Hồn cũng có những đức tính y như Đại Linh Hồn. Vì Nước bọt Nước cũng chỉ là một. Vì vậy Văn Hóa Cội Nguồn là kim chỉ nam nói lên cái Quyền thiêng liêng mà ai ai cũng có, không bao giờ mất đi, không bao giờ thay đổi tồn tại song song với Linh Hồn. Đời này sang đời khác, hết kiếp này sang kiếp khác. Chủ Nghĩa Đại Đồng Đa Nguyên Thiên Quyền Nhân Chủ  là Chủ Nghĩa bảo vệ cái quyền mà ai ai cũng có từ Đại Linh Hồn vũ trụ duy truyền sang.  Những thứ quyền được bảo vệ trong Hiến Pháp Luật Pháp, Đạo Pháp.

 

Những quyền cơ bản nếu nói rộng thời 8 muôn 4 nghìn điều. Nói gọn thời 36 quyền chính 72 quyền phụ. Những quyền cơ bản trong đạo luật con người. Quyền con người những quyền bất khả xâm phạm.

(XEM BỘ LONG HOA LUẬT TẠNG SẼ RÕ).

 * Thiên Mệnh Quyền có 3.

 1: Quyền Đại Đồng Thống Nhất.

 2: Quyền Chủ Quyền Độc Lập. Không xâm phạm lẫn nhau.

 3: Quyền Tự Do Công Bằng Bình Đẳng. Tôn trọng lẫn nhau.

 * Nhân Quyền có 4.

 1: Quyền tự do ngôn Luận.

 2: Quyền Mưu cầu hạnh phúc.

 3: Quyền Con Người.

 4: Quyền Bổn phận làm Người.

 * Xã Hội Quyền có 3.

 1: Quyền Công bố Hiến pháp. Luật pháp. Đạo Pháp

 2: Quyền Công Tố, phán xét, phân xử.

 3: Quyền thay Trời. Thay mặt Nhân Loại hành sự.

 

Những quyền trên là những quyền cơ bản  trong 36 quyền chính Thiên Luật vũ trụ. Thuận Thiên Luật thời tồn. Còn. Nghịch Thiên Luật thời vong. Mất.

 

Thái Tử hiểu rõ Nhân Loại hiện nay. Trình Độ Dân trí còn quá thấp rất dễ hiểu lầm lẫn lộn giữa Tà Quyền và Chánh Quyền giữa Phi Nghĩa và Chính Nghĩa. Quyền Chính Nghĩa là thứ quyền có từ Đức Cha Trời. Trao xuống cho Nhân Loại con người. Ví như Nước có quyền gì thời trao xuống cho bọt nước những quyền ấy.

 

Ví dụ nước có tính gì, thời bọt nước có tính ấy. Nước có tính tự do bình đẳng, thời bọt nước cũng có tính tự do bình đẳng. Cha sao con vậy. Nước sao bọt nước vậy. Di truyền không thay đổi. Bảo vệ những thứ quyền mà Đức Cha Trời Di truyền xuống con cái của Trời, con cái của Trời tức là Nhân Loại con người. Những quyền thiêng liêng từ Cha sang con tồn tại song song với sự sống Linh Hồn con người. Không mất đi và cũng không bao giờ thay đổi.

*********

 

Hết phần 2 chương 12 mời xem tiếp phần 3 chương 12 Long Hoa Mật Tạng.

 

 

 

CHƯƠNG 12

 

PHẦN 3

 

QUYỀN TRONG LUẬT

LUẬT TRONG QUYỀN

 

Thái Tử hiểu rõ trình độ dân trí hiện nay còn quá thấp. Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng, Thiên Đạo vũ trụ lại quá cao thâm, khó mà truyền bá cho dân chúng. Nhân Loại hiểu. Dạy một đường hành một nẽo hiểu lệch ý nghĩa của Đạo. Hoặc sanh tâm hủy bán, thời tai họa đại nạn không biết đâu mà lường. Nguy hại khốn khổ biết là bao.

 

Đừng nói chi cho nhiều với tám chữ trong Cội Nguồn: Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do. Với trình độ Dân trí hiện giờ không mấy người hiểu nổi kể cả Vương, Quan, Vua, Chúa, nói gì đến dân chúng. Cội Nguồn Nhân Quyền là gì? Vì sao lại có từ Dân Chủ. Vào thời đó không mấy ai hiểu nổi.

 

Thái Tử dạy rằng Nhân Quyền. Chính là những Quyền Tạo Hóa ban cho mỗi con người, những Quyền bất khả xâm phạm. Những Quyền bất khả xâm phạm trở thành Nhân Luật xã hội.

 

Thái Tử nói Quyền tự do đi đôi với luật tự do. Quyền Con Người Nhân Quyền. Cũng như Quyền Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc không phải tới bây giờ mới có. Mà có từ khi Nhân Loại ra đời. Những Quyền mà Cha Trời đã dạy cho con cái. Thiên Ý nằm trong Thiên Luật vũ trụ. Những ai Thấu hiểu Cội Nguồn thời hiểu rõ Thiên Luật vũ trụ.

 

Thiên Luật vũ trụ cũng chính là Thiên Ý Cha Trời. Thiên Ý Cha Trời là những định Luật vũ trụ trước sao sau vậy không gì thay đổi dù trải qua hằng hà sa số kiếp. Thiên Ý Cha Trời chính là phát Nguồn từ Bản Thể Cha Trời  Luật Tạng Cội Nguồn vũ trụ. Thái Tử là Đấng Cứu Thế. Đấng Toàn Năng Toàn Giác không vì trình độ mê muội lạc hậu thấp kém của dân chúng mà chịu thua về Trời. Nên Thái Tử lập ra phương nhiều phương tiện. Tùy căn bệnh con người, căn bệnh xã hội, căn bệnh thời cuộc mà cắt thuốc chữa trị.

 

Để phù hợp trình độ, căn bệnh, lạc hậu xã hội, cũng như sự ngu si mê muội con người Thái Tử truyền Luật trước không truyền quyền khi con người hiểu luật tới đâu thời quyền được nân lên tới đó. Ở vào thời kỳ này tình thế chỉ phù hợp Truyền Thiên Ấn. Lập ra Nhà Nước pháp Quyền. Luật là Thầy. Đạo là Cha. Hiến pháp là Nhà chung cho toàn xã hội. Vua cũng Quan. Chỉ là Đấng Tôi Trung Chí Hiếu. Bảo vệ Hiến pháp - Luật pháp - Đạo pháp. Đầu tàu dẫn dắc Thiên hạ Đồng Bào đi theo. Ở vào thời ấy Thiên Ấn chỉ truyền xuống cho hàng Quốc Vương kế vị. Còn hàng Vương, Quan, chỉ nghe những gì truyền lại mà thôi. Không thể nào hiểu rõ sự đúng sai trong lời truyền dạy ấy. Sự truyền khẩu kéo dài hàng trăm năm, cho đến cả nghìn năm dẫn đến tam sao thất bổn. Thiên Ấn Cội Nguồn dần dần biến mất. Thời đại Hùng Vương theo đó cũng chấm dứt luôn. Bách Việt Văn Lang tan rã. Bắc Văn Lang, Trung Văn Lang rơi vào Phương Bắc, chỉ còn lại Nam Văn Lang. (xem Văn Lang chiến sự 3 chiến sự 4 sẽ nói rõ hơn).

*********

 

Hết phần 3 chương 12 mời xem tiếp phần 4 chương 12 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Những bí mật trải qua hàng nghìn năm lần lần theo kinh hiện ra, những gì mà dân tộc Việt Nam cần biết. Để rồi đi theo bước Cha Ông. Xây dựng lại một nước Việt Nam giàu về vật chất mạnh về tinh thần. Dân Giàu Nước Mạnh. Xã Hội Công Bằng, Dân Chủ, Văn Minh. Rạng rỡ khắp năm châu.

 

 

 

CHƯƠNG 12

 

PHẦN 4

 

ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

 

Sau khi Thành Đạo hội nhập vào Cội Nguồn. Những đường hướng được vạch ra thông suốt. Thái Tử liền đằng vân trở về khu vườn cấm. Mở màn cho cuộc Mưa Pháp, giáo hóa độ sanh.

 

Đây nói về Cúc Phương, từ khi thấy Thái Tử xuất hiện. Đằng vân bay lên không trung biến mất. Cúc Phương vô cùng kinh dị nghĩ Thái Tử trở thành Thần Tiên rồi. Ngày nào Cúc Phương cũng đem đồ ăn thức uống đến cho Thái Tử, trong cảnh mưa to gió lớn. Nhưng ngày nào cũng vậy Thái Tử đều vắng bóng. Sấm chớp ầm ầm liên miên bất tận. Tuy ở rất xa nhưng Cúc Phương tưởng chừng như Trời Đất sắp sụp đổ đến nơi. Cúc Phương nghe nói Nước tràng về ngập xốm ngập Làng. Và hôm nay là ngày thứ 50. Tuy mưa to gió lớn đã dứt. Suốt 49 ngày đêm không thấy ánh sáng Mặt Trời hay trăng sao gì cả. Chỉ nghe thấy sấm chớp ầm ầm mưa to gió lớn làm khiếp đảm dân chúng Đồng Bào khắp các Châu Lục.

 

Nhìn ánh Bình Minh rực rỡ. Chim chóc vui đùa bay nhảy líu lo. Cây cối như muốn đâm chồi nảy lộc. Bầu Trời trong xanh. Nhìn núi ôm mây, nhìn cây ôm gió. Non sông đất nước hôm nay sao mà đẹp thế ánh bình minh vàng hồng đem hơi ấm về cho trái đất quê hương. Sưởi ấm hàng vạn con tim qua bao ngày âm u lạnh giá.

 

Cúc Phương với bao ý nghĩ miên man. Tay xách giỏ đồ ăn tiến về Bảo tháp nơi ở của Thái Tử. Bổng Cúc Phương nhìn thấy Thái Tử. Cúc Phương hầu như chết lặng trước sự bất ngờ này. Cúc Phương quá vui mừng quên đi mình là hầu Nữ, chạy tới nắm tay Thái Tử hỏi han như cách đây 8 - 9 năm về trước khi Thái Tử còn nhỏ. Thái Tử luôn luôn coi Cúc Phương như người Thân ruột thịt của mình. Cúc Phương nhìn Thái Tử không cầm được giọt nước mắt hỏi:

   Thái Tử vẩn khỏe mạnh chứ.

 

Thái Tử chỉ cười gục đầu.

 

Đến lúc này Cúc Phương mới thấy mình quá vô lễ vội thả bàn tay nắm lấy tay Thái Tử ra, quỳ xuống sợ hãi thưa:

   Hầu Nữ thật đáng chết, hầu nữ thật đáng chết, xin Thái Tử quở phạt nặng.

 

Thái Tử nói:

   Ta mà phạt Cúc Phương ư. Chưa kể lúc ta còn nhỏ, Cúc Phương cực khổ chăm sóc cho ta biết chừng nào. Huống chi sáu năm ròng rã Cúc Phương lại khổ vì ta. Với công lao ấy. Cúc Phương được hưởng phước báo ba họ đều được giàu sang. Còn riêng Cúc Phương sau khi mản kiếp. Hồn sanh thiên giới hưởng phước. Thân Nữ sẽ chuyển thành Thân Nam làm Vua ở cõi Trời.

 

Lời thọ ký của Thái Tử vừa dứt. Cúc Phương trí huệ bổng tăng lên vùn vụt liền chứng quả Thánh, thông hiểu Đạo Luật, vào ngôi vị Thánh Hiền. Cúc Phương lạy tạ Thái Tử trở lại hoàng cung đem lời Thái Tử căn dặn nói lại cho Quốc Vương và Vương Phi nghe.

 

Nói về Quốc Vương Kinh Dương Vương cùng Vương Phi Thần Long Nữ, sáu năm xa cách Thái Tử, thương nhớ con không gì diễn tả cho hết. Nhưng vì Quốc Gia Đại Sự, vì tương lai của Nước Xích Quỹ. Mà Mẹ con, Cha con phải đành xa cách lẩn nhau. Biết rằng từ Hoàng Cung đến khu rừng cấm không xa lắm. Nhưng vì sự tịnh tu của Thái Tử hết sức nghiêm ngặt có sự yêu cầu chặt chẽ, gắt gao, đối với những qui định đã đề ra. Nên tất cả mọi tình cảm đều gạt bỏ ra ngoài. Chỉ cầu mong cho Thái Tử mau tìm ra con đường cứu thế. Văn Hóa Cội Nguồn, Đại Đạo vũ trụ. Không đánh mà giặc cũng phải đầu hàng. Hàng phục Bách Tộc mà không cần động đến gươm đao giáo mác. Đây quả là điều khó tin. Nhưng Kinh Dương Vương nghĩ rằng Thái Tử sẽ làm được.

 

Theo Kinh Dương Vương nghĩ. Thái Tử đi tìm Văn Hóa Cội Nguồn vũ trụ cứu thế độ nhân. Đây là việc tìm kiếm đầy mơ hồ rất khó khăn có khi hết đời cũng không tìm ra được. Nhưng vì Thái Tử đã quyết nên không thể ngăn cảng. Chỉ cần một chi phối nhỏ lúc vận hành Chân Khí, cũng sẽ đưa Thái Tử đến chổ mất mạng. Đạo quả không thành còn mất luôn người con duy nhất nối nghiệp Đế Vương Cha Ông. Kinh Dương Vương luôn tin tưởng bản lĩnh tài năng Thái Tử,  kiên nhẩn chờ đợi. Không bao giờ làm kinh động đến Thái Tử và sự chờ đợi đó cũng đã đến.

 

Với bộ dạng phấn khởi hất tấp đáng yêu của hầu Nữ Cúc Phương. Cô ấp a ấp úm nói tiếng được tiếng mất, làm cho Vương Phi phải phì cười, hôm nay ngươi làm sao thế Cúc Phương. Vương Phi nói cà rởn hay là ngươi đã gặp Thái Tử rồi. Không ngờ Cúc Phương lại gật đầu. Cái gật đầu của Cúc Phương.

 

Vương Phi đang ngồi đứng phất dậy hỏi:

   Ngươi nói thiệt không?

 

Đến lúc này Cúc Phương đã lấy lại được sự bình tỉnh:

   Thưa Vương Phi hầu Nữ không những gặp được Thái Tử. Mà còn được nghe Thái Tử dạy bảo nhiều điều.

 

Vương Phi hỏi:

   Thái Tử dặn bảo những gì?

 

Thưa Vương Phi:

   Thái Tử dặn bảo hầu Nữ rằng. Hãy nói Vua Cha thông báo rộng rãi trong nước ngoài nước biết là ta đã Thành Đạo. Và ta rất muốn gặp các Quan Đại Thần, Vua Cha cùng Mẫu Hậu.

 

Nghe được lời nầy Vương Phi Thần Long Nữ, nước mắt cứ tuôn trào lẩm bẩm sự chờ đợi của ta đã đến. Sáu năm rồi, sáu năm xa cách, và lác nữa đây ta sẽ gặp lại con.

 

Nói về Quốc Vương Kinh Dương cùng các quan Đại Thần. Đang bàn kế sách đánh đuổi Giặc Hồ đang nổi dạy đánh phá biên cương hết sức hung dữ. Tướng của ta là Hầu Dung đã tử nạn. Em Hầu Dung là Hầu Hòa lên thay. Cấp báo về Cung chi viện quân binh tiêu diệt bọn chúng. Nghe đâu Hồ Nhất Quỉ, Hồ Nhị Quỉ, Hồ Tam Quỉ thần thông pháp thuật kinh người. Nghe đến giặc Hồ thời ai ai cũng đều khiếp sợ. Tình thế non sông Tổ quốc mỗi ngày một thêm bất ổn, nhất là tình hình ở biên giới.  Kinh Dương Vương triệu tập cuộc hộp bất thường. Cuộc hộp vô cùng quan trọng nên đủ mặt bá quan văn võ. Trong lúc Quốc Vương cùng các quan đang bàn cách đối phó với ngoại xâm, nhiều tình huống phức tạp, về lâu về dài, một con Mãnh Hổ dù mạnh đến đâu cũng không thể đánh bại bày Chó Sói được. Nhất là đàn Chó Sói nổi tiếng hung dữ.

 

Nước Xích Quỉ là một đất nước béo bở, không những về Ngư Nghiệp mà cả về Nông Nghiệp. Giàu có về tài nguyên khoán sản Cũng như vàng, bạc, đồng, thau, ngọc ngà châu báu không có một đất nước nào sánh kịp theo kịp. Một đất nước béo bở như thế. Thời ai chẳng muốn là của riêng mình. Vì thế bày cáo sói ở bên kia biên giới lúc nào cũng mài nanh, mài móng vuốt, chờ cơ hội là xông vào xé xác. Có những đàn Cáo Sói vì quá thèm khác miếng mồi béo bở, nên đã đem quân xâm lấn biên cương. Nhưng chúng nào có hiểu một con mãnh hổ khôn, không bao giờ hành sự lỗ mãng, nên Kinh Dương Vương, cùng bá quan văn võ bàn tính thật kĩ trước khi hành sự.

 

Bổng tiếng chân người dồn dập cùng tiếng nói cười vang động dậy lên. Chuyện gì thế, chuyện gì thế. Nhưng nào có ai trả lời được. Thời bổng nhiên hương thơm ngào ngạc lan tỏa đến cung thành. Không phải hương thơm từ người phụ Nữ. Mà hương thơm của Mùa Xuân muôn hoa đua nở. Mùi hương này Kinh Dương Vương nghe rất quen, à phải rồi mùi hương này từ khu rừng cấm sao chúng nó bay đến đây được. Tiếng à của Kinh Dương Vương và lời xác nhận của Kinh Dương Vương. Làm cho bá quan văn võ càng thêm ngơ ngác. Hương thơm từ khu vườn cấm lan tỏa đến đây vương quan không lấy gì làm tin lắm, nhưng không ai dám cải vì Quốc Vương đã nói thế. Trong khi các Vương Quan còn đang ngơ ngác cho mùi hương lan tỏa bay đến. Cùng lúc ấy với dáng dấp vội vã Vương Phi Nương Nương cùng một số cung phi mỹ nữ xuất hiện, làm cho hội trường sôi động hẳn lên.

 

Theo luật lệ của Nước Xích Quỷ. Trong lúc bàn cơ mật Quốc gia. Không phận sự miễn vào. Nhất là đàn bà con gái không được đến. Hoặc nơi tôn nghiêm thờ tự các đời kế vị Quốc Vương. Trừ Hoàng Hậu, Vương Phi thời không ai được vào. Đó là Luật Lệ có ra từ thời Tiên Đế Long Lang Sùng Lảm. Nói về Vương Phi Mẫu Hậu Nương Nương được tin con Đắc Đạo chuẩn bị hồi cung thời còn chuyện hệ trọng nào hơn nữa. Bằng làm náo động cả hoàng cung, náo động cuộc hội hộp bí mật Quốc Gia vô cùng hệ trọng. Khi Long Lang Sùng Lảm lên ngôi Quốc Vương. Hoàng Đế. Có một số cơ mật Quốc gia, bị giặc khai thác mua chuộc thông tin từ phụ nữ. Nên Quốc Vương Sùng Lảm ban hành lịnh cấm. Đàn bà con gái không được tham gia hội hộp cơ mật Quốc Gia. Kể cả nơi thờ tự tôn nghiêm thờ tự các đời Tiên Đế Kế vị Quốc Vương. Khi Long Lang Sùng Lảm lên ngôi Quốc Vương Hoàng Đế. Thường có các giống Chim quí như Chim Hồng Lạc bay đến đậu khắp kinh thành. Non Sông Đất Nước yên bình, âu ca thịnh trị, Thái Bình an lạc. Long Lang lên ngôi Quốc Vương lấy niên hiệu là Kinh Dương Vương. Đời thứ nhất. Từ đó về sau cứ mỗi lần giống Chim Hồng Lạc xuất hiện, là dân chúng được mùa trúng lớn và cho người vẽ giống Chim này ở các nơi thờ tự. Đến đời Lộc Lang tức là Kinh Dương Vương đời cuối. Chính là vị Kinh Dương Vương đương thời. Có bổ sung thêm vào điều luật cho phép Vương Phi. Hoàng Hậu. Tham gia vào cơ mật Quốc Sự. Cũng như có quyền hành lễ nơi thờ tự các thời Tiên Đế. Các quan về dự hộp thấy Chim Hồng Lạc bay đậu khắp cung thành, lại thấy Mây ngũ sắc xuất hiện càng lúc càng nhiều. Kinh Dương Vương cùng bá quan văn võ lấy làm mừng rỡ. Điềm lành đã xuất hiện nhất định đánh tan quân giặc xâm lấn biên cương. Đang lúc hội hộp bàn kế sách đánh giặc bổng thấy mùi hương muôn hoa đua nở xuất hiện, hương thơm ngào ngạt. Khi hít vào cảm thấy sức khỏe tăng lên, mọi sự mỏi mệt đều biến mất. Thật là kì diệu hàng nghìn năm chưa thấy một lần. Vua Quan ở thời Kinh Dương Vương cũng như các thời Tiên Đế. Bao giờ cũng đặc niềm tin vào Trời Đất. Ở Điện thờ Thần Mặt Trời cũng như thờ Trời,  lúc nào cũng Hoa Quả trầm hương nghi ngút.

 

Nói về Kinh Dương Vương. Thấy Vương Phi cùng cung phi Hầu Nữ xuất hiện rầm rộ. Thời liên tưởng nghĩ ngay đến Thái Tử. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vương Phi đến bên Kinh Dương Vương nói nhỏ một hồi. Chỉ thấy Kinh Dương Vương sắc mặt tươi hẳn lên vì mừng rỡ. Hỏi lại với vẻ mặt mừng vui sung sướng.

 

Kinh Dương Vương nói có thiệt không?

 

Vương Phi quay sang Cúc Phương ngươi nói. Ngươi nói lại cho Quốc Vương rõ lời dặn bảo của Thái Tử đi. Cúc Phương vâng dạ quì xuống tâu Muôn tâu Quốc Vương Thái Tử dặn Hầu Nữ rằng thế là Cúc Phương kể rõ đầu đuôi sự việc tai nghe mắt thấy cùng lời dặn bảo của Thái Tử cho các quan văn võ tướng cùng Đức Vua Kinh Dương nghe. Kinh Dương nghe tới đâu thời nước mắt rơi tới đó, các quan văn tướng võ cũng vậy. Tức thời từ cuộc hộp chống ngoại xâm, chuyển sang cuộc hộp làm theo lời dặn của Thái Tử. Chuyện giặc ngoại xâm gát lại một bên, vì ai cũng hiểu Thái Tử là con Trời đầu thai xuống thế. Thái Tử đã tìm ra phương pháp dẹp loạn ngoại xâm và Thái Tử đã thành công, thời còn chuyện gì vui sướng hơn nữa. Nhất là vị Quốc Sư đa tài lúc nào cũng ca ngợi Thái Tử. Vị Quốc Sư Thục Lục đa tài nổi tiếng khắp thiên hạ. Có một số nước muốn xâm lược nhưng kiên dè vị Quốc Sư lớn tuổi già nua nầy và ngoại ban chỉ còn chờ thêm vài năm nữa Thục Lục già nua sức yếu là họ tấn công sang bằng nước Xích Quỷ. Thục Lục mừng rở khi nghe Thái Tử đã tìm ra con đường chống giặc hàng phục các thế lực Thù địch mà không cần động đến gươm đao giáo mác.

 

Quốc Sư Thục Lục chấp tay cung Kính tâu với Quốc Vương rằng:

   Chúc mừng Hồng phúc Quốc Vương bệ hạ. Lớn hơn Đại Ngàn biển cả. Thời ngoại xâm không đánh cũng tự rút lui. Thái Tử là bật con Trời sanh xuống chốn nhân gian. Không có những gì mà Thái Tử làm không được. Có lẽ Thái Tử sắp chuyển Thiên Hạ bước sang giai đoạn mới. Giai đoạn văn minh hơn nữa.

 

Kinh Dương Vương nói với các quan lớp sau phải hơn lớp trước đó mới là cái phúc của nước nhà. Có lẽ chúng ta cũng cần đổi mới tiến lên mở đường cho thời đại mới. Như cây xanh Đại Thụ vươn mình lớn mãi đơm hoa kết trái. Kinh Dương Vương nở nụ cười nói với các quan. Cuộc hộp chống ngoại xâm chuyển thành cuộc hộp làm theo lời dặn của Thái Tử. Thế là thông tin nhanh chóng được lan truyền đến khắp hang cùng ngỏ hẻm truyền rằng. Thái Tử là Đấng Con Trời Đầu Thai xuống Thế. Thái Tử là Đấng Cứu Thế thay Trời hành Đạo. Thần Thông Quảng Đại vô biên. Nếu không tin thời hãy đến Kinh Thành sẽ rõ. Lời truyền tụng ấy dần dần nhanh chóng lan qua các Nước lân cận. Lan khắp 62 giáo phái. Các giáo phái chân chính thời vui mừng, các giáo phái ác Đạo thời khiếp đảm. Họ thi nhau lặng lội đường xa kéo về Nam Kinh Xích Quỷ càng ngày càng đông.

 

Hết phần 4 chương 12 mời xem tiếp phần 5 chương 12 Long Hoa Mật Tạng.

 

 

 

CHƯƠNG 12

 

PHẦN 5

 

NHƠN ĐẠO THÀNH

THIÊN ĐẠO CỦNG LÀ ĐÂY

 

Các quan có ý muốn theo Quốc Vương, Vương Phi. Đến khu rừng cấm ra mắt Thái Tử. Nhưng vì Kinh Dương Vương chưa có lời cho phép. Các quan văn võ lấy làm buồn lắm. Kinh Dương Vương là người tinh ý thấy bá quan văn võ lòng buồn rười rượi. Quốc Vương nói các quan ai muốn đi thăm Thái Tử thời đi với Trẩm. Các quan văn, võ nghe lời cho phép ấy thời còn gì vui sướng hơn. Lòng tò mò muốn biết 6 năm tịnh tu Thái Tử tìm ra được những gì. Vị Quốc Vương tương lai của họ.

 

Nói về Thái Tử Hùng Lan sau khi dặn dò Cúc Phương. Thái Tử đi dạo khu vườn cấm chửng bị cho cuộc hộp khai hội Long Vân chốn nhân gian. Truyền chỉ lời dạy của Đức Cha Trời. Thái Tử dạo xong một vòng rồi trở về Bảo Tháp. Ngồi xếp bằng nhập định dùng thiên nhãn soi xét nơi hoàng cung. Thấy cảnh Cha Mẹ thương con như vậy hết sức cảm động buôn tiếng thở dài. Tình Phụ Tử thiêng liêng, không có lời nào diễn tả cho hết được. Lòng Cha Mẹ thương con như biển cả núi non.

 

Ta tuy là Đấng Chí Tôn Thiên Đế anh cả của Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Lại là con cả của Đức Cha Trời. Long Hoa Cửu Huyền. Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Hai Đấng tối cao vũ trụ Tổ Tiên hiện ra. Nhưng hiện nay ở chốn nhân gian ta là Thái Tử. Con của Quốc Vương Kinh Dương Vương và Vương Phi Thần Long Nữ. Nên ta phải giữ tròn cái Đạo Cha con. Nhơn Luân Hiếu Nghĩa. Để cho Thiên Hạ lấy đó làm gương noi theo gìn giữ Đạo Hiếu. Cha Mẹ phụ Thân, phụ Mẫu là Ngôi trời thứ 2. Bất hiếu với phụ Thân phụ Mẫu. Đồng với nghĩa là bất hiếu với Trời. Một trọng tội khó mà dung tha. Và ta cũng thế phạm tội Bất hiếu thời cũng bị sa đọa như thường. Đạo hiếu là truyền thống tốt đẹp nhất của nhân loại con người. Dù ở Địa Ngục, Âm Phủ, Trần Gian, Thiên Đàng. Đạo Hiếu vẩn đứng hàng đầu như nhau. Muốn Thành Thiên Đạo. Thời Nhơn Đạo vẩn là cái gốc. Mất cái gốc Nhơn Đạo thời Thiên Đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo, Phật Đạo. Không có cơ sở để thành vì vậy Nhơn Đạo thành rồi thời Thiên Đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo, Phật Đạo cũng chính là đây.

 

Tiếng ngựa, xe, rầm rầm rộ rộ mỗi lúc một gần. Thái Tử hiểu rõ Cha Mẹ cùng bá quan văn võ sắp đến. Đoàn xe, ngựa, gồm mấy trăm người dần dần xuất hiện. Để tỏ lòng hiếu thảo Thái Tử đã quì sẳn tận cổng ngõ đón mừng Cha Mẹ. Kinh Dương Vương cùng các Quan từ xa xa thấy vần hào quang kỳ lạ tỏa sáng từ cổng ngõ nơi bảo tháp. Vừa đến nơi các quan thấy Thái Tử. Đang quì trước ngõ. Đón mừng Cha Mẹ. Nhìn thấy cảnh Thái Tử hiếu thuận như vậy, bá quan văn võ ai nấy cũng cảm động rơi nước mắt. Đức Vua và Vương Phi nhìn cảnh người con yêu quí của mình hiếu thuận như vậy, thời cầm lòng không được nước mắt tuôn trào hối hả bước đến nắm lấy tay Thái Tử nói khổ cho con quá. Đở Thái Tử đứng dậy Kinh Dương Vương cùng Thần Long Nữ mừng khôn xiết nhìn Thái oai vệ như Thiên Tiên giáng Thế. Thấy Cha Mẹ  thương yêu mình như vậy Thái Tử cầm lòng chẳng đặng nên bùi ngùi rơi lệ. Có lẽ vì hào quang, vì dáng vẻ uy nghi, vì sự hiếu thuận. Cũng như sự Lễ độ, khiêm cung của Thái Tử. Đã làm cho các quan sửng sốt. Các Quan giờ đây mới biết có phúc vì gặp phải một Đấng anh Linh phi thường, có một không hai trên đời. Ai nấy cũng thi nhau thành kính, sùng kính. Đồng loạt xuống xe, xuống ngựa quì gối khôm mình hành lễ. Chúng Thần Tham Kiến Thái Tử. Rồi quì mãi không đứng dậy Kinh Dương Vương thấy thế nói với các Quan. Các khanh miễn lễ đứng dậy đi. Các Quan đồng thanh nói. Chúng Thần đứng dậy không được. Dù biết rằng đã cố hết sức mình. Trong số các quan một nữa là quan võ, dở nổi nghìn cân. Thế mà bất lực trước một sức mạnh siêu nhiên vô hình. Kinh Dương Vương lấy làm lạ, khi thấy các quan có người mặt nhăn mày nhéo, có người sợ hãi kinh hoàng. Đức Vua Kinh Dương Vương như chợt hiểu ra, Thái Tử đã biểu diễn thần công ra mắt các Quan, ra mắt Cha Mẹ, minh chứng cho sự thành công Đắc Đạo của mình. Kinh Dương Vương nói với Thái Tử con để cho các Quan đứng dậy đi. Tức thời Thái Tử chuyển sang Thần Lực nâng đở các Quan dậy. Các Quan có muốn quì cũng không thể nào quì được. Có một số Quan không tin điều này xảy ra trước mắt, nên cố gắng ráng sức trì níu quì mãi. Nhưng không thể nào làm được. Bị một lực vô hình nâng đở đứng lên. Quốc Sư là một trong số người trì níu ấy để thử tài Thái Tử cố sức không đứng dậy.

 

Thái Tử hỏi:

   Quốc Sư, Quốc Sư thấy thế nào.

 

Nghe Thái Tử hỏi Quốc Sư giật mình. Quốc Sư đến trước mặt hành lễ thưa:

   Chúc mừng Thái Tử, Thái Tử quả thật đã tìm ra con đường cứu thế rồi. Mừng thay cho Nước Xích Quỷ ta.

 

Các quan cũng đều đồng thanh nói như thế. Các Quan vừa chúc tụng xong, thời lạ thay Hào quang phát ra từ Thái Tử biến đâu mất. Vương Phi Thần Long Nữ từ đầu đến giờ cứ nhìn mãi hào quang ngũ sắc năm màu  của Thái Tử đẹp làm sao bổng dưng hào quang biến mất.

 

Vương Phi lấy làm tiếc hỏi Thái tử:

   Hào quang bao bọc xung quanh con trông thật đẹp mắt lắm, sao bổng dưng biến đi đâu mất.

 

Kinh Dương Vương cùng các quan cũng nghĩ như thế.

 

Thái Tử nói:

   Thưa Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu hào quang ấy không phải chỉ mình con có đâu, ở cõi thiên đàng chư Thiên đều có hào quang đẹp mắt như vậy. Nhất là những vị đã siêu sanh về Trời xác thể Kim Thân. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Kim thân phóng ra hào quang rực rỡ theo ý muốn của tâm lực chính mình. Chư Thiên vốn cũng là người phàm, hành thiện sanh về Thiên giới sống trong giàu sang, tự do an lạc.

 

Thái Tử vừa nói xong. Thời toàn thân Thái Tử phát ra muôn Đạo hào quang rực rỡ gấp trăm nghìn lần hào quang lúc nảy trông đẹp mắt vô cùng. Bá quan văn võ cung phi mỹ Nữ, Kinh Dương Vương cùng Vương Phi. Tất cả đều say sưa để nhìn. Bổng hào quang xuyên suốt không gian vũ trụ rồi từ từ trong suốt. Từ Địa Ngục, Trần Gian, Thiên Đàng, ba cõi thông suốt liên quan với nhau. Những người có mặt trong lúc nầy, nương theo hào quang trong suốt của Thái Tử. Thấy rõ sự sống nơi cõi Âm Phủ, những gì khốn khổ nơi địa ngục cũng đã hiện ra.

 

Những kẻ trung với Ma thời thành Ma. Những kẻ trung với Quỉ thời thành Quỉ. Những kẻ trung thành đi theo kẻ ác, kết quả là cả bè phái thi nhau xuống Địa Ngục chịu những cực hình khủng khiếp. Như bị lửa đốt, giao đâm, Kiếm chém, tên bắn. Nấu dầu xẽ thịt, đau đớn, đói khác khủng khiếp.

 

Những kẻ thật sự trung với Nước hiếu với Dân, bảo vệ Đạo Pháp Chính Nghĩa, cứu dân thoát cảnh đói nghèo, thoát đời bịnh tật, dạy người làm lành. Trung theo lẽ thiện. Trung theo lời dạy của Đức Cha Trời, lên ngôi vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.  Làm chủ vũ trụ giang sang mà Tổ Tiên, Cha Trời tạo lập ra. Sống trong Châu Báu ngọc ngà, lầu đài cung Điện nguy nga tráng lệ hơn cõi trần gian muôn vạn lần, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, tất cả đều theo ý tưởng biến hiện ra.

 

Thiện - Ác đều  theo luật nhân quả, gieo giống gì trổ ra giống ấy. Gieo ác xuống Địa Ngục, âm phủ. Gieo Thiện lên thiên đàng Cực Lạc. Cũng một lòng trung mà kẻ lên Tiên, lên Phật, lên Thánh. Kẻ xuống Địa Ngục thành Quỉ, thành Yêu, thành Tinh, thành Ma. Vì lòng trung đặc không đúng chỗ. Anh Hùng Lạc Đạo đem lòng Trung phục vụ cho cái ác. Tôn thờ phi nghĩa ác đạo.

 

Kinh Dương Vương. Cùng Bá Quan văn võ buôn tiếng thở dài. Đúng là anh hùng lạc Đạo hết mong về Trời. Ai sanh ra cũng có lòng Trung Hiếu dù ít hay nhiều. Nhưng lòng Trung Hiếu sai đường lạc Đạo, thời uổng lắm thay. Bá quan văn võ. Chứng kiến cảnh kỳ diệu nầy hết sức vui mừng.

 

Các Quan chấp tay hướng về Thái Tử nói:

   Nay chúng Thần như con ếch rời khỏi đấy giếng. Thấy được Trời cao Đất rộng là gì. Như người mù vừa được sáng mắt. Chúng Thần Nguyện đem lòng Trung Hiếu đời đời theo phò Văn Hóa Cội Nguồn Đạo Pháp Chính Nghĩa.

 

Thái Tử nghe Bá Quan văn võ đã phát nguyện. Liền thu hào quang trí huệ chiếu xuống đỉnh đầu những người có mặt thọ ký quả vị. Tức thời tùy theo lòng trung hiếu lớn hay nhỏ thành tựu vô lượng trí huệ công đức. Chứng Thánh quả. Tiên quả, Phật quả. Riêng Quốc Vương Kinh Dương Vương cùng Vương Phi Thần Long Nữ. Khai mở chân tánh. Hiển Thánh tại chỗ hào quang trí huệ tỏa ra. Các quan thấy vậy đồng quì lạy chúc tụng rằng:

   Chúng Thần nguyện đời đời kiếp kiếp theo phò Thánh Thượng cùng Thánh Mẫu.

*********

 

Hết phần 5 chương 12 mời xem tiếp phần 1 chương 13 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Là Bộ kinh tối thượng thừa theo thời xưa thời chỉ truyền xuống người kế vị. Nhưng thời nay đã khác Long Hoa Mật Tạng Kinh không của riêng ai mà là của chung toàn nhân loại. Những ai có duyên thời làm chủ Long Hoa Mật Tạng. Những người trì kinh Mật Tạng, giảng giải kinh Mật Tạng là những Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đầu thai xuống trần cứu khổ nhân loại, lập công trong Văn Hóa Cội nguồn, lên ngôi Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. (xem Kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa sẽ nói rõ hơn). Những ai gặp được những người nầy thành tâm lễ bái cúng dường ca ngợi công đức.  Thời muôn vạn kiếp sau giàu sang phú quý thuộc hàng bậc nhất. Cũng như gia đạo bình yên, họa lớn biến thành họa nhỏ tai qua nạn khỏi.

Chí Tôn đã xuống cõi trần

Lo gì chẳng đặng dự phần công lao

Lập công ra sức cứu dân

Hồn Linh chuyển hóa siêu sanh thiên đàng

Long Hoa Mật Tạng giữ gìn

Sớm hôm tu học đăng trình cao bay

Việt Nam con cháu Rồng Tiên

Theo chân Quốc Tổ làm nên nghiệp trời

Văn minh tột đỉnh cao vời

Việt Nam đất Việt sáng ngời muôn năm.

 

 

 

CHƯƠNG 13

 

PHẦN 1

 

LONG THẦN HỘ PHÁP

 

Từ đầu đến cuối Bá Quan văn võ đã chứng kiến một sự việc hãn hữu hiếm thấy trong đời chưa nghe ai kể chưa nghe ai nói hàng nghìn nghìn năm chưa thấy bao giờ. Các Quan văn võ lại chứng kiến Quốc Vương, Vương Phi hiển Thánh, hào quang phát ra từ Đỉnh Đầu. Đồng quì xuống chúc tụng ca ngợi Quốc Vương, Vương Phi:

   Thánh Hoàng vạn tuế. Thánh Mẫu vạn tuế.

 

Quốc Vương Kinh Dương Vương phất tay nói:

   Các khanh hãy đứng dậy bình thân miễn lễ.

 

Các Quan văn võ vừa đứng dậy. Thời không rõ tự bao giờ. Một tốp người đã đứng đó sát một bên các Quan văn võ. Người nào người nấy, tướng Mạo quái dị khác thường, làm cho các quan văn võ giật cả mình.

 

Số người quái dị nầy đồng chấp tay hướng về Quốc Vương và Vương Phi hành lễ. Rồi quay sang Thái Tử quì lạy nói:

   Chúng Thần là Thiên Thần Hộ Pháp, xin ra mắt Chí Tôn Điện Hạ Thái Tử.

 

Thái Tử nói:

   Miễn lễ.

 

Quốc Vương Kinh Dương Vương hỏi:

   Các Thần từ đâu tới.

 

Các Thiên Thần đáp:

   Chúng Thần là Thiên Thần Hộ Pháp, ở khắp vũ trụ xuống trần từ lúc Chí Tôn đầu thai xuống thế. Chúng Thần luôn luôn ở bên mình Thánh Hoàng bệ hạ, luôn luôn ở bên mình Thánh Mẫu Nương Nương. Lúc nào cũng phò trì Chí Tôn Điện Hạ Thái Tử. Nhưng chúng Thần ẩn thân không lộ diện, vì sợ lộ huyền cơ. Chúng Thần là Thiên Thần Hộ Pháp. Bảo hộ người Chân Chính, Chân Tu. Vì Chí Tôn cho phép, nên chúng Thần mới hiện thân ra. Chúc phúc Thánh Hoàng Bệ Hạ, Thánh Mẫu Nương Nương. Công lao hộ pháp của chúng Thần nay đã viên mãn quả Thánh đã thành.

 

Nói xong các Thiên Thần Thiên Long hộ pháp liền hiện tướng phước báo. Thân tướng cao lớn uy nghi xinh đẹp lạ thường, hào quang sáng chóa, rực rỡ cả một khung trời. Thiên Thần chấp tay đảnh lễ Đức Chí Tôn rồi biến mất.

 

Các quan triều đình chứng kiến cảnh hi hửu nầy liền phát tâm bảo hộ chánh pháp, tức thời ai nấy trí huệ tăng lên gấp chục lần minh mẫn khác thường.

 

Đến lúc này Quốc Sư mới lên tiếng:

   Xin mời Thánh Hoàng Bệ Hạ, Thánh Mẫu Nương Nương, Chí Tôn Thái Tử Điện Hạ hồi cung.

 

Thế là đoàn người hồi cung lên đường với bao niềm hân hoan vô bờ bến. Không thể nào diễn tả cho hết được.

*********

 

Hết phần 1 chương 13 mời xem tiếp phần 2 chương 13 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Kinh Văn Long Hoa Mật Tạng là Kinh Văn rất linh thiên, chỉ cần hủy bán một câu một chữ thời không tránh khỏi tại họa giáng xuống. Quốc Tổ Hùng Vương là chủ anh linh Hồn Thiêng Dân Tộc hơn năm nghìn năm Văn Hiến.  Hồn Thiêng Dân Tộc đông vô số vô biên không thể tính đếm cho hết được. Từ khi lập nước Văn Lang đến bây giờ trải qua năm nghìn năm,  Nhà nước Văn Lang vẫn tồn tại trong thế giời Vô Hình. Những Vương, Quan anh linh chưa về Trời vẫn thống lãnh cai quản Hồn Thiêng dân tộc tới bây giờ. Hữu hình trần gian bao thời đại thay đổi, hết triều đại nầy đến triều đại khác, hết chế độ nầy đến chế độc khác nhưng nhà nước Văn Lang ở cõi Vô Hình không gì thay đổi. Chế độ Cọng Sản, Quốc Gia chỉ ở cõi đời mà thôi. Khi chết đi linh hồn Cọng Sản, Quốc Gia nhập vào Hồn Thiêng Dân Tộc, dưới sự cai quản điều hành Nhà Nước Vô Hình Văn Lang. Nhà Nước Vô Hình Văn Lang đang điều khiển Hồn Thiêng Dân Tộc hằng hà sa số bảo hộ Kinh Luân. Những người hủy bán kinh luân sẽ bị Hồn Thiêng Dân Tộc sát hại. Dù cho đó là ai Bí Thư, Chủ Tịch, Tổng Thống cũng bị tai họa như thường. Con Cháu Tiên Rồng Việt Nam hãy nhớ kĩ những lời nói trên.

 

 

 

CHƯƠNG 13

 

PHẦN 2

 

UY DANH XUẤT HIỆN QUÂN GIẶC TỰ LÙI

 

Tin con Trời xuống thế chuyển đại pháp luân được truyền đi khắp Bộ khắp Châu, Quận, Huyện. Tận hang cùng ngõ hẻm, rồi lan truyền qua các nước lân cận. Đối với quân xâm lược đây là tin sét đánh làm cho quân giặc choáng váng, đảo lộn tình thế. Những thông tin đã uy hiếp tinh thần của chúng. Nào là con Trời xuống thế, nào là Quốc Vương, Vương Phi hiển Thánh. Nào là Thái Tử chứng quả Chánh giác, Thần Công cái thế có một không hai trên đời.

 

Ba anh em Hồ Nhất Quỉ, Hồ Nhị Quỉ, Hồ Tam Quỉ. Liền cỡi mây cỡi gió đến Nam Kinh Xích Quỷ xem thật hư ra sao. Chúng nghe dân chúng khắp kinh thành truyền tụng không ngớt, chúng càng nghe càng sợ hãi. Chúng nhìn về phía hoàng Cung, thấy ba đạo hào quang phóng lên không trung làm chúng càng thêm khiếp vía. Tai nghe mắt thấy chúng càng thêm khiếp sợ. Mộng tưởng xâm lược coi như tắc ngúm bụi tàn.

Thơ rằng:

Tiếng sấm uy Linh, rền sông núi

Ngoại xâm khiếp vía, thất hồn Kinh

Tam Quỉ lui binh, bò lết trốn

Chẳng cần Đại Chiến, tổn hao binh

Một Đạo hào quang, trùm nhân thế

Thiên La Địa Võng diệt yêu Tinh

Vũ trụ hư không, muôn ức cõi

Cội Nguồn vận chuyển chấn rung rinh.

 

Còn những Vương Quốc hùng mạnh. Như Đế Minh, Đế Nghi, Đế Lai. Là những Vương Quốc hùng mạnh có dã tâm lớn. Lâu nay cứ dòm ngó nước Xích Quỉ. Vì nước Xích Quỉ nổi tiếng giàu có đất đai phì nhiêu, ruộng nhiều lúa tốt. Ngọc Ngà, Châu Báu, Vàng Bạc đầy kho, miếng thịt nước non béo bở như thế, không mơ không mộng sao được. Nghe con Trời xuống thế không khỏi hoang mang nhưng vẩn chưa tin là vì chưa tận mắt thấy.

 

Có một số nước như nước Đột, nước Cù, nước Ngu. Đem quân xâm lấn biên cương ở các thời Tiên Đế Kinh Dương Vương. Nhưng lần nào cũng thất bại. Các thời Kinh Dương Vương, vị vương nào cũng anh minh Thần dũng. Quân sự, chính trị, kinh tế lúc nào cũng ở đỉnh cao, Nhân tài không thiếu. Do đó nước Đột, nước Cù, nước Ngu đem quân xâm lấn biên cương liền bị tiêu diệt mất gốc. Nước Xích Quỷ càng thêm mở rộng. Ngoại ban khiếp vía, nhờ thế nước Xích Quỷ Độc Lập mãi kéo dài hơn hai nghìn năm. Kinh Dương Vương thời cuối là vị Vương hiền, chuyên tâm tu niệm Thần Thông Pháp Thuật Cao Cường. Các thế lực ngoại xâm khó mà nuốt cho trôi. Nay lại nghe cũng như chứng kiến con Trời xuống thế ba anh em Hồ Quỉ không đánh mà lui khiếp sợ đến nổi kéo quân bỏ chạy sợ bị tiêu diệt tận gốc không còn chổ dung thân.

 

Ba anh em con nhà Húc Đế. Chỉ có Đế Lai là mạnh hơn cả còn Đế Nghi, Đế Minh thời yếu hơn. Đế Lai thu hút nhân tài khắp chốn. Lại thêm Đế Nương sanh ra một kỳ Nữ. Tài ba xuất chúng có một không hai trên đời. Nhân hạnh Đức hạnh hơn người nỗi tiếng là thông minh bật nhất Thiên Hạ. Còn sắc đẹp thời đến nổi hoa nhường Nguyệt thẹn. Ai nhìn thấy cũng ngây ngất thần hồn. Lại thêm pháp thuật thần thông quảng Đại. Đi mây về gió vô cùng lợi hại. Người con gái tài sắc vẹn toàn ấy tên là Phụng Cơ. Nghe đâu Phụng Cơ chính là Vương Mẫu đầu thai xuống trần cứu thế. Phụng Cơ Đức - Hạnh - Tài - Sắc không ai bì kịp, nên không biết bao nhiêu bật anh tài mơ ước làm chủ đóa hoa Thiên Hương nầy anh hùng, hào kiệt, kỳ nhân Dị Sĩ tài ba xuất chúng khắp mọi nơi lần lượt đến ra mắt Đế Lai hầu mong làm được con rễ. Vì vậy mà thế lực Đế Lai mỗi ngày mỗi mạnh. Kinh Dương Vương khi chưa hiển Thánh lấy làm lo sợ việc này.

 

Nhưng hôm nay thời khác. Kinh Dương Vương cùng Vương phi Hiển Thánh. Có thể biết trước mọi việc xảy ra. Lại thêm bá Quan văn võ ngộ Đạo trí huệ tài năng hơn người. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ làm khiếp đảm quân thù xâm lược. Huống chi còn có Thái Tử trí huệ Thần Thông quản đại vô biên. Chí Tôn xuất hiện quân giặc tự lùi. Hàng phục Thiên Hạ nhân loại, không cần động đến gươm đạo giáo mác. Đẩy lùi Ma, Quỉ, không cần động đến quân binh. Hàng phục các giáo phái Thần Giáo không cần động đến tay chân. Cội Nguồn Thiên Đạo Vũ Trụ xuất hiện. Là Bất chiến tự nhiên thành. Vì thế Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng là Chủ Nghĩa đỉnh cao trí tuệ đêm lại sự yên bình cho toàn nhân loại con người, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh.

*********

 

Hết phần 2 chương 13 mời xem tiếp phần 3 chương 13 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Long Hoa Mật Tạng kinh là Quốc Bảo Chân Kinh. Kinh tạng tối cao Truyền Thống Anh linh dân tộc. Long Hoa Mật Tạng xuất hiện. Là cả năm nghìn năm Hồn Thiêng Dân Tộc ứng theo phò trì. Khí thiên sông núi bảo bọc. Nên nói Long Hoa Mật Tạng là Bộ Kinh tối đại linh thiêng. Chỉ cần một lời ca ngợi cũng đã tai qua nạn khỏi. Huống chi là  đọc tụng, biên, chép, truyền bá cho người. Phước đức người nầy không biết đâu mà lường. Trên đầu có Cha Mẹ Trời phù hộ, đi đứng nằm ngồi đều có Hồn Thiêng Dân Tộc bảo bọc che chở.

Long Hoa Mật Tạng đại tối linh

Thành tâm đọc tụng, chép ấn in

Lập công truyền bá trong nhân thế

Hiển Thánh tại trần, nhớ đừng quên.

 

 

 

CHƯƠNG 13

 

PHẦN 3

 

LONG VÂN ĐẠI HỘI

 

Nói về Kinh Dương Vương, cùng Vương Phi Nương Nương Thần Long Nữ Hiển Thánh vào ngôi Tam Hoàng vũ trụ.

1: Thiên Hoàng

2: Địa Hoàng

3: Nhơn Hoàng

 

Kinh Dương Vương từ ngôi phàm lên ngôi Thánh, từ ngôi vương lên ngôi Hoàng. Thánh Hoàng cũng là ngôi vị Thiên Tôn cai quản Thánh Chúng ở Thiên giới. Vương Phi Thần Long Nữ. Từ ngôi Thần lên ngôi Thánh. Từ Mẫu Hậu lên ngôi Mẫu Hoàng. Mẫu Hoàng cũng là ngôi vị Thiên Tôn cai quản Thánh Chúng ở Thiên Giới.

Theo Thiên Luật vũ trụ. Ngũ Đế an vị như sau.

Thanh Đế phương Đông.

Bạch Đế phương Tây.

Hắc Đế phương Bắc.

Xích Đế phương Nam.

Còn Hoàng Đế Thiêng Hoàng thời ở trung ương Hạ Thiên vũ trụ.

 

Kinh Dương Vương sau khi Hiển Thánh hồi phục tiền kiếp ngôi vị Ngọc Hoàng Thiên Hoàng của mình. Tức là ngôi vị Ngọc Hoàng Thượng Đế Thiên Tôn Đầu Thai. Theo huyền cơ hành sự. Còn Thần Long Nữ cũng chính là Đức Mẫu Hoàng Thiên Mẫu đầu thai. Hiển Thánh hồi phục ngôi vị cũ. Nên Kinh Dương Vương và Vương Phi Nương Nương, có đủ Quyền năng gọi Thần Triệu Thánh đến dạy bảo sai bảo. Nơi vũ trụ có vô lượng ngôi vị Thiên Tôn. Thế Tôn. Tức là các vua Trời. Các Thánh Tổ, Phật Tổ. Thánh Chúa, Thần Tổ. Đông vô lượng vô biên.

 

Còn ngôi vị Chí Tôn thời hiếm thấy xuất hiện. Có thể nói ngôi vị Chí Tôn là ngôi vị Độc Nhất vô nhị. Thừa hành theo Di Chí Tổ Tiên. Cha Trời Địa Mẫu. Ban hành Hiến Pháp Cội Nguồn. Luật Pháp Cội Nguồn. Công Pháp Bình Đẳng Đạo Luật vũ trụ. Mở hội Long Vân. Mở hội Long Hoa. Mở hội Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng vũ trụ.

 

Nói về các Bộ, các Châu, các Quận, các Huyện. Các Bộ Tộc lân cận, các nước lân ban. Không phân biệt giáo phái. Nay Quốc Vương Kinh Dương Vương thông báo rộng rãi mời tham dự Đại Hội Long Vân. Tin tốt đẹp nầy đã làm nô nức đến các anh hùng hào kiệt, giáo sĩ Đạo sĩ, các bộ Lạc xa gần hùng mạnh. Từ đồng bằng cho đến tận núi cao. Khắp sông hồ cho đến tận biển Đảo. Đại diện cả trăm Dân Tộc. Toàn là những vị có võ nghệ cao cường. Pháp thuật Thần Thông quản đại. Từng đoàn người kẻ cỡi Voi. Người cỡi Cọp, cỡi Sư Tử, cỡi Đại Bàng, cỡi Tê Giác, đi đến đâu thời làm kinh động dân tới đó, từ Đại Ngàn thượng Nguồn đổ về mỗi lúc một đông. Dân chúng hai bên đường sợ hãi phải đóng cửa. Các Tu sĩ, Đạo sĩ của các giáo phái Thần giáo, cỡi gió đạp mây đến dự Đại Hội Long Vân. Các vị đứng đầu các Bộ Lạc cỡi Ngựa Thần phi qua biển Đảo, qua sông qua suối qua núi qua đồi đến Xích Quỷ Nam Kinh dự hội.

 

Nói về các Giáo sĩ, Đạo sĩ, Tu sĩ của các giáo phái Thần giáo. Những vị Thần giáo có pháp thuật. Đi mây về gió. Đi trên mặt nước như đi trên đất liền. Có những vị Đạo sĩ luyện Đạo tới mức tên bắn không thủng. Đao Kiếm chém không đứt. Có người phun ra lửa thổi ra băng, quả thật tài cao ít có trong đời. Các Ngài là những Giáo sĩ, Đạo sĩ, Tu sĩ, Thần giáo danh cao vọng trọng. Mỗi vị từng là giáo phái Thần giáo mỗi phương. Được các Đế Vương, Quốc Vương trọng dụng. Tình hình chuyển hóa thế sự thay đổi có thể nói nền phong Kiến Thần giáo đã đến hồi cực thịnh, ở khắp các Châu Lục. Phương Đông gọi các Ngài là Thần giáo. Còn phương Tây gọi các Ngài là Phù Thủy. Thần giáo hay Phù Thủy, phân làm hai trường phái.

1: Trường phái Duy Tâm giáo trị Thần Giáo

2: Trường phái Duy Vật giáo trị Phù Thủy.

 

Hai trường phái nầy chê trích lẫn nhau ganh ghét lẫn nhau. Như Nước với Lửa giao tranh với nhau trải qua hàng triệu năm, gây chiến tranh chết chóc xảy ra khắp chốn khắp nơi.

 

Đến thời VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG. Đồng thời PHỤC HI (hay còn gọi là Hiên Viên). Thời khoa học Luận chứng ra đời. Ở đời cái gì cũng vậy. Hể có hình thời có bóng, có Chân thời có Giả. Khoa học luận chứng ra đời. Cũng có cái bóng theo đuôi của nó. Cái Bóng theo đuôi Khoa Học. Chính là Duy vật biện chứng. Làm cho Nhân Loại nhầm lẫn giữa giả khoa học và chân khoa học tưởng nhầm bóng là hình. Coi các nhà Duy Vật Biện Chứng là các nhà Khoa Học. Và sự nhầm lẫn nầy dẫn đến tai hại hàng nghìn năm sau. Đến dự Đại Hội Long Vân có cả một số nhà khoa học luận chứng. Lẫn cái bóng của khoa học luận chứng là các nhà Duy vật biện chứng. Các nhà Duy Vật Biện Chứng chỉ có nói hay gạt giỏi khó mà phát minh ra khoa học mới, chỉ dựa vào phát minh của người khác ca ngợi sự hiểu biết của mình. Nên rất khó đưa đời sống xã hội lên cao.

 

Thái Tử giờ đây quá hiểu rõ trường phái Duy vật biện chứng nầy. Đến dự Đại Hội Long Vân có cả người tốt lẫn người xấu. Có người đến dự hội với lòng đầy ác ý. Chờ cơ hội là hạ nhục Thái Tử ngay.

 

Nơi Đền Rồng bá Quan văn võ đến chầu đông đủ. Quốc Vương Kinh Dương Vương nay trông thật oai vệ, ai nhìn thấy cũng phải kính nể khiếp sợ. Tuy tuổi đã cao, nhưng lời nói trầm hùng phát ra đầy uy lực. Nhìn thấy các quan an vị chỗ ngồi.

 

Kinh Dương Vương truyền phán rằng:

   Các khanh hãy tấu trình công việc chuẩn bị cho ngày hội đã đến đâu.

 

Quốc Sư Thục Lục là người đầu tiên tấu trình trước, Quốc Sư tâu:

   Muôn tâu Thánh Hoàng, việc tuyển chọn người Tài Đức qua các cuộc khảo thí gắt gao ở các Bộ, các Châu, các Quận, các Huyện. Những thí sinh đủ tiêu chuẩn đã về đến kinh thành, chờ ngày dự hội Long Vân.

 

Kinh Dương Vương khen:

   Quốc Sư làm khá lắm.

 

Quốc Sư vừa vào vị trí chỗ ngồi. Thời có 1 vị quan bước ra tâu rằng:

   Muôn tâu Thánh Hoàng, việc Thánh Hoàng giao cho Hạ Thần. Tốc hành sửa sang nới rộng khu vườn cấm thành khu đại hội Long Vân trước ngày 20 tháng 2 ngày sinh của Thái Tử. Và chuẩn bị cho khai Hội Long Vân ngày 2 tháng 3 năm Ất Sửu .

1: Khu hội hộp

2: Khu ăn uống, khu giải lao

3: Khu ở nghỉ

4: Khu vệ sinh

5: Khu đàm thoại

6: Khu tịnh dưỡng

7: Khu an ninh

Tất cả đều hoàn tất.

 

Kinh Dương Vương khen:

   Khanh làm khá lắm.

 

Vị Quan tiếp theo là võ quan vương Thống Soái thưa:

   Muôn tâu Thánh Hoàng việc Thánh Hoàng giao cho hạ Thần. Điều động mười vạn tinh binh. Trấn giữ Đông - Tây - Nam - Bắc khu vườn cấm. Một vạn tinh binh thần dũng võ công cao cường trấn giữ hội trường, tất cả đều bố trí hoàn tất.

 

Kinh Dương Vương khen:

   Khanh làm khá lắm.

 

Vị quan tiếp theo là Vương Công Hầu. Vương Công Hầu là vị vương quan đứng đầu các Quan văn thưa:

   Muôn tâu Thánh Hoàng, việc Thánh Hoàng giao cho hạ Thần. Hạ Thần đã làm xong. Hạ Thần sắp xếp Dân Tộc nào theo Dân Tộc nấy, có 64 Dân Tộc, cọng thêm 36 dân tộc anh em nước Xích Quỷ lên đến cả 100 Bộ Tộc.

 

Kinh Dương hỏi:

   Nhiều Dân Tộc đến thế sao?

 

Bẩm Thánh Hoàng:

   Đúng là đông Dân Tộc như thế. Những người đến dự hội toàn là cấp cao mỗi Dân Tộc.

 

Kinh Dương Vương khen:

   Công Hầu Vương khanh làm khá lắm.

 

Vương Công Hầu hành lễ:

   Tạ ơn Thánh Hoàng.

 

Tiếp đến là vị quan Tham mưu trưởng Vương Hầu thưa:

   Muôn tâu Thánh Hoàng có việc này rất hệ trọng. Có một số các giáo phái Thần giáo, không chịu vào khu vườn cấm tự do sinh hoạt ăn ở trong thành cũng như ngoài thành.

 

Kinh Dương Vương nghe tấu trình như thế. Liền lên tiếng hỏi bá Quan văn võ:

   Các khanh có ý kiếm xem xét giải quyết sự việc này bằng cách nào.

 

Quốc Sư thưa:

   Muôn tâu Thánh Hoàng, các giáo sĩ, Đạo sĩ, Tu sĩ, phần lớn là sống tự do, các Ngài ít chịu ràng buộc trong khuôn khổ. Nhất là sự quản lý dưới sự kiểm soát của chế độ độc quyền độc tài độc trị nhà nước.

1: Vì các Ngài thường là Tôn Sư của các giáo phái, xưa nay ít tùng phục vương, quan.

2: Là các Ngài thường là Quốc Sư của các nước.

3: Là các Ngài Đại đa số đều có pháp thuật cao cường, không dễ gì quản thúc họ được.

 

   Chúng ta không nên cản trở quyền tự do của họ, vì họ đến đây dự hội theo lời thông báo của Thánh Hoàng. Chúng ta có cách quản lý họ, theo kiểu tự do của họ. Cho quan tướng giả dân theo dõi kiểm soát họ mà thôi. Đây là phương kế hay nhất, vừa bám sát theo dõi hành động của họ, chủ động trong mọi tình huống xảy ra.

 

Kinh Dương Vương khen:

   Kế sách này hay lắm, khanh y theo đó mà làm.

 

Thấy sự gián đoạn tấu trình. Kinh Dương Vương hỏi:

   Còn vị quan nào tấu trình nữa không?

 

Tức thời có vị quan Tổng giám sát tấu trình rằng:

   Muôn tâu Thánh Hoàng. Phái Duy vật biện chứng, lén lén lút lút. Không chịu vào khu vườn cấm. việc này xử lý làm sao?

 

Kinh Dương Vương nói:

   Phái Duy vật biện chứng vốn là cái bóng nhà khoa học, biện minh rất giỏi. Coi Trời bằng nắp vung, coi Thiên Hạ cũng chỉ là loại khỉ, vượn mà thôi. Với cái lý vô Thần chết là hết. Mạnh là Vua thua là giặc. Đó chính là chân lý công bằng trào lưu tiến hóa của xã hội. Xã hội Độc quyền Độc Tài Độc trị chính là xã hội văn minh tồn tại. Vì vậy ở phương Tây, trường phái Duy vật biện chứng, đánh bại Phù Thủy giáo. Làm cho các Phù Thủy Thần giáo càng ngày càng bị đào thải ngôi vị Quốc Sư. Các học giã giáo sĩ Duy vật biện chứng lên thay thế, tạo ra những thế lực Độc quyền Độc Tài Độc trị. Bành trướng chiếm hửu nô lệ. Chiếm hửu thuộc Địa. Chiếm hửu Tài nguyên sông núi cũng như sự giàu có của dân. Cạnh tranh với phong kiến Độc Tài Độc Trị Thần giáo. Nhưng luôn bị Độc Tài Độc Trị phong kiến Thần giáo chính phái đánh bại. Giáo phái Duy Vật Biện Chứng hiện đang có mặt khắp mọi nơi. Sự thành công của trường phái Duy Vật. Là nắm bắt thời cơ biến động tâm lý xã hội, rồi phát động phong trào đấu tranh lật đổ Chính quyền Độc chiếm thiên hạ. Sự thành công của trường phái Duy Vật Biện Chứng là phép ẩn. Ẩn sau thành tựu khoa học. Ẩn sau Chính nghĩa. Ẩn sau trào lưu bất mãn phẩn nộ dân chúng. Luôn kích động sự mơ ước của Dân kích động dân dấy lên phong trào khởi nghĩa lật đổ chính quyền, giành lấy thiên hạ về mình. Đã gọi Duy Vật Biện Chứng là cái bóng của Khoa Học. Đã gọi là cái Bóng Khoa Học thời chân tướng của trường phái Duy Vật Biện Chứng là cái bóng trống rỗng không thực tế. Nhưng những người thiếu hiểu biết dễ lầm tưởng bóng là hình. Tưởng rằng các nhà Biện Chứng Duy Vật là các nhà Khoa Học. Nên chạy theo cái bóng để rồi lại bị cái bóng trói chặt. Đến khi vỡ lẽ thời chuyện đã rồi.

 

Bá quan văn võ ồ lên phái Duy Vật Biện Chứng lợi hại như thế sao?

 

Kinh Dương Vương nói:

   Ta đã từ lâu hiểu rõ giáo phái nầy. Là giáo phái vô cùng lợi hại. Giáo Phái của Chủ nghĩa chiến tranh và sự tàn bạo. Cái bóng của trào lưu của Khoa Học. Nhân loại xã hội mơ tưởng gì thời phái Duy vật biện chứng hiện ra cái đó. Nhân loại xã hội, mơ ước giải thoát nô lệ, giải thoát tự do, giải thoát sự đói nghèo, thời phái Duy vật biện chứng hiện ra cái sự mơ ước đó nên dân chúng để tin theo và làm theo.  Dưới sự thống trị Độc Tài Độc Trị phong Kiến Thần giáo đã kéo dài hàng triệu năm. Vì thế Nhân Loại cứu mãi nghèo khổ, trình độ dân trí thấp. Vừa thấy cái bóng Tự Do. Khoa Học, mà trường phái Duy Vật Biện Chứng tạo ra bằng ngôn từ và sự ảo tưởng được lồng gép Chính Nghĩa xuất hiện, như một chủ nghĩa cứu tinh. Liền được dân chúng đồng tình yêu mến ưa thích ùa theo như nước lở. Nhưng vì chạy theo cái bóng của Khoa Học nên rốt cuộc không đem lại được gì, sa chân lún sâu vào hố thằm. Đó là hố tội ác, mà cái bóng Tự Do, bóng chính Chính Nghĩa, bóng Khoa Học, đã dẫn đường cho họ.

 

   Nay ta đã hiểu thấu về trường phái Duy Vật Biện Chứng những lời Thái Tử nói với ta cách đây hơn sáu năm. Hể cái gì có hình thời có bóng của nó. Hình lớn thời bóng lớn. Thiên hạ nhân loại thi nhau lầm mãi. Và chỉ có ánh sáng Chánh Đẳng Chánh Giác Huệ Quang Mặt Trời vũ trụ, mới đủ sức đưa trình độ dân trí lên cao, nơi tâm hồn của họ tự có huệ quang, nhìn thấy rõ cái bóng tự do, khoa học Chính Nghĩa kia. Cái bóng Tự Do, cái bóng Khoa Học, cái bóng Chính Nghĩa, tự biến mất và nhân loại sẽ nhìn thấy thật sự Tự Do, thật sự Khoa Học, thật sự Chính Nghĩa sẵn có trong mỗi Linh Hồn con người và khi ấy con người mới hiểu. Và tự bảo vệ quyền Tự Do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền làm chủ khoa học, quyền làm chủ Chính Nghĩa. Quyền làm chủ Hiến Pháp Đại Đồng, Luật Pháp Đại Đồng. Luật Pháp Công Bằng Bình Đẳng. Các quyền cơ bản con người được tôn trọng ai cũng như ai, trong cái Chung có cả cái Riêng của mỗi con người. Có nghĩa bảo vệ Quyền Lợi Chung, trong đó có Quyền Lợi Riêng của chính mình.

 

   Vì ngày hội sắp đến chỉ còn ba ngày nữa là Thái Tử khai mở Đại Hội Long Vân. Mở ra trang sử mới. Đánh dấu mở đầu cho lịch sử Con Rồng Cháu Tiên ra đời. Tiến tới xã hội Văn Minh, Công Bằng, Bình Đẳng. Thay cho chế độ Độc Tài, Độc Trị. Chỉ có Hiến Pháp là Vua. Luật pháp là Thầy. Công Lý là lẽ sống công bằng văn minh của xã hội văn minh loài người.

 

Kinh Dương Vương nói tiếp:

   Trên có Trời, dưới có Đất. Chính giữa có tam giáo Phật Thánh Tiên. Thời còn lo chi cái Ác lấn cái Thiện, phi nghĩa đời nào thắng được Chính nghĩa mà lo. Mặt Trời đã mọc ánh sáng Thái Dương rực rỡ. Thời ánh sáng trăng sao tự biến mất lu mờ Kinh Dương Vương lại nói. Ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Đạo vũ trụ xuất hiện. Thời ngay cả ánh sáng Phật Thánh Tiên Thần Chúa còn phải lu mờ. Huống chi là ánh sáng mờ ảo của tà giáo. Phái Duy Vật Biện Chứng chỉ là cái bóng đen của Khoa Học. Khi ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng xuất hiện thời tự nó tan biến mất.

 

Quốc Sư Thục Lục tâu:

   Muôn tâu Thánh Hoàng chúng Thần đã chứng kiến ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn do Thái Tử hiển lộ Thần Thông. Quả thật ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng là thứ ánh sáng mà không thứ ánh sáng nào sánh nổi. Ánh sáng của sự quyền năng vô hạn, quyền lực vô biên. Và chỉ còn vài ba ngày nữa chúng ta lại chứng kiến ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn ấy.

 

Kinh Dương Vương thấy không còn chuyện gì để bàn nữa bãi triều ai lo việc nấy. Khu vườn cấm hôm nay trùng trùng điệp điệp cả 100 dân tộc anh em. Người Kinh lẫn người Thượng. Người Hoa lẫn người Khơ, Chăm. Là những dân tộc anh em đông dân nhất, hơn các dân tộc anh em khác. Những dân tộc anh em có mặt. Họ là những tinh hoa thời Đại của các tần lớp xã hội. Thành phần Địa vị cao, từng đoàn người bước vào hội trường thẳng đến vị trí đã được sắp xếp. Nhìn hội trường khu vườn cấm hôm nay hàng vạn vạn người đông đúc, trật tự trên bãi cỏ xanh mượt bằng phẳng. Lấy bầu Trời làm mái che. Lấy cỏ xanh làm bàn ghế. Địa cuộc do Thiên Tạo nhưng có bàn tay con người tài hoa cải biến, làm cho quang cảnh nơi đây vừa đẹp vừa thoáng mát dễ chịu vừa ý lòng người.

 

Đầu giờ Thìn đã đến nhìn cảnh người trùng trùng điệp điệp chật khu đầy bãi. Nhưng cảnh quang vẩn trật tự, yên lặng đến lạ thường, hàng vạn vạn cặp mắt đổ dồn về phía bảo đài, như chờ đợi một sự kiện thiêng liêng sắp xảy ra hàng triệu năm mới có 1 lần. Trên Bảo Đài rộng lớn được kiến tạo sắp xếp thành ba phần từ thấp đến cao. Phần trên cao Bảo Đài được sắp xếp bề thế trang nghiêm. Ngai Rồng Ngai Phụng như nói lên Thánh Hoàng. Hoàng Mẫu sẽ ngự giá trên ấy. Tần kế thấp hơn có tòa Thái Cực phận định lưỡng nghi, được đặc ngay chính giữa. Bao hàm Thiên Địa Âm Dương, gồm đủ bốn phương ngũ hành, Bát Quái. Tòa Thái Cực được cấu tạo bằng bảy báu vàng, bạc, kim cương, trân châu, pha lê, xà cừ, hổ phách. Có mùi gỗ quí chiên đàng hương lan tỏa hàng trăm bước vẩn còn nghe thơm ngát. Hai hàng ghế được sắp xếp hai bên tổng cọng 108 chiếc. Không hiểu dành riêng cho những ai. Còn tòa Thái Cực không nói nhưng ai cũng hiểu. Đó chính là dành riêng cho Thái Tử Đăng Quang lên ngôi Chí Tôn thuyết giáo.

 

Còn tần dưới nhất sát mặt đất là tần trống không. Từ nơi bảo tháp trên bảo Đài hai hàng bá Quan văn võ đang hộ giá Thánh Hoàng ngồi vào Ngai Rồng. Hộ giá Mẫu Hoàng ngồi vào Ngai Phụng, kèn trống nổi lên với lời ca điệu nhạc hùng tráng. Ca ngợi Lòng quả cảm của sự đoàn kết của con người. Ca ngợi Đức Cha Trời.

 

Kinh Dương Vương Thánh Hoàng. Vương Phi Mẫu Hoàng an vị xong, trên Ngai Rồng Ngai Phụng. Tức thời 2 đạo hào quang từ Thánh Hoàng, Mẫu Hoàng phóng lên vô cùng đẹp mắt. Bổng trên không trung Tiên Nữ xuất hiện. Bay lượng vô cùng đẹp mắt. Đàn ca sáo thổi. Ca ngợi công Đức Chí Tôn. Đàn sáo Du hương, lời ca trầm bổng. Ca ngợi Đấng cứu thế chuyển Đại pháp luân. Mở cửa Thiên đàng, lấp đường Địa Ngục, giải thoát nô lệ, giải thoát áp bức, giải thoát lạc hậu, đói nghèo. Trả lại những quyền thiêng liêng mà Đức Cha Trời đã ban tặng cho mỗi con người không ai có quyền cướp đi. Cũng như không ai có quyền xâm phạm. Quyền sống của mỗi con người Quyền Thiêng Nhất. Trong những Quyền thiêng liêng ấy có Quyền tự do, quyền Bình Đẳng. Quyền mưu cầu hạnh phúc, Quyền tự do ngôn luận, và nhiều thứ quyền khác 36 quyền chính 72 quyền chính phụ, 8 muôn 4 nghìn điều luật những quyền mà Cha Trời có đều đã ban cho mỗi con người, những quyền bất khả xâm phạm. Tiên Nữ bay lượng trên không rải hương hoa ca ngợi không dứt.

 

Trên Bảo Đài bổng một Đạo hào quang rực rỡ Thái Tử từ từ xuất hiện ai nấy đều bị cuốn hút bởi hào quang cũng như vẽ đẹp uy phong siêu phàm của Đấng cứu thế. Các Tiên Nữ biến mất. Khi Thái Tử đã an tọa trên tòa Thái Cực. Thái Tử dùng thần lực phát ra tiếng nói, tuy âm thanh vừa đủ nghe nhưng lại vang xa hàng chục hàng trăm dặm đường ai nấy cũng đều nge rõ. Điều này làm cho phái Duy vật biện chứng một phen thất sắc kinh hồn. Trên đời nầy có chuyện lạ như thế nầy sao ?  Phái Duy Vật Biện Chứng càng nghĩ càng sợ. Thái Tử là người hiểu rõ tình thế nhân loại hiện tại xu thế ác đến chín mơi phần trăm. Muốn cho nhân loại tin vào Chính Nghĩa. Không có con đường nào khác hơn là dùng cái Tài pháp thuật thần thông để hàng phục các Ác. Thị hiện pháp thuật đại Thần Thông hàng phục Tánh kêu căn tự cao, tự phụ, tự đại, tự tôn, đa nghi và dối trá. Những tánh xấu nầy, vừa hại người, hại mình, làm hại xã hội.

*********

 

Hết phần 3 chương 13 mời xem tiếp phần 4 chương 13 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Ở vào thời cách đây năm nghìn năm. Trước Phật Thích Ca hai nghìn năm trăm năm. Là thời kỳ hưng thịnh của pháp thuật thần thông. Trên 64 giáo phái điều có pháp thuật thần thông, không những thế các vị tu thiền luyện khí trên núi phần đông đều có pháp thuật thần thông cao. Nghe con Trời xuống thế là chuyện chưa từng có trên đời. Các Giáo Phái nghĩ không lẽ có Trời thiệt hay sao ? nên mới có con Trời xuống thế. Để xem thiệt hư phần lớn các vị Thần Giáo thuộc hàng tổ sư có tài trí cao pháp thuật thần thông vào bậc thượng đẳng, đằng vân giá vũ bay đến nước Xích Quỷ xem thiệt hư thế nào.

Ngày xưa pháp thuật thần thông

Mới mong cứu thế độ dân an lành

Ngày nay dân trí cao vời

Độ dân cứu thế khác thời ngày xưa

Thần Thông Trí Huệ vô biên

Mới mong độ thế chuyển xây vận thời

Ngày xưa pháp thuật lẫy lừng

Yêu tà khiếp sợ hết còn hại dân

Ngày nay Trí Huệ thâm thâm

Yêu Ma khiếp vía hết mong hại đời

Gươm Thiên Trí Huệ nhà trời

Chuyển xoay, xoay chuyển vận thời chuyển xoay.

 

 

 

CHƯƠNG 13

 

PHẦN 4

 

HÀNG PHỤC

 

Thái Tử hiểu rõ những người có mặt hôm nay là những bật kỳ tài. Phần đông là các bậc Tôn Sư của các Giáo Phái. Khát vọng muốn tìm hiểu về những mới lạ thực hư của Thái Tử ra làm sao. Thái Tử từ nơi Tòa Thái Cực bay lên không trung thị hiện pháp thuật Thần Thông khai ngộ tri kiến. Thái Tử đi đứng trên hư không như đi trên đất bằng. Khi Thái Tử nằm thời bụng phóng ra lửa, lưng phun ra khói. Thái Tử chuyển sang tư thế ngồi xếp bằng. Tức thời Hoa sen báu hàng nghìn cánh bổng xuất hiện ra, nân đở thân hình của Thái Tử. Muôn Đạo hào quang từ tòa sen báu phóng ra rực rỡ. Sau đó muôn Đạo hào quang biến thành mây ngũ sắc, trông thật ngoạn mục kỳ lạ ảo diệu đẹp mắt vô cùng. Có người kinh hãi. Có người thán phục. Có người khiếp đảm sợ quá gan mật teo lại.

 

Bất thình lình tòa sen báu biến mất. Thân hình Thái Tử bổng to lớn hơn cả cung thành cao hơn các tần mây. Thái Tử chuyển mình làm rung rinh địa chấn. Sau đó Thái Tử biến mình thành cây sanh to lớn tàn lá che khắp khu rừng cấm. Từ cây sanh muôn đạo hào quang phóng ra rực rỡ bổng nghe tiếng sấm trên hư không. Cây sanh khổng lồ biến mất. Ngũ Long Ngũ Phụng hiện ra bay lượng trên không. Hào Quang từ ngũ Long ngũ Phụng phóng ra muôn màu muôn sắc rực rỡ cả không gian. Trường phái Duy Vật Biện Chứng ngơ ngác, tưởng là mình đang nằm mơ. Có người sợ quá muốn ngất xỉu. Thái Tử hiện ra ngồi trên tòa Thái Cực. Thái Tử há miệng một Đạo hào quang phóng ra ngũ Long ngũ Phụng đang bay lượn trên không liền thu mình nhỏ lại bay hết vào miệng Thái Tử. Hàng vạn quả tim hồi hộp, khiếp đảm ngạt thở, đờ người ra, có người véo vào mặt có phải mình đang mơ hay không. Pháp thuật thần thông gì kì lạ tới mức không thể ngờ, không thể tin. Nhưng đây là sự thật, phái Duy Vật Biện Chứng đầu óc trở nên trống rỗng. Như đang lạc vào cảnh giới xa lạ, như đứa trẻ con nhìn biển cả mênh mông. Không những giáo phái Duy Vật Biện Chứng, mà ngay cả các Chính Phái Thần Giáo cũng khiếp đảm. Các Bộ Lạc xưa nay có ý  muốn phản lại  nước Xích Quỷ thời sợ muốn vỡ mật. Các giáo phái Tà Giáo vô cùng khiếp vía, đến mức hoảng loạn tinh thần.

 

Những thành phần tới dự hội Long Vân có ý xấu. Nhất là những thành phần có mộng xâm lược. Chứng kiến cảnh Thần Thông pháp thuật kỳ diệu càng lúc càng hoảng sợ, sợ hãi đến mức tâm thần rối loạn. Khiếp nhược trở nên yếu đuối hèn nhác. Muốn lẩn trốn ra khỏi hội trường Long Vân nhưng không thể nào trốn ra được, vì có Thiên Long hộ pháp Chư Thiên trấn giữ. Quân binh kiểm soát.

 

Nói về Thái Tử sau khi thu hút Ngũ Long, Ngũ Phụng vào miệng liền biến đi đâu mất. Trong không gian bốn phương tám hướng đồng phát ra tiếng nói như tiếng sấm:

   Các Ông các Ngài các Thầy đừng sợ. Đó chẳng qua là pháp thuật Thần Thông tạo ra mà thôi. Khi nào các Ông, các Thầy, các Ngài hiểu rõ thể xác con người, thể xác bộ máy Tiểu Thiên vũ trụ. Bộ máy sống. Bộ máy tối cao huyền vi. Không có bộ máy nào tối cao huyền vi hơn nữa. Làm chủ được bộ máy Tiểu Thiên vũ trụ. Hòa nhập vào bộ máy Đại Thiên vũ trụ. Làm chủ vũ trụ thời đạt đến đỉnh cao của pháp thuật Thần Thông. Bộ máy Tiểu Thiên vũ trụ chính là bộ máy sống thể xác con người. Bộ máy Tinh Hoa vũ trụ thu nhỏ. Làm chủ được bộ máy sống Tiểu Thiên vũ trụ. Thời có nghĩa là làm chủ được vũ trụ. Cả vô hình lẫn hửu hình. Như các ông thấy đó. Thân của ta hiện giờ là Thân vũ trụ vì Tiểu Thiên vũ trụ với Đại Thiên vũ trụ giờ đây cũng chỉ là một. Các ông lúc này không thể nhìn thấy được tướng Thân và pháp Thân của ta. Tướng Thân của ta đã phân hóa vào tứ Đại vũ trụ. Còn pháp Thân Chân Tánh của ta là pháp Thân siêu vô vi. Các ông nghĩ gì, tưởng gì ta đều thấy rõ. Cũng như cá sống trong nước. Cá nghĩ tưởng gì nước đều thấy rõ và hiểu rõ. Linh Hồn của các Ông là Tiểu Linh Hồn. Đang sống trong Đại Linh Hồn vũ trụ. Chúng ta làm gì nghĩ gì Đức Cha Trời đều hiểu rõ thấy rõ. Không có có thể qua mặt được Đức Cha Trời.

 

Nói về Chí Tôn Thái Tử sau khi hả miệng hớp lấy Ngũ Long Ngũ Phụng, rồi biến đi đâu mất. Trên không trung bốn phương tám hướng đồng phát ra tiếng nói:

   Làm chủ được Chân Tánh. Làm chủ được Tiểu Thiên vũ trụ. Thời coi như làm chủ Đại Thiên vũ trụ. Thị hiện Thần Thông không thể nghỉ bàn. Quyền lực vô biên, Quyền năng vô hạn. Thay thế Đức Cha Trời chuyển Đại pháp luân. Làm chủ Chân Tánh, làm chủ Duy thức, làm chủ thấy, nghe, hay, biết. Hội nhập Cội Nguồn. Làm chủ bộ máy Huyền Cơ vũ trụ. Theo Thiên Luật hành trì cứu dân Độ thế. Vũ trụ vô vi, vũ trụ hửu vi như hình với bóng liên quan mật thiết với nhau. Hửu vi pháp tướng. Như tứ Đại giả hợp. Đất nước gió lửa. Sắc, thinh, hương, vị, xúc tướng. Bán hửu vi. Như Duy Thức, Sắc Thức, Sắc Tánh. Thời Phật Thánh Tiên Thần Chúa có thể nhìn thấy được. Còn Chân Tánh siêu vô vi. Thời không thể nào dùng Thiên Nhãn, Thánh Nhãn, Pháp Nhãn, Huệ Nhãn mà thấy được. Thấy được Chân Tánh, thời coi như thấy được pháp thân toàn năng toàn giác của Đức Cha Trời khắp hư không vũ trụ. Chỗ nào cũng có. Như ta đây có tới ba thân. Một là Chân Tánh thanh tịnh pháp Thân. Thân tướng Đức Cha Trời với thân tướng vô tướng của ta là một. Hai là Tánh Thức, Thân Thức, Pháp Thân Duy Thức căn thân huệ mạng linh hồn. Ba là thân tướng xác phàm tứ Đại giã hợp. Ta có ba thân như thế, nhưng Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn là vô cùng hệ trọng.  Thiên Thần Thánh Chúng sẽ nói cho chúng hội các ông rõ.

 

Các vị Thiên Thần Thánh Chúng đang an tọa trên Bảo Đài nơi 108 cái ghế. Tức thời nơi Đại Hội hàng vạn vạn cặp mắt đổ dồn lên Bảo Đài nơi 108 cái ghế nhưng nào có thấy Thiên Thần Thánh Chúng gì đâu. Nhưng kì diệu thay Thiên Thần Thánh Chúng từ 108 cái ghế  đã hiện ra. Không hiểu Thiên Thần Thánh Chúng an tọa ngồi trên 108 chiếc ghế tự bao giờ. Để phá tan sự nghi ngờ của chúng hội Thiên Thần Thánh Chúng nói:

   Chúng tôi ngồi ở đây đã lâu, khi vừa mới khai hội. Nghe Đức Chí Tôn chuyển Đại Pháp Luân khai thị ngộ nhập tri kiến Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Cho Chúng Hội, hội nhập Cội Nguồn vào pháp Hội Bình Đẳng vũ trụ. Lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

Lúc bấy giờ Chúng Hội. Có vị Đạo Tổ pháp hiệu Cao Tông là Tổ Sư của Thần giáo. Chấp tay hướng về Thiên Thần Thánh Chúng hỏi rằng:

   Thưa Thiên Thần Thánh Chúng. Chúng tôi pháp nhãn yếu kém. Không thấy được Đức Chí Tôn hiện đang ở đâu, xin Thiên Thần Thánh Chúng nói cho chúng tôi hiểu, hiện giờ Chí Tôn Thái Tử đang trụ nơi đâu.

 

Thiên Thần Thánh Chúng đáp:

   Thân tướng Chí Tôn Thái Tử hiện đang ở khắp chỗ. Chỗ nào cũng có. Nhưng chỉ thấy phần hửu vi sắc tướng. Tứ Đại Đất - Nước - Gió - Lửa. Còn phần Thân Thức Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn không thể nào thấy được. Huống chi là pháp Thân Chân Tánh của Đức Chí Tôn. Chúng tôi lại càng không thể nào thấy được. Vì pháp Thân Chân Tánh của Đức Chí Tôn. Chính là pháp Thân Chân Tánh của Đức Cha Trời pháp Thân Linh giác tối cao vũ trụ.

 

Thiên Thần Thánh Chúng nói xong. Thời trên hư không bốn phương tám hướng lại phát ra tiếng nói:

   Khen thay cho các Thiên Thần Thánh Chúng các ông nói rất đúng. Vì hiện giờ ta đã an trụ vào Cội Nguồn. Tam Thân ta Đồng hóa vào Đại Thiên vũ trụ. Thân tướng vũ trụ. Muốn có thời có, muốn không thời không, vô tướng, hửu tướng. Vô sắc, hửu sắc đều do Chân Tánh làm chủ. Quyền năng vô hạn, Quyền lực vô biên, tỳ theo tâm ý mà chuyển biến. Nên các ông không thể nào thấy được pháp Thân vô tướng vô Tánh của ta. Nhưng ta thời thấy rõ pháp tướng pháp Tánh của các ông. Cũng như các Thiên Thần  ẩn thân tàn hình ngồi trên 108 cái ghế bây giờ đã hiện ra. Các vị Tổ Sư, Đạo Sĩ, Tu Sĩ, 64 giáo phái Thần giáo. Phần lớn đều có pháp thuật, có thuật Nhãn nhìn xuyên đá xuyên tường, thế mà không nhìn thấy Thiên Thần Thánh Chúng. Các Thiên Thần muốn cho ai thấy là chỉ người đó mới được thấy, còn người khác thời không.

 

Các Tôn Sư của 64 giáo phái Thần giáo. Cùng tám Tông giáo trong Bát Quái giáo sanh tâm nghi ngờ lời nói của Đức Chí Tôn Thái Tử, nghĩ các Thiên Thần Thánh Chúng có pháp thuật Thần Thông đến chỗ tối cao không thể nghĩ bàn, mà cũng không thấy được Chí Tôn Thái Tử thật khó tin. Nếu ẩn là ẩn, thời ai cũng không thấy. Nếu hiện ra thời ai cũng thấy. Chỉ trừ người mù mà thôi.

 

Trên không trung bốn phương tám hướng lại phát ra tiếng nói:

   Các ông nghi ngờ lời nói của ta cũng phải thôi. Vì các ông nghĩ rằng các Thiên Thần Thánh Chúng ở Thiên giới Thần Thông pháp thuật tối cao không như ở chốn nhân gian, mà còn không thấy được Ta. Ta có thể ví dụ, pháp thuật thế gian, pháp thuật Thiên Đàng, cũng như pháp thuật của Ta như sau.

 

   Pháp thuật thế gian ví như em bé sinh ra biết ngồi biết lật. Pháp thuật Thiên Đàng ví như em bé biết đi, biết đứng, biết ngồi, biết chạy, biết bay, biết nhảy. Còn Pháp Thuật Thần Thông của Ta phải nói là đến chỗ vi diệu khó luận khó bàn. Các ông thử nhìn lại xem các ông có nhìn thấy Thiên Thần Thánh Chúng nữa không.

 

Các Tổ Sư, Đạo Sĩ, Tu Sĩ của các Tông giáo, giáo phái đồng thanh nói:

   Chúng tôi không nhìn thấy Thiên Thần Thánh Chúng.

 

Trên không trung lại phát ra tiếng nói:

   Chỉ các ông là không thấy Thiên Thần Thánh Chúng thôi còn tất cả chúng hội đều nhìn thấy Thiên Thần Thánh Chúng rõ cả. Các vị Thiên Thần Thánh Chúng vẩn ngồi yên tại chỗ.

 

Bổng cả chúng hội vang lên:

   Lạ quá Thiên Thần Thánh Chúng lại biến mất. Chúng tôi không thấy Thiên Thần Thánh Chúng nữa.

 

Nhưng lạ thay các giáo sĩ, Đạo sĩ, Tu sĩ thời lại thấy Thiên Thần Thánh Chúng ngồi trên 108 cái. Nhìn thấy pháp thuật Thần Thông kì diệu của Thiên Tiên, thế mà vẩn chưa đạt đến cảnh giới tự tại vô ngại. So với Chí Tôn Thái Tử thời còn thua xa. Các vị Tổ Sư của các giáo phái Thần giáo. Như người trong đêm nhìn thấy ánh sáng mặt Trời. Tánh Tự Cao, Tự Đại, Tự Phụ, Tự Tôn, cống cao ngạo mạn bị diệt trừ. Huệ quang khai mở hiểu rõ pháp thuật Thần Thông. Chỉ là Duy Thức ảo thuật, ngũ uẩn biến hóa. Pháp thuật Thần Thông không phải là Đạo giải thoát. Mà Đạo pháp giải thoát chính  là Đạo làm chủ Linh Hồn của chính mình, làm chủ Chân Tâm Chân Tánh của chính mình. Phát tâm rộng lớn tận độ nhân loại con người trở về Cội Nguồn vào pháp Bình Đẳng vũ trụ. Gieo nhân lành, để rồi hưởng quả tốt. Làm chủ thấy nghe hay biết. An Nhiên tự tại, vô ngại. Tùy theo trình độ dân trí mà khởi dụng phương tiện độ sanh.

 

Các Tổ Sư, Đạo Sĩ, Tu Sĩ của các giáo phái Thần giáo, giáo phái Tông giáo đồng thanh nói:

   Chúng tôi như người mù vừa được sáng mắt, thấy rõ Đạo giải thoát, giải thoát Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, giải thoát phiền não tội lỗi, giải thoát luân hồi sanh tử. Chúng tôi hôm nay coi như đã có cha Tiểu Linh Hồn chúng Tôi, hướng về Đại Linh Hồn vũ trụ. Bọt Nước hướng về bản thể Nước. Nhân Loại hướng về Đức Cha Trời. Con Cháu hướng về Tổ Tiên và chúng tôi đã được Tổ Tiên khai huệ. Cha Trời diều dắc không còn bơ vơ như trước đây nữa. Chúng tôi cảm ơn Thiên Thần Thánh Chúng, cảm ơn Đức Chí Tôn. Khai ngộ tri Kiến dìu dắc chúng tôi hội nhập vào Cội Nguồn.

 

Trên không trung lại phát ra tiếng nói lớn:

   Hi hữu thay, hi hữu thay, lời nói của các ông ẩn chứa vô tận phước Đức. Từ đây đến vô tận kiếp tột cùng vị lai. Các ông mãi mãi là con của Đức Cha Trời chuyển vô lượng số kiếp đại họa thành số kiếp an lạc. Vào ngôi Phật, ngôi Thánh, ngôi Tiên, ngô Thần, ngôi Chúa làm chủ vận mệnh, làm chủ vũ trụ, giang sang mà Tổ Tiên đã khai lập ra. Cho con cái Tổ Tiên cai quản. Các Ông cũng đã thấu rõ Đời, Đạo cũng chỉ là một. Đời trong Đạo. Đạo trong đời. Những ai bỏ Nội Tâm, không làm chủ Nội Tâm, chạy theo Ngoại Cảnh, dù có Thần Thông pháp Thuật đến đâu. Cũng không thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa được. Muốn làm chủ được Nội Tâm hàng phục Tâm Viên Ý Mã không ngoài con đường hành thiện. Nhất là phát tâm cứu khổ cứu nạn nhân loại con người. Giảm bớt chiến tranh cũng như hành ác.

 

   Cái Lý mầu nhiệm của Văn Hóa Cội Nguồn là Đời Đạo chỉ là một. Đạo trong Đời. Đời trong Đạo. Giúp Dân thoát nghèo. Giúp Dân thoát khổ, nắm vững cán cân công lý vũ trụ. Công Bằng cuộc sống, văn minh xã hội. Làm rường cột cho Trời. Duy trì Công Đạo Chính Nghĩa, đẩy lùi Phi Nghĩa. Dù sống ở Thiên Đàng Cực Lạc hay sống ở trần gian. Làm Quan nơi Địa Ngục. Chúng ta vẩn mãi mãi làm theo Di Chí Tổ Tiên Cha Trời Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ. Duy Trì Công Đạo Chính Nghĩa. Sống theo Thiên Ý Cha Trời Thiên Luật Vũ Trụ.

 

   Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Văn hóa tối cao Phật,Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhân Loại con người Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa đỉnh cao Thiên Ý Chính Nghĩa Văn Hóa của sự giác ngộ. Sự sống gắn liền với Độc Lập tự chủ, tự do Bình Đẳng. Công bằng xã hội Quyền Sống, Quyền Tự Do, Quyền mưu cầu hạnh phúc, không đi ngược lại Công Lý Chính Nghĩa Thiên ý của Đức Cha Trời.

 

PHẦN THƯA HỎI :

 

Hỏi: Nhân Loại con người do ai sanh ra?

 

Đáp: Do hai Đấng Tiên Rồng sanh ra.

 

Hỏi: Hai Đấng Tiên Rồng Cha Trời Địa Mẫu do ai sanh ra?

 

Đáp: Không do ai sanh cả vì hai Đấng Tiên Rồng là hiện Thân của Đức Khai Hóa Tổ Tiên. Hay còn gọi là Đáng Tạo Hóa hiện ra.

 

Hỏi: Vậy Tổ Tiên ở đâu sanh ra?

 

Đáp: Tổ Tiên là Đấng Tối cao, không còn ai cao hơn nữa để mà sanh ra Tổ Tiên. Pháp Thân Tổ Tiên rộng lớn như hư không bao trùm vũ trụ. Hay nói một cách dễ hiểu. Tất cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới vũ trụ. Đều ở trong lòng Tổ Tiên, giống như cá sống trong nước.

 

Hỏi: Hai Đấng Tiên Rồng sanh ra nhân loại trần gian phàm trần cách đây bao lâu ?

 

Đáp: Cách đây khoản 75 triệu 600 nghìn năm.

 

Hỏi: Tổ Tiên hiện thân ra Cha Trời Địa Mẫu với mục đích gì?

 

Đáp: Tổ Tiên hiện Thân ra hai Đấng Tiên Rồng. Trước thời sanh con đẽ cái. Sau thời giao cho con cái cai quản điều hành vũ trụ, giang sang Tổ Tiên đã tạo ra. Còn có mục đích Tổ Tiên hiện Thân ra Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu, là để cai quản thế giới Linh Hồn thế giới vật chất. Cha Trời cai quản thế giới Linh Hồn vũ trụ, Địa Mẫu cai quản thế giới vật chất vũ trụ.

 

Hỏi: Tổ Tiên có phải là con người không?

 

Đáp: Tổ Tiên không phải là con người. Con người là sự hiện Thân của Tổ Tiên.

 

Hỏi: Bản thể Tổ Tiên thế nào?

 

Đáp: Bản thể Tổ Tiên vô vi vô tướng vô tánh, pháp thể rộng lớn như hư không chỗ nào cũng có. Mắt nhìn không thấy, tay rờ không đụng, giống như thể lực vũ trụ chỗ nào cũng có, nhưng mắt thường không thể nào thấy được, không thể nào rờ được. Huống chi bản thể Tổ Tiên còn trên cả thể lực, đừng nói là con mắt thường. Ngay cả con mắt Phật Thánh Tiên Thần Chúa còn thấy chưa hết, huống chi chúng ta còn mang xác tục hồn trần. Tuy chúng ta không rờ không đụng, mắt không thấy Tổ Tiên. Nhưng Tổ Tiên nghe ta nói, nghe ta suy nghĩ, hiểu ta đang làm gì. Nói chung mọi ý tưởng ý nghĩ của chúng ta Tổ Tiên thấy nghe hay biết một cách rõ ràng.

 

Hỏi: Bản thể Tổ Tiên có phải là vật chất không?

 

Đáp: Bản thể Tổ Tiên siêu vật chất, vật chất là do Tổ Tiên tạo ra. Siêu vật chất. Không đồng nghĩa là không vật chất, cái không trống rổng không có gì cả. Cái không ở đây là cái không mà có.

Ví dụ không thấy không khí, nhưng có không khí. Không thấy điện nhưng có điện. Nói cho cùng không thấy, không phải không có.

Bản thể Linh giác Tổ Tiên siêu vật chất, không màu sắc, không mùi vị, không hình tướng vô vi mà thường vi không Tánh mà có Tánh. Thật Tánh Tổ Tiên là Tánh Thanh tịnh không tất cả Tánh. Thể Tánh Tổ Tiên Như Lai trước sau không hề thay đổi. Thế giới Vũ Trụ trước hủy diệt. Thế Giới Vũ Trụ sau sanh ra. Rồi hủy diệt cho đến vô tận vô biên vũ trụ hủy diệt. Tổ Tiên trước sau vẩn là Tổ Tiên không hề thay đổi, cho đến tận cùng vị lai cũng không hề thay đổi, Tổ Tiên vẩn là Tổ Tiên. Thường còn mãi mãi.

 

Hỏi: Muốn tìm Tổ Tiên thời tìm nơi đâu?

 

Đáp: Muốn tìm Tổ Tiên, dù đi hết cõi Trời, cõi Phật, cõi Thánh, cõi Tiên cũng không thể nào tìm thấy Tổ Tiên được. Vì sao thế, vì Tổ Tiên vẩn ở bên ta. Có thể ví dụ chúng ta là cá đang sống trong lòng Đại Dương. Dù cho cá đi đến đâu cũng không ra khỏi nước được dù ở Địa Ngục hay các cõi Thiên Đàng đối với Tổ Tiên cũng thế mà thôi. Chúng ta không cần tìm Tổ Tiên vì Tổ Tiên luôn luôn ở bên ta. Nhưng ta không thấy đó thôi.

 

Hỏi: Làm sao thấy được Tổ Tiên?

 

Đáp: Phải trở về với Cội Nguồn. Có nghĩa Bọt nước tìm về Nguồn Cội của mình là Nước. Bọt Nước và Nước khác nhau không? Nếu nói là khác thời không đúng. Vì Bọt Nước là do Nước tạo ra. Nếu nói là giống thời cũng sai. Vì bọt Nước và Nước thể tướng lại khác nhau. Vì một là Bọt còn một là Nước. Có thể nói Linh Hồn Tổ Tiên ví như Nước. Còn Linh Hồn chúng ta ví như Bọt Nước. Như chúng ta cũng biết. Bọt nước là do nước tạo ra. Linh Hồn Tổ Tiên là Chân Tánh. Linh Hồn của chúng ta là Thức Tánh, vọng tưởng huân tập không ngừng luôn luôn dấy khỡi nghiệp lực. Còn Linh Hồn Tổ Tiên Thanh Tịnh vô thức tự nhiên. Muốn thấy được Tổ Tiên. Thời Tiểu Linh Hồn hội nhập về Cội Nguồn Đại Linh Hồn. Từ Thức Tánh hội nhập về Chân Tánh, an trụ vào Đại Định tâm như không, Tánh như không, ý như không. Thấy nghe hay biết tự nhiên, không khởi ý phân biệt. Lâu ngày dài tháng. Nghiệp lực ý thức tiêu dần. Hội ngộ Chân Tánh liền thấy Tổ Tiên. Bọt Nước tan biến trở về là Nước.

*********

 

Hết phần 4 chương 13 mời xem tiếp phần 5 chương 13 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Những căn bản trong kinh là Sống Tự Do. Nhưng không vi phạm Hiến Pháp, Luật Pháp. Đạo Luật, công bằng xã hội. Không đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời Thiên Luật Vũ Trụ.

 

 

 

CHƯƠNG 13

 

PHẦN 5

 

VÔ VI ĐIỀU KHIỂN HỬU VI

VÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN HỬU HÌNH

 

Bản thể Linh giác Chân Tánh của Đức Khai Hóa Tổ Tiên. Siêu vô vi vô hình. Có nghĩa mắt thường không nhìn thấy, ví như điện lực không nhìn thấy, không khí không nhìn thấy nhưng có mà không có nghĩa có mà không thấy. Bản thể Khai Hóa Tổ Tiên không nhìn thấy đó điều khiển vũ trụ, khắp thế giới hửu vi hửu hình. Linh giác Chân Tánh của Đức Tổ Tiên, siêu vô vi vô hình chỗ nào cũng có khắp tất cả hư không vũ trụ. Điều khiển vũ trụ, thế giới hửu vi hửu hình. Qua trung gian Duy Thức Tánh, Tánh Thức. đi đôi với Thần Lực và Chân Khí. Ý tưởng Chân Tánh hình thành, thời thế giới vật thể hửu vi liền chuyển biến theo Ý Tưởng. Từ vô tướng hửu vi chuyển thành hửu tướng hửu vi, từ vô sắc chuyển thành hửu sắc.

 

Nói tóm lại ý tưởng Khai Hóa Tổ Tiên Chân Tánh vũ trụ khởi niệm sanh ra. Huân tập, Thể Lực - Thể Hơi - Thể Lỏng - Thể Đặc Thể Lửa vũ trụ. Ngũ Đại, phát động bộ máy huyền vi vũ trụ đi vào tuần hoàn. Hình thành lên vô số định luật. Gọi đó là Thiên Luật, Thiên Ý Cha Trời. Thời thế giới hửu vi, hửu tướng, hửu Tánh hình thành theo Thiên Ý ra đời. Cho đến khi Chân Tánh vũ trụ thanh tịnh. Không một niệm khởi tưởng. Thức Tánh không có. Duy thức không thành lập. Thời thế giới vũ trụ tan hoại trở về không. Vật Chất hửu thể trở về vô tướng. Chân Tánh Vũ Trụ vô tánh, vô tướng, vô pháp. Vô Tánh, Vô Tướng, Vô Pháp chính là Thật Tánh, Thật Tướng, Diệu pháp Cội Nguồn vũ trụ. Vật Chất vô tướng vô sắc chính là thật tướng thật sắc  của Vật Chất. Vô Tướng Vô Sắc.

*********

 

Hết phần 5 chương 13 mời xem tiếp phần 1 chương 14 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

 

 

 

CHƯƠNG 14

 

PHẦN 1

 

ĐỊNH LUẬT

 

Nơi Pháp Hội Long Vân trên hư không bốn phương tám hướng lại phát ra tiếng nói:

   Chân Tánh sanh ra Thức Tánh ví như Nước sanh ra Bọt Nước. Cũng giống như Thần Lực vũ trụ, bị khuấy động, chuyển thành Điện Lực vũ trụ. Rồi từ Điện Lực vũ trụ tan biến trở về Thần Lực Vũ Trụ. Cũng như Nước sanh ra Bọt Nước rồi Bọt Nước tan biến trở về là Nước. Tuy Diện Lực khác với Thần Lực  nhưng cùng một bản thể. Vì điện lực từ Thần Lực bị khuấy động sanh ra. Điện lực không bao giờ mất đi mà chỉ tan biến trở về Thần Lực vũ trụ.

 

   Chân Tánh Khai Hóa Tổ Tiên ví như Nước. Thức Tánh Linh Hồn Nhân Loại ví như Bọt Nước tuy khác nhau. Nhưng đồng cùng Bản Thể là Nước. Hay đồng cùng Chân Tánh Vũ Trụ cũng vậy. Nguồn Cội Thức Tánh của mỗi Linh Hồn là Vô Tánh. Thật Tướng của mỗi Linh Hồn là Vô tướng. Thế giới Hữu tướng hữu sắc là do Chân Tánh Linh Giác vũ trụ tạo ra. Căn cội Chân Tánh sanh ra Thức Tánh là do Tánh thấy nghe hay biết tự nhiên của Chân Tánh, khởi tưởng sanh ra, niệm tưởng phân biệt tạo ra Tánh Thức hiểu biết. Thức Tánh Hiểu Biết Chính Là Căn Thân Huệ mạng Linh Hồn. Sự Sống Của Linh Hồn. Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh thời làm chủ được Thần Thực. Một khi Thần Lực bị chuyển động liền khởi sanh điện lực. Ở trong con người gọi là Điển Lực. Ở ngoài con người gọi là Điện Lực. Những Linh Hồn có Kim Thân thời Điển Lực rất mạnh. Những Linh Hồn chỉ có Khí Thân thời điển lực rất yếu. Thần Lực vũ trụ không phải là Thần Thức nên không làm chủ được mình. Bị lôi kéo tác động bởi Thần Thức Linh Hồn con người. Bị lôi kéo tác động bởi lực Nam Châm. Thần Lực vũ trụ chuyển thành Điện Lực vũ trụ. Thần Lực con người chuyển thành điển quang con người. Khi Điện Lực vũ trụ thoát khỏi sự lôi kéo của thế lực tác Động, thời Điện Lực vũ trụ trở về bản nguyên Thần Lực vũ trụ ngay. Điển quang con người cũng thế.

 

   Chân Tánh không có nghiệp. Nên không có sanh tử luân hồi. Thức Tánh vì chấp mê nên có nghiệp kết tập sanh tử luân hồi. Chuyển sang từ sự sống nầy qua sự sống khác. Đã gieo nhân gì thời kết quả nấy, vô vi nhân quả kết tập, thời hửu vi nhân quả hình thành. Nhân nào quả nấy. Dù cho hưởng phước. Dù cho đại họa. Dù ở Thiên Đàng hay ở Địa Ngục. Dù có pháp thuật thần thông không thể nghĩ bàn. Người bình thường. Kẻ ốm đau bệnh tật. Chân Tánh vẩn là Chân Tánh không hề thay đổi, trước sao sau vậy, siêu vô vi, bất tử trường tồn. Như Ta đây chẳng hạn. Thể xác tứ Đại đã phân hóa vào hư không. Nhưng Linh giác Chân Tánh của ta không hề thay đổi. Khi nào ta muốn hiện nguyên hình thời thân tướng Tiểu Thiên vũ trụ thể xác con người sẽ hiện ra. Làm chủ sanh diệt thời coi như đã vào ngôi vị Tạo Hóa Chí Tôn. Thừa hành Di Chí Tổ Tiên chuyển Đại pháp Luân Đại Đồng Bình Đẳng vũ trụ. Mở ra chu kỳ mới chu kỳ Long Hoa Đại Đạo vũ trụ.

 

Các Thiên Thần Thánh Chúng nghe Chí Tôn Thái Tử khai thị tri kiến. Liền giác ngộ hội nhập Cội Nguồn. Hiểu rõ thế nào là Chân Tánh. Hiểu rõ thế nào là Thức Tánh. Hiểu rõ thế nào là làm chủ thấy nghe hay biết. Thế nào là khởi tâm phân biệt chấp trước. Cái thấy nghe hay biết phân biệt của Thức Tánh là cái thấy nghe hay biết hữu hạn. Còn thấy nghe hay biết. Không khởi tâm phân biệt của Chân Tánh. Thấy nghe hay biết tự nhiên là sự thấy nghe hay biết vô hạn. Cái thấy nghe hay biết toàn năng toàn giác, thấy biết toàn vũ trụ.

 

Các Thiên Thần Thánh Chúng hội ngộ Chân Tánh Cội Nguồn. Thấy rõ pháp Thân Chân Tánh Tổ Tiên Như Lai. Rộng lớn như hư không vô tận vô biên chỗ nào cũng có.  Dù ở trên Thiên Đàng hay ở chốn nhân gian. Cũng như ở Địa Ngục. Sự sống cũng như sự chết đều ở trong lòng Đại Linh Hồn vũ trụ Chân Tánh của Tổ Tiên. Ví như các loài Cá sống trong lòng Đại Dương. Chết cũng ở trong lòng Đại Dương. Cho nên Cá làm gì Cá nghĩ gì. Cá chết Cá luân hồi vào chốn nào. Đại Dương Nước đều nghe thấy rõ cả. Chỉ cần Cá nghĩ đến Nước. Kính mến Nước. Cầu nguyện Nước gia hộ. Thời Nước sẽ bao bọc, che chở cho Cá. Chỉ đường khai tâm mở trí cho Cá. Thời những con Cá khôn ấy có chỗ nương tựa vững vàng. Có thể nói là muốn chi được nấy. Cầu chi đặng nấy.

 

Các Thiên Thần Thánh Chúng Đồng thuyết kệ rằng:

Tổ Tiên Giàu Nhất

Tổ Tiên Quyền lực

Tổ Tiên là Nước

Chúng con là Cá

Cá Cầu giàu có

Tổ Tiên Liền cho

Cá Cầu ấm no

Tổ Tiên ban phát

Cá Cầu Huệ pháp

Liền được khai thông

Cá Cầu Phật Tiên

Liền được như ý

Cá Cầu Chánh lý

Tổ Tiên ban hành

Cá Cầu sự lành

Tổ Tiên ban phúc

Cây Không mất gốc

Cây mãi xanh tươi

Con còn có Cha

Hết lo khốn khó

Tổ Tiên khắp chốn

Tổ Tiên Linh Thiêng

Tổ Tiên Quyền Năng

Cầu Chi được nấy

Chúng Con đã nghe

Chúng con đã thấy

Tột cùng vị lai

Tất cả hiện rõ.

 

Lúc bấy giờ từ nơi hư không. Đức Chí Tôn Thái Tử nương vào Thần Lực của Đức Cha Trời chuyển Đại pháp Luân làm cho Chúng Hội. Thiên Thần Thánh Chúng thấy vô tận vô biên số kiếp của mình trôi lăn luân hồi khắp nẽo. Cũng nhìn thấy gần cuối tiểu kiếp nhân loại kết thúc bởi đại họa. Động Đất. Mưa to gió lớn. Chôn vùi nhà cửa, lầu Đài phố xá. Nhiệt độ nóng lạnh tăng cao hạ thấp, hủy diệt sự sống Động Thực vật. Mực nước biển dân cao ngập chìm các Đồng Bằng châu lục. Nhân Loại còn lại một số ít người sống sót. Chuyển qua tiểu kiếp mới. Trở thành người nguyên thủy. Hồng Hoang Bàng Cổ sơ khai. Lại cũng nhìn thấy rõ. Trái Đất sanh ra Trái Đất hủy diệt. Những Linh Hồn có Đạo có Đức sanh về Trời. Những Linh Hồn vô Đạo vô Đức thời luân chuyển vào không gian lơ lửng tối tăm mù mịt. Chờ cho Quả Địa Cầu hình thành trở lại. Sau bốn tiểu kiếp, 70 triệu năm đầu thai vào loài Thú Cầm. Bò Sát. Chờ cho loài người ra đời mới được đầu thai làm người trở lại để tu luyện tiến hóa Linh hồn. Lại cũng nhìn thấy rõ vũ trụ hình thành, vũ trụ hủy diệt, vô lượng vô biên. Phật Thánh Tiên. Hội nhập Cội Nguồn vào pháp Thân Đại Đồng Bình Đẳng. Lại cũng thấy rõ Phật Thánh Tiên từ nơi quá khứ Cội Nguồn Chân Tánh vũ trụ hiện ra. Lên ngôi Chí Tôn giáo hóa Thiên Chúng mở cửa Chân Tánh. Đón nhận nhân loại Chư Thiên trở về Cội Nguồn.

 

Chúng Hội Long Vân. Chư Thiên Thần Thánh nhờ nương theo thần lực của Đức Cha Trời. Nương theo huệ lực của Đức Chí Tôn Thái Tử. Hội Ngộ Cội Nguồn Đại Đạo vũ trụ, khai mở Thiên Nhãn, Huệ Nhãn, Pháp Nhãn rốt ráo. Lúc bấy giờ nơi pháp hội Long Vân, chúng hội đồng loạt Hiển Thánh, Hiển Phật, Hiển Tiên.

 

Các Thiên Thần Thánh Chúng Đồng phóng ra vô lượng hào quang thuyết nói kệ rằng:

Chí Tôn Con Trời

Chí Tôn Cứu Thế

Chí Tôn Khai Hóa

Mở cửa Cội Nguồn

Mở cửa Thiên Đàng

Lấp đường Địa Ngục

Giải trừ Mê Muội

Lấp đường Ngạ Quỉ

Giải trừ tội lỗi

Lấp đường súc sanh

Giải trừ ác căn

Làm cho thế gian

Sáng bừng Chân Lý

Đời Đạo Thuần Tý

Một Cội một Nguồn

Chủ Nghĩa Đại Đồng

Mở ra tại thế

Sống đời thực tế

Nhân Quyền tự do

Sống đời ấm no

Sống theo Công Lý

Nhân Loại Thành Thánh

Nhân Loại Thành Tiên

Tam giáo quy nguyên

Đâu đâu cũng Phật

Thế Thiên Hành Đạo

Đâu đâu cũng Chúa

Nhân Loại Nhân Thế

Khai tâm Khai huệ

Đồng thệ đồng nguyện

Khai trí Khai Đức

Chí Tôn bậc nhất

Cứu khổ thế Nhân

Chí Tôn Thiên Đức

Chí Tôn Thiên Ân

Chí Tôn là Cha

Chí Tôn là Thầy

Với công ơn nầy

Không đền đáp nổi.

 

Thiên Thần Thánh Chúng Đồng phóng quang thuyết kệ xong. Đồng bay lên không trung hóa ra vô số vô biên Châu báu ngọc ngà cúng dường Đức Chí Tôn. Rồi biến mất nơi không trung.

 

Nói về nơi Hội Trường Long Vân có hơn 2 vạn người. Tới đây dự hội không có ý tốt. Nhưng giờ đây ai nấy như đều trải qua một cơn mê, lạc lối. Lâu nay sống trong cảnh u tối, gieo bao tội ác, hại người hại mình, sống mất Bình Đẳng, sống độc tài tàn bạo, sống theo dục vọng đê hèn, sống như loài chùm gởi. Đeo bám vào sức sống yếu ớt của Dân, sống như cây mất gốc, sống như sống mất Nguồn, sống theo trào lưu vô thường của tạo hóa, sống trong chiến tranh, binh đao máu lửa thù hận. Chìm đắm trong Địa Ngục. Mà cứ ngở đó là Thiên Đàng. Nay chúng tôi mới hiểu thế nào. Lưới Trời lồng lộng nhưng mảy lông cũng không lọt. Hư không vũ trụ chính là pháp tướng Chân pháp của Trời. Một Niệm khởi nghĩ thời trời đã hay đã biết. Nay chúng tôi không dám nghĩ quấy nữa mà thành tâm quy hướng Cội Nguồn.

 

Trên không trung lại phát ra tiếng nói:

   ÁC và THIỆN. Là do Chân Tánh tạo ra. Chân Tánh là chủ nhân của Ác và Thiện. Chân Tánh ngả về Thiện, thời phước lành sanh ra khắp nơi khắp chốn. Chân Tánh ngả về Ác, thời Đại họa sanh ra khắp lối khắp nơi. Làm chủ Chân Tánh là làm chủ cả họa lẫn phúc. Không còn Đọa Lạc vào sanh tử nữa. Làm chủ Chân Tánh là làm chủ vận mệnh của mình. Cả vô vi lẫn hửu vi, muốn không là không, muốn có là có. Tất cả đều ứng theo Chân Tánh của mình, vô lượng kiếp ác đại họa. Chuyển thành phước Đức hết thảy. Làm chủ Chân Tánh, không ngả theo ác tánh thức tánh nữa. Thời ác căn lần lần bị hủy diệt, không còn tồn tại trong Chân Tánh của mình. Linh Căn Chân Tánh Viên Ngọc như ý chân tâm của mỗi con người nhờ hành thiện phát ra vô lượng ánh sáng minh quang làm thanh tịnh thế giới vũ trụ. Thế giới Đại Đồng Bình Đẳng.

 

Thái Tử nói xong thời hiện nguyên hình. Ngồi trên tòa vô cực Châu Báu. Có Ngũ Long Ngũ Phụng Rồng Tiên bao bọc xung quanh. Chúng Hội Long Vân lúc này Thiện căn đã lớn, phần đông đã hội nhập Cội Nguồn. Có người đã khai mở Thiên Nhãn, Huệ Nhãn, Pháp Nhãn. Thành tựu phước Đức không thể nghĩ bàn. Có người đã làm chủ Chân Tánh, làm chủ Thần Lực, làm chủ Chân Khí Thần Thông pháp thuật vô biên.

*********

Hết phần 1 chương 14 mời xem tiếp phần 2 chương 14 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Sự hiển linh Long Hoa Mật Tạng không thể nghĩ bàn, chỉ cần đọc tụng một chương một phần, một câu một chữ thời cũng đã giải trừ vô số tai họa. Huống chi là đọc trọn bộ kinh nghiền ngẫm suy gẫm sự vi diệu trong kinh. Thời những người nầy chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa sanh xuống chốn nhân gian cứu khổ nhân loại anh em lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn.

Quốc Tổ anh linh dậy khắp cùng

Chỉ cần một niệm hiểu Kinh Luân

Cũng được siêu lên trời hưởng phước

Huống chi truyền bá cứu thế nhân

Lập công khai mở đời Thánh Đức

Việt Nam tỏa sáng ức muôn năm

Con cháu Tiên Rồng rền thế giới

Cội Nguồn sống dậy hết tối tăm.

 

 

 

CHƯƠNG 14

 

PHẦN 2

 

SỰ SỐNG CHẾT CỦA THỂ XÁC

CŨNG CHỈ LÀ LỚP ÁO DA (TỨ ĐẠI)

LINH HỒN MẶC RA MẶC VÀO MÀ THÔI

 

Thái Tử dùng pháp Nhãn thấy chúng hội đã chứng được sơ quả Văn Hóa Cội Nguồn, khởi đầu bước vào Thiên Đạo vũ trụ Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ, tiến về Chủ Nghĩa Đại Đồng. Nên thuyết giáo dạy rằng, sở dĩ Nhân Loại, nhân gian lạc mất Cội Nguồn. Nên không được Đức Cha Trời Chiếu Cố. Lạc loài bơ vơ trong sanh tử luân hồi. Chịu không biết bao nhiêu là thống khổ. Sự sống chết của thể xác. Cũng như chiếc áo mặc vào cởi ra của Linh Hồn. Áo Địa Ngục. Áo Súc Sanh. Áo Ngạ Quỉ. Linh Hồn mặc vào cởi ra là chuyện thường tình trong luân hồi sanh tử. Nếu làm chủ Chân Tánh, thời sanh tử cũng chỉ là chuyện thường tình chẳng có gì là lạ. Những chiếc áo Da. Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh ấy. Cũng chỉ là trò ảo thuật của Duy Thức sanh tử nhân quả luân hồi mà thôi. Làm chủ Chân Tánh là làm chủ cả sanh lẫn tử, tự nhiên tự tại, vô lượng thọ không còn cái thọ nào hơn nữa. Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh là làm chủ pháp thuật Thần Thông. Quyền năng vô hạn. Quyền lực vô biên, không thể suy nghĩ, luận bàn cho hết được.

 

Thái Tử nói xong liền thị hiện Thần Thông pháp thuật cho chúng hội xem. Thái Tử biến hóa ra hàng nghìn hàng vạn Thái Tử. Rồi từ mỗi Thái Tử biến hóa ra hằng hà sa số Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Thánh cỡi Rồng, Phật ngồi tòa Sen, Tiên ngồi tòa Thái Cực, Thần cỡi Hổ, Chúa cỡi Mây rợp cả bầu trời. Chúng hội Long Vân lại một phen nữa chứng kiến cảnh Thần Thông pháp thuật hội nhập Cội Nguồn làm chủ Chân tâm Chân Tánh, hòa nhập vào Thiên Đạo Đại Đồng Bình Đẳng vũ trụ. Một loại thần thông mà chúng hội chưa từng nghe chưa từng thấy bao giời. Nay chứng kiến cảnh pháp thuật thần thông do Chân Tâm, Chân Tánh biến hiện.

 

Toàn thể Long Vân Đại Hội hướng về Chí Tôn Thái Tử thưa rằng:

   Chúng tôi đã tin và cũng sơ ngộ về Chân Tánh Cội Nguồn Đại Đạo vũ trụ. Xin Đức Chí Tôn mở lượng từ bi truyền dạy Văn Hóa Cội Nguồn. Thiên Đạo vũ trụ cho chúng hội nghe. Cũng như Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật Vũ Trụ chủ Nghĩa Đại Đồng cho chúng tôi hành theo, làm theo gìn giữ tôn thờ.

 

Chí Tôn Thái Tử khen:

   Các ông xứng đáng là con Hồng Cháu Lạc con dân vũ trụ. Giữ gìn truyền thống ông Cha. Thừa kế những gì Tổ Tiên tạo lập lên vũ trụ. Sự Hiện Thân Khai Hóa Tổ Tiên, hiện thân ra Đức Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người đến bây giờ. Nhân Loại những người con, người cháu hướng về Cội Nguồn sẽ được Tổ Tiên Cha Trời, Địa Mẫu chấp nhận. Ban cho trí huệ, phước Đức không thể nghĩ bàn. Từ đây vô lượng kiếp sau. Các ông sẽ là Vua là Chúa, làm Vua làm chúa khắp các tần Trời, giáo hóa vô lượng vô biên Thiên Chúng, vào ngôi Chánh Đẳng Chánh giác.

 

Thái Tử nói xong thời từ trên đỉnh đầu Thái Tử phóng lên không trung ba đạo hào quang chiếu xuống Đỉnh Đầu Chúng Hội Long Vân. Lấy Tâm Truyền Tâm, Lấy Ý Truyền Ý, Lấy Khẩu Truyền Khẩu. Thiên Ấn ra đời Ấn chứng chúng Hội sẽ làm Vua làm Chúa khắp tần Trời.

 

Những học sĩ Duy vật biện chứng. Lâu nay tôn thờ khoa học Luận Chứng. Nhưng không dám tin vào đôi tai, đôi mắt của mình, mơ hay là tỉnh cũng không rõ. Các học sĩ Duy Vật tự kiểm soát lại thần trí của mình. Thời thấy mình vẩn minh mẫn sáng suốt. Liền nghĩ:

   Thật ra Thái Tử là ai? Từ đâu đến?

 

Dù biết rằng Thái Tử chính là con của Quốc Vương. Kinh Dương Vương.

 

Thái Tử biết ý nghĩ các Học sĩ giáo phái Duy vật. Liền hỏi:

   Nầy các học sĩ các ông muốn tìm hiểu lý lịch của ta chớ gì?

 

Các Học sĩ các giáo phái Duy Vật biện chứng khiếp hồn khiếp vía vì Thái Tử hiểu rõ tâm ý của Họ, Phái Duy Vật lấy lại sự bình tỉnh rồi đồng thưa rằng:

   Thưa Chí Tôn Điện Hạ quả đúng như vậy, chúng tôi muốn biết Tiền Thân, Chí Tôn điện hạ Thái Tử từ đâu sanh đến nhân gian.

 

Lời thỉnh cầu của các Học sĩ Duy Vật Biện Chứng xong. Nhưng chưa hết khiếp sợ. Vì những ý nghĩ ở trong đầu chưa nói ra, Thái Tử đã nghe thấy hiểu rõ quả thật đáng sợ Quả thật là Đấng Đại trí, Đại giác, Đại Linh Thiên ra đời.

*********

 

Hết phần 2 chương 14 mời xem tiếp phần 3 chương 14 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Chúng ta xem tới đây mới thấy thế nào là Thần Thông trí tuệ. Thế nào là làm chủ Chân tâm Chân Tánh. Thế nào là hội nhập Cội Nguồn. Thế nào là đồng hóa Tiểu Thiên Vũ Trụ hiệp vào Đại Thiên Vũ trụ. Thế nào là Kim Thân nhị xác thân con người. Thế nào là biến sức mạnh con người thành sức mạnh vũ trụ. Một khi Thần Lực con người hiệp với Thần Lực Vũ Trụ. Thời trở thành Thần Thông vô hạng không thể nghĩ bàn. Long Hoa Mật Tạng Kinh, là bộ kinh tối mật vũ trụ, quý hiếm không có sự quý hiếm nào bằng. Chỉ cần hiểu thấu một phần một chương, coi như không còn sa đọa nơi địa phủ. Rốt sau đều thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

 

 

 

CHƯƠNG 14

 

PHẦN 3

 

TIỀN THÂN THÁI TỬ HÙNG LAN

 

Thái Tử liền nói:

   Nầy Chúng Hội Long Vân cũng như các Học sĩ trường phái Duy Vật. Tiền Thân của ta là Đức Giáo Tổ Chí Tôn Thiên Đế. Con lớn của Đức Cha Trời. Long Hoa Cửu Huyền. Lạc Long Quân và Mẹ Trời Đức Địa Mẫu Âu Cơ. Kim Thân ta hiện giờ đang ở tại Ngũ Đài Bảo tháp nơi cung Long Vân. Tần Trời thứ 18 tính từ hạ Thiên tần trời thứ 1 Trời Tứ Thiên Vương trở lên đến cõi Thiên Vân Phước quả. Nếu tính từ các tần trời Trung Thiên Giới bắt đầu từ cõi trời Phạm Chúng trở lên thời cõi Thiên Vân phước quả là tần trời thứ 11 Cung Long Vân. Là cung làm theo Thiên Ý Cha Trời. Trung tâm điều hành vũ trụ, làm theo Thiên Luật Vũ Trụ Thiên ý của Đức Cha Trời.

 

   Nơi chốn nhân gian tiểu kiếp thứ 9 sắp hết. Chỉ còn mười nghìn năm nữa là kết thúc tiểu kiếp thứ 9. Chuyển sang tiểu kiếp thứ 10. Nhân Loại càng về gần cuối tiểu kiếp càng đi vào cảnh diệt vong. Không những chiến tranh loạn lạc. Mà còn bởi Đất - Nước - Gió - Lửa chuyển đổi giai đoạn cuối, lập lại tiểu kiếp mới. Nên Nhân Loại đi vào kiếp nạn diệt vong càng về cuối tiểu kiếp càng mạnh. Bởi cảnh Động Đất, Nước dâng, Bão to, Mưa Lớn, Ôn Tai Dịch Họa. Nhiệt độ tăng cao, hạ thấp đến nổi hủy diệt lần sự sống, Động, Thực vật. Trong đó có Nhân Loại con người. Sự sống thân xác con người lần lần bị hủy diệt hàng loạt. Nhưng Linh Hồn nhân loại sẽ về đâu?

 

   Không lẽ sa đọa hết xuống Địa Ngục Âm Phủ, chịu cảnh khốn khổ hàng triệu triệu năm hoặc sanh vào loài Quỉ dữ, súc sanh. Nên ta vâng lịnh Đức Cha Trời. Đầu thai xuống trần làm con của Kinh Dương Vương, phá vỡ màn u minh trở thành Đấng Cứu thế. Như các ông đã thấy. Vì đã sanh vào bụng Mẹ, mang lấy xác thân phàm tục và ta cũng như các ông quên hết kiếp trước của mình, sống theo kiếp sống trần gian. Cứ tưởng là cuộc sống mới bắt đầu nhưng nào phải thế. Vì sự sống của mỗi Linh Hồn là vô tận. Để tìm hiểu về sự sống của Linh Hồn ta phải gạt bỏ tất cả làm lại từ đầu. Và quyết tâm tìm ra sự thật bí Mật của vũ trụ. Sự sống sanh ra ở đời ai cũng như ai không biết mình là ai từ đâu đến. Thậm Chí có những trường phái, như trường phái Duy Vật Biện Chứng thời càng mù mờ về Linh Căn Linh Hồn của chính mình. Như các ông  lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ cho rằng chết là hết, đây là sự sai lầm lớn. Theo Thiên Luật  gieo nhân ác để rồi Linh Hồn nhận lấy quả báo Địa Ngục. Ngạ Quỉ, Súc Sanh thọ cảm trôi lăng sanh tử không biết bao nhiêu là quả khổ?

 

   Không có ai gieo nhân Ác mà gặt quả Lành. Những người gieo Ác mà còn gặt những sự lành. Là nhờ nhân lành Ông Bà Cha Mẹ gieo ra. Cũng như kiếp trước có gieo phúc lành kiếp nầy thọ hưởng gặt hái. Nhưng sự ở đời phúc lành hưởng mãi cũng hết, thời quả báo ập đến, có ăn năng cũng không còn kịp.

 

   Trải Qua 6 năm gian khổ tu luyện phá vỡ vô minh. Hiển Lộ Chân Tánh, trở về ngôi vị cũ. Thực hiện theo di Chí của Đức Cha Trời. Mở ra Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Đạo vũ trụ. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Đưa Nhân Loại qua sông Mê đến bờ giác. Chủ Nghĩa Đại Đồng là con đường Đại Đạo vũ trụ, là nhịp cầu nối liền từ Địa Ngục trần gian đến các cõi Thiên Đàng. Hội nhập Cội Nguồn đến với Đấng Cha Ông.

 

Để chứng minh tiền Thân của mình. Thái Tử từ nơi Đỉnh Đầu phóng một Đạo hào quang xuyên suốt không gian vũ trụ, chiếu đến cõi Trời Thiên Vân. Hào Quang bổng trở nên trong suốt, thu nhiếp toàn cõi Thiên Vân, hiện ra trước mắt Chúng Hội. Chúng Hội nhìn thấy cõi Thiên Vân thời không khỏi sững sốt. Vì Đất Đai cõi Thiên Vân không những bằng phẳng mà toàn là vàng Ngọc Châu báu, Hào quang rực rỡ. Cây Báu, Đường Sá, Ao Hồ, Lầu Đài, Cung Điện nguy nga tráng lệ. Cấu trúc toàn là Kim Cương ngọc ngà, trân châu, vàng, bạc, sang hô, pha lê xây cất hiện đại cổ kính trang nghiêm, hoa văn lộng lẫy Hơn hẳn trần gian gấp vạn nghìn lần. Chư Thiên, Thiên Tiên. Sống trên Vàng Ngọc Châu Báu. Như nhân loại trần gian sống trên Đất Đá. Nhân Loại Chư Thiên sống trên sự giàu có. Muốn gì có nấy không như chốn trần gian. Chúng Hội Long Vân thấy Thiên Chúng sống trên sự giàu có, sống trên Vàng Ngọc Châu Báu cũng là sự bình thường. Cũng như con người trần gian sống trên mặt đất. Cái quý của Thiên Chúng chính là Đạo Đức cũng như Trí Huệ. Các bậc có đức cao, trí huệ lớn đều là những bậc Phật Tổ Tổ Tổ, Thánh Tổ Tổ Tổ, Tiên Tổ Tổ Tổ. Chư Thiên sống trong hạnh phúc. Hòa Bình. Độc Lập. Tự Do. Tôn trọng lẫn nhau. Quyền Độc Lập tự chủ. Quyền tự do ngôn luận. Quyền Bình Đẳng xã hội. Quyền mưu cầu hạnh phúc. Quyền sống Nhân Quyền. Được bảo vệ tôn trọng tuyệt đối. Tiên hiểu Lễ, Hậu hiểu Văn. Được coi như là lẽ sống nhân cách của xã hội Tiên Thiên. Khoa học sáng kiến nghệ thuật, vận dụng. Bảo Bối được đưa lên hàng đầu công lao gốp phần cho các ngày lễ hội. Dâng cúng Tổ Tiên, Cha Trời.

 

Chúng Hội như được thấy Chân Lý lẽ sống tột đỉnh của Nhân Loại con người. Lẽ sống tột đỉnh Thiên Đàng Cực Lạc Quốc. Những điều Chúng hội hết sức chú ý ở đây. Vua Trời, Dân Trời Chư Thiên cùng sống chung trong Hiến Pháp Đại Đồng Bình Đẳng. Quyền Độc Lập tự chủ. Quyền tự do Ngôn Luận. Quyền Bình Đẳng xã hội. Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc. Quyền Tự Nguyện. Quyền sở hữu trí tuệ. Sở hữu khoa học. Sở hữu thừa kế. Quyền sống Nhân Quyền. Được vua Trời, tướng Trời, Quan Trời bảo vệ tuyệt đối. Quyền Con Người ở trần gian gọi là Nhân Quyền. Ở Thiên Đàng gọi là Thiên Quyền. Nhân Quyền Thiên Quyền cũng chỉ là một mà thôi cũng như phần Gốc và phần Ngọn. Hiến pháp Nhân Quyền, Thiên Quyền là Hiến Tạng tối cao vũ trụ. Hiến Tạng Đại Đồng Bình Đẳng. Hiến Tạng Thiên ý của Đức Cha Trời Thiên Luật Vũ Trụ, VÀ CHỈ CÓ THIÊN Ý CỦA ĐỨC CHA TRỜI, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ mới là Hiến Tạng tối cao vũ trụ. Được Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa gìn giữ. Tôn thờ mãi mãi. Hiến Tạng Công Bằng văn minh, Cực Lạc.

 

Tất cả Nhân Loại Chư Thiên, Trần gian phàm tục, đều là Con Cái của Đức Cha Tời lưu truyền nòi giống cho đến ngày nay. Đời sống của Phật, Thánh, Tiên,Thần, Chúa là đời sống không lạc Cội lạc Nguồn. Vì thế Phật, Thánh, Tiên,Thần, Chúa luôn ở cảnh giới bất tử, tự do, tự tại an vui. Làm chủ Chân Tánh, làm chủ vũ trụ. Còn Nhân loại Nhân gian phàm trần, lạc mất Cội Nguồn, lại không làm chủ được Chân tâm Chân Tánh. Trôi lăn theo dục vọng nghiệp lực theo guồng máy sanh tử, gieo giống nào trổ quả nấy, nên thường qua lại trong Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, hết sức là thống khổ.

 

Chúng Hội nương theo Thần Lực Thái Tử, tai nghe, mắt thấy, đời sống Xã Hội Thiên Đàng Cực Lạc. Nhân Quyền được tôn trọng rốt ráo như vậy. Thời ai cũng là Vua là Chúa, tranh nhau nữa để mà làm gì. Vàng, Bạc, Ngọc Ngà Kim Cương, Châu Báu thời thiếu chi không khác gì đất đá, cát, bùn, nơi chốn nhân gia.

 

Còn ở nhân gian thời khác hẳn, tranh nhau Vàng, Bạc, Ngọc Ngà Châu Báu. Lại quá lạc hậu về ý thức cuộc sống, về nhận thức Quyền Con Người, cũng như về khoa học Vật Chất, nhân cách đối xử, ứng xử. Có thể nói cuộc sống con người trần gian tuy làm người nhưng chưa qua khỏi lớp Thú Cầm. Chỉ biết hơn thua, đấu đá, sát phạt lẫn nhau. Còn tệ hại hơn nữa sinh ra bao thói hư tật xấu. Buôn Thần bán Thánh. Lạm xưng độc tôn, độc trị. Chà đạp Quyền Thiêng Liên mà Tổ Tiên, Cha Trời đã ban tặng cho mỗi con người. Mà còn thậm tệ hơn nữa. Dùng bạo lực đàn áp Quyền Con Người. Những quyền thiêng liêng nhất. Quyền Độc Lập, Quyền Tự Do, Quyền Bình Đẳng, Quyền Mưu cầu hạnh phúc, Quyền sống, nói chung là những căn bản Quyền Con Người Nhân Quyền.

 

Chúng Hội Long Vân so sánh xã hội trần gian, xã hội Thiên Đàng Cực Lạc Quốc. Trình độ Dân trí cách nhau quá xa. Không những trình độ dân trí còn quá lạc hậu mà ngay cả guồng máy nhà Nước cũng lạc hậu đồi trị không kém. Chẳng khác con thú nầy lừa con thú kia vào kế bẫy để rồi quật ngã ăn thịt mà thôi. Được là Vua thua là Giặc. Giặc với Vua chẳng qua cũng chỉ là một thứ. Trò hề tuồng đời với nhau mà thôi. Làm gì có Công Lý. Làm gì có Nhân Quyền. Làm gì có Công Bằng xã hội. Khi nhân loại trần gian ở vào giai đoạn  hiện nay. Chỉ là Phong Kiến Thần Giáo Độc tài Độc Trị. Phong kiến Vua Chúa Độc tài Độc Trị. Có lẽ nhân loại trần gian trải qua một thời gian lâu xa nữa hàng nghìn nghìn năm khi ấy Hiến Pháp Nhân Quyền mới ra đời. Luật Pháp Nhân Quyền đi vào cuộc sống. Công lý Bình Đẳng văn minh xã hội được thực hiện. Còn Nhân Loại con người hiện nay trình độ dân trí còn quá thấp. Thiên Đạo Cội Nguồn vũ trụ chưa ra đời thời Nhân loại biết đâu mà đi.

 

Chúng Hội Long Vân ngán ngẫm cho sự thế. Nhưng rồi bừng lên niềm hi vọng, phải rồi Chí Tôn Thái Tử, sẽ lập lên cõi Nước như vậy và chúng tôi sẽ là công dân cõi Nước ấy. Khi chúng hội nghĩ như thế. Tức thời cõi Thiên Vân biến mất. Hiện ra cõi Nước Văn Lang. Có Đức Vua Hùng Ngự trị cảnh sống chẳng khác gì Thiên Đàng Cực Lạc. Hiến pháp là Vua. Luật pháp là Thầy. Công Lý Bình Đẳng xã hội là lẽ sống an lạc của Xã Hội Văn Lang. Vua Hùng chỉ là Đại Diện tối cao cho sự trung thành. Bảo vệ Hiến Pháp. Luật Pháp. Đạo pháp Công lý Bình Đẳng xã hội Văn Lang mà thôi. Chúng Hội Long Vân ngập tràng niềm vui và cũng đã thấy rõ. Cửa Thiên Đàng chính là cõi nước Văn Lang. Chúng Hội thấy mình đang lột xác thật sự, từ ác chuyển sang thiện, từ mê chuyển sang ngộ, từ phàm phu chuyển lên Thần Thánh Phật Tiên. Cánh cửa Cội Nguồn đã mở. Chúng hội đã đi trên con đường an lạc tâm hồn an lạc cuộc sống.

 

Khi ấy nơi Long Vân Hội có ba vị Đạo Tổ của nhiều giáo phái Thần giáo, Thiền giáo, Tài cao học rộng pháp thuật Thần Thông thuộc hàng bật nhất đương thời. Pháp hiệu là Cao Tằng, Cao Tổ, Cao Tông. Ba vị Đạo Tổ Nương theo Thần Thông trí Huệ Chí Tôn Thấy Tánh thành Phật Hiển Thánh tại chỗ. Hào Quang trí tuệ rực rỡ. Muốn lập Công Đức trong Văn Hóa Cội Nguồn. Thiên Đạo vũ trụ. Liền chấp tay hướng về Chí Tôn Thái Tử thưa rằng:

   Bần Đạo hôm nay mới xóa sạch sự mê chấp về Duy Thức, sự  chấp trước về danh từ, ngôn từ. Cũng Như hiểu rõ Sanh Tử luân hồi. Tu hành lạc vào Ngoại Đạo. Muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Mà Tâm Ý hướng ngoại tìm cầu bên ngoài, dù tu vô lượng kiếp cũng không thể nào thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa được nói gì đến làm chủ Chân Tâm Chân Tánh lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác. Muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thời phải hướng về nội tâm, hiểu rõ lương tâm, làm chủ Tâm Viên Ý Mã, thu nhiếp Tánh Thức tận độ nhân loại hội nhập Cội Nguồn. Mới mau vào ngôi vị Thế Tôn, Chí Tôn.  Nên Bần Đạo chúng tôi đã hội đủ Đức Tin vào ngôi Chánh giác Chánh Đức.

1:  Là tin có Đức Khai Hóa Tổ Tiên Đấng tối cao. Đấng lập lên vũ trụ. Hiện thân ra Đức Cha Trời. Long Hoa Cửu Huyền. Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Sinh con đẽ cái lưu truyền nòi giống cho đến ngày nay.

2:  Là tin Đức Chí Tôn Thái Tử. Là Đức Giáo Tổ, Thiên Giáo, con lớn của Đức Cha Trời. Đức Địa Mẫu Âu Cở xuống trần chuyển Đại pháp Luân. Mở cửa Cội Nguồn, hiển lộ Chân Tâm Chân Tánh. Cho chúng hội, hội nhập, giải thoát ngu si mê muội, giải thoát thống khổ, giải thoát sanh tử.

3:  Là tin luân hồi. Nhân quả, gieo giống nào thời trổ ra giống nấy, ác gieo thời ác gặt, thiện gieo thời thiện gặt. Mọi sự kết quả đều có nguyên do không phải tự nhiên mà có.

4:  Là tin có Thiên Đàng Cực Lạc là nơi tột thế hạnh phúc, muốn gì được nấy, sống trong cảnh Đại Đồng, Độc Lập, Tự Chủ, Tự Do Ngôn Luận, Bình Đẳng Xã Hội. Mưu cầu hạnh phúc. Là Chân Lý là lẽ sống của Chư Thiên. Thiên Quyền,Nhân Quyền thể hiện đầy đủ trong lẽ sống ấy.

5:  Là tin có Địa Ngục là nơi tột thế đau khổ. Khổ giam cầm. Khổ đói khác. Khổ bị gươm Đao hành hình. Khổ bị phanh thay xẽ thịt. Khổ bị nấu, cưa, mổ bụng, lột da. Khổ bị đốt thiêu, chết đi sống lại cả muôn vạn lần. Cái khổ nào hơn cái khổ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, cái khổ của cùng cực sự khổ.

6:  Là tin có đường giải thoát, áp bức thống khổ, giải thoát luân hồi sanh tử. Con đường tối cao giải thoát ấy chính là Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Con đường hội nhập Cội Nguồn, làm chủ Chân Tánh đến với Đấng Ông Cha.

7:  Là tin có hằng hà sa số Thánh, hằng hà sa số Phật, hằng hà sa số Tiên, hằng hà sa số Thần, hằng hà sa số Chúa. Là những người đã biết đến với Đấng ông cha và được Đấng ông cha ban cho cõi nước làm chủ cõi nước mà ông cha đã khai lập ra. Thế giới cõi nước Thiên Đàng Cực Lạc.

8:  Là tin có bộ máy huyền vi vũ trụ chuyển động theo luật tuần hoàn. Sanh, Trụ, Dị, Diệt. Từ không sang có. Rồi từ có trở về không. Bánh xe lịch sử tuần hoàn vũ trụ, cứ lặp đi lặp lại mãi. Hiểu thời ra khỏi. Không hiểu thời Linh Hồn sẽ khốn khổ, sanh tử lẩn quẩn luân hồi trong bộ máy tuần hoàn huyền vi vũ trụ.

9:  Là tin Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Không ai ban cho không từ đâu đến. Mà do Chân Tánh hành thiện mà ra. Hiểu Thiên Luật là Thánh. Hiểu Chân Tánh là Phật. Hiểu rõ khoa học Dịch Lý, Khoa học vật chất là Tiên. Bảo hộ Văn Hóa Cội Nguồn là Thần là Chúa. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa  có ra là do Tâm Tánh hành thiện mà ra, không ai ban cho cũng không ai có quyền cướp đi. (Tâm Tánh hay còn gọi là Chân Tâm Chân Tánh). Chân Tâm Chân tánh của mỗi con người là Cội gốc để thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.  Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, lại phát nguyện cứu khổ nhân loại anh em cũng có nghĩa là Thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ. Từ trong mỗi Linh Hồn con người chúng Ta. Thể xác có quả tim để sống. Linh Hồn có Tâm Tánh để chủ trì họa phúc. Quả tim sự sống của Linh Hồn chính là Chân Tâm Chân Tánh. Người ngộ Chân Tâm Chân Tánh, làm chủ Chân tâm Chân Tánh. Thời Linh Hồn của người đó đã làm chủ Quả tim bất tử Linh Hồn. Sự diệu dụng của quả tim Chân tâm Chân Tánh này. Không thể luận bàn, nghĩ bàn cho hết được. Vì quả Tim Chân Tâm Chân Tánh nầy là Quả Tim Chánh Đẳng Chánh Giác. Quả tim Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ.Thần Tổ, Chúa Tổ.

10:  Là tin hể cảm là có ứng. Nhân Loại cảm nghĩ đến Đức Cha Trời, tưởng nghĩ đến Đức Cha Trời. Tùy lòng tin mạnh yếu. Mà pháp thân Cha Trời ứng hóa đáp lại mạnh yếu phù hộ che chở cứu khổ cứu nạn. Sự tồn vong thành bại, mỗi chế độ, mỗi Tôn giáo, giáo phái, mỗi con người. Đại sự đều do Thiên ý Đức Cha Trời. Thuận ý Trời thời Đại nghiệp tồn tại được lâu. Nghịch lại ý Trời. Như cây mất gốc tự héo tàn hủy diệt. Xin Đức Chí Tôn hiện thần thông chứng minh mười niềm tin thấy biết ấy của Bần Đạo. Làm cho chúng hội, khai ngộ tri kiến Cội Nguồn. Làm kim chỉ nam cho Con Dân của Nước Văn Lang sau nầy thấy đường trở về cực lạc, cũng như thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Sự hiển hiện thần thông làm rõ 10 niềm tin của Bần Đạo là đúng không sai. Để cho chúng hội lấy đó làm cơ sở đem lại không biết bao nhiêu là lợi ích. Nguyện Đức Chí Tôn chứng giám cũng như khai thị tri kiến cho.

 

Đức Chí Tôn Thái Tử khen rằng:

   Ông quả là hàng trí huệ thuộc hàng bật nhất. Đạo hạnh Đức Độ hơn người. Chỉ trong phút chốc ông trở thành vị Phật Đại Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi, Đại Trí, Đại Đức. Thần Thông trí huệ. Phương tiện hóa Độ Thiện xão không thể nghĩ bàn, không thể luận bàn cho hết được. Vì lợi ích chúng hội nên Ông mới thưa thỉnh Ta như vậy. Mười niềm tin của Ông mở ra tia sáng soi đường cho nhân loại hiện nay và mai sau. Thấy rõ con đường hạnh phúc, con đường mùa xuân đầy hoa thơm quả ngọt. Tránh đi con đường đầy chông gai, đầy nguy hiểm. Con đường dẫn tới Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Con đường đọa lạc sanh tử luân hồi khốn khổ. Việc ông thỉnh cầu quá lớn. Bản thân ta không đủ sức Thần Lực thị hiện Thần Thông để chứng minh hiện rõ 10 điều ông yêu cầu. Nhưng trên ta còn có Ba Ngôi Tối Cao Chí Tôn vô thượng. Đó là Ngôi Tổ Tiên. Ngôi Cha Trời. Ngôi Địa Mẫu, sẽ trợ lực cho ta. Ta sẽ chứng minh điều ông thưa thỉnh.

 

Đức Chí Tôn vừa nói xong. Tức thời trên không trung vũ trụ, phát ra tiếng sấm lớn sau đó tiếng nói của Đức Cha Trời rằng:

   A ĐA con lớn của ta. Con hãy nương vào Thần Lực của Cha. Chứng minh Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng. Đại Đạo vũ trụ cho chúng hội xem.

 

Khi ấy nơi chúng hội Long Vân có người suy nghĩ rằng:

   Tổ Tiên là ai? Cha Trời Địa Mẫu là ai? Mà có quyền năng như vậy xin Đức Chí Tôn dạy cho.

 

Thái Tử hiểu rõ lời thỉnh cầu của chúng hội. Liền nói rằng:

   Các ông muốn hỏi ta Ba Đấng Tối Cao ấy là ai chăng?

 

Chúng hội đáp rằng:

   Thưa Đức Chí Tôn chúng tôi đang nghĩ như vậy.

 

Thái Tử nói:

   Còn ai vào đó nữa. Đó là Tổ Tiên của chúng ta. Đấng tối cao. Đấng lập lên vũ trụ. Lập lên tam thiên đại thiên thế giới. Lập lên 28 tần trời. Lập lên 18 tần địa phủ. Lập lên Đất Trời, lập lên sự sống. Lập lên nhật Nguyệt Tinh Tú. Thiên Hà, Ngân Hà. Đất Nước gió lửa. Lập lên Địa Cầu, Núi non, sông, hồ, Biển cả. Côn trùng Thảo Mộc. Muôn loài vạn vật. Tổ Tiên chúng ta là Đấng tối cao, không còn Đấng nào hơn nữa. Đấng Quyền năng vô hạn. Quyền lực vô biên.

 

   Đấng Lập lên ba Giới Tâm Linh. Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Đấng lập lên ba cõi Thiên Đàng, Trần Gian, Địa phủ. Tổ Tiên Khai Hóa chúng ta sau khi lập lên vũ trụ xong. Thời hiện thân ra con người Đức Cha Trời và Địa Mẫu. Sau khi sanh con đẽ cái. Đức Cha Trời xưng Danh là Lạc Long Quân, Đức Mẹ Trời xưng là Âu Cơ. Cha Trời chủ quản thế giới Linh Hồn. Mẹ Trời Âu Cơ chủ quản thế giới vũ trụ vật chất. Ba Đấng tối cao nầy Quyền năng vô hạn, Quyền lực vô biên. Không có việc gì mà làm không được. Cho đến hủy diệt vũ trụ thành lập vũ trụ mới.

*********

 

Hết phần 3 chương 14 mời xem tiếp phần 4 chương 14 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Văn Hóa Cội Nguồn ra đời trước Phật Giáo 2500 năm, trước Thiên Chúa 3000 năm. Cách đây 5000 năm. Chúng Quỉ, Thần, Phù Thủy ở vào thời kỳ nầy rất hưng thịnh. Phần lớn các Vua Chúa là giáo chủ Thần Giáo. Duy  trì giáo điều Độc Tài Độc Trị.

 

 

 

CHƯƠNG 14

 

PHẦN 4

 

CẢM ỨNG

 

Thái Tử nói rõ Tổ Tiên Khai Hóa cho Chúng Hội nghe xong, liền yên lặng bất động. Chúng hội Long Vân suy nghĩ. Chỉ có Đức Chí Tôn mới đủ uy Đức thỉnh cầu Ba Đấng tối cao ấy. Còn những người như chúng ta thời khó mà thỉnh cầu Linh Ứng lên ba đấng Tối Cao.

 

Thái Tử hiểu rõ ý nghĩ Chúng Hội liền nói:

   Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời của chúng ta. Đối với Nhân Loại ai cũng như ai đều là con cái của Trời, đối với nhân loại năm màu da anh em  hết sức bình đẳng. Cho đến Vua. Quan. Dân, giàu, nghèo, tàn tật, ác, thiện, ngu dốt, thông minh, có Đạo, không Đạo, Nam Nữ già trẻ. Hể có lòng tin Đức tin. Cầu nguyện đều được linh ứng như nhau.

 

Chúng hội nghe Đức Chí Tôn Thái Tử nói thế. Liền tin ngay niệm Đức Tổ Tiên Cha Trời, Mẹ Trời. Chúng con muốn được chứng minh 10 niềm tin chứng thấy của Cao Tằng. Lời cầu nguyện của Chúng hội Long Vân vừa dứt. Thời có tiếng sấm lớn vang lên từ vũ trụ hư không. Một Đạo hào quang chiếu xuống tòa Kim Cang Thái Cực. Nơi Chí Tôn Thái Tử đương ngồi. Thời lạ thay, lạ thay tòa thái cực Kim Cang ấy bổng dưng to lớn gấp mười lần. Chí Tôn Thái Tử cũng vậy. Tòa Thái cực Kim Cang tiếp nhận ánh sáng của Đức Cha Trời xong. Liền phát ra muôn Đạo hào quang rực rở xuyên suốt quá khứ cách đây hàng vạn vạn tỷ năm. Khởi đầu sự hình thành vũ trụ. (XEM BỘ KINH LONG HOA THIÊN TẠNG SẼ NÓI RÕ HƠN). Chúng Hội nương theo hào quang xuyên suốt quá khứ, hàng vạn vạn tỷ năm.

*********

 

Hết phần 4 chương 14 mời xem tiếp phần 5 chương 14 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

 

 

 

CHƯƠNG 14

 

PHẦN 5

 

KHỞI ĐẦU HÌNH THÀNH VŨ TRỤ

 

Chúng hội Long Vân nương theo hào quang của Đức Cha Trời xuyên suốt về quá khứ. Hàng vạn vạn tỷ năm khởi đầu sự hình thành vũ trụ. Lạ thay thế giới vũ trụ hiện tại, chúng hội không hiểu biến mất tự bao giờ. Mà chỉ thấy hư không rộng lớn vô tận vô biên. Nhờ thần lực của Đức Cha Trời Chúng hội thấy rõ Thể Lực, Thể Hơi, Thể Lỏng, Thể Đặc. Cùng khắp hư không chỗ nào cũng có. Bổng hư không cuồng phong nỗi dậy càng lúc càng mạnh. Mạnh đến nổi làm cho Thể Lực, Thể Hơi, Thể Lỏng, Thể Đặc cuồng xoáy khủng khiếp. Thể Lực cuồng xoáy tạo ra từ trường ÂM - DƯƠNG Điện lực. Âm Dương Điện Lực va chạm vào nhau tóe lửa. Hư không khắp cùng sấm sét, ầm ầm dồn dập liên miên không dứt. Thể Hơi, Thể Lỏng, Thể Đặc. Cuồng xoáy kinh khiếp. Ma sát va chạm vào nhau liên miên, liên tục phát ra ngọn lửa không dứt. Cọng thêm sấm sét làm cho nhiệt độ tăng cao kinh khiếp. Thi nhau thiêu đốt Thể Hơi, Thể Lỏng, Thể Đặc. ÂM THANH, MÀU SẮC, MÙI, VỊ, HÌNH TƯỚNG XÚC, PHÁP, thi nhau ra đời Tinh Khí, Tinh Nước, Tinh Đất thi nhau kết tụ, càng lúc càng nhiều đầy dẫy hư không. Tinh khí nhiều nhất. Tinh nước ít hơn. Tinh đất cỏn con, vừa mới sanh ra đã bị lửa điện, lửa khí, lửa nước, lửa đất thi nhau thiêu đốt. Tinh khí, Tinh nước, Tinh đất, càng tôi càng luyện càng lúc càng sáng.

 

Theo nguyên lý Động Tịnh hư không vũ trụ. Thời Thể Lực, Thể Hơi, Thể Lỏng, Thể Đặc sanh ra. Thể Đặc là thể sanh sau cùng ít hơn Thể Lỏng, Thể khí. Cội Nguồn vũ trụ hư không khởi động tạo ra Phong Luân cuồng phong hư không vũ trụ. Ở vào giai đoạn. Tinh Khí Thể Hơi. Tinh Nước Thể Lỏng. Tinh Đất Thể Đặc ra đời. Lúc Chân Tâm Chân Tánh hư không vũ trụ ở giai đoạn khởi động chuyển hóa. Làm cho Thể Lực, Thể Khí, Thể Nước, Thể Đất chuyển động theo Phong Luân cuồng phong nổi dậy khắp hư không vũ trụ mỗi lúc một khủng khiếp. Thể Lực, Thể Khí, Thể Lỏng, Thể Đặc, Ma sát xung đột va chạm vào nhau tạo ra chân hỏa. Lửa Điện, Lửa Khí, Lửa Nước, Lửa Đất. Thi nhau bốc cháy đỏ rực cả hư không vũ trụ. Nhiệt Độ vì thế tăng cao làm cho Thể Lực, Thể Khí, Thể Lỏng, Thể Đặc kết tinh. Thể Lực kết tinh hiếm quý, Thể Khí kết tinh nhiều nhất Thể Lỏng ít hơn. Thể Đặc kết tinh càng ít hơn nữa. Tinh Lực, Tinh Khí, Tinh Nước, Tinh Đất ra đời, liền bị lửa Điện, lửa khí, lửa nước, lửa đất. Thi nhau thiêu đốt tôi luyện. Nhưng Tinh của bốn thể không bị hủy diệt mà càng tôi càng luyện càng sáng, càng tỏa hào quang. Tinh Lực, Tinh Khí, Tinh Nước, Tinh đất, chuyển hóa thành Châu báu cũng như kim loại.

 

Theo nguyên lý tạo hóa. Tịnh là Âm, Động là Dương. Nhẹ sáng nổi lên trên là Dương. Nặng tối chìm xuống dưới là Âm. Nơi hư không vũ trụ lúc bấy giờ chỉ là hư không Chuyển động Phong Luân cuồng phong khủng khiếp. Bão Lửa dậy trời, sấm sét ầm ầm âm thanh xuất hiện. Mùi, vị, màu sắc, ra đời. Vật chất tượng hình Pháp Tướng dần dần hiển lộ càng lúc càng nhiều.

 

Chúng Hội Long Vân nhờ nương theo thần lực của Đức Cha Trời. thấy rõ tất cả. Lực Già chuyển hóa thành Khí Non, kết tinh thành Chất Kim Cương, Khí Trung Khí Già kết thành Chất Vàng - Ngọc - Châu Báu. Cho đến Bạc - Đồng - Thau - Sắt, thép, kẻm, chì v.v… Những tinh khí này sanh ra, liền bị thiêu đốt dữ dội. Nhưng không bị hủy diệt mà càng tôi luyện thiêu đốt thời càng sáng ra. Dương Tinh kim loại thời nổi lên trên. Thành Lập 28 tần Trời toàn là Kim Cương Ngọc Ngà Vàng Bạc Châu Báu.

 

Âm Tinh kim loại Nặng thời chìm xuống dưới thành lập 18 tần Địa Phủ. Còn Trần Gian ở giữa Vật chất lẫn lộn cùng nhau. Vàng, Bạc, sắt, thép, đất đá kết tụ thành Địa Cầu.

 

Cứ như thế trải qua một thời gian khá lâu. Nhưng chúng hội nào có biết sự phân chia tự nhiên đó kéo dài trải qua 3 trăm 36 triệu năm. Nhưng chúng hội nghĩ thời gian trải qua đó chỉ hơn 1 giờ. Chúng hội Long Vân nhờ thần lực của Đức Cha Trời nhìn thấy hư không vũ trụ Mây Kim Tàng chính là Tinh Thể Vàng Bạc Kim Cương Ngọc ngà Châu Báu cuồng cuộn bốc lên cao sáng chóa, rộng khắp khôn lường cao khoảng 30 ức vạn dặm hình thành lên 28 tần trời Châu Báu. Mỗi tần trời rộng lớn vô tận vô biên, Làm sáng rực rở hư không vũ trụ.

 

Chúng hội Long Vân lại nhìn thấy mây đen cuồng cuộn khắp hư không vũ trụ pha lẩn ánh sáng đó là mây Âm Trì  nặng dục chìm xuống dưới rộng khắp khôn lường dài khoảng 18 ức vạn dặm, hình thành lên 18 tần âm phủ. Mỗi tần Địa Phủ rộng lớn vô tận vô biên.

 

Giữa 28 tần Trời và 18 tần Âm Phủ phần lớn là do Trung Khí Kết Tinh. Nên Tinh Khí cũng không bốc lên quá cao hay chìm xuống quá thấp. Hình thành lên thế giới. Núi Non Tu Di. Thiên Hà, Ngân Hà, Nhật Nguyệt, Tinh Tú. Bảy núi vàng. Biển hương thủy Ngũ Hành Địa Chi hổn hợp. Biển khí  mặn. Bọc ngoài cùng bể khí  mặn là lớp Đia Luân Hạ Thiên Vũ Trụ.

Ngoài lớp Địa Luân. Là lớp Kim Luân.

Ngoài lớp Kim Luân. Là lớp Thủy Luân.

Ngoài lớp Thủy Luân. Là lớp Phong Luân.

Ngoài lớp Phong Luân. Là hư không.

 

Thần lực hư không tác động vào Phong Luân duy trì thế giới. Và Sau cùng là hình thành bốn Châu lớn giữa biển khí  mặn, gọi là bốn Châu Địa Cầu trần gian. Bốn Châu lớn Địa Cầu trần gian này là bốn Châu sinh sôi sự sống. Con người đầu tiên nơi vũ trụ.

 

Biển khí  Mặn vô cùng rộng lớn bao bọc Đông Tây Nam Bắc, Núi Tu Di, cũng như Năm Non. Bảy Núi. Giữa biển khí Nước Mặn hình thành lên bốn Châu lớn sự hình thành như sau.

*********

 

Hết phần 5 chương 14 mời xem tiếp phần 1 chương 15 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Long Hoa Mật Tạng Kinh là kinh văn Tối Thượng Thừa. Nếu không phải là Bậc Thượng Căn thời khó mà thấu hiểu Kinh Văn trong kinh.

 

 

 

CHƯƠNG 15

 

PHẦN 1

 

HÌNH THÀNH ĐỊA CẦU

 

Nhờ Thần Lực của Đức Cha Trời. Chúng hội Long Vân nhìn thấy sự hình thành lên bốn Châu Địa Cầu Lớn Trần Gian sau cùng, như sau. Giữa biển khí Nước Mặn. Đông Tây Nam Bắc. Bao bọc vòng quanh, Tu Di năm non, bảy núi, cùng biển khí nước thơm hương thủy. Trong biển khí rộng lớn khí nước mặn càng về sau càng lúc càng đông đặc thành Nước. Rồi trở nên trong xanh, chuyển sang trong trắng. Chuyển sang trong Đỏ. Chuyển sang trong Đen. Chuyển sang trong Vàng. Rồi hình thành lên lớp màu mỡ ngũ sắc. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Lớp màu mỡ ngũ sắc chuyển lần đến thể Đặc.

 

Nguyên nhân vì sao biển khí nước trở nên mặn như vậy, kỳ lạ như vậy. Vì Khí Chất nhất là khí chất đã chuyển sang Khoáng Chất như lớp bụi màu mở vũ trụ. Khoáng Chất Vô Cơ. Khoáng Chất Hửu Cơ.  Bị bốn thứ lửa thiêu đốt nhất là lửa điện lửa khí. Khoáng Chất càng bị thiêu đốt chuyển hóa ra mặn. Sự Cấu kết Khoáng Chất Có nhiều nguyên do. Nhưng gốc vẩn là 2 nguyên do chính.

Một là: Phong Luân hình thành vũ trụ đã chấm dứt, sấm sét gió lửa đã yên, nhiệt độ tăng cao giảm xuống. Phần lớn do sự tác động của Nhật. Nguyệt. Tinh Tú. Thiên Hà, Ngân Hà tạo ra. Làm cho biển khí nước mặn kết tinh ngũ khí.

Hai là: Do quy luật tiến hóa của tạo hóa. Do không còn cuồng phong hư không vũ trụ, sấm sét gió lửa chấm dứt, hư không rộng lớn trong suốt. Biển Khí nước mặn yên tỉnh. Khí nước mặn không còn cuốn theo cuồn phong thiêu đốt khủng khiếp nữa. Theo định luật tự nhiên tiến hóa. Khí già chuyển hóa thành Nước. Nước già chuyển hóa thành lớp màu mỡ phù sa mùn đất. Thời gian chuyển hóa này chúng hội nào có biết đã trải qua 16 triệu 800 nghìn năm. Nhưng chúng hội nghĩ sự chuyển hóa đó chỉ là nữa giờ.

 

Lúc bấy giờ trong giữa biển khí nước mặn Đông Tây Nam Bắc. Sóng dữ bổng nổi lên cuồng cuộn. Sóng cao lên càng lúc càng dữ tới tần Trời số 1 rồi đến tần Trời số 2 số 3, 4, 5 cuối cùng là tần trời số 6. Khí Nước Mặn bao phủ nhấn chìm hết thảy các ngọn núi kể cả Tu Di Sơn sau đó thời hình thành bốn cơn lốc xoáy tròn dữ dội. Đến khi Phong Luân càn khôn lắng yên biển khí nước mặn trở lại bình thường. Nơi Trung Tâm vòng xoáy hình thành lên bốn quả cầu lửa mỗi lúc một lớn dần rồi trở thành quả cầu lửa to lớn khôn cùng. Sau đó không còn thấy lửa nữa lần chuyển sang màu xám tro mỗi lúc một to lần. Điều kỳ lạ nầy, chúng hội nhờ thần lực của Đức Cha Trời nên thấy rõ. Trong cuồng phong cơn xoáy lốc ấy là do Thể Lực ép Thể Khí, Thể Khí ép Thể Nước, Thể Nước ép Thể Đặc. Thể Đặc bị cơn lốc xoáy lần lần bị cuốn hút ép xuống trung tâm xoáy tròn, làm cho quả cầu Thể Đặc càng lúc càng lớn to lên. Lực ép xoáy tròn xuống trung tâm quá lớn, làm cho tứ thể phát lửa thành quả cầu đỏ, sức ép ấy ấy một nắm tay cả trăm triệu tấn, tác động xuống mặt Địa Cầu làm cho quả cầu lửa đỏ Thể Đặc không thể nào bung bể ra được, dù biết rằng bốn Quả Địa Cầu đang quay tròn vùn vụt. Bốn Quả Địa Cầu càng lúc càng lớn thời biển khí nước mặn càng lúc càng trong suốt ra.

 

Chúng hội Long Vân nhìn thấy lực ép của vũ trụ. Tác động xuống mặt Địa Cầu tạo lên lốc xoáy ép xuống cả trăm triệu tấn, phạm vi chỉ bằng một nắm tay thời không khỏi kinh khiếp. Thể Đặc luôn luôn bị ép không thể nào bung ra không gian được, Thể Lực ép Thể Khí, Thể Khí ép Thể Lỏng, Thể Lỏng ép Thể Đặc. Sự ép có hệ thống dây chuyền  liên miên bất tận ấy, làm cho Quả Địa Cầu quay tròn mãi. Thể Đặc Khoáng Chất Vô Cơ Hửu Cơ  bị ép xuống kết cấu thành bốn Châu quả Địa Cầu. Thể Lỏng bị ép xuống tiếp giáp với mặt đất bao bọc xung quanh bốn Quả Địa Cầu tạo lên 8 nghìn tần mây. Nhất là tần lớp Thể Lỏng nước già đã bị ép xuống mặt Quả Châu Địa Cầu thành nước ao hồ sông suối, đại dương, khi bị tác động nóng thời bốc hơi bay lên hóa thành mây. Khi bị tác động lạnh hóa thành nước liền bị ép rớt xuống mặt địa cầu thành những cơn mưa đại hồng thủy. Làm nguội lầm quả địa cầu, cũng như Nước Lửa giao tranh làm cứng vỏ địa cầu.

 

Chúng hội Long Vân nhìn thấy bốn Châu Quả Địa Cầu như bốn quả bom nổ chậm vì trong ruột Địa Cầu phát hỏa cực mạnh nhưng nổ không được vì lực ép vũ trụ tác động xuống mặt Địa Cầu quá lớn, mạnh hơn lực nổ cả triệu lần. Không biết bốn Châu Quả Địa Cầu trần gian sẽ nổ giờ nào. Khi lực ép vũ trụ yếu hơn lực nổ hoặc cân bằng thời cũng đã nguy rồi. Chúng hội cũng đã thấy rõ bốn quả Địa Cầu nổ tung ở những lần trước thành tro bụi, phá hủy chân khí sự sống lên tới 6 tần Trời cõi Dục. Hủy diệt tất cả sự sống. Mười tần Âm Phủ.

 

Chúng hội Long Vân nhờ nương theo Thần Lực của Đức Cha Trời nhìn thấy rõ bốn Châu quả Địa Cầu kết cấu toàn là mùn chất màu mở vũ trụ. Do sự nóng lạnh tôi luyện kết dính trở thành Đất Đá. Chúng hội cũng thấy rõ Thể Khí đã phân hóa ngũ hành. Khi chuyển hóa thành Thể Lỏng. Thời Thể Lỏng cũng ngũ hành và Thể Đặc cũng thế ngũ thổ. Khi nóng lạnh tôi xung đột tôi luyện chất mùn kết dính trở thành đất đá. Đất Đá cũng có năm màu chính thức. Năm màu Chính thức pha trộn lẫn nhau thành ra cả trăm màu, nhất là thời kỳ giai đoạn gần cuối tiểu kiếp. Mưa to, bảo lớn, động đất, nhiệt độ tăng cao, giảm thấp. Núi lửa, làm đảo lộn biến động Địa Cầu.

 

Có đều chúng hội rất để ý là Kim Cương, Ngọc Ngà Vàng Bạc Châu Báu ở bốn Châu Địa Cầu rất ít. Đồng thau sắc thép kẻm chì thời nhiều hơn. Nhưng chẳng là bao nhiêu so với Đất Đá. Địa Cầu Trần Gian không như các tần Trời đất báu Kim Cương ngọc ngà châu báu như Đất Đá chốn nhân gian. Chúng Hội Long Vân cũng nhìn thấy rõ Đồng - Thau - Sắc - Thép - Kẻm - Chì hình thành lên 18 tần Địa Phủ.

 

Chúng Hội Long Vân cũng nhìn thấy rõ. Bốn Châu Địa Cầu cõi nhân gian là bốn cõi trần gian giả tạm kết cấu hổn tạp Mùn, Đất Đá, Đồng, Thau, Sắt, Thép, Chì, Nhôm. Ngọc Ngà, Vàng, Bạc, Trân Châu, Kim Cương thời rất hiếm, không như trên các tần trời. Chúng hội Long Vân nhìn thấy tuổi thọ của mùn đất ngắn hơn tuổi thọ của Kim Cương ngọc ngà châu báu đến cả hàng vạn tỉ triệu năm. Và vì thế bốn Châu quả Địa Cầu nổ tung hủy diệt thành tro bụi, thời Vàng Bạc Kim Cương Châu Báu những mảnh bụi lưu chuyển trong không gian và chúng được dồn ép kết cấu thành lập địa cầu mới trở lại.

 

Chúng Hội Long Vân cũng thấy rõ. Mỗi khi địa cầu mới thành lập. Thời sự sống tiến hóa nhanh hơn những quả địa cầu trước hàng trăm nghìn lần. Cho đến cả hàng triệu lần.  Nhưng có một điều chú ý ở đây ở đây. Địa Cầu nổ tung Địa Cầu lặp lại đến trăm lần thời nổ tung cả Hạ Thiên Thế Giới. Nhật Nguyệt. Tinh Tú không còn nữa.

*********

 

Hết phần 1 chương 15 mời xem tiếp phần 2 chương 15 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Long Hoa Mật Tạng Kinh là bộ kinh Mật Tạng bí mật vũ trụ. Hàng triệu triệu năm chưa xuất hiện một lần. Nếu không phải hàng thượng căn, thượng trí. Thời khó mà hiểu nổi Kinh Văn trong kinh. Nhưng đừng lo vì có Quốc Tổ Anh Linh, cũng như Cha Trời, Mẹ Trời  khai sáng trí huệ cho chúng ta, để chúng Ta thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Tận độ Nhân Loại anh em về trời, sống mãi trong thiên đàng cực lạc.

Đã có Cha Trời sợ lo chi

Cũng như Quốc Tổ ở sát bên

Nhất tâm đọc tụng in ấn chép

Liền được rõ thông nghĩa lý kinh

Hữu duyên hữu phước thời làm chủ

Phật, Tiên, Thánh, Chúa đã kề bên

Cõi Trời trước mắt nơi an nghỉ

Trường Sanh bất tử đã gọi tên.

 

 

 

CHƯƠNG 15

 

PHẦN 2

 

HÌNH THÀNH SỰ SỐNG

 

Chúng hội Long Vân chú ý điều khác lạ ở đây là mỗi lần hình thành Địa Cầu mới. Sự sống phát triển Địa Cầu mới rất nhanh gấp hàng vạn hàng triệu lần Địa Cầu trước. Màu xanh rong rêu không bao lâu thời phủ khắp mặt Địa Cầu. Rồi từ màu xanh rong rêu. Tiến hóa lên màu xanh cây cỏ. Rồi từ cây cỏ tiến hóa lên loài Thảo Mộc Cổ Thụ. Và chính sự sống của loài Thực Vật ra đời. Như loài cỏ cây, cổ thụ nầy kết Tinh. Thu hút Tinh Khí Trời Đất, Tinh Khí, Tinh Nước, Tinh Đất mãnh liệt hơn. Hình thành lên sự sống của thế giới Động vật. Từ sự sống Đơn bào, tiến lần lên sự sống đa bào. Từ sự sống đa bào tiến hóa lên Côn Trùng. Từ Côn Trùng tiến hóa kết cấu Căn Thân Huệ Mạng. Tức là cái Biết hình thành Căn Thân Huệ Mạng có ý thức nhận thức. Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn.

 

Nhờ Thần Lực Đức Cha Trời chúng hội Long Vân thấy rõ Linh giác tối cao vũ trụ, xâm nhập vật chất chuyển thành Linh Thức, hình thành lên sự sống rong rêu, tiến hóa lên loài cây cỏ, tiến hóa lên loài cây Cổ thụ. Linh thức xâm nhập hấp thụ tinh thể Thảo Mộc. Cấu tạo lên sự sống động vật. Từ sự sống đơn bào tiến hóa lên sự sống đa bào. Từ sự sống Đa Bào thu hút tinh thể Trời Đất. Tinh Khí, Tinh Nước, Tinh Đất. Chuyển hóa thành năng lượng hơi ấm. Chuyển động theo hệ tuần hoàn. Theo Định luật tự nhiên vũ trụ. Như chúng ta đã biết trong khí có tinh của khí. Trong nước có tinh của nước. Trong đất có tinh của đất. Trong Thảo Mộc có tinh Thảo Mộc.  Khi tinh thể chuyển động thời chuyển  hóa thành năng lượng sống hơi ấm. Vì vậy sự tiến hóa của loài Thực Vật, cũng như loài Động Vật càng về sau càng lớn. Từ rong rêu tiến hóa lên Thảo Mộc rồi trở thành cổ thụ.

 

Từ Linh giác Khai Hóa Tổ Tiên xâm nhập vào Vật Chất, chuyển lần thành linh thức sơ căn Thảo mộc, xâm nhập vào tinh thể Thảo Mộc. Thu hút Tinh thể Trời Đất. Tinh Khí, Tinh Nước, Tinh Đất. Hình thành lên sự sống của thế giới Động vật sơ khai Căn Thân ý Thức Sơ Căn Sự Sống Linh Hồn Hình Thành. Từ sự sống đơn bào, rồi tiến lên sự sống đa bào, do môi trường sống khác nhau nên Tạo ra sự sống đa dạng các chủng loại côn trùng.

 

Với thời gian tiến hóa nầy trải qua một thời gian rất lâu xa. Kể từ rong rêu tiến hóa lên Thảo Mộc, Cổ Thụ. Hình thành lên sự sống Động vật. Đơn bào Đa bào. Tiến hóa lên Côn Trùng. Tiến hóa lên muôn loài Bò Sát sơ khai Cầm Thú sơ khai. Thời cũng đã trải qua hai tiểu kiếp 33 triệu 600 nghìn năm.

 

Sự tiến hóa Côn Trùng. Tiến lên loài Bò sất, Cầm, Thú. Càng về sau càng chậm chạp trải qua 17 tiểu kiếp. Hết kiếp thành các loài Côn trùng, tiến hóa lên các loài Cầm - Thú - Bò Sát. Mới đến đỉnh. Không còn tiến hóa được nữa. Thời gian trải qua 286 triệu 400 nghìn năm. Chuyển sang kiếp trụ. Loài bò sát. Cầm. Thú. Không còn tiến hóa được nữa. Trở nên tàn sát lẫn nhau càng về sau càng khốc liệt. Sự tàn sát cấu xé, ăn nuốt lẫn nhau, tranh giành thế lực. Nhất là những con đầu đàn, càng xấu xé quyết liệt hơn. Sự cấu xé tàn sát khốc liệt. Động đến Tổ Tiên khai hóa Như Lai. Kéo dài hơn 5 tiểu kiếp ở kiếp trụ. Trải qua thời gian là 84 triệu năm. Làm động đến Tổ Tiên khai hóa Như Lai và vì thế Tổ Tiên như Lai mới hiện thân ra Đức Cha Trời. Long Hoa Cửu Huyền. Lạc Long Quân cùng Địa Mẫu Âu Cơ. Cho đến giữa tiểu kiếp thứ 5, Cha Trời, Mẹ Trời mới bay đến cõi nhân gian. Nam Thiện Bộ Châu. Quả Địa Cầu ở giữa biển nước mặn phía Nam núi Tu Di. Đáp xuống dãy Núi Long Hoa. Đỉnh Ấn Thiên, sinh con đẽ cái Nhân Loại con người ra đời. Còn ba Châu trần gian kia là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cô Lô Châu. Do con cái của Trời bay đến đó sanh con đẽ cái lưu truyền nòi giống.

 

Con Trời ra đời liền khống chế 8 muôn 4 nghìn loài động vật. Làm chủ quả Địa Cầu. Tu luyện tiến hóa Linh Hồn trở thành Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Bay về vũ trụ làm chủ các tần Trời. Còn con cái của Phật Thánh Tiên Thần Chúa ở lại chốn nhân gian, tiếp tục tu luyện tiến hóa Linh Hồn. Nhưng nào có dễ dàng, tu luyện sai đường lạc lối. Thiện căn mất gốc ác Tánh sanh ra. Độc Tánh sanh Độc khí. Hợp với các tần cõi Âm Phủ. Nên sa đọa xuống các tần Địa Phủ khốn khổ vô cùng.

 

Chúng hội Long Vân nhìn thấy rõ Thiên Luật vũ trụ cũng chính là Ý Cha Trời. Thiên Ý Cha Trời cũng chính là Thiên Ý Hóa Công của nhiều định luật vũ trụ. Nhân Loại Nhân gian hướng về Cội Nguồn thiện căn lành sanh ra thời khí lành liền xuất hiện nơi tâm tánh của ho. Thiện nhiều hay Thiện ít, phù hợp với các tần Trời. Khi mản kiếp số trần gian tỳ theo căn lành nhiều hay ít phù hợp tần nào Linh Hồn siêu sanh lên tầng Trời đó để ở. Còn những người làm ác, ác căn tỳ nhiều hay ít ác khí sanh ra tỳ ác nhiều ác ít, phù hợp với các tần Âm Phủ, khi mản kiếp số trần gian hồn liền sa đọa xuống các tần Âm Phủ. Luân hồi mãi trong thế ác Đạo, Mê Muội, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh.

 

May lắm mới được sanh trở lại làm người. Tiếp tục tu hành tiến hóa Linh Hồn. Nhân Loại nòi giống Tiên Rồng sanh con đẽ cái hết tiểu kiếp này sang tiểu kiếp khác. Hết tiểu kiếp trụ rồi chuyển sang kiếp hoại. Hết kiếp hoại, trải qua hàng nghìn triệu năm thời bốn Châu Địa Cầu nổ tung. Ngọn lửa khủng khiếp thiêu hủy sự sống nhân loại. 6 tần Trời và 10 tần Âm Phủ. Chư Thiên vì đã biết trước, chuyển lên các tần trời cao hơn để ở.

 

Khi ấy nơi Long Vân hội trên hư không Đức Cha Trời bổng phát ra tiếng nói. Bốn quả Địa Cầu trần gian nổ đi lập lại đến thứ 100 là toàn vũ trụ nổ tung. Trải qua một thời gian lâu xa thời vũ trụ hình thành trở lại vũ trụ mới.

 

Chúng hội Long Vân lần lượt chứng kiến cảnh bốn Châu quả Địa Cầu nổ tung 67 lần. Rồi lặp lại hình thành lên quả Địa Cầu 68. Chúng hội Long Vân nhìn sự hình thành bốn Châu Địa Cầu 68 không khác gì sự hình thành Địa Cầu trước. Nhưng chúng hội thấy khác ở đây là sự sanh sôi nảy nở sự sống nhanh chóng. Tiến hóa nhanh chóng hơn những Châu Địa Cầu trước. Chỉ cần đến tiểu kiếp thứ 17 là các loài Cầm, Thú, Bò Sát tiến hóa đến chỗ cùng cực không còn tiến hóa được nữa. Trở nên tàn sát lẫn nhau. Càng về sau càng khốc liệt. Sự tàn sát cấu xé ăn nuốt lẫn nhau, tranh giành thế lực. Nhất là những con đầu đàn, càng xấu xé quyết liệt hơn. Sự tàn sát cấu xé ăn nuốt lẫn nhau, càng về sau càng khốc liệt dữ dội. Trải qua hơn 8 tiểu kiếp 142 triệu năm. Có lẽ Tổ Tiên đã thấy sự lẩn quẩn trong vòng Bò Sát, Thú Cầm khốn khổ. Không còn tiến hóa lên được nữa. Nên mới hiện thân ra Con Người sanh con đẽ cái lưu truyền nòi giống cứu vớt Linh Hồn của chúng và cho đến giữa tiểu kiếp thứ năm. Chúng hội mới thấy Tổ Tiên, hiện Thân ra Đức Cha Trời Mẹ Trời, Long Hoa Cửu Huyền Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Bay xuống chốn nhân gian. Hạ chân xuống dãy núi Long Hoa. Đỉnh cao của Thiên Ấn lẫn Thiên Bút. Sanh con đẻ cái tại đây. Địa Cầu Nam Thiện Bộ Châu. Lần thứ 68. (sinh con lần thứ 68). Đánh dấu sự kiện lịch sử trọng đại vũ trụ, Nhân loại ra đời và tồn tại cho tới ngày nay và đã trải qua hơn 4 tiểu kiếp. Nhân Loại Con Cháu Tiên Rồng đang ở tiểu kiếp thứ 9, kiếp giảm, tiến tới giai đoạn trên con đường tiến về lần cuối tiểu kiếp thứ 9, và còn hơn 10 nghìn năm nữa  kết thúc tiểu kiếp. Chuyển sang tiểu kiếp thứ 10. Sự kiện lịch sử trọng đại vũ trụ, Nhân Loại ra đời. Lần 68 tại dãy núi Long Hoa. Đỉnh cao của Thiên Ấn lẩn Thiên Bút cách đây 75 triệu 600 nghìn năm và tồn tại cho tới ngày nay đã trải qua hơn 4 tiểu kiếp.

 

Chúng hội Long Vân nhờ Thần Lực của Đức Cha Trời. Chứng kiến tai nghe mắt thấy Cha Trời Mẹ Trời sanh con đẽ cái. Sanh Thành Dưỡng Dục, công lao trời biển tình tiết cảm động Dòng giống Tiên Rồng ra đời, uy linh và tốt đẹp biết bao. Tất cả Nhân Loại là con cái nhà Trời. Chung một Tổ Tiên khai hóa. Đấng tạo lập lên vũ trụ. Tạo lập lên sự sống và hiện thân ra Cha Trời Mẹ Trời, sinh ra nhân loại lưu truyền nòi giống Tiên Rồng cho đến ngày nay.

 

Kìa 28 tần Trời Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Những người thành tựu căn lành đều sanh lên các tần Trời để ở. Mỗi tần Trời có vô lượng vô biên cõi nước Phật, nước Thánh, nước Tiên. Sự sống ở Thiên Đàng là sự sống Nhân Quyền. Thiên Quyền bình Đẳng, sống hòa thuận. Quyền Độc Lập Tự Chủ, Quyền tự do Bình Đẳng, Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc, Quyền tự do Ngôn Luận. Quyền sống con người. Nhân Quyền. Thiên Quyền, được bảo vệ tôn trọng tuyệt đối. Bất khả xâm phạm những Quyền Thiêng Liêng mà Tổ Tiên, Cha Trời đã duy truyền trong mỗi Linh Hồn con người. Cuộc đấu tranh, tranh giành quyền lợi, tranh giành thế lực. Tham lam hận thù chồng chất, độc tài cai trị, dẫn đến lạm quyền tàn bạo. Rốt cuộc rồi chẳng được gì, gieo ác gặt ác. Không những khốn khổ ngay chốn nhân gian mà còn nơi cõi Âm Phủ.

*********

 

Hết phần 2 chương 15 mời xem tiếp phần 3 chương 15 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Những gì bí mật nơi vũ trụ đều nằm hết nơi Kinh Văn Long Hoa Mật Tạng. Vì thế mỗi lời Kinh hàm ý vô lượng nghĩa vi diệu thậm thậm. Chỉ cần thấu hiểu được một câu coi như là quá quý rồi, huống chi là hiểu nhiều câu thời phải nói là đã có nhân duyên, hay nói rõ hơn là đã tu vô lượng kiếp nên mới hiểu được Văn Kinh Long Hoa Mật Tạng. Những người như thế là Phật,Thánh, Tiên, Thần, Chúa xuống trần cứu nhân độ thế.

Những ai gặp được Mật Kinh

Coi như chuyển số đăng trình cung mây

Hửu duyên hửu phước là đây

Hết muôn tai họa đắp xây an lành

Chỉ cần kinh kệ nằm lòng

Lo gì chẳng được về Trời an vui.

 

 

 

CHƯƠNG 15

 

PHẦN 3

 

THIÊN LUẬT

 

Theo Thiên Luật. Thiện căn Thiện Tánh, thời sanh về các tần Trời. Ác căn Ác Tánh sanh về các tần Âm Phủ. Phật Thánh Tiên Thần Chúa cũng không thể nào cứu vớt được. Chúng hội Long Vân nhờ thần lực Đức Cha Trời nhìn thấy rõ. Sau khi 100 người con của Đức Cha Trời Lạc Long Quân. Mẹ Trời Âu Cơ. Ông Bà Tổ đầu Tiên của Nhân Loại con người. Hay còn gọi là (Ông Bà Tối Cao Tiên Tổ) còn Đấng tối cao Tổ Tiên, không có hai chữ Ông Bà kèm theo phía trước mà chỉ hai chữ Tổ Tiên mà thôi. Không có sự nhầm lẫn Ông Bà Tiên Tổ với Tổ Tiên là một. Mà hai Ngôi vị khác nhau. Ông Bà Tổ Đầu Tiên khác với Tổ Tiên ngôi vị tối cao vũ trụ. Sau khi Ông Bà Tổ Đầu Tiên của Nhân Loại con người. Bay về các tần Trời làm chủ Tam Thiên Đại Thiên thế giới, làm chủ vũ trụ.

(Xem Kinh Long Hoa Thiên Tạng sẽ nói rõ hơn).

 

Nhất là ở những giai đoạn mạc pháp. Thời chốn nhân gian Nhân Loại rơi vào cảnh tối tăm Lạc Nguồn mất Cội, Thiên Đàng ít người lên, Địa Ngục nhiều người xuống. Là vì ác căn ác tánh sanh ra càng lúc càng nhiều, có lúc trở thành phong trào ác. Chiến tranh cướp bóc tàn sát xảy ra khắp nơi khắp chốn. SỰ HÌNH THÀNH XÃ HỘI ÂM PHỦ,  Chúng hội Long Vân nhờ nương theo Thần lực của Đức Cha Trời. Nhìn thấy nhân loại trần gian. Những người Thiện Căn, trong tâm thường có thiện Khí. Báo hiệu những người nầy khi mãn số trần gian Linh Hồn siêu sanh về trời. Tỳ theo căn lành nhiều hay ít. Thượng căn, Trung căn, Hạ căn mà sanh lên các tần Trời cao thấp để ở. Từ một người sanh lên, rồi nhiều người sanh lên. Rồi hình thành lên xã hội Thiên Đàng, xã hội đời sống nhân thiện. Xã hội Đại Đồng, xã hội Nhân Quyền Thiên Quyền Bình Đẳng, xã hội Thiên Đàng Cực Lạc Quốc.

(Xem Bộ Long Hoa Đại Cương sẽ nói rõ hơn).

 

Còn những người tạo nhiều nghiệp ác, ác căn ác tánh sanh ác khí. Thượng ác Đại ác, Trung ác, ác, vì Tâm Tánh ác căn sanh ác khí. Nên không phù hợp với các tần Trời mà chỉ phù hợp với các tần Âm Phủ. Từ một người ác sanh xuống, rồi nhiều người ác sanh xuống. Tạo thành xã hội âm phủ, xã hội toàn là những Linh Hồn ác. Xã hội đâm chém, đói khác, tàn sát, hận thù, cướp bóc. Xã hội không những tàn sát mà còn ăn thịt lẫn nhau đến ghê rợn. Mạnh giết yếu, hổn độn xoay vần tàn sát lẫn nhau kinh khiếp. Thậm chí khó có giờ bình yên an nghỉ. Xã hội Địa Phủ Hình thành vô số Chúa Ngục. Địa Ngục.

 

Chúng hội Long Vân nhờ Thần Lực của Đức Cha Trời nên thấy rõ ràng. Sự hành hình lên xã hội Địa Ngục, chém giết, chặt đầu, lột da, mổ bụng, nấu dầu, cưa xẻ, thiêu đốt, ôi thôi không biết bao nhiêu là hình phạt, tàn khốc khố khủng khiếp không kể xiết. Nhất là âm phủ từ tần thứ 10 trở lên. Thời sự tàn sát ở đây gấp trăm gấp nghìn lần. Chúng hội Long Vân có người đã khiếp hoảng, sợ quá đến hồn xiêu phách lạc. Nhưng sau đó bình tỉnh trở lại là nhờ thần lực của Đức Cha Trời hộ trì.

 

Chúng hội Long Vân như bị thu hút bởi những sự việc kỳ bí liên tục xảy ra làm cho chúng hội càng tiến tới Đại giác Đại Ngộ. Chúng hội Long Vân nhìn thấy mỗi lần tiểu kiếp đi qua là mỗi lần Nhân loại trần gian đi vào Đại họa, hủy diệt gần hết do Động Đất, Mưa to, Bão lớn, Nhiệt độ tăng cao hạ thấp. Nước biển dân cao, số người sống sót trở thành người nguyên thỉ Hồng Hoang đầu tiểu kiếp mới. Tiếp tục sanh con đẽ cháu lưu truyền nòi giống Tiên Rồng. Chúng hội Long Vân nhìn thấy tiểu kiếp thứ 9 cũng gần sắp hết và Nhân Loại con người cũng sắp đi vào Đại họa như các tiểu kiếp trước. Hào quang Đức Cha Trời chuyển sang hiện rõ cảnh giới Đại Hội Long Vân. Nơi tần Trời Thiên Vân, cõi Long Vân. Chúng hội nhìn thấy nơi cõi Long Vân, Phật Thánh Tiên Thần Chúa toàn là các vị Tổ Tổ Tổ, các vị Vua Trời, đông vô số vô biên, không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, dù cả trăm nghìn kiếp cũng không hết, vị nào vị nấy xinh đẹp vô cùng hào quang rực rỡ, pháp thuật Thần Thông vô biên không thể nghĩ bàn. Những lần  Đại hội trên các cõi Trời là những lần đại hội Cứu Thế Lập Công dân lên Đức Cha Trời.

 

Chúng hội Long Vân nương theo thần lực của Đức Cha Trời thấy rõ về quá khứ Mật Tạng vũ trụ đã hiện ra. Chúng hội hầu hết thành tựu mười Đức Tin mà Cao Tằng, Cao Tổ, Cao Tông đã thỉnh cầu lên Đức Chí Tôn thị hiện Thần Thông chứng minh mười niềm tin của Cao Tằng, Cao Tổ, Cao Tông cho chúng hội xem, để chúng hội hội nhập 10 niềm tin ấy. Chí Tôn Thái Tử vì Thân mang phàm tục không đủ sức thị hiện Thần Thông hiện rõ quá khứ như thế. Nên cầu nguyện Đức Cha Trời giúp sức. Thị hiện rốt ráo Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ, vào pháp Bình Đẳng an lạc cuộc sống.

 

*********

 

Hết phần 3 chương 15 mời xem tiếp phần 4 chương 15 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

 

 

 

CHƯƠNG 15

 

PHẦN 4

 

CÔNG ĐỨC

 

Lúc bấy giờ nơi chúng hội Long Vân có nhà khoa học. Các nhà luận chứng khoa học. Cao Đại Thành là nhà Khoa Học nổi danh thời đó ai nghe danh cũng đều kính nể.

 

Cao Đại Thành Thấy hào quang của Đức Cha Trời biến mất. Liền chấp tay hướng về Chí Tôn Thái Tử thưa rằng:

   Chúng tôi là nhà khoa học xưa nay tưởng đâu là mình đã sáng mắt hiểu rõ về vũ trụ, nhưng thật ra chẳng hiểu được bao nhiêu cả. Đối với Cha Trời. Đối với Chí Tôn chỉ là hạt bụi trong chốn hư không. Hôm nay mới thật là người sáng mắt. Thấy được Cội Nguồn. Thấy rõ những gì bí mật trong vũ trụ từ Linh Căn Tâm Linh, đến Cội Nguồn vật chất quả là duyên phước hi hữu, sanh ra làm người gặp hội Long Vân ngày nay. Nếu không có ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn. Thời làm gì xóa tan tội lỗi. Thành tựu công đức nhanh chóng như vậy thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chỉ trong vòng ngửa úp lòng bàn tay. Nay giới khoa học chúng tôi nguyện Xin Đức Chí Tôn dạy bảo cho.

 

Đức Chí Tôn Thái Tử khen:

   Ông quả là nhà khoa học thông minh sáng suốt thuộc hàng bật nhất. Lời ông vừa hỏi. Không những làm lợi ích cho chúng hội mà còn làm lợi ích cho bao thế hệ mai sau. Công Đức của ông không thể nghĩ bàn, không thể luận bàn. Thấy nghe đó mới chỉ là học. Còn hành động tu luyện mới thật sự đi vào  kết quả của sự thấy nghe, (Chánh Kiến) phải đi đôi với chánh Tư Duy, Chánh Niệm đi vào Chánh Nghiệp. Thời việc Thấy, Nghe, Hay, Biết, Phân Biệt nhận thức hôm nay mới có hiệu quả.  Vì lời nói của ông không những có giá trị, mà còn tăng Công Đức lớn lao không thể nghĩ bàn, luận bàn, ta sẽ vì lời hỏi của ông mà nói.

 

   Để có được lợi ích lớn mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng như làm vua các tần trời. Không đi con đường nào nhanh hơn là con đường thờ phụng ba Ngôi Tối Cao.

1:  Là Kính lạy Khai Hóa Tổ Tiên, Kính lạy Đức Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Phụng Thờ ba ngôi tối cao vũ trụ.

2:  Là Ngợi Khen Công Đức Tổ Tiên. Có công lập lên vũ trụ. Lập lên con người. Lập lên sự sống toàn vũ trụ. Khen ngợi Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu. Có công sanh ra nhân loại con người. Có công dạy bảo. Có công dưỡng nuôi. Công phù hộ. Công che chở. Công lao ấy dù cho ca ngợi tán thán, tán tụng ngợi khen vô lượng ức kiếp cũng chưa nói hết được công lao sanh thành, dưỡng nuôi, dạy bảo, phù hộ, che chở, diều dắc của Đức Cha Trời, Mẹ Trời.

3:  Là rộng tu cúng dường Tổ Tiên, Cha Trời Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ. Bảo tồn xây dựng Văn Hóa Cội Nguồn lời truyền dạy của Cha Trời Mẹ Trời. Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ. Tồn tại phát triển mãi ở thế gian. Làm lợi ích cho toàn Nhân Loại. Thế hệ này sang thế hệ khác.

4:  Chia sớt san sẻ trí huệ cũng như sự giàu có. Cho người khốn khổ thiếu may mắn trong cuộc sống xã hội.

5:  Là truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ, rộng rãi. Không phân biệt, giáo phái, Tôn giáo, Đảng phái chính trị, giàu nghèo, Vua quan, dân giả, màu da, chủng tộc, tà chính, thiện ác v.v...

6:  Là phò trì Chính Nghĩa Thiên ý Cha Trời, Thiên Luật Vũ Trụ Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Chủ Nghĩa Thiên Quyền, Nhân Chủ chính là Hiến Tạng Đại Đồng Bình Đẳng Vũ Trụ. Luật Tạng Đại Đồng Bình Đẳng. Công Lý Nhân quyền xã hội Bình Đẳng.

7:  Là thay thế Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu thế Thiên hành Đạo. Thi hành Hiến pháp Đại Đồng Bình Đẳng. Luật pháp Đại Đồng Bình Đẳng, Công Lý Nhân Quyền xã hội Bình Đẳng.

8:  Tất cả việc làm nói trên không vì mục đích danh lợi cá nhân. Mà là vì Thiên ý Cha Trời, vì cuộc sống Bình Đẳng, vì Nhân Loại anh em, vì xã hội phục vụ.

 

   Những người dẫn đầu cốt cán làm các điều trên. Thường sanh làm Vua các tần Trời. Cõi nước giàu sang thuộc hàng bật nhất. Thiên chúng trung hiếu sống thuận hòa. Nếu tái sanh chốn nhân gian thời làm Vương, làm Vua, làm Chúa, các nước lớn chốn nhân gian. Thái Bình an lạc. Còn những người tu theo, làm theo dù chỉ được một ngày cũng sanh về Thiên giới hưởng phước. Huống chi làm theo tu theo ba năm, mười năm, cả đời. Không những bản thân được siêu sanh về cõi Trời tần Trời. Thông minh bật nhất, ngôn luận vô ngại biện tài. Ông Bà Cha Mẹ đều được siêu sanh. Con Cháu nhiều đời làm quan làm tướng, vọng tộc hào hùng ít ai bì kịp. Mà còn thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ. Còn những người chỉ cần ca ngợi những người tu theo làm theo. Thời không sa đọa vào ba đường ác. Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Thường sanh vào gia đình Tôn quí giàu có, danh tốt  rền vang.

*********

 

Hết phần 4 chương 15 mời xem tiếp phần 5 chương 15 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Trên bước đường gặt hái vô lượng công đức. Phước báo và an vui.

 

 

 

CHƯƠNG 15

 

PHẦN 5

 

GIEO TRỒNG CÔNG ĐỨC

TRONG VĂN HÓA CỘI NGUỒN

 

Khi ấy nơi Chúng hội Long Vân có vị Đạo Sỉ thuộc Dòng Dõi Bà La Môn. Tên là Hửu Chí chấp tay hướng về Chí Tôn Thái Tử thưa rằng:

   Chúng tôi lâu nay tu theo mê tín dị đoan. Thờ Bò, Thờ Heo, Thờ Trâu, Thờ Rắn, quên mất mình là Con Người Dòng Giống Tiên Rồng chúa tể của muôn loài vạn vật. Nên tâm ý tối tăm lạc vào mê tín dị đoan, cứ ngở đó là Chánh Đạo. Lại nữa trí huệ mờ nhạc thấy đó liền quên đó. Xin Đức Chí Tôn Thái Tử. Thuyết giáo sơ lược lại cảnh giới mà Đức Cha Trời đã thị hiện quá khứ Mật Tạng Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền, Nhân Chủ, Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ mà chúng tôi chưa hội nhập được.

 

Thái Tử khen:

   Ông quả là người có lòng Đại từ Đại bi. Không phải là ông không hội nhập được Văn Hóa Cội Nguồn mà là ông đã thấy được một số đông người ở hội Long Vân, vì căn cơ thấp kém, mê tín dị đoan đã ăn sâu vào tâm thức linh hồn con người. Nên đã khiếp hãi những cảnh giới Mật Tạng vũ trụ. Nên không nhớ được những gì cảnh giới đã hiện ra  tăm tối mê mờ. Vì lòng từ bi, vì muốn lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn nên ông mới thưa thỉnh ta như vậy. Ta sẽ vì ông mà tốm tắc tùy theo căn cơ mà thuyết giảng.

 

Chí Tôn Thái Tử thuyết rằng:

   Thuở Trời Đất Khai Thiên Lập Địa. Tổ Tiên phân hóa lập lên 3 cõi. Thiên Đàng, Trần Gian và Âm Phủ. Thiên Đàng là cõi Thượng Thiên. Nơi kết tụ nhiều Tiên Thiên Chân Khí. Tinh Khí. Hình thành lên đất báu. Đất vàng, Đất bạc, đất kim cương, đất Trân Châu, Đất pha lê, đất san hô, đất xà Cừ. Những người làm lành thời sanh lên đất báu để ở. Lập lên các cõi Thiên Đàng Cực Lạc. Còn 18 tần Âm Phủ là cõi Hạ Hạ giới. Kết Tụ bởi trược chất âm khí tinh khí. Hình thành lên Đất sắt, đất thiết, đất kẻm, đất chì, tanh hôi nồng nặc. Những người làm ác thời Đọa xuống các cõi âm phủ để ở. Rồi lập lên vô số vô biên Địa Ngục, giam cầm tàn sát lẫn nhau, cực kỳ đau khổ. Giữa Thiên Đàng và Địa Phủ. Đó là cõi giới trần gian giã tạm. Nhưng lại là cõi chính thức trường đời tu luyện tiến hóa Linh Hồn. Thiện thời siêu sanh lên Thiên Đàng Cực Lạc. Ác thời sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Cõi Trần Gian tuy là cõi tạm nhưng vô cùng hệ trọng cho việc tiến hóa Linh Hồn cũng chính là nơi Tổ Tiên hiện thân Cha Trời Địa Mẫu. Lạc Long Quân và Âu Cơ, sanh ra Nhân Loại con người. Ông Bà Tiên Tổ đầu tiên của chúng ta, cũng như toàn thể nhân loại con người. Tổ Tiên lập cõi trần gian sau cùng. Là cõi trường thi tu luyện biến hóa Linh Hồn. Thiện thời sanh lên, ác thời đọa xuống. Thiện thời phước, Ác thời họa, Thiện thời vui, Ác thời khổ. Đó là định luật cũng chính là Thiên Ý Cha Trời. Nhân loại con người tự mình quyết định vận mệnh của mình. Lên Thiên Đàng hay xuống Địa Phủ, khổ hay vui là do mình cả.

 

   Thuở khai Thiên lập Địa, các tần Trời không có con người. Các tần Âm Phủ cũng vậy, đất đai hoang vu vắng vẻ. Chỉ có chốn Dương gian Trần tục là nơi muôn sự sống ra đời trước nhất. Từ rong rêu, tiến hóa sự sống lên Thảo, Mộc, Côn trùng, tiến hóa lên Bò Sát, Cầm. Thú và sự tiến hóa của loài Bò Sát, Cầm Thú đến tận cùng tột đỉnh không còn tiến hóa được nữa. Trải qua hơn trăm triệu năm vẩn ở mãi lớp Bò Sát, Thú, Cầm. Tàn sát lẫn nhau càng về sau càng dữ. Linh hồn các loài Thần Thú, Thần Cầm, Thần Bò Sát sanh xuống cõi Âm Phủ tiếp tục tranh đấu với nhau. Mảng kiếp Âm Phủ sanh về trần gian, đầu thai vào loài Thú, Cầm, Bò Sát trở lại. Tiếp tục tàn sát ăn nuốt lẫn nhau, sự tiến hóa Thần Cầm, Thần Thú, Thần Bò Sát. Tổ Tiên thấy chúng không còn tiến hóa được nữa, cứ mãi đầu thai qua lại ăn nuốt lẫn nhau. Nên Khai Hóa Tổ Tiên hiện thân ra Đức Cha Trời Long Hoa Cửu Huyền Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Bay đến quả Địa Cầu chốn trần gian sanh con đẽ cái lưu truyền nòi giống Tiên Rồng con người Tiểu Thiên Vũ Trụ. Đầy sức mạnh trí tuệ, uy quyền cao sang xinh đẹp hoàng mỹ.

 

   Trải qua bao thế hệ. Con Cháu Tiên Rồng, lần lần quên mất Cội Nguồn, sai đường lạc lối, sa chân vào con đường tội lỗi. Càng về sau ác căn ác tánh chồng chất như non như núi. Những ác căn ác tánh hiểm độc, gian manh, xão quyệt. Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Trung, Bất Hiếu. Tham Lam, tàn bạo, lật đổ lẫn nhau máu đổ đầu rơi không biết bao nhiêu mà kể. Điều đáng nói ở đây là đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật Vũ Trụ. sai phạm không biết bao nhiêu là tội lỗi, nghịch lại Thiên ý của Đức Cha Trời. Linh hồn liền sa đọa xuống các tần Âm Phủ chịu vô số vô biên hành hình thảm khốc. Lại bị các loài Thần Thú sát hại. Như Thần Thú Đầu Trâu, Mặt Ngựa, Thần Cẩu, Thần Kê. Chúa Tể cõi Âm. Những Thú Cầm sống gần người nơi chốn nhân gian.

 

   Những kẻ hại dân, hại nước làm suy hoại nền Đạo Đức dân tộc, không tội ác nào không làm. Khi chết đi Linh Hồn liền bị sa đọa xuống cõi âm các tần Địa Phủ. Từ người nầy đến người khác hết người nọ đến người kia. Mỗi ngày một thêm đông, hình thành lên xã hội Đao Phủ Âm Phủ. Xã hội Đao phủ là xã hội máu tanh, xã hội chứa đựng những thành phần tội lỗi hiểm ác, xã hội tàn sát. Không ngừng nghỉ không kể gì đến người thân, anh em, chồng vợ, cha con. Xã hội chỉ biết cấu xé chém giết ăn nuốt lẫn nhau. Còn khủng khiếp hơn loài Cầm Thú, Bò Sát giành ăn nơi chốn nhân gian. Những Linh hồn sanh xuống các tần âm phủ, thường là bị các loài Thần Thú, Thần Cầm, Thần Bò Sát, sát hại. Nếu không bị các loài Thần Thú sát hại. Thời những Linh Hồn ác ấy cũng tự hại lẫn nhau. Cõi âm phủ là nơi hội tụ những thành phần tội lỗi hung ác, xão hoạt, hiểm độc, xã hội âm phủ càng đông thời sự tàn sát chém giết nhau càng kịch liệt, vì sự đói khác ăn thịt lẫn nhau. Máu đổ đầu rơi xé thịt banh da đớn đau không có một giây ngừng nghỉ, hàng triệu năm nầy đến hàng triệu năm khác. Tiếng gào thét đau đớn thảm thiết từ nơi các tần Địa Phủ, các cõi Địa Ngục. Làm kinh động đến Trời. Cha Trời truyền dạy Phật Thánh Tiên Thần Chúa, xuống chốn nhân gian truyền dạy Kinh Giáo, mở cửa Thiên Đàng lấp đường Địa Phủ. Thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa an vui tự tại. Sống mãi trên  các tần trời. Những người có công lớn trong Văn Hóa Cội Nguồn Hiện thân làm Vương, làm Vua, làm Chúa, khắp các tần Trời.

 

   Tiếng gào thét đau đớn thảm thiết. Từ nơi các tần âm phủ, các cõi âm phủ. Làm kinh động đến Cha Trời. Cha Trời truyền dạy Phật Thánh Tiên Thần Chúa xuống các tần âm phủ. Hiện thân làm Vương, làm Vua, làm Chúa, làm Quỉ. Di trì Công Đạo trật tự công bằng gieo ác gặt ác, gieo Thiện gặt Thiện dưới sự cai trị quản lý của Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Nơi cõi âm phủ có 18 tần, mỗi tần có vô số Địa Ngục. Từ tần thứ nhất âm phủ đến tần thứ 10. Đều do Phật Thánh Tiên Thần Chúa cai quản chủ trì, xét tội luận tội theo luật Công Bằng Thiên Luật của tạo hóa.

 

   Từ tần Địa Ngục thứ 10 đến tần Địa Ngục thứ 15. Tội nhân tự hành xử lấy nhau vì Linh Hồn ở các tần này là những Linh Hồn Đại ác. Nên không có Phật Thánh Tiên Thần Chúa chủ trì. Chỉ theo luật. Lấy Độc trị Độc. Lấy Ác diệt Ác. Các Linh Hồn tội nhân tự hành xử lấy nhau. Như các ông đã nhìn thấy sự tàn sát lẫn nhau ở các tần Địa Phủ nầy quá đổi khủng khiếp tàn khốc dã man gào thét đau đớn. Đầu rơi máu đổ thịt banh da xé ăn nuốt xà ngầu, tơi bời hổn loạn, không có một giây ngừng nghỉ, hàng triệu năm nầy, đến hàng triệu năm khác. Một xã hội Địa Ngục như vậy ai nhìn thấy cũng phải kinh hoàng khiếp vía. Những kẻ đại gian ác phải chịu cảnh khốn khổ khủng khiếp nơi tần địa phủ thứ 10 trở xuống, Linh Hồn lúc nào cũng gào thét đau đớn trải qua hàng triệu năm.

 

Từ Địa Ngục vô giám từ tần 11 đến tần 15 dưới Địa Ngục vô giám tần 16, 17, 18 là Địa Ngục Chiêu Cảm. Ở ba tần cuối cõi âm phủ là những Linh Hồn cùng hung cực ác. Có 5 tội ác lớn.

1:  Là giết Ông giết Bà, hại Cha hại Mẹ.

2:  Là hủy bán lời dạy của Đức Cha Trời. Lời dạy của Phật Thánh Tiên.

3:  Là hại đến Phật Thánh Tiên Thần Chúa, những người đang thi hành di mệnh Thiên ý lời dạy của Đức Cha Trời.

4:  Đốt, bỏ hủy hại Kinh Luân, pháp vương, lời dạy của Đức Cha Trời, lấp đường siêu thoát, mở con đường Địa Ngục.

5:  Là đập phá nơi thờ phụng Phật Thánh Tiên Thần Chúa.

 

Đủ 5 tội trên là đọa vào Địa Ngục vô giám chiêu cảm. Không có ngày để đầu thai dù đó là đầu thai làm súc sanh hay ngạ quỉ. Địa Ngục vô giám Chiêu Cảm là Địa Ngục do ác nghiệp tâm thức tạo ra, ác nghiệp trong tâm tự hành xử lấy mình. Cảnh giới cùng hung cực ác ấy là trong tâm thức cứ hiện ra. Mỗi chủng tánh là mỗi đao phủ, tàn sát lẫn nhau thấy mà ghê khiếp. Lại chiêu cảm thấy mình rơi vào Đao ngục, rừng Đao, biển Kiếm hiện ra, lao tới, đâm chém, chặt, bằm, ghê rợn chết đi sống lại muôn ức triệu lần hãi hùng ghê thảm. Lại chiêu cảm thấy mình lặn hụp trong biển nước đen ngồm, mùi xú uế tanh hôi nồng nặc. Loài rắn dữ. Cá dữ thi nhau mà cắn, mà xé, mà nuốt. Tiếng đau đớn thét la khủng khiếp. Chết đi sống lại chẳng biết bao lần. Kéo dài hành xử hàng triệu triệu năm. Lại chiêu cảm thấy mình rơi vào biển lửa, bị lửa thiêu đốt chết đi sống lại muôn ức triệu lần. Kinh khiếp đến vở hồn bạc vía, sấm chớp ầm ầm đánh xuống liên miên không một giây ngừng nghỉ. Trải qua hàng triệu, triệu năm ác căn đã hết, huệ căn không còn. Nên không thể nào làm người, làm thú, làm quỉ được nữa, vì căn mạng trí thức ý thức đã bị hủy diệt. Trở về kiếp Thảo Mộc, Cổ Thụ để tu luyện tiến hóa ý thức trí thức căn mạng Linh Hồn.

 

   Nói tốm lại. Linh Hồn đã sa đọa xuống cõi âm. Dù là cõi âm gần dương gian nhất cõi âm tần số 1. Thời cũng đã khốn khổ rồi. Không còn được tự do. Mất hết tất cả quyền thiêng liêng mà Tổ Tiên, Cha Trời - Địa Mẫu đã ban tặng cho mỗi Linh Hồn con người. Những kẻ hành ác tự mình tước bỏ những quyền Thiêng Liêng ấy. Những Con Người hành thiện hướng về Chính Nghĩa mới phát huy tiếp nhận những quyền Thiêng Liêng ấy. Đó là quyền Độc Lập tự chủ, Quyền Tự Do Bình Đẳng, Quyền Tự Do Ngôn Luận, Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc, Quyền Sống, Quyền Con Người. Nhân quyền Bình Đẳng xã hội v.v… Đúng là một đời làm ác, muôn kiếp phải khốn cùng. (Một ngày làm thiện, muôn kiếp an vui Cực Lạc. Thái Tử Hùng Lan thuyết giảng, xã hội Thiên Đàng là xã hội Chân Thiện, nơi chốn nhân gian một người làm lành, thời ở chốn Thiên Đàng lên một ông chủ mới. Những người có tấm lòng từ thiện, suốt đời vì Dân vì Nước hi sinh cho việc Đại Nghĩa, lập công vì Công Lý Chính Nghĩa, phát huy Chính Nghĩa, truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đa Nguyên, Thiên Quyền, Nhân Chủ, Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Cao hơn Chủ Nghĩa Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ mấy bậc).

 

   Những người vì nhân loại, vì nước, vì dân thật sự không phải vì chức quyền, cũng như độc tài độc trị tham vọng làm bá chủ. Khi mản thân phàm tục. Liền sanh lên Thiên giới. Thân tướng xinh đẹp ai cũng muốn ưa nhìn. Hào quang rực rỡ được Thiên Chúng suy tôn vào hàng Vua Trời.

 

   Ở Thiên giới ít có người ác hại người, hại dân, hại nước. Nên Thiên giới không có chiến tranh, vì không có chiến tranh nên không có sự đổ nát kiến trúc xây dựng xã hội. Thiên đàng cực lạc là thiên đàng Lầu Đài Cổ Kính nguy nga tráng lệ, vật dụng đồ dùng toàn bằng bảo bối, quí hiếm. Lầu Đài Cung Điện, phố xá, ao hồ, đường sá. Kiến trúc xây dựng cấu tạo toàn bằng bảy báu, vàng, bạc, kim cương, trân châu, pha lê, san hô, xà cừ. Nên muôn Đạo hào quang, phát ra từ Lầu Đài Cung Điện, ao hồ, đường sá, cây báu đẹp mắt vô cùng. Không có cảnh vui sướng nào hơn là cảnh sanh sống ở Thiên Đàng. Không có cảnh nào khổ hơn là cảnh sống đọa đày nơi âm phủ.

 

   Nhờ Thần Lực của Đức Cha Trời, chúng hội Long Vân tận mắt chứng kiến hai cảnh sống khác nhau. Thiên Đàng và Địa Ngục.

Một bên tự do Cực Lạc.

Một bên tra tấn cực hình.

Một bên đói khác truyền miên.

Một bên cuộc sống vàng son, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc.

Một bên trường sanh bất tử.

Một bên bị hành xử chết đi sống lại không biết bao lần.

 

Chúng hội Long Vân tường tận chứng kiến Thiên Đàng Địa Ngục hai nẻo hai cảnh khác xa, khổ vui siêu đọa nhất nhất đều thấy. Lại thêm được nghe Chí Tôn Thái Tử thuyết giáo đã sáng lại càng sáng thêm. Đã rõ lại càng rõ thêm. Chúng hội Long Vân vượt qua sông mê đến bờ giác. Tâm Linh của mỗi con người đã tỏa hào quang trí huệ giác ngộ phàm Hóa Thánh, Hóa Phật, Hóa Tiên. Hóa Thần, Hóa Chúa. Mản thân phàm tất cả chúng hội đang có mặt đều về Trời.

 

PHẦN HỎI ĐÁP :

 

Hỏi: Có 1 người bình thường học hành chỉ biết đọc biết viết. Nhưng lại tinh thông cả kim lẫn cổ. Thấu suốt Văn Hóa Cội Nguồn lịch sử nhân loại, viết lên Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng, Thiên Đạo vũ trụ. Người bình thường ấy là ai?

 

Đáp: 1. Không học mà biết. Không Tu mà Đạo Đức nhân cách trí huệ thuộc diện phi phàm. Nếu ai thuộc diện như thế. Không Đức Chí Tôn, cũng Đức Thế Tôn con Trời, đầu thai xuống trần.

Đáp: 2. Người bình thường đó chỉ là cái xác phàm. Còn Linh Hồn là ai? Thời phải nương theo hành động cũng như lời dạy của Ngài. Nếu đó là lời dạy tối cao có cơ sở chính luận khoa học, thời có thể suy đoán người bình thường đó là ai.

Đáp: 3. Hoặc là sự tái sanh của người xưa tiếp nối lời dạy thất truyền của Ngài. Truyền chỉ lời dạy của Đức Cha Trời, Đấng Cứu Thế lại xuất hiện.

Đáp: 4. Chỉ có 3 điều nói trên để suy luận người không học, không tu mà hiểu tất cả. Còn những điều không hiện thực thời không có cơ sở để nhận xét suy luận.

 

Hỏi: Các Dị Nhân ngày xưa thường thường là những người đạt đến cảnh giới vô sư trí. Không có thầy dạy mà thành tài. Có thể nói ngồi trong nhà mà biết ngoài xã hội. Không đi đến đâu mà tỏ rỏ sạch trơn, thường thường là vậy. Thời nay xuất hiện vĩ nhân có giống vậy không?

 

Đáp: Nói đến các vị kỳ nhân vĩ nhân ra đời. Thời xưa cũng như thời nay rất đặc biệt khác thường. Tùy vào thời cuộc của trào lưu xã hội đương thời xuất hiện sinh ra. Nếu trào lưu Nhân Loại đã tiến hóa đến chổ lấy Dân làm gốc. Nhân quyền làm chuẩn. Thời vĩ nhân ra đời thuộc giai cấp Dân, cuộc sống bình thường. Nhưng lại có tư tưởng rất lớn, có thể nói tư tưởng ấy không thể nghĩ bàn. Đi đôi với tư tưởng chính là trí huệ cũng không thể nghĩ bàn. Đạo Đức không thể nghĩ bàn. Chính các Ngài mới hiểu được các Ngài, Phật Tổ mới hiểu được Phật Tổ. Chí Tôn Mới hiểu được Chí Tôn. Vì các Ngài là những Đấng cứu thế  không thể nghĩ bàn hàng triệu, hàng vạn, hàng nghìn năm, mới xuất hiện một lần.

 

Hỏi: Các đây 5 nghìn năm. Có vị Quốc Tổ Hùng Vương ra đời. Thuyết giáo lịch sử Văn Hóa Cội Nguồn Nhân Loại  Con Hồng Cháu Lạc, Con Rồng Cháu Tiên. Nhưng từ đó đến tận bây giờ, không còn ai thuyết giáo Tiên Rồng được nữa. Dù đã trải qua thời gian quá lâu xa hàng nghìn năm.  Biết bao nhiêu là nhân tài, giáo sư, tiến sĩ, Đạo sĩ, tu sĩ, bác học. Cũng không ai thuyết giáo, truyền dạy, khám phá ra Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ  Đại Đồng, Thiên Đạo vũ trụ. Nhưng hôm nay lại xuất hiện người dân bình thường. Nhưng lại có tài thuyết minh về Văn Hóa Cội Nguồn, Nguồn Cội Nhân Loại Con Hồng Cháu Lạc, Con Rồng Cháu Tiên. Mà từ xưa tới nay không ai thuyết minh hay như thế. Theo thuyết luân hồi thời người xưa có thể trở lại hay không?

 

Đáp: Việc chết đi Linh Hồn đầu thai trở lại, là chuyện quá bình thường không có chi là lạ. Từ thời xưa nay đã quá nhiều chứng tích chết rồi đầu thai trở lại khắp mọi nơi. Còn Quốc Tổ Hùng Vương có trở lại chốn nhân gian hay không. Đó là điều ai nghĩ sao thì nghĩ. Nói có cũng được nói không cũng xong, vì đã có cái quyền tự do ngôn luận.

*********

 

Hết phần 5 chương 15 mời xem tiếp phần 1 chương 16 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Long Hoa Mật Tạng Kinh là những Kinh Văn Mật Tạng Vũ Trụ. Chỉ có Đức Chí Tôn nương theo Thần Lực Cha Trời mới thấu rõ Mật Tạng Vũ Trụ, truyền dạy Mật Tạng để lại Kinh Văn cho nhân loại con người. Nắm bắt chìa khóa vạn năng mở cửa Thiên Đàng bước vào vũ trụ, làm chủ vũ trụ.

Hướng về nội Tâm làm chủ Linh Hồn

Cứu nhân độ thế đạt đỉnh trí khôn

Thành Phật, Thánh, Tiên còn gì hơn thế

Ngu si hành ác tai họa gieo khắp

Thiên Đàng mất lối Địa Phủ đọa sa

Những ai chấm dứt mê si

Đọa sa chấm dứt vượt lên đỉnh trời.

 

 

 

CHƯƠNG 16

 

PHẦN 1

 

TRONG MUÔN NGHÌN BỐ THÍ

BỐ THÍ PHÁP LÀ CAO HƠN HẾT

 

Hay tin Thái Tử Đắc Đạo Tìm ra Văn Hóa Cội Nguồn. Mở hội Long Vân thuyết giáo. Các Bộ Tộc Bộ Lạc thi nhau hội về mỗi ngày mỗi đông. Những trận mưa pháp trút xuống Bình Đẳng không phân biệt màu da, chủng tộc, Giáo Phái, Bè Phái, Tôn Phái, Vương Quan, Dân, Nam, Nữ, già, trẻ đều Bình Đẳng như nhau. Hể nghe nhớ Giáo Pháp đều được lợi ích. Những trận mưa pháp hết đợt này tới đợt khác, bình đẳng trút xuống chúng hội Long Vân làm cho Linh Hồn mỗi chúng hội sanh sôi nẩy nở thiện căn, đơm hoa ý thức kết quả giác ngộ trí huệ. Thành tựu căn thân huệ mạng Thánh Hiền, thành Tiên, thành Phật, Thành Thần, Thành Chúa.

 

Chí Tôn Thái Tử Hùng Lan, vì muốn cứu khổ cứu nạn. Bá Tánh Đồng Bào, chúng hội Long Vân, liền cầu nguyện Đức Cha Trời chuyển Đại pháp luân. Mở cửa Cội Nguồn, lấp đường Địa Ngục, khai mở trí huệ. Tạo phúc cho nhân loại Con Rồng Cháu Tiên. Hiện tại cũng như về sau thoát khổ. Nhờ Thần Lực của Đức Cha Trời. Chúng hội thấy rõ quá khứ Tổ Tiên khai lập vũ trụ, Thiên Đàng, Trần Gian và Địa Ngục. Ác Thiện, Họa Phúc, điều thấy rõ. Chúng hội Long Vân thức tỉnh nhàm chán điều ác, quay về nẻo Thiện, nương theo Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Chúng hội từ bến mê chuyển sang bờ giác an trụ vào ngôi Phật, ngôi Thánh, ngôi Tiên, ngôi Thần, ngôi Chúa. Có lẽ Đức Cha Trời thấy chúng hội Long Vân đã đến bờ giác ngộ giải thoát. Nên hào quang Đức Cha Trời biến mất. Hư không vũ trụ trở lại bình thường.

 

Thái Tử giờ đây trở thành Đức Chí Tôn Cốt cách uy nghi, thân tướng bất phàm. Trí tuệ thần thông quảng đại. Tiếng nói ngân vang như chuông Khánh, âm thanh vang xa hơn mười mấy dặm đường, còn nghe rõ. Khí Thiên sông núi, tỏa khí phun sương làm cho cây cối hương hoa tươi thắm. Thiên Địa ứng Linh biến thành mây ngũ sắc là đà bay đến hội Long Vân che nắng che mưa. Cho chúng hội Long Vân yên tâm nghe kinh nghe giáo, hội nhập Cội Nguồn.

 

Đức Vương, Kinh Dương Vương. Biết đây là cơ hội hiếm có. Lại thêm tuổi già cũng sắp xa trần thế. Nên muốn lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ. Tỏ chút lòng thành công lao dâng lên Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Bằng nói với Thái Tử rằng:

   Cha rất muốn nghe. Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên quyền Nhân Chủ Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Con hãy vì Cha vì Mẹ mà thuyết giáo.

 

Thái Tử hiểu ý của phụ Thân phụ Mẫu. Bằng nói với phụ Thân, phụ Mẫu rằng:

   Cha Mẹ có lòng Đại Từ Đại Bi như vậy. Trên vì Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Dưới vì trăm họ bá tánh muôn dân Đồng Bào. Nhờ công Đức nầy Phụ Hoàng, Phụ Mẫu. Khi Cha Mẹ mãn kiếp trần gian sanh về Thiên giới. Cha là Chuyển Luân Thánh Vương, Mẹ là Chuyển Luân Vương Mẫu. Thiên Chúng đông vô số vô biên giàu sang bật nhất.

 

Kinh Dương Vương cũng như Vương Phi Thần Long Nữ. Nghe Thái Tử nói thế hết sức vui mừng.

 

Nói về Chúng hội Long Vân có mặt. Nghe Đức Chí Tôn thọ ký cho Đức Vua Kinh Dương Vương và Vương Phi Nương Nương, ngôi vị tối cao như vậy, liền tỉnh ngộ. Trước mặt chúng ta đây là Đức Giáo Tổ Chí Tôn Thiên Đế, theo Thiên ý Đức Cha Trời Chuyển Đại Pháp Luân tổng trì thay quyền Đức Cha Trời. Nhiệm vụ chuyển đại pháp luân Tổng Trì Đà La Ni chu kỳ Long Hoa Mật Tạng, Pháp Tạng, Thiên Tạng, Hiến Tạng, Luật Tạng vũ trụ ra đời. Nên mới có đủ quyền năng Thọ Ký như vậy. Vì thấu hiểu giác ngộ quyền năng Tối Cao của đức Chí Tôn. Chúng hội Long Vân đồng loạt quì xuống chấp tay hướng về Chí Tôn Thái Tử và xin nguyện làm con dân của Thái Tử sau nầy.

 

Chí Tôn Thái Tử thấy vậy mỉm cười nói:

   Các ông sau nầy thay ta điều hành đất nước Văn Lang. Lần lượt thay ta chuyển Đại Pháp Luân khắp các cõi Trời, tần Trời.

 

Chúng hội Long Vân nghe Chí Tôn Thái Tử thọ ký như thế. Mừng vui kể xiết. Còn những người mới đến. Kém Đức ít phước, thời sanh tâm ngờ vực không hiểu chi cả. Chỉ biết cầu phước cầu lành, cầu giàu sang phú quí, cầu tai qua nạn khỏi mà thôi.

 

Thái Tử thọ ký xong liền yên lặng. Rồi cung kính lễ phép thưa với Vua Cha cùng Mẫu Hậu:

   Thưa Phụ Vương, thưa Mẫu Hậu. Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ  Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Là Chủ Nghĩa Đạo Pháp tối cao thượng thừa vô thượng vũ trụ. Đạo pháp tối cao khoa học. Nói lên những điều thực tế đúng theo Thiên Luật Vũ Trụ. Thiên Ý Cha Trời. Chỉ rõ chân giã. Thiện Ác. Công Bằng. Thiên Quyền. Nhân Quyền. Nhân Quả, họa phúc của mỗi con người, mỗi gia đình. Họ Tộc, xã hội, nhà nước. Tồn vong và sự hủy diệt, được phơi bày ra ánh sáng.

 

Thưa phụ Vương thưa Mẫu hậu :

   Tạo Hóa Tổ Tiên sanh ra nhân loại con người, đồng thời cũng ban cho mỗi con người những quyền bất khả xâm phạm, những quyền ban cho đó chính là THIÊN QUYỀN thiên quyền được ban cho con người làm chủ NHÂN CHỦ, Thiên Quyền Nhân Chủ, chính là Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Đạo Vũ Trụ. Cao hơn Chủ Nghĩa Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ mấy bậc. CHỦ NGHĨA THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ ĐẠI ĐỒNG LÀ CHỦ NGHĨA ĐA NGUYÊN VÌ PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA CÙNG MỘT GỐC. NĂM MÀU DA ANH EM CÙNG MỘT CỘI NGUỒN. Chủ Nghĩa Đa Nguyên Thiên Quyền, Nhân Chủ Chủ Nghĩa Đại Đồng Là Chủ Nghĩa đỉnh cao Nhân Loại con người. Không còn chủ nghĩa nào cao hơn nữa. Chủ Nghĩa của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chủ Nghĩa của sự Chân Thiện Hoàn Mĩ.

 

Thưa Phụ Vương cùng Mẫu hậu:

   Về sau những người có duyên nghe được những lời nầy chỉ cần nghe đến ĐA NGUYÊN, THIÊN QUYỀN, NHÂN CHỦ, ĐẠI ĐỒNG, THIÊN ĐẠO VŨ TRỤ thoáng qua lỗ tai cũng vượt qua bao kiếp nạn. Huống chi là thuộc trong lòng. Những người như thế không những không sa đọa xuống các tần Địa Phủ, mà tái sanh nơi đâu cũng nắm quyền lực trong tay. Chốn nhân gian chỉ là Châu Địa Cầu giã tạm. Ngôi trường chung của Nhân Loại tu luyện tiến hóa Linh Hồn. Tất cả chỉ là trường đời giã tạm. Đã gọi là trường đời giã tạm. Thời cuộc sống nhân duyên cũng chỉ là giã tạm mà thôi. Nhưng Đạo Đức. Ác Thiện. Tình Cảm thời không giã vì thuộc phạm vi Linh Hồn, không phải phạm vi vật thể vật chất. Tất cả Linh Hồn đầu thai đến chốn nhân gian, không mang gì theo, chỉ mang theo họa phúc, ngu dốt hay thông minh mà thôi. Khi bỏ xác phàm ra đi cũng chẳng lấy được gì dù cho đó là Địa vị Vua Chúa, vàng bạc châu báu giàu nhất thế gian. Linh Hồn ra đi cũng không mang theo được. Chỉ mang theo họa phúc, ngu dốt, thông minh hay giác ngộ mà thôi. Đến tay không chẳng vàng chẳng bạc, giàu nghèo, địa vị danh lợi chốn nhân gian đều là giã tạm. Giã tạm cuộc sống thế gian. Mượn tạm thể xác. Cũng như giàu nghèo của cải vật chất. Thể xác chỉ là lớp áo thịt da sanh già bệnh tử, không thể sống mãi được, mượn rồi phải trả đó là Thiên Luật tự nhiên. Mượn của trần gian phải trả lại trần gian trước khi Linh Hồn ra đi.

 

   Chỉ có tấm lòng Vàng Ngọc, tận tụy lo cho dân, lo cho nước, yêu Nhân Loại, yêu Đồng Bào. Thành Kính người có công dựng Nước, giữ Nước. Hiếu kính đối với Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, giữ gìn truyền thống Chính Nghĩa, Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ. Loại bỏ thói hư tật xấu làm nhơ bẩn tâm hồn. Hại Dân hại Nước, làm khổ Nhân Loại, làm khổ Đồng Bào anh em, làm khổ bao thế hệ mai sau vì truyền bá văn hóa độc hại. Đây mới chính là kho báu, kho tàng vàng ngọc của mỗi Linh Hồn. Những người giác ngộ. Thời phải biết gìn giữ tấm lòng vàng ngọc. Đừng để đánh mất kho báu ấy, vì kho báu ấy Linh Hồn đi đến đâu thời kho báu theo đến đó. Sự giàu sang, Quyền huy, phú quí. Chính là biết giữ gìn kho báu Đạo Đức tri thức này. Linh Hồn dù đi đến cõi nào. Cũng được Nhân Loại sùng kính, suy tôn, vì thế Danh lợi không cần tìm kiếm hay tranh giành, tự nó đến. Chỉ có Linh Hồn và kho tàng Đạo Đức tri thức Linh Hồn. Mới chính thật là của mình mãi mãi là của mình. Hết kiếp nầy đến kiếp khác. Người biết tu tâm tích Đức làm cho kho báu tri thức Đạo Đức càng nhiều lên là người Đại khôn ngoan thuộc hàng bật nhất Nhân Loại. Còn những kẻ chỉ biết tham lam tàn bạo vơ vét của Dân, tham ô của Nhà Nước, làm cho nhân thế khốn khổ, Đồng Bào khốn cùng. Những kẻ ấy không những kho tàng Đạo Đức tri thức Châu Báu biến mất. Thay vào đó là cửa vào Địa Ngục, cửa vào ngạ quỉ, cửa vào súc sanh. Là hạng người ngu.

 

Thưa Phụ Vương, Thưa Mẫu Hậu:

   Đạo làm Cha làm Mẹ nơi chốn nhân gian là sanh con đẽ cái lưu truyền nòi giống con người. Nòi giống Tiên Rồng do Chánh Thân Chánh Mẫu. Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ sanh ra. Tất cả Cha Mẹ hiện nay, thuộc ngôi thứ tư, tức phụ Thân phụ Mẫu. Nơi Thiên Đạo vũ trụ. Ngôi Trời thứ 2 thay thế Cha Trời Địa Mẫu sanh con đẽ cái lưu truyền nòi giống Tiên Rồng. Đi đôi với Di giáo lời dạy của Đức Cha Trời. Thời Đạo làm Cha làm Mẹ mới được vuông tròn nơi Thiên Đạo vũ trụ không còn đọa lạc nơi Âm Phủ mà sanh về Thiên giới hưởng phước. Theo Thiên Luật. Phụ Thân phụ Mẫu chốn nhân gian. Thuộc ngôi Trời thứ 2 thay thế Cha Trời, Địa Mẫu sanh con đẽ cái lưu truyền nòi giống con người. Nhưng không thể nào quyết định vận mệnh toàn phần cho con cái được. Mà chỉ trông chờ vào phúc Đức của Ông Bà Cha Mẹ mà thôi.  Chuyển họa thành phúc. Chuyển nghèo thành giàu. Người thay đổi vận mệnh xã hội, số mệnh con người. Chỉ có Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu. Đấng Cha Chung Mẹ Chung toàn nhân loại mới đủ cái quyền chuyển số mệnh vận mệnh cấp thời. Mà không cần trải qua thời gian gieo trồng theo luật nhân quả. Dù ở Địa Ngục, hay ở Thiên Đàng, hoặc ở Trần gian. Dù cho đó là Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Cũng không quyết định thay đổi vận mệnh xã hội, vận mệnh con người cấp thời, mà phải thuận theo Cơ Trời Huyền Cơ. Huống chi chỉ là người phàm tục ỷ quyền, ỷ thế, hung tàn, bạo ác tự cho mình thay đổi được vận mệnh xã hội, vận mệnh con người sao. Chỉ có gieo nhân ác để rồi gặt quả ác báo mà thôi.

 

   Theo Thiên ý Cha Trời, Thiên Luật Vũ Trụ. Ngay cả con cái của Thượng Đế, hể phạm tội, thời bị quả báo như thường, huyền cơ xoay chuyển. Thượng Đế cũng không cứu nổi. Đành phải bó tay trước nhân quả báo ứng Thiên Luật vũ trụ, gieo giống gì gặt giống nấy. Đó là lẽ Công Minh huyền diệu của bản thể Linh giác tối cao vũ trụ cán cân Công Lý Hóa Công không thiên vị bất cứ một ai, hể gieo ác thời phải gặt ác. Trừ khi biết hóa giải quả báo ấy. Từ đại họa chuyển sang đại phước. Hành Thiện trừ đi hậu họa. Hành đại Thiện dứt trừ được đại hậu họa, chuyển sang Đại Phúc. Đó là định luật dù cho trải qua hàng vạn triệu năm cũng thế mà thôi.

 

Thưa Phụ Vương, thưa Mẫu Hậu:

   Thật Tướng Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu. Thân tướng như hư không, vô tướng chỗ nào cũng có. Mắt phàm không thể nào thấy được. Chỉ có các vị Phật Tổ, Thánh Tổ có con mắt thanh tịnh pháp nhãn, mới thấy rõ pháp thân Linh giác tối cao cùng khắp của Đức Cha Trời, Mẹ Trời. Cũng chính là pháp thân Bình Đẳng Đại Đồng tối cao Linh giác Thanh Tịnh Tổ Tiên. Chư Thiên chốn Thiên Đàng, cũng như chốn nhân gian, người trần mắt tục. Thời khó mà thấy được Đấng Trời xanh. Chỉ người ngộ Chân Tâm Chân Tánh. Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh thời mới tiếp cận được pháp thân tối cao Linh giác Đức Cha Trời. Tuy chư Thiên có Thiên Nhãn, cũng như người trần tục không nhìn thấy được Pháp Thân của Đức Cha Trời. Vì Pháp Thân Đức Cha Trời cũng chính là Pháp Thân Khai Hóa Tổ Tiên Pháp Thân Vô Vi trong sạch khắp hư không chỗ nào cũng có lúc nào cũng ở ngay trước mắt không phải tận ở xa. Những người hướng về Cội Nguồn tôn thờ ba Ngôi Tối Cao Vũ Trụ  thành tâm cầu Nguyện điều được linh ứng ngay. Vì Pháp Thân Cha Trời Mẹ Trời ở ngay trước mắt.

 

   Cha Mẹ chốn nhân gian. Cũng như Cha Mẹ cõi chư Thiên. Tu Thân tích Đức. Nhất là lập công. Trì Kinh, giảng Đạo, Bố thí, cúng dường. Ca ngợi, tán thán công Đức Cha Trời, Địa Mẫu. Nhờ có công như vậy.  Không cầu Cha Trời Mẹ Trời  Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ. Chuyển đổi số mệnh cho Bản Thân, Gia Đình Con Cái, Ông Bà Cha Mẹ. Thoát khổ. Chuyển đổi số mạng từ họa sang phước, từ nghèo sang giàu, từ ngu dốt trở thành thông minh. Có một điều cần nên chú ý. Nếu đã Thành Tâm cầu nguyện thời tuyệt đối tin tưởng vào Quyền Năng của Đức Cha Trời Mẹ Trời thời nhất nhất đều được linh ứng ngay. Không còn gì nghi ngờ gì nữa. Nếu đã thành tâm cầu nguyện mà còn ngờ thời không Linh.

 

Thái Tử nói:

   Ngay cả Ông Bà Cha Mẹ, vì lo cho con cái, đi vào con đường phạm tội như núi như non. Hiện đang sa đọa bị giam giữ nơi Cõi Âm Phủ Địa Ngục, chịu nhiều sự thống khổ. Con Cháu ở chốn nhân gian, muốn cứu ông bà Cha Mẹ ra khỏi Địa Ngục. Thời phải tu thân tu tâm. Tích Đức làm nhiều việc Phúc Thiện. Rồi đem Công Đức phúc Thiện ấy. Cúng dường lên Đức Cha Trời Địa Mẫu. Cầu siêu thoát cho Cha Mẹ Ông Bà nhiều đời nhiều kiếp, thời được siêu thoát ngay. Theo Thiên Luật vũ trụ. Con cháu khuyên Ông Bà, Cha Mẹ, hướng thiện, làm lành, lánh dữ. Tạo điều kiện cho Ông Bà, Cha Mẹ đến nơi giảng đường nghe thuyết giáo. Đến nơi thờ phụng Tổ Tiên. Cha Trời Địa Mẫu, dâng hương Hoa, Quả cúng dường. Thời coi như đã đạt đến đỉnh cao của Con Cháu Đại Hiếu.

 

   Còn Con Cháu xúi dục Ông Bà Cha Mẹ đi vào con đường ác, thời coi như đã phạm tội đại nghịch đại bất hiếu. Theo Thiên Luật những con cháu Đại Nghịch nầy. Nếu không sớm ăn năng sám hối sửa chữa. Thời tai họa giáng xuống truyền miên. Không những một đời mà còn nhiều đời mang tai họa.

 

   Cha Mẹ sanh con cái. Không dạy điều lành mà dạy điều dữ. Thời gia đình xào xáo, Cháu Con bất hòa, anh em ly tán. Khi chết đi sanh vào ác đạo. Nếu may mắn sanh làm người trở lại là nhờ công đức con cháu cầu nguyện siêu thoát. Nếu được sanh làm người nhưng ác nghiệp  nặng quá  thời tiệt luôn đường con cái.

 

Thưa Phụ Vương, thưa Phụ Mẫu:

   Đức Cha Trời, Thân tướng hư không, đó chính là thật tướng của Đức Cha Trời. Thân tướng rộng khắp chỗ nào cũng có. Còn 32 tướng tốt 80 vẽ đẹp Thân tướng con người, chỉ là sự hiện tướng, sanh con đẽ cái. Sau đó thời biến mất, trở về thật tướng hư không vũ trụ. Thật Tướng của Đức Cha Trời, chính là vô tướng, rộng khắp hư không chỗ nào cũng có, nên mới che chở cho khắp nhân loại làm lành nghe theo lời Trời Dạy.

 

   Nhưng vì Pháp Thân Linh giác Cha Trời Mẹ Trời tối cao siêu vô vi không màu sắc không mùi vị. Nên người thường khó mà thấy được, biết được. Dù Pháp Thân Cha Mẹ Trời ở ngay trước mắt. Ví Như con người đang sống trong điện lực vũ trụ, cũng như sống trong không khí. Nhưng không nhìn thấy điện lực vũ trụ, không nhìn thấy không khí, biết rằng điện lực vũ trụ, cũng như không khí bao bọc quanh ta. Như Cá sống trong Nước, không bao giờ rời khỏi nước. Nếu rời khỏi Nước thời không còn sống.

 

Thưa Phụ Vương, thưa Mẫu Hậu:

   Nhân Loại con người đang sống trong Linh giác tối cao pháp Thân Linh giác Đức Cha Trời. Cũng như loài Cá đang sanh sống trong lòng Nước Đại Dương, Cá nghĩ gì, Cá muốn gì, Cá làm gì, Nước đều thấy rõ nhưng nước vẩn yên lặng. Con người cũng thế tất cả Nhân Loại đang sanh sống trong Lòng pháp Thân Linh giác tối cao của Đức Cha Trời. Nhân loại nghĩ gì, muốn gì, làm gì, Đức Cha Trời thấy rõ biết rõ. Nhưng Cha Trời vẩn lặng thinh. Vì mắt phàm không nhìn thấy được pháp thân Linh giác tối Cao Đức Cha Trời. Nên lạm dụng sát sanh giết người bừa bãi. Nhất là những Chế Độ, Độc Tài, Độc Trị. Càng lạm dụng quyền chức giết người bừa bãi, hơn nữa. Nhất là thời Đại phong kiến Thần giáo. Độc Tài Độc trị, cai trị bá tánh muôn dân bằng gươm đao giáo mác. Làm cho bá tánh muôn dân vô cùng khốn khổ sống như nô lệ, sống như tù đày. Đàn áp Quyền tự do, Quyền bình đẳng, Quyền mưu cầu hạnh phúc con người. Những quyền mà Cha Trời Tạo Hóa đã ban cho. Sự đàn áp bằng bạo lực, bằng uy quyền không mấy đem lại kết quả. Chỉ làm cho hận thù chồng lên hận thù. Vay trả, trả vay không ngừng nghỉ. Thảm cảnh nầy đang xảy ra khắp toàn cầu.

 

   Đức Cha Trời thấy rõ biết rõ. Nhưng vẫn làm thinh, vì đã có bộ máy huyền vi Công Lý Định Luạt xoay chuyển. Trả lại công bằng cho những người bị hại. Ý Dân là ý Trời. Khi nào ý Dân hơn quá nửa. Thời Cán Cân Công Lý công bằng vũ trụ sẽ nghiêng về ý Dân. Chế Độ, Độc Tài, Độc Trị, sẽ ra đi và biến mất theo đại đa số ý dân.

 

Thưa Phụ Vương, thưa Phụ Mẫu:

   Xưa nay chốn Nhân gian, phần lớn Nhân Loại con người, phần lớn lầm đường lạc lối. Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ Tiên công lao Trời Biển không thờ. Mà lại đi Thờ Thần Chú, Thần Cầm, Thần Bò Sát. Những vị Thần nầy, chưa bao giờ lo lắng cho mình, chăm sóc cho mình, thậm chí hy sinh vì mình.

(Xem Bộ Kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa sẽ nói rõ hơn).

 

   Thế mà suốt ngày suốt đêm thờ phụng cúng bái lễ lạy, cúng dường món ngon vật lạ. Còn Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên thời quên lãng không để ý đến. Theo Thiên Luật sự vô tâm vô Đức vô nghĩa nầy, mãi mãi đọa lạc vào con đường khốn khổ. Còn những người biết trọng Cha kính Mẹ thờ phụng Ông Bà Tổ Tiên. Nhưng lại nhầm lẫn về ngôi thứ. Nên hiếu Đức cũng chưa đạt đến đỉnh cao, vì thế mà sự Linh Thiên cảm ứng rất ít.

 

Thưa Phụ Vương, thưa Mẫu Hậu:

   Ngôi vị Ông Bà gồm có 2 vế.

1:  Là Ông Bà Tổ. Đầu Tiên. Trăm Họ Nhân loại con người. Hay còn gọi là (Ông Bà Tối Cao Tiên Tổ) ông Bà Tổ. Đầu Tiên. Trăm Họ Nhân loại con người. Do Đức Cha Trời Lạc Long Quân. Mẹ Âu Cơ sinh ra. Tại chốn hồng trần dãy núi Long Hoa. Đỉnh núi Thiên Ấn lẫn Thiên Bút. Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm.

2:  Kế theo đó là Ông Bà nhiều đời nhiều kiếp vô số vô biên. Còn Tổ Tiên thời chỉ có một. Tổ Tiên là Đấng Tối Cao. Đấng lập lên vũ trụ. Hiện thân ra Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ.

 

   Theo Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Đạo vũ trụ. Đã là con người thời phải biết Nguồn biết Cội, biết Nguồn. Tôn kính phụng thờ, hiếu kính luôn. Đó là Nhơn Đạo cao quí, cái gốc của tất cả Đạo. Nhơn Đạo thành rồi. Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo thành cũng là đây. Mất gốc Nhơn Đạo thời Tiên Đạo, Phật Đạo, Thánh Đạo khó thành vì Linh Hồn tiến hóa chưa cao, còn nằm trong Linh Hồn loài Cầm Thú. Chưa tiến hóa lên Linh Hồn con người. Thân người nhưng Linh Hồn còn quá lạc hậu. Chỉ vượt hơn Linh Hồn của loài Cầm Thú. Vì thế còn phải tu luyện tiến hóa Linh Hồn lên nữa.

 

   Đã làm người thời phải biết Tôn Thờ bốn Ngôi trên Đầu trên Cổ:

Ngôi 1: Là Ngôi Tổ Tiên, đấng lập lên vũ trụ, lập lên sự sống. Bái lạy.

Ngôi 2: Là Bái Lạy sự hiện Thân của Đức Tổ Tiên hai Đấng Cửu Huyền, Đức Cha Trời Lạc Long Quân cùng Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ.

Ngôi 3: Là Ngôi Ông Bà, Tiên Tổ. Ông Bà nhiều đời nhiều kiếp.

Ngôi 4: Là Ngôi Cha Mẹ. Đang thi hành bổn phận sanh con đẽ cái lưu truyền nòi giống Tiên Rồng con người.

 

   Đây là Bốn Ngôi trên Đầu trên Cổ. Ngôi con cháu phải tôn kính thờ phụng.

 

   Thờ phụng Hiếu dưỡng kính lạy. Bốn Ngôi Tôn quí nầy. Không cầu Trời, Trời cũng phù hộ. Không cầu Thánh, Thánh cũng che chở. Không cầu Phật, Phật cũng cứu khổ cứu nạn. Bốn Ngôi Tôn quí nầy. Dù cho đó là Vua, là Chúa, là Phật, là Thánh, là Tiên. Lại càng phải kính lạy. Trong bốn Ngôi nầy chỉ cần hiếu kính một Ngôi. Thời Hiếu Đức đã cao. Huống chi là thờ phụng Hiếu Kính Lạy Bái cả bốn ngôi. Nhất là Ngôi Tổ Tiên. Hay Ngôi Trời, thời phước báo không sao kể xiết, không thể tưởng nghĩ, luận bàn cho hết được. Nếu hủy bán thất kính thời tai họa cũng khôn lường.

 

Đại Chúng, chúng hội Long Vân nghe lời truyền giáo Đạo hiếu cao thâm. Nhơn Đạo thành rồi, thời Phật Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Thần Đạo, Chúa Đạo cũng thành theo.  Trong Thiên Đạo vũ trụ. Đứng đầu muôn tội lỗi. Bất hiếu là tội lớn nhất. Muôn việc Thiện Chí hiếu là cao hơn hết. Tu đâu cho bằng tu nhà. Thờ Cha Kính Mẹ cũng là Chân tu. Mỗi lời thuyết giáo của Thái Tử, như những giọt Cam Lồ nhỏ vào tâm thức của Chúng hội. Thiện căn giác trí khởi sanh, soi sáng thật hư, phá tan đi mê chấp lâu đời. Tìm Đạo ở xa nhưng thật ra Đại Đạo ở ngay trước mắt. Người lo cho ta nhiều hơn hết, vẩn là Cha Mẹ chúng ta Ông Bà chúng ta. Cao hơn nữa đó là Cha Trời. Tổ Tiên chúng ta. Chúng ta là con cháu của Đấng tối cao. Đấng lập lên vũ trụ. Hiện Thân là Đức Cha Trời. Quyền năng vô hạn, Quyền lực vô biên, sao ta lại quên đi, cầu cạnh Linh Thần Quỉ vật, sai đường lạc lối Đọa lạc mãi mãi Lạc Cội mất Nguồn. Lạc vào Tà Ma Ngoại Đạo. Mãi mãi trong đường sanh tử. Chúng hội Long Vân chú tâm lắng yên ghi nhận những lời Châu báu hàng triệu năm mới được thấy nghe. Lời truyền dạy Thái Tử vang xa. Tất cả chúng hội đều nghe thấy rõ không sót một lời.

 

Thưa Phụ Vương, thưa Phụ Mẫu:

   Trải qua vô số kiếp. Con lúc nào cũng tôn thờ hiếu kính Cha Trời. Mẹ Trời. Chánh Thân. Chánh Mẫu. Hiếu kính Cha Mẹ Phụ Thân Phụ Mẫu. Hiếu kính Ông Bà, Tổ Tiên. Hiếu kính Ông Bà nhiều đời nhiều kiếp. Ca Ngợi công Đức Tổ Tiên, ca ngợi công Đức Ông Bà, Cha Mẹ. Nên được Đức Cha Trời ban cho cõi Nước rộng lớn, vô tận vô biên. Quyền năng vô hạn, Duy trì Công Đạo vũ trụ. Theo Thiên ý, lời dạy của Đức Cha Trời. Cõi Nước Thiên giới nơi con ở. Đất đai toàn là Châu Báu. Vàng, bạc, kim cương, trân châu, pha lê, san hô, xà cừ. Đất đai bằng phẳng. Chư Thiên chỉ cần tưởng niệm thời cung vàng Điện ngọc. Kỳ Quan bảo tháp. Kiến trúc Đồ sộ nguy nga tráng lệ hiện ra, văn hoa cầu kỳ hiện đại, cổ kính, ẩn tàng bí quyết Đạo pháp thượng thừa. Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Đồ dùng trang trí toàn bằng bảo bối. Cung vàng Điện Ngọc. Bảo tháp xa gần đếm không kể xiết. Trùng trùng điệp điệp đền đài khắp nơi khắp chốn bạt Ngàn. Muôn Đạo hào quang rực rỡ phát ra từ ngọc ngà Châu Báu rực sáng khắp cõi Nước. Đường sá dọc ngang, từ xứ nầy sang xứ khác lác bằng Kim Cương Vàng Ngọc. Hai bên đường đều trồng cây báu. Thân bằng vàng, lá bằng ngọc, hoa bằng Kim Cương, quả bằng trân châu. Tỏa sáng lung linh như những chùm sao. Dọc hai bên đường đều có ao sen báu rộng lớn nước trong veo. Trên bờ hồ sen có tàng Long bái. Dưới hồ sen nở gọi đó là ngày sen khép gọi đó là đêm. Lá sen trãi rộng rất to. Hoa sen muôn cánh rất lớn. Lá sen bằng vàng, cánh hoa sen bằng Kim Cương. Nhị sen bằng Ngọc. Hạt sen toàn Trân Châu bá bảo, gió giữa ao sen nổi lên thổi nhẹ. Làm cho cây báu trên hồ chuyển mình rung rinh. Phát ra nhạc trời ngày đêm không dứt. Suối khe rốc rách, âm thanh vi diệu, người nghe cảm thấy tâm hồn siêu thoát. Chư Thiên vì thế ngày đêm vui chơi không chán. Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Thần Thông tự tại, an lạc, yên vui. Tiên Đồng Ngọc Nữ vui chơi ca hát. Thiên Chúng muốn gì được nấy, áo quần tơ lụa, giày mão, ăn uống theo ý hiện ra. Thái Bình an lạc, tự do hạnh phúc đời đời, sống mãi không chết. Thiên Quyền. Nhân Quyền, tôn trọng hết mức. Mưu cầu hạnh phúc, không ai cấm đón. Tôn trọng lẫn nhau, xã hội Công Bằng Bình Đẳng.

 

   Không như chốn nhân gian. Chiến tranh loạc lạc, oán thù chồng chất. Đời sống lo âu sợ hãi. Lại thêm ốm đau bịnh tật chết sống vô thường, xã hội mạnh được yếu thua. Thắng xưng Vua thua cho là giặc, xem đi xét lại Giặc với Vua cũng chỉ là một thứ chẳng khác gì nhau.  Tai họa luôn rình rập, sơ ý bất cẩn thời ập đến như chơi, lễ nghĩa dối trá bằng mặt không bằng lòng. Đồ ăn, thức uống nếu không cẩn thận, thời ăn nhầm thuốc Độc rồi đời. Xã hội Địa Ngục trần gian. Thế mà thi nhau lặng hụp ngoi bơi. Thiện thời ít Ác thời nhiều. Nhân Loại đang đứng bên bờ vực thẳm cánh cửa Thiên Đàng khép kín. Muôn lối Địa Ngục mở ra. Đời vẩn thế cuộc đời vẩn thế. Tìm tự do, lại mất tự do. Tìm hạnh phúc, lại rơi vào khốn khổ. Tìm Chính Nghĩa, lại rơi vào Phi Nghĩa. Càng đấu tranh lại càng chết chóc. Hạnh phúc đâu không thấy. Mà thấy cảnh nồi da nấu thịt. Bà con thân tộc, anh em ruột thịt tàn sát lẫn nhau.

 

   Ngẫm đi xét lại sống chưa được bao lâu. Thời xác thân đã già đã cổi. Mạnh bao nhiêu giờ lại yếu bấy nhiêu. Linh hồn rời xác thân chẳng mang theo được gì. Dù đó là Vương, Vua cũng thế. Chỉ mang theo, nghiệp ác nghiệp thiện. Thiện thời sanh lên, Ác thời đọa xuống vào Địa Ngục Âm Phủ, ăn năng thời cũng đã muộn rồi. Chi bằng giúp dân cứu nước. Bảo vệ Chính nghĩa. Công bằng xã hội. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp thực thi Quyền Con Người, Nhân Quyền. Lấy Dân làm Gốc Dân Chủ sống tự do ấm no hạnh phúc. Con đường Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền, Nhân Chủ, Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Là con đường rộng lớn, con đường tự do Công Bằng Bình Đẳng. Tôn trọng lẫn nhau, sống cuộc sống như Thiên Đàng Cực Lạc. Chân Trời hạnh phúc đã rộng mở dưới chân. Con đường mùa xuân đầy ấm no hạnh phúc. Hãy tiến lần đến cuộc sống tự nguyện, tự giác, xóa bỏ lần cuộc sống áp bức. Đè nén, áp chế tước hết quyền tự do. Nhân quyền con người, làm cho cuộc sống dở sống dở chết, áp đặc thể chế buộc phải đi theo con đường phi nghĩa, Độc Trị của mình. Con đường nghịch Thiên đói nghèo lạc hậu khốn cùng. Cuộc sống Chân Chính là cuộc sống đi theo con đường Chính Nghĩa. Lao động có khoa học. Lao có kỷ thuật. Cống hiến nhiều cho xã hội. Đưa xã hội đến con đường xóa đói, giảm nghèo, tiến tới dân giàu nước mạnh sung túc văn minh.

 

Thưa Phụ Vương, thưa Phụ Mẫu:

   Tổ Tiên lập lên cõi Nhân gian. Không phải là nơi thi nhau hưởng lạc. Mà la cõi trường thi tiến hóa Linh Hồn. Thiện thời siêu Ác thời Đọa. Họa phúc hai nẻo khác nhau không sai một mảy lông. Cuộc sống nhân gian là cuộc sống giã tạm, cuộc sống tu luyện tiến hóa Linh Hồn. Lúc trẻ không lo tu nhân tích Đức. Đợi đến tuổi già sức đã kiệt, lực đã mòn. Khó mà vượt qua khỏi núi non ác nghiệp. Thiên Đàng mất lối. Địa Ngục lại sa chân, ôi thôi còn gì là một kiếp làm người. Bỏ lở cơ hội Linh Hồn tiến hóa lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm chủ vũ trụ sống trên Thiên Đàng Cực Lạc.

 

Chúng hội Long Vân càng lúc càng nghe giáo pháp, càng biết ơn Thái Tử, giống như thép càng tôi càng luyện càng cứng, vàng càng tôi càng luyện càng sáng. Chúng hội Long Vân như tìm thấy được trụ Trời, tìm thấy được ánh sáng Thái Dương. Tìm thấy được người lãnh tụ tự do Chính Nghĩa. Nên Nguyện đời đời theo Thái Tử. Làm con dân Thái Tử. Theo Chân Thái Tử về Trời. Chúng tôi đã hiểu. Trong trăm nghìn tu nhân tích Đức. Chính là Cứu nhân Độ Thế xây dựng lên xã hội tự do. Thực Thi Thiên Quyền, Nhân Quyền, Công Bằng, Bình Đẳng là cao hơn hết. Trong muôn nghìn sự bố thí. Bố thí pháp. Hướng dẫn dân đi theo con đường Chính Nghĩa. Đi theo Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ là cao hơn hết, không có sự làm lành bố thí nào hơn. Con đường tu tiến. Tiến hóa Linh Hồn nhanh chóng đến mức. Chỉ cần giảng giải Kinh giáo Văn Hóa Cội Nguồn 1 ngày. Bằng tu luyện làm theo tiểu thừa muôn vạn ức năm. Huống chi cả đời vì Nhân Loại, Vì Tổ Tiên vì Cha Trời. Mà truyền giáo Văn Hóa Cội Nguồn Chánh Đẳng Chánh Giác. Chủ Nghĩa Thiên Quyền, Nhân Chủ, Đại Đồng, Thiên Đạo vũ trụ. Cao hơn Chủ Nghĩa Nhân, Quyền Dân, Chủ Tự Do mấy bậc. Thời nhất định những người nầy không bao lâu trở thành Chuyển Luân Vương giáo hóa vô lượng vô biên Thiên Chúng. Làm Vua hàng trăm hàng nghìn nước Trời.

*********

 

Hết phần 1 chương 16 mời xem tiếp phần 2 chương 16 Long Hoa Mật Tạng. Nếu có người nào vì cứu khổ Nhân Loại phát tâm truyền kinh Long Hoa Mật Tạng, thời những người nầy trên đầu thường có hào quang, do thần lực Cha Trời hộ trì làm cho trí huệ phát sáng. Những ai có duyên gặp được những người nầy thời nên cung kính cúng dường, ca ngợi tán thán công đức. Không những tai họa tiêu tan, mà đường con cái cũng rạng rỡ công danh. Khi mãn kiếp trần gian, Linh Hồn không sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Siêu sanh trở lại làm người hoặc siêu sanh lên các tần trời hưởng phước.

 

 

 

CHƯƠNG 16

 

PHẦN 2

 

CHỦ NGHĨA ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA PHÁP QUYỀN KHÁC NHAU Ở ĐIỂM NÀO

 

Khi ấy nơi Chúng hội Long Vân. Bổng dưng xuất hiện vị Thần chuyển Thế hào quang rực rỡ. Chấp tay hướng về Chí Tôn Thái Tử thưa rằng:

   Thưa Đức Chí Tôn : Chủ Nghĩa Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị và Chủ nghĩa Pháp Quyền, Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ khác nhau ở điểm nào ? Chủ Nghĩa Độc Quyền Độc Tài, Độc Trị đã tồn tại hàng nghìn nghìn năm, nhưng cứu cánh dân giàu nước mạnh vẩn không mấy kết quả là tại làm sao ? Về giải thoát khốn khổ thời chủ nghĩa Độc Tài, Độc Trị lại không có khả năng làm điều đó là tại làm sao ? Nhân Loại càng lúc càng sa đọa lạc vào Ác Đạo càng nhiều là tại làm sao? Xin Đức Chí Tôn giãi bày cho chúng Thần hiểu.

 

Thái Tử khen:

   Ông là vị Thần Chuyển thế chủ trì sự siêu đọa. Nhân thế trần gian. Ông vì lòng từ bi, muốn cho đời sau, khỏi có sự nhầm lẫn giữa Chính Nghĩa và Phi Nghĩa, giữa Địa Ngục trần gian và Thiên Đàng trần gian, giữa Chủ Nghĩa Độc Quyền Độc Tài, Độc Trị và Chủ Nghĩa Pháp Quyền Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ Tự do, khác nhau thế nào. Ta vì Ông mà nói ngắn gọn như thế nầy.

 

   Chủ Nghĩa Độc Quyền Độc Tài Độc Trị, là do Chủ Nghĩa Cá Nhân sanh ra. Chỉ biết tốm thâu quyền lực về tay một người. Hoặc một nhốm người. Rồi tự đặc ra giáo điều, cao hơn nữa là thể chế  Độc Tài Độc trị. Phi luật lệ, giáo điều mục đích phục vụ cho sự cai trị, áp đặt giáo điều bắt bá tánh muôn dân phải làm theo, nghe theo, nếu ai không nghe theo làm theo thời toi mạng. Thể Chế Độc Tài là Thể Chế áp bức tước hết mọi quyền tự do dân chủ của Dân. Coi mạng sống con người không ra gì, muốn giết thời giết. Muốn để thời để ban hành ra những luật lệ giáo điều phi lý, không đi vào cái chung, mà chỉ phụ vụ cái riêng cho bè nhốm đang cai trị thống trị. Người dân mất tất cả những Quyền mà Tạo Hóa đã ban cho. Thời coi như kiếp sống dân đen nô lệ. Nơi nào quá áp bức, thời nơi đó Dân Chúng nổi lên đòi lại sự công bằng. Liền Bị nhà nước Thể Chế Độc Tài, Độc Trị trù dập bắt bớ giải làm tù binh hay giam vào nhà tù, sự sống của dân dưới Thể Chế Độc Tài, Độc Trị sự sống trên Đe dưới Búa vô cùng khổ cực, cơ cực, ngắn cổ kêu chẳng thấu Trời. Chủ Nghĩa Độc Quyền Độc Tài Độc Trị là Chủ Nghĩa của sự tàn bạo. Chủ nghĩa của sự phi nghĩa, tạo ra xã hội Địa Ngục trần gian. Cánh cửa khổng lồ dẫn nhân loại tới Địa Ngục Âm Phủ. Chủ nghĩa của sự hận thù. Bất công chết chóc, đầy oan ức.

 

   Chủ Nghĩa Đa Nguyên, là chủ nghĩa tôn trọng Quyền Con Người Nhân Quyền, chủ nghĩa của sự lấy dân làm Gốc, Dân Chủ. Chủ Nghĩa Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ là Chủ Nghĩa Pháp Quyền Chính Nghĩa. Luôn đêm lại Công Bằng Bình Đẳng cho mọi tần lớp nhân dân. Cả nước đều sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp cạnh tranh Công Bằng Bình Đẳng. Vua, Quan, Dân. Đều tôn thờ sống chung trong Nền Văn Hiến. Ai cũng như ai bình đẳng. Chủ Nghĩa Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ. Không có nhà nước Độc Tài Độc Trị. Mà chỉ có Nhà Nước Pháp Quyền. Nhà Nước Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Công Bằng Bình Đẳng làm kim chỉ nam cho mọi sự canh tranh công bằng hoạt động xã hội là Chủ Nghĩa hành sự theo Thiên Ý Cha Trời bảo vệ Quyền Con Người mà Tạo Hóa đã ban cho, những Quyền bất khả xâm phạm.

 

   Chủ Nghĩa Đa Nguyên Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng. Là chủ nghĩa đỉnh cao của sự Công Bằng, và Tự Do. Chủ Nghĩa Đa Nguyên, Thiên Quyền, Nhân Chủ là chủ nghĩa đỉnh cao của Dân Trí ai ai cũng nhận thức được về Quyền Con Người. Thiên Quyền mà Tạo Hóa đã ban cho. Tôn trọng quyền tự do của người khác, cũng chính là tôn trọng quyền tự do của chính mình. Tôn trọng quyền sống của kẻ khác, cũng có nghĩa là tôn trọng quyền sống của mình.

 

   Chủ nghĩa Đa Nguyên Thiên quyền Nhân Chủ. Hay chủ nghĩa Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ. Là Chủ Nghĩa Minh Chính. Chủ Nghĩa hợp lòng Trời, thuận lòng dân. Vì thuận lòng Trời hợp lòng Dân nên tiến tới Dân Giàu, Nước Mạnh, Công Bằng, Văn Minh. Nhân loại Thế Nhân. Sống theo Chủ Nghĩa Đa Nguyên Nhân Quyền, Dân Chủ Tự Do. Thời coi như Xã Hội Thiên Đàng Trần Gian đã mở ra. Xã hội thực thi Quyền Con Người. Quyền Sống, Quyền Tự Do, Quyền Ngôn Luận, Quyền Mưu Cầu Hạnh phúc, Quyền Tự Chủ. Những quyền cơ bản mà Tạo Hóa đã ban cho. Đây là những quyền Thiêng Liêng. Mà Đức Tổ Tiên, đã ban tặng cho mỗi Linh Hồn con người. Không ai có quyền xâm phạm, cũng không ai có quyền cướp lấy được. Thiên quyền và Nhân quyền không khác gì nhau. Nơi nào đàn áp Quyền tự do, Quyền mưu cầu hạnh phúc, Quyền bình đẳng xã hội. Thời nơi đó có phong trào nổi lên đòi lại Tự Do, đòi lại quyền sống tự do mưu cầu hạnh phúc. Đòi lại sự sống công bằng xã hội. Đó chính là Luật. Mà Thiên Luật cho phép. Đấu tranh cho tự do, cho sự công bằng xã hội. Cho Nhân Quyền con người là sự đấu tranh Chính nghĩa. Hợp lòng người, hợp lòng Trời. Muốn xây dựng xã hội tương lai hạnh phúc cho toàn Nhân Loại, phải dựa trên cơ sở giác ngộ. Nắm vững Thiên ý Cha Trời, phát huy Nhân quyền, làm chủ xã hội, làm chủ Hiến pháp, làm chủ Luật pháp, làm chủ Công Lý Đạo Pháp, làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn. Thời hạnh phúc tràn ngập khắp nhân gian.

 

   Chủ Nghĩa Độc Tài Độc Trị. Là con đẻ của Chủ Nghĩa cá nhân Nẩy sinh ra đa dạng cục bộ bảo thủ xơ cứng không phát triển được. Nhất là nẩy sanh tham quan trở thành Quốc Nạn. Chế Độ Độc Tài Độc Trị, ý tưởng xu hướng Độc trị bá đạo, dùng vũ lực đàn áp, áp đặc bắt người ta theo chính sách cai trị Độc quyền của mình, áp chế không cho người dân nói lên tiến nói Chân Chính Công Lý, áp bức, đè nén, đè bẹp tước hết mọi quyền lợi người Dân không được làm chủ gì cả, ngay chính bản thân của mình. Người Dân mất tất cả Quyền. Mà con người sanh ra cần phải có, vì không có quyền sống, quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc. Cuộc sống Địa Ngục Trần Gian đã kéo dài hết nghìn năm này sang nghìn năm khác dưới Xã Hội Phong Kiến Thần Giáo, Phong Kiến Địa Chủ, Phong Kiến Vua Chúa và cứ thế kéo dài hàng nghìn năm nầy đến hàng nghìn năn khác. Chủ nghĩa Độc Tài luôn luôn xu hướng Độc trị. Trái ngược lại Chủ Nghĩa Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ. Một sống Tự Do Công Bằng Bình Đẳng. Một sống dưới đao búa đàn áp. Từ Chủ Nghĩa Cá Nhân, làm phát sanh Độc Tài Độc Trị.

 

   Chủ Nghĩa Cá Nhân ví như Bột Độc Quyền. Chế Độ Độc Quyền là những chiếc bánh. Được làm ra từ Bột Chủ Nghĩa Cá Nhân. Bột Bánh thời chỉ có một. Nhưng bánh thời đa dạng mẫu mã. Nhưng thật ra mùi vị. Bản chất tính chất cũng chẳng khác gì nhau. Dù trải qua hàng nghìn năm vẩn cứ thế mà thôi. Khi trình độ khoa học vật chất. Trình độ nhận thức dân trí lên cao, vói những chiếc bánh vừa lỗi thời vừa Độc hại. Nhân Loại tiến bộ sẽ sanh ra nhàm chán và loại bỏ, vì cứ lẩn quẩn trong sự đấu tranh lật đổ lẫn nhau. Tàn sát lẫn nhau. Rốt cuộc cuối cùng chẳng ai là có kết cuộc tốt. Chung nhau cùng một số phận tất cả lần lượt đi vào diệt vọng. Linh Hồn Đọa lạc không mấy ai siêu thoát về Trời hay thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa gì cả. Phần nhiều ác nhân sanh ác báo.

 

   Muốn tiến đến xã hội. Thế giới Chân thiện hoàn mỹ như ước muốn. Tốt đẹp trọn vẹn, không chiến tranh, không lật đổ, thái bình an lạc. Chỉ có một con đường duy nhất. Đi theo con đường Chính Nghĩa Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Làm chủ bản thân, làm chủ Linh Hồn, làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, làm chủ xã hội, làm chủ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Thực thi  Công Lý công bằng xã hội. Đi đến con đường hòa hợp hòa giải dân tộc. Tất cả Nhân Loại đều là anh em một nhà. Tiến tới Nhà Nước thật sự của Dân, do Dân và vì Dân, xã hội Dân cử, Dân tín nhiệm, Dân bầu. Những thành phần được Dân tín nhiệm. Rốt ráo thực thi Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Thực thi Công Lý triệt để. Bảo vệ quyền lợi của Dân do dân và vì dân. Muốn có một xã hội tốt đẹp như vậy. Thời phải  Loại bỏ Chủ Nghĩa Cá Nhân cũng như Chủ Nghĩa Độc Tài Độc Trị. Chế Độ Phong Kiến Thần Giáo cũng đã đến thời kỳ quá độ lỗi thời. Không còn phù hợp với trình độ dân trí ngày càng phát triển. Chuyển đến giai đoạn Phong Kiến Vua Chúa Độc Tài Độc Trị. Trong tương lai sự đấu tranh gươm đao giáo mác được thay thế cho sự đấu tranh ôn hòa. Đấu tranh bất bạo động. Vũ khí của đấu tranh bất bạo động Chính Nghĩa không phải là gươm Đao giáo mác. Mà là Đạo Đức Chính Nghĩa Văn Hóa. Triệt tiêu xu thế Ác Quỉ và Tà Ma. Đấu tranh cho Nhân Quyền Bình Đẳng. Đấu tranh cho Công Bằng tự do. Đấu tranh cho quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc con người.

 

   Một đất nước có Vua, có Vương, có Chúa. Nhưng không phải Vương, Vua, Chúa là tối cao. Như Chủ nghĩa Độc Quyền Độc Tài Độc Trị phong kiến thần giáo. Phong Kiến Vua Chúa. Mà là Hiến pháp, Luật pháp. Đạo Pháp Công Lý mới thật là tối cao. Vua, Vương, Chúa. Chỉ là những kế vị được suy tôn lên ngôi vị tối cao. Thay mặt cho Dân, bảo vệ Hiến pháp, Luật pháp, Đạo Pháp Công Lý xã hội, giữ vững Độc Lập cũng như sự cũng như kỷ cương  Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Một xã hội dân cử bầu Thời cũng có quyền bãi bỏ chức vị mà dân đã bầu lên. Đó cũng chính là sự sáng suốt của toàn dân. Công bằng văn minh xã hội.

 

   Chủ nghĩa Độc Tài Độc Trị Phong Kiến Thần Giáo đã đi vào quá độ lỗi thời. Tự nó tiến hóa lên Chủ nghĩa Phong Kiến Vua Chúa. Nhưng Chủ Nghĩa Phong Kiến Vua Chúa cũng không đêm lại những Quyền mà Tạo Hóa đã ban cho mỗi con người, những quyền bất khả xâm phạm. Chỉ có Nhà Nước Pháp Quyền Nhà Nước Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp trên hết, mới thật sự đêm lại Công Bằng Bình Đẳng. Nhà Nước Thánh Đức. Thay cho Chủ nghĩa Độc quyền Độc Tài Độc Trị. Tiến tới thế giới Đại Đồng. Long Hoa Đại Hội Con Rồng Cháu Tiên.  Một cuộc sống mà nhận thức giữa cái chung và cái riêng không thể tách rời nhau. Cũng như Đạo và Đời, dung hòa là một. Đạo trong Đời, Đời trong Đạo. Làm Vương, làm Vua. Làm Quan Chân Chính. Thời coi như thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa rồi. Không còn tìm cầu đâu xa. Về trời là điều hiển nhiên không có gì bàn cải. 

 

Những người có mặt nơi hội Long Vân nghe tối thượng thừa giáo pháp. Tâm ý tưởng nở hoa giác ngộ. Làm Vương, làm Vua, làm Quan mà lo cho dân. Khuyến khích Dân làm lành hướng thiện. Thời Vương, Vua, Quan đó. Chính là Phật, là Thánh, là Tiên, là Bồ Tác không sai. Không còn Phật, Thánh, Tiên nào nữa.

*********

 

Hết phần 2 chương 16 mời xem tiếp phần 3 chương 16 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Long Hoa Mật Tạng Kinh là báu vật tối cao Vũ Trụ. Không những linh thiên vô tận, mà còn là Kinh Văn giải thoát tất cả sự khổ, Kinh Văn trị Quốc an Dân, đi vào ổn định xã hội. Mở ra xã hội Thiên Đàng Cực Lạc nơi chốn trần gian. Vì thế người nào có  duyên gặp được Kinh nầy. Thời coi như vận mệnh cuộc đời thay đổi chuyển phàm lên Thánh, không còn sa đọa vào Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Huống chi là truyền bá, đọc tụng giảng giải cho người khác nghe. Thời phải nói những người nầy thường cầu chi được nấy. Muốn gì Cha Trời Mẹ Trời cũng ban cho. Quốc Tổ phù trì. Hồn Thiên Sông Núi bảo bọc che chở.

Nếu như gặp được kinh nầy

Thời coi như đã đổi đời vươn lên

Cầu chi đặng nấy có sai

Hồn Thiêng che chở núi sông phù trì

Nếu như truyền bá cho người

Siêu sanh Thượng Giới sống đời Thánh Tiên

Kinh nầy tối đại linh thiêng

Chỉ cần một niệm cũng qua khổ sầu

Nếu như đọc tụng nằm lòng

Phật, Tiên , Thánh, Chúa, Quỉ, Thần chở che.

 

 

CHƯƠNG 16

 

PHẦN 3

 

TÀI VÀ ĐỨC

THẦN VÀ THÁNH

 

Điều mà các học sĩ Duy vật xưa nay nghĩ chỉ cần có tài là Thánh. Sao Chí Tôn Thái Tử không nói đến cái tài mà chỉ nói đến cái Đức. Làm vương, làm vua, làm Quan. Chỉ cần thật sự hết lòng vì Dân. Lo cho Dân, thời là Phật, là Thánh, là Tiên. Điều nầy có thể tin được không?

 

Đức Chí Tôn hiểu rõ tâm sự của các học sĩ. Những người thiếu căn, kém Đức vì lâu nay luôn khởi niệm Tài là Tất cả. Đại tài là Phật, Thánh, Tiên.Thần, Chúa.

 

Chí Tôn Thái Tử liền hỏi:

   Nầy các học sĩ, có người khám phá thấu đạt hết thế giới vật chất, thời người ấy có tài không.

 

Các học sĩ nói:

   Thưa Đức Chí Tôn. Người ấy rất tài.

 

Chí Tôn Thái Tử lại hỏi:

   Có người dùng pháp thuật Thần Thông. Khuynh Đão càn khôn vũ trụ. Chuyển đất thành biển, chuyển biển thành núi. Những người ấy có tài không?

 

Thưa Đức Chí Tôn:

   Họ là những người rất tài, có thể nói là trên cả Đại Tài mới đúng.

 

Chí Tôn Thái Tử lại hỏi:

   Có người dựng lên học thuyết, mở đường cho sự đấu tranh, thôn tính lẫn nhau. Cuối cùng thâu tốm cả Nhân Loại. Những người ấy có tài không?

 

Thưa Đức Chí Tôn:

   Họ là những người quá tài. Thiên tài.

 

Chí Tôn Thái Tử lại hỏi:

   Các ông thử nghĩ xem. Những người Đại tài. Trên cả Đại tài. Thiên tài như đã nói trên. Thời những người ấy ở ngôi vị thế nào nơi vũ trụ?

 

Các học sỉ lặng thinh không trả lời, khi ấy cả Chúng hội Long Vân yên lặng chờ xem Đức Chí Tôn Thái Tử giải đáp thế nào. Để chứng dẩn lời dạy của mình. Tức thời từ nơi đỉnh đầu của Thái Tử. Bổng phát lên ba Đạo hào quang xuyên suốt hư không, vang ra tiếng sấm lớn. Tức thời xuất hiện một Đấng siêu Nhân, có tới ba con mắt. Lưng mang bảo kiếm. Thể hiện tài năng có thể nhìn thấy tất cả.

 

Đức Chí Tôn Thái Tử hỏi:

   Ông từ cõi nào tới? Vị Siêu Nhân mới xuất hiện đáp. Thưa Đức Chí Tôn Chúng Thần từ Cung quan sát. Hạ Thiên vũ trụ tới đây để nghe Chí Tôn dạy bảo.

 

Đức Chí Tôn hỏi:

   Ông có biệt tài gì?

 

Vị Siêu Nhân đáp:

   Thần là vị Thần trông coi vũ trụ. Không những thấy rõ, hiểu rõ tất cả thế giới vật chất vũ trụ. Mà còn thấy rõ cả thế giới Linh Hồn vũ trụ.

 

Vị Thần nói xong con mắt thứ 3 giữa tráng liền phát ra một Đạo hào quang sáng chóa nhìn thẳng về vũ trụ. Chúng hội nương theo ánh sáng ấy liền thấy vô lượng vô biên cõi nước Thiên Đàng Cực Lạc, khám phá ra bao nhiêu điều kỳ diệu của thế giới vật chất. Vị Thần lại nhìn xuống các tần âm phủ. Chúng hội Long Vân nương theo ánh sáng ấy. Khám phá ra bao điều mới lạ chuyển kiếp đầu thai của thế giới Linh Hồn nơi cõi Âm Phủ. Vị Thần chuyển mắt Thần nhìn về chốn nhân gian. Thấy rõ hiện nay là giai đoạn phong kiến Thần giáo Độc quyền Độc Tài thống trị, giai đoạn Địa Thần quá độ, sắp sửa chuyển lên giai đoạn Thiên Thần, đỉnh cao của Phong Kiến Thần Giáo. Vị Thần thấy chúng hội, hội đủ đức tin liền thâu hào quang lại.

Thuyết kệ rằng:

Dù tài có đến đâu

Quyền lực và tốm thâu

Khắp cùng Trời cùng Đất

Đại Tài Ngôi vị Thấp

Phò Đức vốn xưa nay

Tài, Đức khác nhau xa

Cứu Dân mới là lớn

Thương Dân là Đại Đức

Thánh là bật Đại giác

Thánh là bật yên bát

Hiểu rõ Đạo Luật Trời

Thánh là bật Thầy Người

Đức, Trí, không kể xiết

Thánh là bật Cứu Thế

Thánh là Đấng con Trời

Thương Dân thương giống nòi

Gương Đức sáng sáng soi

Yêu, Tinh lắm tài ba

Có mấy ai vượt qua

Nhưng nào có thành Thánh

Dù Thần Thông khủng khiếp

Cũng chỉ là Yêu Tinh

Thánh, Phật, Tiên anh Linh

Đức trùm muôn vạn cõi

Tài là Thần phụng chủ

Phò Chính Nghĩa cứu Dân

Đức: là ánh Thái Dương

Tài: là ngôi sao sáng.

 

Ngâm kệ xong vị Thần quan sát cũng như vị Thần Chuyển thế biến mất. Hai vị Thần vừa biến mất thời vị Thần khác lại xuất hiện. Tay cầm cẩm nan, thể hiện tài năng, trí huệ vô biên.

 

Chí Tôn Thái Tử liền hỏi:

   Ông từ cõi nào tới.

 

Vị Siêu Nhân ấy chấp tay hành lễ thưa rằng:

   Thần từ Cung Thiên Sát đến đây để nghe Chí Tôn dạy bảo.

 

Đức Chí Tôn hỏi:

   Ông có những tài gì?

 

Thiên Sát Thần đáp:

   Thần nhìn thấy chốn Nhân gian, Nhân Loại coi Trời bằng nắp vung ác căn ác Tánh sanh ra quá nhiều. Thần liền lâm phàm xuống chốn nhân gian. Hí luận lên nhiều Luận thuyết. Mở màn cho cuộc đấu tranh. Nhất là những Dân Tộc xem thường Nguồn Cội, phải chịu nhiều sự khốn khổ nô lệ, của nhiều nước khác. Trị cái tội Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Trung, Bất Hiếu đối với Đấng Trời Xanh. Lấy ác diệt ác, lấy Độc trừ Độc. Thế mà Nhân Loại vì ác căn ác Tánh sâu dày. Nên cho cái tài của Thần là Thánh Lập miếu tôn thờ. Quả là ngu si hết chỗ nói. Muốn đạt đến ngôi vị Thánh Giáo. Thời người đó phải thể hiện cái Đức rộng lớn. Cái Đức rộng lớn. Chính là cái Đức thương Dân, lo cho Dân, ai cũng như ai Bình Đẳng. Bật Thánh Đức thường sống theo ý Trời, làm theo ý Trời, an trụ vào Chính Nghĩa, phát huy Chính Nghĩa. Mà Chính Nghĩa chỉ xuất hiện ở thời Thánh Đức mà thôi. Thiên Bút, Thiên Ấn ra đời.

Nói xong vị Thần thuyết kệ rằng:

Đức mới là phần gốc của Trời

Tài chỉ là phần ngọn của Trời

Dù cho có tài đến đâu

Cũng chỉ là bề tôi

Theo phò Thánh Đức

Tài là Thần

Đức là Thánh

Đó là quy luật tự nhiên

Thiên Đạo vũ trụ

Xưa nay vẩn thế

Những người mê cho cái tài là trên hết

Bậc giác ngộ cái Đức mới là phần Gốc an lạc Tâm Hồn

Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa

Phần lớn là ở cái Đức thương người cứu Dân.

 

   Lo cho Dân, lo cho xã hội, lo cho Nước. Đó là hàng Thánh Đức không sai. Hại Dân, hại xã hội, hại Nước. Đó là ác Quỹ đầu thai, không phải Thần, không phải Thánh gì cả.

 

Ngâm kệ xong vị Thần Thiên sát biến mất. Lại thêm một vị Thần nữa xuất hiện. Vị Thần uy nghi lẫm lẫm, ai nhìn thấy cũng đều kính nể run sợ.

 

Đức Chí Tôn Thái Tử liền hỏi:

   Ông từ cõi nào tới.

 

Vị Thần chấp tay hành lễ rồi thưa rằng:

   Thưa Đức Chí Tôn. Thần từ cung khai phá đến đây để nghe Chí Tôn dạy bảo.

 

Chí Tôn Thái Tử hỏi:

   Ông có những tài gì?

 

Thần khai phá đáp:

   Thưa Đức Chí Tôn. Thần có tài dời non lấp biển. Điều động, Đất, Nước, gió, lửa, chuyển đổi phong thủy Địa Cuộc.

 

Vị Thần nói xong liền lấy trong túi ra một cổ máy bảo bối nhỏ xíu. Hình thù như cuốc xẻng. Rồi thưa với Đức Chí Tôn rằng:

   Thưa Đức Chí Tôn. Cổ máy nhỏ xíu nầy là do nền Văn Minh Thiên Tiên sáng chế ra. Thần kỳ tối tân hết sức kỳ diệu. Có thể lớn nhỏ tùy theo ý muốn của con người. Dùng ý tưởng điện năng thần lực trong cơ thể con người phát động cổ máy. Khi cổ máy nhỏ xíu này chuyển động. Liền thu hút Thần lực vũ trụ vào cổ máy. Biến thần lực vũ trụ  chuyển thành Điện Năng cổ máy. Tỏa ra muôn Đạo hào quang. Cổ máy tức thời lớn lên tùy theo ý muốn của mình. Cổ máy lúc này có sức mạnh vô biên. Đủ sức đào thông khai suối dời non lấp biển.

 

Chí Tôn Thái Tử nói:

   Ông có thể biểu diễn sự kỳ diệu của bảo bối máy móc tối tân của Nền Văn Minh Tiên Đạo Thiên Tiên cho chúng hội Long Vân xem được không? Nhưng đừng làm tổn hại đến dân chúng đất đai núi non biển cả.

 

Thưa Đức Chí Tôn Thần tuân lịnh. Tức thời vị Thần khai phá ấy. Quăng bảo bối máy móc lên không trung. Niệm chú vận dụng Thần Lực phóng tia điện năng từ nội thể theo luồng tư tưởng phát động bộ máy tối tân của chiếc cuốc xẻng Thần Kỳ. Tức thời một tiếng khua lớn, sau đó là chuyển động ầm ầm. Cổ máy thu hút Thần Lực vũ trụ, bổng chốc trở thành khổng lồ to lớn dị thường. Sự chuyển động càng lúc càng khủng khiếp. Muôn Đạo hào quang càng lúc càng phát ra dữ dội. Cổ máy thu hút Thần lực vũ trụ. Biến thành Điện Năng cổ máy. Chuyển động ầm ầm, hào quang chói mắt. Chiếc cuốc xẻng bay tới đâu, thời núi sông đất đai biển cả rung rinh tới đó. Cuồng phong ầm ầm  khủng khiếp, cung thành như muốn sụp đổ đến nơi.

 

Chúng hội Long Vân nhờ an trụ Văn Hóa Cội Nguồn nên tinh thần định vững. Còn những người mới đến thời sợ muốn vỡ mật. Khiếp sợ trước thần kỳ Thần vật bảo bối máy móc tối tân, của nền văn minh Tiên Đạo Thiên Tiên. Dùng để khai phá Đất Đai dời non lấp biển. Vì thấy một số người quá sợ hãi nên Thần khai phá, thu hồi bảo bối lại rồi bỏ vào túi.

 

Chí Tôn Thái Tử lại hỏi:

   Còn chiếc quạt cầm tay của ông có công dụng gì?

 

Thưa Đức Chí Tôn:

   Chiến quạt nầy nhìn thấy rất tầm thường. Nhưng hàm chứa nhiều cổ máy tối tân. Huyền diệu tinh vi, phải nói là quá hiện đại, không thể nghĩ bàn, luận bàn cho hết được. Có thể quạt ra lửa. Quạt ra băng tuyết. Quạt ra giông bão.

 

Chí Tôn Thái Tử hỏi:

   Chiếc quạt Thần kỳ này do đâu mà có?

 

Thưa Đức Chí Tôn:

   Chiếc quạt đa năng nầy là do các nhà khoa học của Nền văn minh Tiên Đạo Thiên Tiên sáng chế ra. Những chất liệu trong máy móc quạt nầy toàn là Thần Vật. Được lấy trong tinh thể Kim Cương, Trân Châu, Vàng, Ngọc. Các nhà khoa học của Nền văn minh Tiên Đạo. Lấy Vàng, Ngọc, Kim Cương, Trân Châu. Đưa vào tôi luyện. Cho đến khi chuyển hóa thành Tinh. Rồi luyện cho Tinh chuyển thành khí. Rồi luyện cho khí hóa thành Thần vật. Dùng Thần vật chế tạo ra chiếc quạt đa năng nầy.

 

Chí Tôn Thái Tử nói:

   Ông có thể điều khiển chiếc quạt đa năng thần kỳ nầy cho chúng hội Long Vân xem được không?

 

Thưa Đức Chí Tôn:

   Thần tuân chỉ.

 

Nói xong vị Thần bay lên không. Niệm chú ấn nút phát động cổ máy. Tức thời tiếng rè rè phát ra từ chiếc quạt, bổng chốc chiếc quạt to lớn dị thường vị Thần cũng hiện Thân to lớn để điều khiển chiếc quạt. Vị Thần khai phá ngón tay cái ấm vào cung hỏa trên cán quạt. Tức thời chiếc quạt to lớn thu hút Thần Lực vũ trụ vào cổ máy tạo ra Điện năng bất tận, chuyển hóa thành lửa. Cổ máy không chỉ thu hút Thần Lực vũ trụ. Mà cả chân khí vũ trụ. Nói chung cổ máy Thần quạt thu hút Thần Lực - Chân khí, Thể Lỏng vũ trụ chuyển hóa ra ngọn lửa Thần. Nói ra thời chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Vị Thần quạt vào không giang ba cái. Tức thời Lửa Thần, Lửa Thiên trổi dậy ầm ầm lan tỏa nhanh chóng như thiêu rụi cả không gian, sức nóng tỏa xuống mặt Đất như đốt chín cả da thịt. Bổng không gian biển lửa biến mất. Hơi lạnh thấu xương. Đất Trời âm u mù mịt, tuyết rơi trắng xóa, sông suối như muốn đóng băng. Nơi Chúng hội có người đã chịu không nổi. May thay cơn lạnh cũng đã dừng nhiệt độ chan hòa trở lại. Chúng hội lại nghe tiếng gió gào thét, càng lúc càng dữ dội. Tưởng chừng như Đất Trời sắp sụp đổ đến nơi. Chúng hội có người đã kinh hoàng sợ hãi. Có lẽ vị Thần thấy biểu diễn sự kỳ diệu của chiếc quạt Thần thế là đủ, liền thu hồi Thần Thông pháp thuật của chiếc quạt Thần lại. Bay xuống trước pháp tòa để nghe Chí Tôn truyền bảo.

 

Chí Tôn Thái Tử hỏi:

   Ông là người kỳ tài. Lại có nhiều báu vật, xử dụng máy móc, hình như đã đạt đến huyền vi tạo hóa. Nơi vũ trụ ông ở ngôi vị nào?

 

Thưa Đức Chí Tôn:

   Thần cũng chỉ ở vào Ngôi vị Thiên Thần mà thôi. Vì Thần chưa hiểu được Pháp Lý, Công Lý, Đạo Luật vũ trụ. Nên không thể nào lên ngôi Thánh được, còn ở mãi ngôi Thần. Muốn lên ngôi Thánh phải hiểu Luật Trời dạy Dân theo con đường lành, lo cho Dân, lo cho Nước. Thế Thiên hành Đạo, đem lại sự an lành cho xã hội. Thể hiện lòng thương Dân, thương Đồng Bào, thương Nhân Loại. Hiển lộ cái Đức ẩn cái Tài. Đức Thánh con Trời. Chúng Thần đem cái Tài phò trì cho cái Đức. Lập công trong Thiên Đạo vũ trụ.

Vị Thần Tiên Cung khai phá xong liền ngâm kệ rằng:

Đức mới là phần gốc

Tài chỉ là phần ngọn

Dù tài trùm vũ trụ

Chức vị ở Ngôi Thần

Dù Đức mởi khởi Tâm

Cũng liệt vào hàng Thánh.

 

   Văn Hóa Cội Nguồn là trên hết. Chỉ cần học thuộc vài kệ câu. Phật Tiên Thánh Chúa cũng đến nơi.

 

Thiên Thần sứ giã. Hộ pháp ngâm kệ xong liền biến mất. Chúng hội Long Vân sau khi chứng kiến bảo bối máy móc tối tân, đã đạt đến cảnh tối cao của khoa học vật chất vũ trụ. Do Nền văn minh Tiên Đạo Thiên Tiên sáng chế ra. Dùng vật liệu bá bảo. Vàng, Ngọc, Kim Cương, Trân Châu. Tôi luyện thành Tinh, chuyển hóa thành khí. Khí Kim Cương, khí Vàng, khí Ngọc. Kết tụ thành Thần vật. Rồi mới chế tạo ra Bảo Bối máy móc tối tân huyền diệu Thần Kỳ. Chỉ cần dùng Thể Lực Điện năng trong cơ thể. Điều khiển bảo bối cổ máy sẽ làm nên những chuyện Kinh Thiên động địa. Dời non lấp biển sang bằng Địa cầu. Nền văn minh vật chất của Thiên Đạo, Thiên Tiên. Đã đạt đến cảnh giới thay quyền tạo hóa. Thay thế con người làm lên những chuyện lớn lao vũ trụ. Chỉ trong phút chốc, Chúng hội Long Vân như tiến hóa Linh Hồn vượt lên giai đoạn mới, giai đoạn khoa học máy móc thay cho con người.

 

Các học giả Duy vật xưa nay tự cho mình là hiểu biết. Nhưng nay nhìn thấy nền văn minh Tiên Đạo Thiên Tiên. Thời sự hiểu biết của mình xưa nay chỉ là hạt cát hạt bụi. Chỉ trong phút chốc, Chúng hội Long Vân kiến thức vượt lên có thể ví dụ. Tôm hóa Rồng. Bay lên khỏi mặt Nước. Nhìn thế giới vũ trụ với tầm nhìn rộng lớn, ý tưởng kêu căn tự phụ lắm bịnh nhiều tật, liền trút bỏ, vượt lên cảnh giới phàm, vào cảnh giới Phật Thánh Tiên, Thần, Chúa. Chúng hội Long Vân giờ đây không còn hạt lếp. Hạt nào cũng chắc, nảy mầm sanh lộc, trở thành những cây Đại Thụ trong thế giới Long Hoa. Chủ Nghĩa Đại Đồng, Thiên Đạo vũ trụ.

 

Sau khi vị Thần ở cung khai phá biến mất. Thời vị Thần khác lại xuất hiện. Vị Thần mới đến có khác hơn vị Thần trước. Vị Thần nầy ngoài sự uy nghi lẫm lẫm còn có cả hào quang phát ra từ đỉnh đầu. Như nói sự thông thái vô bờ bến.

 

Chí Tôn Thái Tử thấy vị Thần xuất hiện liền hỏi:

   Ông từ đâu, cõi nào đến?

 

Vị Thần đáp:

   Chúng Thần từ cung Huyền Cơ vũ trụ đến để nghe Chí Tôn dạy bảo.

 

Chí Tôn Thái Tử hỏi:

   Ông là nhà khoa học Huyền Cơ vũ trụ, vậy ông có thể nói sự huyền Cơ tiến hóa xã hội tám nghìn năm sắp đến cho chúng hội hiểu rõ được không?

 

Vị Thần Thiên Cơ đáp:

   Thưa Đức Chí Tôn sự huyền cơ vũ trụ cũng như sự huyền diệu của thế giới vật chất vũ trụ không thể nói một đôi lời mà hết được. Nào là Lực, nào là Điện, nào là Khí, nào là Nước, nào là Đất, nào là Gió, nào là Lửa, nào là Huyền Cơ định luật tiến hóa. Sanh, Trụ, Dị, Diệt tuần hoàn vũ trụ. Từ đầu tiểu kiếp cho đến hết tiểu kiếp. Từ tiểu kiếp nầy sang tiểu kiếp kia chúng Thần đều rõ.

 

Thần Thiên Cơ nói:

   Không bao lâu nữa nước Văn Lang ra đời theo Thiên Ý Cha Trời Đức Chi Tôn xuống trần khai lập Nhà Nước Văn Lang. Không những Nhà Nước Văn Lang cõi đời mà cả Nhà Nước Văn Lang Tâm Linh. Nhà Nước Văn Lang  ở cõi đời tồn tại 2701 năm. Còn Nhà Nước Văn Lang Tâm Linh thời tồn tại mãi cho đến hết tiểu kiếp. Nhà Nước thống lãnh Hồn Linh, Hồn Thiên khắp địa cầu. Nhà Nước Văn Lang là Nhà Nước đỉnh cao nhân loại. Nhà Nước do Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chủ trì. Nên dân chúng Văn Lang khi mạng chung thời hầu hết là siêu sanh lên các tần trời sanh sống.  Nhất là giai đoạn đầu năm trăm năm là giai đoạn xã hội Thần, Thánh, Phật, Tiên, không theo chu kỳ tiến hóa theo xã hội toàn cầu, xã hội thường tục. Mà tất cả đều sống theo Thiên Ý Cha Trời Thiên Luật Vũ Trụ. Và kéo dài cho đến một nghìn năm. Sau một nghìn năm xã hội Văn Lang. Các  thế hệ ông Cha phần nhiều về trời, phần chuyển sang Nhà Nước Quốc Đạo Tâm Linh Văn Lang tiếp tục thống lĩnh Hồn Thiêng Dân Tộc. Không những Hồn Thiêng Dân Tộc Văn Lang, mà cả Hồn Thiêng Dân Tộc khắp năm châu bốn biển. Đây là điều Cơ Mật vì Chí Tôn cho phép nên Thần mới nói ra. Sau hai nghìn năm dân tộc Văn Lang  lần lần lạc Cội mất Nguồn, không còn sống theo Thiên Ý Cha Trời vì thế xã hội Văn Lang Phật Thánh Tiên. Dần dần biến mất.

 

   Xã hội Văn Lang dần dần trở lại bình thường hòa nhập theo trào lưu tiến hóa xã hội thường tục. Nhất là bị Văn Hóa Phương Bắc thôn tính. Khi Văn Hóa Thiên Ấn Phương Nam không còn, Bách Việt Văn Lang không còn thống nhất. Nước Văn Lang bị Phương Bắc chiếm lấy Bắc Văn Lang, Trung Văn Lang. Chỉ còn lại Nam Văn Lang. Còn về sau thời Thần chưa được rõ vì đó là bí mật Thiên ý của Đức Cha Trời.

 

   Thưa Đức Chí Tôn theo sự tiến hóa tuần hoàn vũ trụ, ở vào giai đoạn hiện nay là giai đoạn gần cuối tiểu kiếp thứ 9. Chỉ còn 10 nghìn năm nữa là chuyển sang tiểu kiếp thứ 10. Giai đoạn hiện nay là giai đoạn cường thịnh phong Kiến Thần giáo và chỉ còn một nghìn năm nữa sẽ đi vào giai đoạn tiến lần đến kết thúc. Ở vào giai đoạn gần 2 nghìn năm. Giai đoạn phong Thần, sau giai đoạn phong Thần. Từ phong kiến Thần Giáo  chuyển sang phong Kiến Độc Tài Độc Trị Vua Chúa. Vua Chúa tự xưng là Thiên Tử Con Trời. Ai không nghe theo thời bỏ mạng từ giáo điều Độc Tài, Độc Trị chuyển sang Thể Chế  Độc Tài, Độc Trị.

 

   Ở vào giai đoạn nầy nền văn minh vật chất, khoa học còn ở dạng sơ khai. Và cũng từ đâu nhân loại trình độ dân trí tiến bộ phần lớn là nhờ nền Văn Minh Văn lang.  Giai đoạn con người tiến bộ. Khai phá cảnh giới thiên nhiên, để rồi làm chủ đất đai. Mở ra giai đoạn phong Kiến Địa Chủ. Đồng loạt tiến lên. Chúa Đất, Vua Đất, Vương Đất, Chủ Nghĩa phong Kiến Độc Quyền Độc Tài. Tiến tới Thể Chế Độc Tài Độc Trị. Mở màn cho sự chiếm hửu nô lệ. Tranh giành đất đai, tranh giành con người. Làm bùng phát chiến tranh. Địa Ngục trần gian càng lúc càng nới rộng. Bạo Tàn áp bức càng về sau càng khủng khiếp.

 

   Sau ba nghìn năm kể từ khi Hội Long Vân ra đời, lúc nầy Phật Thánh Tiên Chúa lần lượt xuất hiện chốn nhân gian. Thi nhau truyền bá Chánh giáo. Cũng vì thế xã hội Nhân Loại chuyển sang giai đoạn phong kiến Thánh Giáo. Lần lần chuyển hóa đa dạng Thể Chế chuyển hóa lên Thể Chế Quân Chủ Lập Hiến Độc Tài, Độc Trị.

 

   Chế Độ phong kiến Vua Chúa Quân Chủ Lập Hiến Độc Tài, Độc Trị mệnh danh Thiên Tử Con Trời. Chế độ Độc Tài Độc Trị, là Chế Độ đỉnh cao của chủ nghĩa Phong Kiến Vua Chúa. Ở vào giai đoạn nầy Khoa học kỷ thuật ra đời hình thành lên nhiều đất nước văn minh. Sự phát triển nầy cho đến hết giai đoạn ba nghìn năm. Chuyển sang giai đoạn bốn nghìn năm. Chế Độ phong kiến Vua Chúa Quân Chủ Lập Hiến  Độc Tài Độc Trị  đã tiến hóa phát triển đến đỉnh cao. Khoa học tiến bộ vượt bật. Đi sâu vào khai thác Khoáng Sản  hầm mỏ đồng loạt. Như mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng, mỏ sắt, mỏ chì v.v… Chế tạo ra máy móc thô sơ. Và cho đến giai đoạn gần cuối bốn nghìn năm xã hội Nhân Loại tiến hóa nhanh chóng. Từ Chế Độ phong kiến Vua Chúa Quân Chủ Lập Hiến Độc Tài Độc Trị  đã tiến hóa đến cảnh giới quá Độ. Chuyển hóa lên Đa Nguyên Đa Đảng. Có những nước Văn Minh đã tiến hóa lên Nhà Nước pháp Quyền. Chủ Nghĩa Đa nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ. Những đất nước văn minh xã hội tiến bộ như thế, loại bỏ Chủ Nghĩa Cá Nhân Mẹ đẻ sanh ra Chủ Nghĩa Độc Tài Độc Trị. Nền khoa học vật Chất đã đạt đến trình độ kỷ thuật luyện kim cũng như mẫu mã đa dạng tầm cao. Những nước Văn Minh Từ khai thác Lục Địa, chuyển dần sang khai thác Đại Dương. Khai thác dầu khí, mỏ khí, nơi đáy biển. Khai Thác Các tần khí trên không trung. Tiến đến khai thác Thần Lực vũ trụ. Chuyển hóa thành điện năng phục vụ cho đời sống con người Khi nhân loại con người đã biết chuyển hóa Thể Lực vũ trụ, thành Điện Năng, phụ vụ cho Công Nghệ. Tạo ra Chân Hỏa lửa điện, lưu chuyển qua. Đồng thau sắt thép chì kẻm cũng là lúc nền Văn Minh đỉnh cao nhân loại con người ra đời. Lúc nầy nền văn minh khoa học nhân gian đã đủ yếu tố bước lên nền Văn Minh Địa Tiên. Khám phá lần vũ trụ.

1: Thể Lực vũ trụ bị khai thác chuyển hóa thành Điện Lực.

2: Thể Khí vũ trụ được khai thác áp dụng vào sức mạnh máy móc cũng  như công phá phát nổ.

3: Thể Lỏng cháy.

4: Thể Đặc sắt, thép, kẻm, chì làm nền tản cơ cấu máy móc.

5: Ngũ hành đầy đủ, mở màng đa dạng máy móc ra đời. Đỉnh cao là Công Nghệ máy móc Điện Năng.

 

   Đây là giai đoạn trình độ dân trí cao, ngành khoa học kỷ thuật đủ yếu tố chế tạo kết cấu thành máy móc. Từ máy móc đơn thô sơ, tiến lên máy móc liên hợp. Tạo lên sức mạnh thần kỳ của sức mạnh máy móc. Có thể làm mưa, làm gió, làm nóng, làm lạnh. Dời núi, đào sông, lấp biển. Máy móc thay thế cho sức mạnh con người làm nên tất cả.

 

   Đó là những nước Văn Minh từ Nhà Nước Quân Chủ Lập Hiến. Một số nước đã tiến hóa lên nhà nước Pháp Quyền Chủ Nghĩa Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ. Đã cởi bỏ Chế Độ Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị. Cởi bỏ những thể chế không còn phụ hợp với trào lưu Văn Minh nhân loại. Thể Chế kìm hảm trói buộc con người, làm cho con người, khô cằn về lối sống.

 

   Thể Chế Đa Nguyên Dân Chủ ra đời. Con người đã hoàn toàn được tự do. Như đàn chim ra khỏi lồng tìm đến Chân Trời mới. Chân Trời tự do Nhân Quyền, Dân Chủ. Và ở Chân Trời tự do Nhân Quyền, Dân Chủ nầy họ sẽ tìm thấy Chủ Nghĩa Thiên Quyền, Nhân Chủ, Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Như chúng hội Long Vân nương theo Thần Lực Cha Trời thấy rõ Chủ Nghĩa Đa Nguyên Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng Thiên Đạo Vũ Trụ , Chủ Nghĩa đỉnh cao của Nhân Loại con người. Có thể nói chúng hội Long Vân hiện giờ đã tiến hóa đi trước xã hội Nhân Loại tới năm nghìn năm. Và năm nghìn năm tới xã hội Nhân Loại mới tiến lần tới Chủ Nghĩa Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ rồi chuyển hóa lên Chủ Nghĩa Đa Nguyên, Thiên Quyền, Nhân Chủ,  Đại Đồng Thiên Đạo Vũ Trụ.  Khi Nhân Loại xã hội tiến hóa lên Nhà Nước Pháp Quyền, Chủ Nghĩa Đa Nguyên. Thời khoa học Ngũ Hành máy móc. Tiến hóa lên máy móc tối cao công nghệ thông tin. Nhờ máy móc này chuyển tải Thiên Ý Cha Trời khắp các hành tinh, khắp cùng vũ trụ. Thiên Ấn, Thiên Bút lại tái xuất ra đời. Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang liền điều khiển hồn thiên dân tộc năm nghìn năm anh linh, cả khí thiêng sông núi phò trì Thiên Ấn, Thiên Bút. Những kẻ chống phá Thiên Ấn, Thiên Bút liền bị Hồn Thiêng năm nghìn năm hủy diệt. Bắt Hồn Linh chờ ngày Hội Đồng Thánh Đức xét xử.

 

   Những nước đã tiến hóa lên Chủ Nghĩa Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ Tự Do, đi vào Nhà Nước Pháp Quyền. chuyển hóa vượt lên khoa học đỉnh cao. Khoa học máy móc Đồng Thau, Sắt Thép, Kẻm Chì. Chuyển sang giai đoạn văn minh khoa học. Làm bằng chất liệu Châu Báu. Vàng - Bạc - Kim Cương - Trân Châu tối tân hiện đại phát huy hết tác dụng mật tạng của Điện Năng và Thần Lực vũ trụ. Khám phá được 1 phần trong năm phần Mật Tạng vũ trụ. Về Tinh thần lẩn vật chất.

 

   Mới đây nơi Chúng hội Long Vân đã chứng kiến Vị Thần khai phá, xử dụng hai loại Bảo Bối, làm bằng chất liệu Châu Báu quí hiếm. Có sức công phá dời non lấp biển. Lửa gió nóng lạnh như ý. Mạnh yếu lớn nhỏ theo ý tưởng con người. Do nền văn minh Tiên Đạo Thiên Tiên chế ra. Còn nền văn minh khoa học vật chất đỉnh cao của Nhân Loại sau nấy. Cũng chỉ là Nền Văn Minh Tiên Đạo Địa Tiên mà thôi. Dù cho máy móc Công Nghệ chế tạo chất liệu toàn là Châu báu, vàng, bạc, ngọc ngà, Trân Châu Kim Cương. Nhưng so với nền văn minh Tiên Đạo Thiên Tiên, thời thấp kém quá xa. Không thể nào nền văn minh Địa Tiên khoa học trần gian theo kịp. Vì sức tôi luyện Kim Ngân của nền văn minh Tiên Đạo Địa Tiên đỉnh cao Nhân gian. Cũng chỉ ở mức. Nấu cho Kim Ngân chảy ra rồi đem chế tạo thành máy móc. Còn sức tôi luyện Kim Ngân Châu Báu của nền Văn Minh Tiên Đạo Thiên Tiên. Không những nấu cho Kim Ngân Châu Báu chảy ra Nước. Nấu cho nước Kim Ngân hóa thành khí. Tinh khí bay lên. Kết tụ thành Thần vật, vàng sống, bạc sống, kim cương trân châu sống. Tự thu hút được, Thần Lực, Tinh Lực, Khí Lực vũ trụ. Mới đem chế tạo ra Bảo Bối. Máy móc tối tân thần kỳ. Chỉ cần đọc Chú truyền ý tưởng là khởi động được Bảo Bối bộ máy tối tân theo ý muốn của con người. Khi cổ máy phát theo ý muốn của con người. Khi phát động cơ quan. Liền thu hút Thần Lực, Tinh Lực, Khí Lực, vũ trụ. Biến thành sức mạnh chuyển hóa Điện Năng. Tỏa ra muôn Đạo hào quang sức mạnh thần kỳ có thể dời non lấp biển. Theo ý con người.

 

   Tuy nền văn minh của xã hội Nhân Loại Địa Tiên Trần gian, không theo kịp nền Văn Minh Tiên Đạo Thiên Tiên. Nhưng cũng đã nói lên sự văn minh Nhân Loại phàm phu. Đã chuyển sang giai đoạn Văn Minh Thần Thánh, Phật Tiên. Ở giai đoạn Chủ Nghĩa Đại Đồng, xã hội Nhân Quyền tự do. Nhân Loại phàm phu tiến hóa đến đỉnh cao nầy. Cũng là lúc đi gần về cuối tiểu kiếp thứ 9. Máy móc tối tân của con người. Không chống chọi lại nổi máy móc tự nhiên Huyền Cơ tuần hoàn vũ trụ. Bánh xe lịch sử của tạo hóa. Khi đã chuyển mình. Thời Động Đất, Nước dân, mưa to bão lớn. Nhiệt độ tăng cao, hạ thấp, hủy hoại sự sống, lập lại tuần hoàn tiểu kiếp. Những người sống sót cuối tiểu kiếp thứ 9 chuyển qua tiểu kiếp thứ 10. Trở thành người nguyên thỉ Hồng Hoang. Những đất nước tiến hóa không kịp, còn ở cảnh giới lạc hậu. Bảo thủ Độc Quyền tự trói buộc nhau, cai trị nhau, đàn áp nhau. Mà quên đi Địa Cầu sắp đi đến giai đoạn chuyển đổi Lục Địa. Động Đất chết hàng loạt. Những Linh Hồn tiến hóa theo kịp thời Đại, thời siêu sanh về Trời. Những Linh Hồn tiến hóa không kịp, ác căn chưa dứt ác khí còn chứa đầy trong tâm. Thời Linh Hồn sa xuống Địa Phủ. Chờ ngày đầu thai trở lại Chốn Nhân Gian ở tiểu kiếp thứ 10, tiếp tục tu luyện tiến hóa Linh Hồn.

 

   Cuối tiểu kiếp không những động đất càng về sau càng mạnh. Mà Nước biển càng về sau càng dâng cao. Làm ngập chìm hầu hết các Đồng Bằng của các Châu Lục, vùi lấp không biết bao nhiêu làng mạc thành phố, thăm thẳm là Đại Dương mênh mông. Mưa to làm lở núi sụp đồi. Bão to càn quét tàn phá sự sống. Còn hình thành lên những con sóng khổng lồ như những dãy núi cao bủa ập vào cuốn đi tất cả. Cũng vì Nhân Loại sắp đi vào cảnh đại họa như thế. Nên Đức Chí Tôn mới sanh xuống chốn nhân gian. Xây nền móng Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ trước 10 nghìn năm, trước khi tiểu kiếp thứ 9 kết thúc. Thiên Ấn ra đời 2701 năm thời kết thúc. Sau khi Thiên Ấn năm nghìn năm, thời Thiên Bút ra đời. Nhân Loại nhờ Thiên Bút ra đời. Tiến hóa lên Chủ Nghĩa Chủ Nghĩa Đa Nguyên Thiên Quyền Nhân Chủ  Đại Đồng Thiên Đạo Vũ Trụ, tiến bước trên con đường giải thoát. Nền văn minh khoa học vật chất của Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ  Đại Đồng, là nền Văn Minh khoa học đỉnh cao nhân loại trần gian, máy móc thu hút năng lượng mặt trời. Nhất là thu hút Thần Lực, Thể Lực vũ trụ, tạo ra năng lượng làm nhiên liệu bay đến các vì sao. Cũng là giai đoạn cuối cùng của nền văn minh khoa học vật chất nhân loại trần gian  đi vào hủy diệt theo luật tuần hoàn vũ trụ. Chuyển sang lập lại tiểu kiếp mới.

Nói xong Thiên Thần thuyết kệ  rằng:

Nhân Loại anh em vốn một nhà

Một Nguồn một Cội Đấng Trời Cha

Nòi giống Rồng Tiên uy linh khắp

Có Tài Vô Đức Quỉ Quỉ Ma

Có Đức Có Tài, là bật Thánh

Tiên - Thần - Phật - Chúa, Đức sinh ra

Thiên Đạo Tổng trì quyền Tạo Hóa

Thế Thiên hành Đạo khắp hà sa

Có phúc có duyên quy Chánh giáo

Lo gì chẳng được Đạo Cao xa

Tam giáo quy nguyên, nền Cội gốc

Ngũ chi hiệp nhất, Cội một Tòa

Đại Đồng Bình Đẳng, nền vạn tuế

Tự do hạnh phúc, nạn tai qua

Cha Trời, Địa Mẫu, luôn sùng kính

Văn Hóa Cội Nguồn Đạo ông cha

Đường lên thiên giới đường giải thoát

Con đường Chánh giác Cội Long Hoa.

 

Ngâm thi kệ xong Tiên Thiên biến mất.

*********

 

Hết phần 3 chương 16 mời xem tiếp phần 4 chương 16 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Từ xưa tới nay vẩn thường nghe nói Mưu Sự Tại Nhơn, Thành Sự Tại Thiên. Việc người thời người tính nhưng thành đại sự hay không phải do cơ trời.  Những ai hành động thuận theo Thiên Ý không cầu gì cả cũng đưa đến thành công. Những ai nghịch lại Thiên Ý có xây lên thời cũng sụp đổ như thường, tay trắng rồi cũng tay trắng công dã tràng xưa nay vẩn thế. Nghịch Thiên Ý một tuồng hề khói mây rồi cũng trở về khói mây

Thấy chuyện lạ biết cơ trời chuyển hóa

Tự chuyển mình theo cuộc thế đổi thay

Thuận Trời đặng phước xưa nay

Nghịch Trời tai họa bủa vây trùng trùng.

 

 

 

CHƯƠNG 16

 

PHẦN 4

 

ĐẠO ĐỨC

 

Sự xuất hiện nhiều Thiên Thần, đã làm cho Chúng hội Long Vân giác ngộ càng thêm giác ngộ. Thép càng tôi luyện càng cứng, càng bền, vàng càng tôi luyện càng sáng càng trong. Đức Vua Kinh Dương Vương, là vị vua Hiền, nên rất sùng Đạo, lại thêm tuổi đã già, không bao lâu nữa thời xác thân sẽ trở về với Cát Bụi. Mở mắt còn sống thời giang sang, cung vàng điện ngọc còn đó, nhắm mắt xuôi tay tất cả chỉ là con số không. Linh Hồn đầu thai đến chốn Nhân gian không mang gì theo. Khi ra đi cũng sẽ bỏ lại tất cả. Dù cho đó là cung vàng Điện Ngọc, xem đi xét lại. Chốn Nhân gian chỉ là trường Đời giã tạm. Mượn đó rồi trả lại. Mượn của Trần, thời phải trả lại cho Trần. Chỉ cần mỗi Linh Hồn ra đi mang theo hạt bụi. Thời cõi trần gian hết sạch biến mất từ lâu. Hạt bụi còn mang theo không được. Huống chi là Cung Vàng Điện Ngọc. Lại càng không thể mang theo. Thử hỏi cái gì là của mình đâu. Đối với lúc xa lìa trần thế nào có ích lợi gì. Chi bằng hôm nay ta lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn. Thiên Đạo vũ trụ, vì nghĩ như vậy, nên Kinh Dương Vương mới yêu cầu con trai là Thái Tử Hùng Lan vì Cha mà thuyết giáo. Làm lợi ích cho chúng hội Long Vân. Cũng như con dân trong nước truyền lại cho đến tận đời sau. Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Đạo vũ trụ là Đạo pháp tối cao không còn Đạo nào cao hơn nữa. Lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Đạo vũ trụ. Cũng tức là lập công với Đức Cha Trời Đấng tối cao. Hiện thân của Khai Hóa Tổ Tiên Như Lai. Đấng lập lên tất cả vũ trụ cũng như con người. Vì Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Đạo vũ trụ, là Đạo pháp khoa học tối cao. Lời lẽ cao thâm khó hiểu. Nhất là ở vào thời điểm trình độ dân trí còn quá thấp như ngày nay. Nên phải dùng đến Thần Thông Pháp Thuật hiển hiện để chứng minh. Làm cho Chúng hội tiến hóa Linh Hồn chứng đạo nhanh chóng hàng vạn vạn kiếp. Cũng như đi trước sự tiến hóa Văn Minh Nhân Loại đến năm sáu nghìn năm nhờ vào Thần Thông hiển hiện Cha Trời. Sau năm nghìn năm nữa Nhân Loại con người mới hiểu thế nào là Chủ Nghĩa Đa Nguyên, Thiên Quyền, Nhân Chủ Đại Đồng Thiên Đạo Vũ Trụ.  Ở vào thời kỳ đỉnh cao văn minh nhất.

 

Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ, là Đạo pháp khoa học hiện thực, không đi vào mê tín dị đoan mê hoặc. Lời lẽ chân chính không xa rời thực tế  khoa học biện minh rõ ràng. Nếu Bỏ ác làm lành. Hướng về Cội Nguồn Tôn Thờ Thiên Ý Cha Trời Thiên Luật Vũ Trụ. Thời ai cũng như ai Bình Đẳng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cả. Sở dĩ có cao sang thấp hèn. Thông dốt, họa phúc, khác nhau là do mê ngộ thiện ác. Tu nhân tích Đức kẻ ít người nhiều. Tạo ra cảnh giới xã hội như vậy. Đó cũng là lẽ công bằng của tạo hóa. Có công có quả, gieo nhiều gặt nhiều, gieo ít gặt ít. Cán cân công lý vũ trụ không thiên vị bình đẳng.

 

Tất cả Nhân Loại anh em. Dù người kinh ở Đồng Bằng hay người Thượng ở Đại Ngàn rừng núi. Da trắng hay Da Đen, Da Vàng Da Chàm hay Da Đỏ. Tất cả đều sanh ra cùng một Nguồn một Cội. Một Tổ Tiên. Cha Trời. Địa Mẫu. Nên tất cả Nhân Loại, tất cả Dân Tộc đều là anh em. Bình Đẳng. Nên quyền lợi nơi vũ trụ đều như nhau. Quyền sống con người. Quyền tự do con người. Quyền bình đẳng con người. Quyền mưu cầu hạnh phúc con người ai cũng như ai v.v… Là những quyền thiên liêng mà Đức Cha Trời duy truyền từ Đại Linh Hồn sang tiểu Linh Hồn, những quyền không ai có quyền xâm phạm hoặc tước đi những quyền thiêng liêng ấy. Tổ Tiên đã tạo ra sự sống chúng ta, vì thế chúng ta phải tôn trọng sự sống của nhau. Tức là chúng ta đã làm theo thiên ý của Đức Cha Trời. Chúng ta tôn trọng Quyền Độc Lập, Quyền Tự Do. Quyền mưu cầu hạnh phúc là chúng ta làm đúng theo Thiên ý của Đức Cha Trời. Tôn trọng lẫn nhau là con đường hạnh phúc. Đưa chúng ta xích lại gần nhau. Thời chúng ta mới thấy được ý nghĩa của sự Bình Đẳng. Thế giới Đại Đồng tồn tại trên Chủ Nghĩa Đại Đồng.

 

Đến với Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ, là đến với tình yêu thương rộng lớn. Tha thứ và thông cảm cho nhau. Những kẻ dùng quyền thế đàn áp dân chúng hoặc lạm dụng quyền thế xâm phạm quyền sống con người, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc con người. Phục vụ cho mưu lợi bất chính tham vọng của mình hoặc sát hại giết người bừa bãi. Thời coi như đã phạm vào Đại Tội. Huyền Cơ Thiên Luật sẽ chuyển xây.

 

Nhân Loại con người là do Tổ Tiên tạo lập. Thời chỉ có Tổ Tiên mới có quyền quyết định vận mạng của Nhân Loại con người, giàu sang phú quí, phước họa đều theo luật nhân quả mà thọ lảnh, gieo nhân gì thời nhận quả nấy, gieo Thiện gặt Thiện, gieo Ác gặt Ác. Đã gieo ra thời sớm muộn gì cũng phải nhận lảnh. Những ai lạm sát giết người, nhất là những người vô tội. Thời coi như đã giết một phần máu thịt của Đức Tổ Tiên, Đức Cha Trời. Những kẻ lạm sát ấy, cho dù là ai đi nữa cũng khó mà thoát khỏi lưới Trời, bộ máy Huyền Vi Công Lý của Tạo Hóa. Từ khi Khai Thiên lập địa cho tới nay. Chưa có một ai thoát khỏi lưới Trời.

 

Tổ Tiên đã ban cho Nhân Loại con người Quyền sống, Quyền tự do, Quyền bình đẳng, Quyền mưu cầu hạnh phúc, vì vậy chúng ta phải tôn trọng những quyền Thiêng Liêng ấy. Bảo vệ Quyền Thiêng Liêng ấy. Thời chúng ta đã làm việc có Đức, phải nói là Đại Đức mới đúng, vì chúng ta đã làm theo Thiên ý Đức Cha Trời. Những kẻ tước đoạt Quyền sống con người, Quyền tự do con người, Quyền Bình Đẳng con người, Quyền mưu cầu hạnh phúc con người. Thời coi như đã phạm Thiên ý Đạo luật của Trời, phạm vào cái quyền, bất khả xâm phạm. Những kẻ lạm sát, xâm phạm quyền sống con người, xâm phạm quyền bình đẳng, quyền tự do con người, quyền mưu cầu hạnh phúc con người. Thời Thiên Luật sẽ tước quyền Thiêng Liêng của họ, phải chịu những sự tù đày. Ngược đãi Nhân Loại. Đối xử tàn tệ. Không những ở trần gian mà ở các tần Địa Phủ.

 

Bảo vệ quyền sống con người. Quyền tự do. Quyền Bình Đẳng. Quyền mưu cầu hạnh phúc con người. Cũng chính là bảo vệ Quyền sống, quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc của chính mình. Một khi chúng ta xâm phạm những quyền Thiêng Liêng của kẻ khác. Cũng chính là ta đang tước bỏ quyền Thiêng Liêng của chính mình. Đi trên con đường Đạo Đức, là chúng ta biết tôn trọng Nhân Quyền, những quyền Thiêng Liêng của con người. Đánh mất Đạo Đức là chúng ta luôn phạm vào Nhân Quyền. Hủy hoại nhân cách bản thân sa chân vào con đường tội lỗi, ác căn ác tánh làm mờ hết lương tri Nhân Tính lương tâm con người.

 

Tôn trọng Nhân Quyền. Đối nhân xử thế, khiêm hòa tôn trọng lẫn nhau, sống theo Văn Hóa Cội Nguồn, Văn Hóa Chính Nghĩa, Văn Hóa của Hiến Pháp Đại Đồng, Luật Pháp Đại Đồng, Đạo Pháp Công lý công bằng xã hội. Là chúng ta đang tiến tới xã hội văn minh, xã hội Thiên Đàng trần gian. Bất cứ một Lãnh Thổ. Một quốc gia nào dù nhỏ hay lớn. Những Quyền Thiêng Liêng Đấng tối cao Đức Cha Trời ban cho. Trong nhiều thứ quyền. Có quyền Độc Lập Tự Chủ. Quyền Bình Đẳng Quốc Tế. Quyền mưu cầu hạnh phúc trên nguyên tắc hợp tác. Hai bên cùng có lợi. Không xâm phạm lẫn nhau.

 

Tổ Tiên đã khai lập lên thế giới vật chất. Thế giới chung cho toàn nhân loại nhưng Tổ Tiên chỉ ban cho kẻ có tài, có Đức, có công. Có tài lo cho dân, lo cho xã hội, lo cho Nước, lo cho thế hệ mai sau. Có Đức : Là sống theo Hiến Pháp Chính Nghĩa. Luật Pháp Chính Nghĩa, Đạo Pháp Chính Nghĩa, Trong đó có Nhân Quyền. Cao hơn nữa là Thiên Quyền. Những Quyền Thiêng Liêng mà Đức Cha Trời ban tặng cho mỗi con người. Quyền bất khả xâm phạm. Có Công: Là công sáng tạo, công tìm tòa, công duy trì, công dìu dắt, công bảo vệ, công bảo hành, công thi hành, công xây dựng, công gốp công, gốp sức và còn nhiều thứ công khác nữa v.v…

 

Những kẻ mưu lợi bất chính. Nhất là trộm, cướp, tham ô. Móc ngoặc thông đồng cùng nhau, làm hại xã hội, làm hại Nhà Nước, làm tổn hại đến đời sống của muôn Dân. Coi thường pháp Luật, xem thường Chính nghĩa. Những kẻ ấy dù có lọt lưới pháp luật của thế gian. Nhưng không thể nào thoát khỏi lưới Trời, khó mà thoát khỏi quả dữ, sớm thời tại chốn nhân gian, muộng thời tại nơi Địa Ngục Âm Phủ. Thiên Đạo vũ trụ chính là Thiên Luật của Trời Đất. Thuận Thiên Luật. Thời mùa xuân hạnh phúc nảy sanh ra. Nghịch Thiên Luật thời họa tai trùng trùng kéo đến. Trong Trời Đất Thiên Luật xưa nay vẩn thế. Dù ở Thiên Đàng, Trần Gian, Âm Phủ, cùng sống chung Thiên Luật Đạo Trời. Đức và Tài là đôi cánh để cho con người bay cao bay xa, vượt lên cảnh giới phàm phu bay lên Thiên Đàng, bay về vũ trụ. Đến với Đấng ông Cha. Đấng lập lên vũ trụ cùng con người.

 

PHẦN THƯA HỎI :

 

Hỏi: Sao gọi là những Quyền Thiêng Liêng bất khả xâm phạm?

 

Đáp: Có 2 ví dụ sau đây. Nước và Bọt Nước. Đại Linh Hồn và Tiểu Linh Hồn. Nước có tánh ướt. Thời Bọt Nước cũng có tánh ướt. Có thể nói Nước là Cha là Mẹ. Bọt Nước là con. Cha Mẹ có tánh ướt. Thời con cũng có tánh ướt. Không khác gì tánh của Cha Mẹ. Đại Linh Hồn là Linh Hồn Đức Cha Trời. Chân Tánh. Tiểu Linh Hồn là Linh Hồn Nhân Loại con người. Thức Tánh. Đại Linh Hồn là Bản thể linh giác tối vao vũ trụ. Thể Tánh Độc Lập Tự Chủ. Thể Tánh Bình Đẳng Tự Do. Thể Tánh Công Bằng Phân Minh. Đại Linh Hồn vũ trụ có những Đức Tánh như vậy. Thời Tiểu Linh Hồn vũ trụ cũng có Đức Tánh như vậy. Tánh Cha sao, Tánh con vậy. Có thể nói Thiên tánh Cha Trời. Nhân tánh con Người giống nhau không sai khác. Tính Cha sao Tính Con vậy. Đức Cha Trời ban cho Thiên quyền. Tức là Nhân tánh con người. Làm trái lại lương tâm của mình thời coi như đã phạm vào Thiên ý Cha Trời. Khó tránh thoát báo ứng. Thiên Quyền cũng chính là Nhân Quyền. Quyền Thiêng Liêng mà ai ai cũng có. Quyền bất khả xâm phạm. Ở Chư Thiên gọi là Thiên Quyền. Ở Nhân Loại phàm trần gọi là Nhân Quyền. Cái Quyền mà ai ai cũng có. Bảo vệ Nhân Quyền là bảo vệ cái chung không phải bảo vệ cho một cá nhân nào hay một tổ chức đảng phái, giáo phái Tôn giáo nào. Mà bảo vệ Quyền Thiêng Liêng quyền mà ai ai cũng có chung toàn Nhân Loại. Những kẻ ác căn ác tánh sâu dày. Thường là đi ngược lại lương tâm của họ. Mà lương tâm của họ. Chính là Quyền Thiêng Liêng mà Đức Cha Trời truyền xuống cho họ. Những thứ Quyền bất khả xâm phạm, vì vi phạm những quyền Thiêng Liêng ấy. Là nghịch lại Thiên ý Thiên Tính Đức Cha Trời, thời Đại họa giáng xuống.

 

Hỏi: Những kẻ đi ngược lại lương tâm của họ. Luôn luôn vi phạm Nhân Quyền sao chưa thấy họ nhận lảnh hậu quả?

 

Đáp: Những ai đi ngược lại lương tâm của chính họ. Là đã mang họa rồi. Huống chi luôn luôn phạm Nhân Quyền. Liên quan đến Thiên Tính Cha Trời. Nói rằng làm trái ngược lại Lương Tâm mà không mang họa thời đúng là chuyện lạ. Thiên Luật có hàng muôn điều, chưa có điều nào là không ứng nghiệm. Có những nhân ác vay trả sớm với muộn thời gian khác nhau. Ác gieo xuống không lâu vài năm, vài tháng thời gặt. Có những nhân ác. Chết đi Linh Hồn mới nhận lấy hậu quả. Có những nhân ác. Đời Cha gieo đời Con đời Cháu mới gặt. Làm hại một người thời họa đã lớn. Huống chi làm hại nhiều người. Làm hại Nhân Loại xã hội thời Đại họa biết là bao. Cái họa ba đời thi nhau mà gánh. Cái họa nhiều kiếp liên miên phải trả. Lưới Trời lồng lộng mảy Lông cũng không lọt. Những kẻ làm ác, thời tai họa sẽ kéo đến lũ lược chỉ là thời gian sớm hay muộn.

 

Hỏi: Những kẻ ủy quyền cậy thế mặc sức làm càn gây ra bao tội lỗi. Không kể gì hậu quả. Như Quan, Vua chẳng hạn? thời có bị quả báo không?

 

Đáp: Phật - Thánh - Tiên - Thần - Chúa. Có tội cũng bị đọa như thường. Huống chi là Vua, Quan chốn nhân gian. Nhờ kiếp trước ăn hiền ở lành. Cọng với ông Bà Cha Mẹ tu nhân tích Đức. Nên mới được làm Quan, làm Vua. Ủy quyền cậy thế mặc sức làm càn gây ra bao tội lỗi. Dù cho có thế lực quyền lực to lớn đến đâu. Cũng bị Huyền Cơ Thiên Ý Hóa Công xoay chuyển. Đại họa ập xuống. Cuối cùng tiêu tan hết thảy. Thần Hồn sa đọa xuống cõi âm phủ. Nơi vũ trụ chưa có đấng nào thoát khỏi Thiên Luật Vũ trụ gieo nhân ác mà không bị quả báo. Chỉ trường hợp đặc biệt lấy ân trả oán, oán ấy tự hết. Hoặc làm thật nhiều phúc thiện hóa giải tai họa quả báo. Hoặc tôn thờ ba Đấng Tối Cao chuyển họa thành phúc. Nói tốm lại những kẻ hành ác không quay đầu hướng thiện nhất định gieo ác gặt ác, sớm hay muộn mà thôi.

 

Hết phần 4 chương 16 mời xem tiếp phần 5 chương 16 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

 

 

 

CHƯƠNG 16

 

PHẦN 5

 

LỜI TRUYỀN PHÁN ĐỨC CHA TRỜI.

 

Đến với Đấng Ông Cha. Là đến với sự giàu có. Trường tồn bất tử. Tổ Tiên lập lên vũ trụ, lập lên các tần Trời. Rộng lớn Châu Báu vô biên, cũng chỉ để dành cho con cháu. Những ai biết tìm về với Cội Nguồn.

 

Khi Đức Địa Mẫu Âu Cơ sắp sanh ra 100 người con. 50 Nam 50 Nữ gồm đủ năm màu da. Ứng dụng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Da Trắng, Da Đen, Da Vàng, Da Đỏ, Da Chàm. Tức là Ông Bà Tiên Tổ đầu tiên của Nhân Loại con người (Ông Bà, Tiên Tổ). 100 người đầu tiên trên trái đất nầy, giữa tiểu kiếp thứ 5 cách đây 75 triệu 600 nghìn năm.

 

Khi Địa Mẫu Âu Cơ sắp sanh con, thời Đức Long Hoa Cha Trời Lạc Long Quân có lời truyền phán rằng:

   Hỡi các con của ta. Các con ra đời các con sẽ thay ta làm chủ vũ trụ. Thiên Địa Càn Khôn. Nhật - Nguyệt - Thiên Hà - Ngân Hà - Tinh Tú. Làm chủ các tần Trời, làm chủ nhân gian và các tần Địa Phủ. Khi các con đã trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhất là Phật, Thánh, Tiên, Ba ngôi Chí Tôn vô thượng. Duy trì Pháp Tạng, Thiên Tạng, Luật Tạng. Với quyền hạn tối cao. Các con thay ta gìn giữ, cai quản, sáng tạo cho giang sang vũ trụ mỗi ngày mỗi thêm đẹp. Các con thay ta che chở cho 8 muôn 4 nghìn loài. Theo Luật tự nhiên để các loài tu luyện tiến hóa. Đầu Thai làm người trở về Cội Nguồn vũ trụ.

 

Lời truyền phán xong của Đức Cha Trời sau đó là 1 tiếng sấm chấn động vũ trụ Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Tiếp theo sau là một trăm tiếng sấm thi nhau vang động Đất Trời, Năm Châu bốn biển. Các Thần Thú, Thần Cầm, Thần Bò Sát ở vào thời kỳ ấy tuổi thọ rất cao hơn mười nghìn tuổi, to lớn dị thường. Đại đa số đều có phép Thần Thông. Các Thần Thú luôn luôn tàn sát nhau tranh giành lãnh địa. Chết chóc vô kể. Bổng nghe tiếng sấm nỗi lên, liền thu mình co ro khiếp sợ. Linh cảm rằng không bao lâu nữa các Lãnh Chúa Trái Đất sẽ làm chủ đất đai, núi sông hồ biển cả. Tàn sát chúng cai trị chúng. Tùng phục thời sống Chống lại thời chết. Những điều Linh cảm của các Loài Thần Thú không sai. Một trăm người con của Đức Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ ra đời lần lượt thống trị chúng. Thể xác con người, là thể xác tinh hoa vũ trụ thu nhỏ Tiểu Thiên Vũ Trụ. Tương thông vũ trụ Trời Đất. Nên con người tinh khôn hơn muôn loài Cầm Thú, Bò Sát. Sức mạnh trí khôn là sức mạnh vô địch.

*********

 

Hết phần 5 chương 16 mời xem tiếp phần 1 chương 17 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Nói đến sự linh ứng nơi kinh Long Hoa Mật Tạng thời không bao giờ kể cho hết. Chỉ cần ca ngợi một lời cũng đã thấy linh ứng rồi. Huống chi đọc tụng giảng giải cho người khác nghe thời phải nói cầu chi đặng nấy. Nếu sự cầu đó không trái lại Thiên Ý Cha Trời. Cầu tốm thâu quyền lực trở thành Độc Tài Độc Trị thời không bao giờ hiển linh. Bằng ngược lại mang họa nữa là khác.

Hãy cầu cho nhân loại bình yên

Cầu cho Quốc thới dân an sang giàu

Cầu cho siêu thoát về Trời

Cầu cho con cháu rạng ngời hiển vinh

Cầu cho nạn khỏi tai qua

Cầu cho số phận thoát ra đói nghèo

Cầu cho bệnh tật tiêu trừ

Cầu cho gia đạo không còn họa tai

Cầu cho trí huệ thông khai

Cầu cho nhân loại bình yên, yên bình

Nguyện cầu lên Đức Cha Trời

Hiển linh, linh hiển ứng thời ban cho.

 

HẾT QUYỂN 3.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét