Web có hơn 1,100 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục DANH SÁCH BÀI VIẾT.

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

LONG HOA THIÊN TẠNG QUYỂN 1

QUỐC BẢO CHÂN KINH

 

LONG

 

HOA

 

THIÊN

 

TẠNG

 

KINH

 

THIÊN ẤN - THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI

 

ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI

 

2014

 

Dr. CAO ĐỨC TOÀN

 


QUYỂN 1

 

 

 

Chương 1

 

Phần 1

 

HƯ KHÔNG VŨ TRỤ

 

Cách đây khoảng Hai nghìn, năm trăm, lẻ ba triệu năm ở vào khoảng thời gian ấy, Vũ trụ TA BÀ, chỉ là một khoảng chân không.

 

1   Trong khoảng chân không rộng lớn cùng khắp ấy có một BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO, rộng lớn như hư không chỗ nào cũng có, Đó là BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO, KHAI HÓA, TẠO HÓA, TỔ TIÊN.

 

2   Bản thể linh giác tối cao khai hóa, tạo hóa TỔ TIÊN, bản thể ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG.

 

3   Bản thể khai hóa, tạo hóa TỔ TIÊN, thể tướng Như hư không, VÔ TƯỚNG. VÔ TƯỚNG chính là thật tướng của TỔ TIÊN, không những thể tướng của tổ tiên là thể tướng vô tướng, Mà thể TÁNH của tổ tiên là VÔ TÁNH, vô tánh củng là tánh, thật TÁNH CỦA TỔ TIÊN.

 

4   Bản thể linh giác tối cao tổ tiên, BẢN THỂ VÔ VI TRONG SẠCH, không cấu nhiễm, ví như hoa sen Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chính vì sự không cấu nhiễm trong sạch nầy, là tối đại linh thiên của LINH GIÁC BẢN THỂ, Linh giác tối linh LIÊN HOA HẢI TẠNG VŨ TRỤ.

 

5    Bản thể linh giác TỐI CAO TỔ TIÊN, không những vô vi trong sạch không cấu nhiễm, mà cả CHÂN TÂM, CHÂN TÁNH cũng trong sạch vô vi. Củng chính vì sự trong sạch vô vi không cấu nhiễm, cũng như sự trong sạch chân tâm chân tánh trở thành bản thể minh tâm kiến tánh vũ trụ. Bản thể linh giác tối cao vũ trụ, TÂM KHÔNG, trong sạch vô vi, TÁNH KHÔNG trong sạch vô vi, TƯỚNG KHÔNG trong sạch vô vi, Ý KHÔNG, trong sạch vô vi, THỨC KHÔNG trong sạch vô vi. Nên tự bản thể linh giác tối cao vũ trụ THẤY - NGHE - HAY- BIẾT, khắp cùng vũ trụ. Sự thấy , nghe, hay, biết, ở đây là sự thấy nghe hay biết toàn bản thể hư không vũ trụ,  cái thấy khắp cùng, cái nghe khắp cùng, cái hay khắp cùng, cái biết Khắp cùng.

 

6   Bản thể linh giác tối cao vũ trụ linh giác TỔ TIÊN, không những không cấu nhiễm trong sạch vô vi, mà còn trong sạch, không MÀU, không SẮC, không MÙI, không VỊ, và cũng chính sự trong sạch không cấu nhiễm, không màu, không sắc, không mùi, không vị nầy, không những tự bản thể linh giác thấy, Nghe, hay, biết, toàn năng toàn giác toàn bản thể, mà còn PHẢN KHÁNG, CẢM ỨNG, PHẢN TỈNH ĐO LƯỜNG, trở thành CÁN CÂN CÔNG LÝ  BẢN THỂ, vũ trụ .Cán cân công lý công bằng bình đẳng vũ trụ.

 

7  Bản thể linh giác tối cao, linh giác KHAI HÓA TỔ TIÊN, bản thể linh giác ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, và cũng chính bản thể đại đồng, độc lập, tự do, bình đẳng nầy, trở thành bản thể CHÂN LÝ tối cao của sự sống, trở thành thiên luật tối cao vũ trụ, trở thành Thiên Ý của Đức Cha Trời Sự sống tối cao vũ trụ chính là bản thể linh giác CỘI NGUỒN bản thể tối cao của tất cả sự sống. Bản thể KHAI HÓA TẠO LẬP LÊN TẤT CẢ. Bản thể tối cao lập lên tất cả, là bản thể hợp nhất bản thể ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG.

 

8    Bản thể đại đồng, độc lập, tự do, bình đẳng, là bản thể cội nguồn tối cao HIỀN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG tối cao vũ trụ, khi chưa khai hóa tạo lập vũ trụ.

 

9    Bản thể linh giác tối cao HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG tối cao vũ trụ, khai hóa tạo lập vũ trụ, khai tạo lập lên tam thiên, đại thiên thế giới, các tần TRỜI, các tần ĐỊA PHỦ, TRẦN GIAN, Bốn cõi, Thiên hà, ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, muôn sanh linh sự sống, côn trùng, cỏ, cây, cầm, thú, cho đến con người, vân vân. Thời bản thể HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, CỘI NGUỒN TỐI CAO VŨ TRỤ, Chuyển thành, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, THIÊN Ý CHA TRỜI, cán cân CÔNG LÝ VŨ TRỤ.

 

10   Bản thể linh giác TỔ TIÊN tối cao vũ trụ là bản Thể linh giác tối cao của sự TỰ NHIÊN, không ai sanh ra, cũng không mất đi, trường tồn bất diệt, trước sau như một, không có sự khởi đầu, không có Sự kết thúc, không quá khứ chẳng vị lai, một bản thể như hư không bao trùm vũ trụ, bao trùm hoàn vũ, không đi không đến, tất cả sự sống đều nằm trong sự sống Đại Đạo tối cao nầy.

 

11  Bản thể linh giác tối cao vũ trụ linh giác TỔ TIÊN, không những như như thường còn, mà còn mãi mãi tột thế vô tận của vị lai, vì vậy danh từ NHƯ LAI TỔ TIÊN vẩn là danh từ khế hợp nhất.

 

12   Bản thể linh giác khai hóa tổ tiên, bản thể BẤT SANH, BẤT DIỆT, BẤT CẤU, BẤT NHIỄM, BẤT TĂNG, BẤT GIẢM, KHÔNG SẮC, KHÔNG MÀU, KHÔNG MÙI, KHÔNG VỊ, Ý KHÔNG, THỨC KHÔNG, TÂM KHÔNG, TÁNH KHÔNG, TỰ NHIÊN TRONG SẠCH VÔ VI chính là bản thể Hiến tạng, Pháp tạng, Luật tạng bản thể linh giác tối cao vũ trụ, linh giác ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG.

 

13    Vì thế nhân loại con người CON CHÁU của Khai Hóa TỔ TIÊN, hướng về CỘI NGUỒN, cũng chính là hướng về CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, đi vào hợp nhất theo luật công bằng, theo luật bình đẳng, theo luật độc lập, theo luật tự do, theo luật tự nhiên tự thể của bản thể ĐẠI ĐỒNG HỢP NHẤT thể.

 

14  Hướng về CỘI NGUỒN khác với hội nhập CỘI NGUỒN. Hướng về cội nguồn là hướng về công bằng, bình đẳng, hướng về độc lập tự do. Còn hội nhập Cội Nguồn là sự hội nhập, Bọt nước hội nhập vào bản thể Nước, Bọt nước trở về là Nước, Linh thức trở thành Linh Giác, Thức tâm, Thức tánh, trở thành Chân tâm Chân tánh. Chân tâm chân tánh chính là TÂM KHÔNG, TÁNH KHÔNG, TRÍ KHÔNG, Ý KHÔNG, THỨC KHÔNG. LÀM CHỦ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, Cũng có nghĩa là LÀM CHỦ SỰ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, TỐI CAO VŨ TRỤ.

 

15  Bản thể linh giác tối cao TỔ TIÊN, ví  như NƯỚC,  còn linh THỨC, linh hồn muôn sinh linh sự sống, ví như  BỌT NƯỚC. Cũng chính vì NƯỚC SANH RA BỌT NƯỚC, LINH GIÁC SANH RA LINH THỨC, CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, SANH RA THỨC TÂM THỨC TÁNH, nên nước - bọt nước, linh giác - linh thức, chân tâm chân tánh - thức tâm thức tánh, không khác nhau, đồng tánh thể, bản thể, NƯƠC CÓ những gì, thời BỌT NƯỚC cũng y như vậy, linh giác có những gì, thời linh thức cũng y như thế. Chân tâm chân tánh có những gì, thời thức tâm thức tánh cũng có y nhau, bản thể của NƯỚC, công bằng, bình đẳng, độc lập, tự do, thời bọt NƯỚC cũng có những đức tánh ấy, ẨN TÀNG TRONG BỌT NƯỚC.

 

16  Đây chính là sự tương thông đồng nhất giữ bản thể NƯỚC và BỌT NƯỚC, tương thông giữa linh Giác TỔ TIÊN ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ, với LINH THỨC TIỂU LINH HỒN CON CHÁU. 

 

17   Bản thể linh giác, NƯỚC tối cao vũ trụ, bản thể đại đồng, công bằng, bình đẳng, độc lập tự do, Thời linh thể LINH THỨC BỌT NƯỚC, cũng có thể tánh của nước, thành chủng tánh của bọt nước, chủng tánh đại đồng, công bằng, bình đẳng, độc lập tự do.

 

18  Nhân loại hướng về ĐẠI ĐỒNG, hướng về CÔNG BẰNG, hướng về BÌNH ĐẲNG, hướng về ĐỘC LẬP, hướng về TỰ DO, chính là hướng về CỘI NGUỒN. Lần lần hội nhập Cội Nguồn theo Hiến Tạng, Pháp Tạng, Luật Tạng tối cao vũ trụ, ẨN TÀNG trong mỗi linh hồn con người. 

 

19  Đấu tranh giành lại sự CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, TỰ CHỦ, TỰ DO, THEO HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, chính là sự đấu tranh chính nghĩa, khế hiệp lòng người, lòng trời, khế hiệp Bản thể linh giác tối cao vũ trụ, TỔ TIÊN, TRỜI, NGƯỜI, HỢP NHẤT.

 

20   Nhân loại con người con cháu KHAI HÓA TỔ TIÊN, hướng về CỘI NGUỒN chính là hướng về CÔNG BẰNG, hướng về BÌNH ĐẲNG hướng về ĐỘC LẬP, hướng về TỰ DO, và tiến tới hội nhập công bằng, hội nhập bình đẳng, hội nhập độc lập,hội nhập tự do, và tiến tới làm chủ. Tối cao của sự CÔNG BẰNG, tối cao của sự BÌNH ĐẲNG, cũng như tối cao của sự TỰ CHỦ, ĐỘC LẬP, TỰ DO, Trở thành Nhân Quyền con người. Cao hơn nữa là Thiên quyền con người. Hiện nay nhân oại con người mới tiến hóa đến Nhân Quyền Dân Chủ, và sẽ tiến tới Thiên Quyền Nhân Chủ. Tiến tới Thiên Quyền Nhân Chủ có nghĩa là đã tiến tới Chủ Nghĩa Đại Đồng.

 

21  Bản thể tối cao vũ trụ, bản thể  linh giác TỔ TIÊN bản thể công bằng, độc lập, tự do, bình đẳng, nhưng khi Bản thể đã chuyển thể từ Linh Giác sang Linh Thức. Ví như TỪ NƯỚC chuyển sang  BỌT NƯỚC, thời bản thể công bằng, bình đẳng, độc lập tự do từ NƯỚC, chuyển thành cái quyền của BỌT NƯỚC, những quyền thiêng liêng quyền bất khả xâm Phạm, nói chung là Nhân quyền. Thiên Quyền con người.

 

22  Quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự do, quyền tự chủ, quyền ngôn luận, quyền mưu cầu hạnh phúc, nói chung những gì bản thể linh giác tối cao Đại Linh Hồn vũ trụ có, thời linh thức Tiểu Linh Hồn vũ trụ cũng có, trở thành những quyền cơ bản của mỗi linh hồn. NHÂN QUYỀN và THIÊN QUYỀN của mỗi con người, những quyền thiêng liêng quyển bất khả xâm phạm.

 

23  Bản thể linh giác tối cao vũ trụ, là bản thể HIỀN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, THIÊN TẠNG MẬT TẠNG, đây chính là kho tàng tri kiến vô tận vũ trụ, mà mỗi Linh Hồn con người tiến hóa khai thác cho đến cuối cùng, tiến tới làm chủ, năm kho báu ấy.

 

24  Quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự do, quyền tự chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền cơ bản của mỗi con người, của mỗi dân tộc, những quyền thiêng liêng quyền bất khả xâm phạm, nhưng chủ nghĩa ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, đã vi phạm trắng trợn, quyền cơ bản của mỗi con người, quyền cơ bản của mỗi dân tộc, tước đoạt, cướp đoạt, những quyền thiêng liêng ấy, đi ngược lại công bằng, bình đẳng, công lý hóa công tạo hóa vũ trụ,  không những họ đã đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ, mà còn chính họ đã đi ngược lại những quyền cơ bản của chính họ, mà Tạo Hóa đã ban cho họ.

 

25  Đây là một điều không thể chấp nhận được, và chính sự công bằng bình đẳng tự do của mỗicon người, của mỗi xã hội, đã bị tướt đoạt.  Sự tiến bộ nhân loại, cán cân công lý hóa công Tạo Hóa loại bỏ họ. Buộc độc tài độc trị trả lại những quyền cơ bản cuả con người.

 

26   Trả lại những quyền cơ bản, mà Tổ Tiên quyền tạo hóa đã ban cho mỗi con người, mỗi dân tộc, là việc làm hợp lòng Người, hợp lòng Trời, hợp Thiên Luật, việc làm đầy Chính Nghĩa, đầy sáng suốt không còn sự sáng suốt nào hơn, vì không một ai chống lại nổi Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, nhất là sự phản kháng đấu tranh dân cao đòi lại Quyền con người lòng Dân đã hợp lòng Trời, thời không còn một thế lực nào chống đở được nữa.

 

27  Bảo vệ quyền thiêng liêng con người Nhân Quyền, QUYỀN SỐNG, QUYỀN CÔNG BẰNG, QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN TỰ CHỦ, QUYỂN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, QUYỀN NGÔN LUẬN, QUYỀN TỰ QUYẾT, QUYỀN TỰ NGUYỆN, nói chung là 36 quyền chính và 72 quyền phụ là Những quyền bất khả xâm phạm. Nói chung là có tới 8 muôn 4 nghìn quyền, nhưng ở đây chỉ nêu lên một số quyền cơ bản, NHÂN QUYỀN CON NGƯỜI, cao hơn nữa là THIÊN QUYỀN. Bảo vệ quyền con người là việc làm cao cả, không có việc làm cao cả nào hơn.

 

Hết phần 1 chương 1

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 1

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 1

 

Phần 2

 

KHAI LẬP VŨ TRỤ

 

1   Bản thể Linh Giác tối cao, linh giác KHAI HÓA TỔ TIÊN, đại linh hồn vũ trụ, Phải mất 3 trăm 36 triệu năm, khai tạo THẦN LỰC ở Giai đoạn kiếp không, giai đoạn đại định, và kéo dài khai tạo THẦN LỰC VŨ TRỤ, 1 nghìn 8 triệu năm.

 

2   Phải mất 3 trăm 36 triệu năm chuyển hóa THẦN LỰC VŨ TRỤ, khai tạo ra CHÂN KHÍ VŨ TRỤ. Thần lực chuyển thành chân khí. Thể lực chuyển thành thể hơi.

 

3   Phải mất 3 trăm 36 triệu năm nữa KHAI HÓA TỔ TIÊN mới chuyển hóa CHÂN KHÍ khai tạo ra thể LỎNG, NƯỚC.

 

4    Phải mất 3 trăm 36 triệu năm nữa TỔ TIÊN mới chuyển hóa THỂ LỎNG , NƯỚC khai tạo ra LỚP MÀU MỠ PHÙ SA LỚP BỤI VŨ TRỤ, rồi từ lớp bụi màu mỡ nầy kết tụ thành ĐÁ rồi từ ĐÁ chuyển hóa thành ĐẤT, thể lỏng chuyển thành thể đặc.

 

5   Từ thể nầy chuyển hóa khai tạo sang qua thể kia, Phải mất 20 lần chuyển hóa tăng giảm. Một lần chuyển hóa phải mất 16 triệu 800 nghìn năm.

 

6   Chuyển hóa hết một thểTHỂ KHÍ, THỂ HƠI HAY THỂ LỎNG, phải mất 3 trăm 36 triệu năm cho 20 lần chuyển hóa tăng giảm. Cứ 1 đợt chuyển hóa, lực già chuyển hóa ra khí, thành khí, phải mất 16 triệu 800 nghìn năm, khí già chuyển hóa ra nước, thành nước, cũng y như vậy, phải mất 16 triệu 800 nghìn năm, từ thể lỏng thóai hóa già cỗi chuyển sang thể đặc thành lớp bụi vũ trụ cũng phải mất một thời gian như trên, là 16 triệu 800 nghìn năm, cho một đợt chuyển hóa.

 

7   THỂ LỰC, THỂ KHÍ, THỂ LỎNG, chuyển hóa sang thể khác, mỗi thể đều có 20 đợt già thoái hóa chuyển thể như thế, nên làm cho các thể dưới tăng lên hạ xuống, của một thể, cũng như sự tăng lên giảm Xuống của một đợt thoái hóa chuyển hóa, đây chính là nguyên nhân gây ra ĐẠI HỒNG THỦY, SÓNG THÂN, VÀ ĐỘNG ĐẤT, cũng như hỏa địa ,động Đất, núi lửa lần lượt xuất hiện khắp địa cầu năm châu Biển ở giai đoạn đầu kiếp giảm, và HỒNG THỦY, SÓNG THẦN, ĐỘNG DẤT, xuất hiện về sau càng nhiều, càng mạnh, cũng như mưa to gió lớn, càng về cuối tiểu kiếp, của kiếp giảm, Kiếp tăng của một tiểu kiếp là 8 triệu 400 nghìn năm Kiếp giảm của một tiểu kiếp cũng y như thế 8 triệu 400 nghìn năm.

 

8    KHAI HÓA TỔ TIÊN khai hóa tạo lập ra bốn thể, THỂ LỰC, THỂ KHÍ, THỂ LÒNG, THỂ ĐẶC, Kéo dài sự khai tạo ấy 1nghìn 8 triệu năm,  và phải mất 3 trăm 36 triệu năm để khai lập vũ trụ. Khi hỏa Đại xuất hiện thành ngũ đại.

 

9   Thành lập tam thiên đại thiên thế giới, các TẦN TRỜI. Thất sơn châu báu, năm non bảy núi cũng như bốn cõi TRẦN GIAN, và các TẦN ĐỊA PHỦ, THIÊN HÀ, NGÂN HÀ, NHẬT, NGUYỆT, TINH TÚ, sau cùng là bốn quả ĐỊA CẦU, tức là bốn cõi trần gian. (xem Long Hoa Mật Tạng Kinh sẽ nói rõ hơn).

 

10   Khai hóa TỔ TIÊN, phải mất thêm 16 triệu 800 Nghìn năm nữa, để cho bốn quả ĐỊA CẦU TRẨN GIAN, nguội đi ổn định tuần hoàn.

 

11  Phải mất thêm 16 triệu 800 nghìn năm nữa khai hóa màu xanh hình thành RONG RÊU, tiến hóa lên loài THẢO MỘC, vi trùng tiến hóa lên CÔN TRÙNG.

 

12   Phải mất thêm 16 triệu 800 nghìn năm nữa, để cho các loài CÔN TRÙNG, tiến hóa lên các loài BÒ SÁT, các loài CẦM - THÚ. Phải mất thêm 285 triệu 600 nghìn năm nữa, thời các loài BÒ SÁT, các loài CẦM - THÚ, mới tiến hóa đến đỉnh cao không còn tiến hóa được nữa.

 

13   Phải mất thêm 75 triệu năm để cho các loài BÒ SÁT, các loài CÂM - THÚ, sát phạt ăn nuốt lẫn nhau Tiến hóa Linh Thức, Ý Căn, chủng tánh, đến khi không còn tiến hóa được nữa, thời gian trải qua 75 triệu năm, Ý căn Linh thức chủng tánh của các loài bò sát, cầm, thú, không tiến hóa được nữa, mà chỉ tăng thêm sự Hung dữ ác tánh mà thôi.

 

14   Và cứ thế các loài bò sát, các loài cầm thú, sát phạt, ăn nuốt lẫn nhau, đầu thai qua lại, sự sát phạt ăn Nuốt lẫn nhau càng về sau càng khốc liệt, trải qua 600 nghìn năm nữa.

 

15   Đến lúc nầy KHAI HÓA TỔ TIÊN, mới hiện thân ra ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU MẸ TRỜI. Cha Trời cốt RỒNG, Mẹ Trời cót TIÊN, bay đến quả ĐỊA CẦU, Nam Thiện Bộ Châu, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống, con người. Để cho các linh hồn, bò sát, cầm, thú, đầu thai vào loài người, dòng giống TIÊN RỒNG, tu luyện tiến hóa linh hồn tiến đến ý thức nhận thức, kết quả trí tuệ Trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN CHÚA, lên ngôi CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, làm chủ chân tâm chân tánh làm chủ vũ trụ.

 

16   Sự xuất hiện CHA TRỜI, ĐỊA MẪU chốn nhân gian, sanh con đẻ cái, đã đánh dấu móc son lịch sử ra đời của nhân loại trần gian, và cũng từ đây địa cầu NAM THIỆN BỘ CHÂU đã có nhân loại con người sanh sống, Ông Bà Tổ Tổ Tổ, đầu tiên của nhân loại con người.

 

Hết phần 2 chương 1

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 1

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 1

 

Phần 3

 

KIẾP SỐ

 

1   KHAI HÓA TỔ TIÊN, khai tạo lập lên bốn quả ĐỊA CẦU, trần gian, phải trải qua bốn chu kỳ đại hóa tuần hoàn THÀNH - TRỤ - HOẠI - KHÔNG.

 

2   Kiếp thành, có 20 tiểu kiếp, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không, cũng vậy, mỗi kiếp đều có 20 tiểu cả. Tổng cộng: một chu kỳ đại hóa tuần hoàn THÀNH, TRỤ, HOẠI, KHÔNG, là 80 tiểu kiếp, 80 lần tăng, 80 lần giảm, 1 lần tăng là 8 triệu 400 nghìn năm, một lần giảm cũng vậy 8 triệu 400 nghìn năm.

 

3   Ở kiếp THÀNH, có 20 tiểu kiếp, 20 lần tăng 20 lần giảm kéo dài 3 trăm 36 triệu năm, ở kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không cũng vậy.

 

4   Bốn kiếp cọng lại thành 1 nghìn 3 trăm 44 triệu năm (một đại kiếp).

 

5   Nhưng tuổi thọ của quả ĐỊA CẦU, chỉ tính từ kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, là 1 nghìn 8 triệu năm. Tuổi thọ bốn quả địa cầu ngan nhau.

 

6   Sự sanh sôi nảy nở sự sống, rong rêu, côn trùng, thảo mộc, bò sát, cầm thú, kéo dài hàng tiểu tiểu kiếp. Con người ra đời ở vào kiếp trụ, giữa tiểu kiếp thứ 5 của kiếp trụ.

 

Hết phần 3 chương 1

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 1

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 1

 

Phần 4

 

DÃY NÚI LONG HOA, ĐỊA LONG VŨ TRỤ

 

1    Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm giữa tiểu kiếp thứ 5 (kiếp trụ), thời ấy là thời kỳ đỉnh cao của chánh khí tiên thiên, nên các tần trời, trần gian, các tần địa phủ đều tương thông, thuận lợi cho con người ra đời, vì ở vào giai đoạn nầy là giai đoạn đỉnh cao của chánh khí tiên thiên, nên tuổi thọ CÔN TRÙNG, THẢO MỘC, SANH LINH VẠN VẬT, tuổi thọ rất cao sống lâu vô kể.

 

2    Ở vào thời kỳ ấy ở PHƯƠNG ĐÔNG, quả địa cầu  có một dãy núi, cao, to, dài, rộng, lớn, vô cùng lượng hình chữ S hàng nghìn nghìn dặm.

 

3   Lưng chừng dãy núi quanh năm tuyết phủ, che lấp hết thảy những ngọn núi kỳ vĩ, những đỉnh núi cao chót vót, thi nhau chạy dài NAM - BẮC. Trên không trung nhìn xuống thời đó là một con RỒNG, ĐỊA LONG KHỔNG LỒ, đang lượn mình bay về vũ trụ.

 

4   Cảnh quan nhộn nhịp, chim muôn, vạn thú, lúc nhúc khắp nơi, đông vô số, nhiều vô biên, không Thể tính đếm, không thể luận bàn cho hết được. Phần nhiều muôn loài CẦM, THÚ đều có pháp thuật thần thông, sự đi đi lại lại kiếm ăn của các loài thần cầm, thần thú, thường gây lên những cơn gió lốc, làm cây cối ngã đổ ầm ầm. Lại thêm loài RỒNG đánh nhau với loài QUỈ thường gây ra dông bão dữ dội. Nhất là loài rồng đánh nhau, với MỘC QUỈ, HỒ QUỈ, NGƯ QUỈ, tạo ra cảnh mù trời mịt đất chết chóc ghê hồn.

 

5   Dãy núi long hoa địa long trái đất, hình chữ S, Không những cao chót vót, mà còn dài xa thăm thẳm rộng lớn vô cùng, bao gồm ba nước, LÀO, CAMPHUCHIA, VIỆT NAM, VÂN NAM TRUNG QUỐC, hình thể như một con RỒNG vươn mình bay về vũ trụ.

 

6   Chân núi ở phía ĐÔNG của dãy núi, rộng xa dài thăm thẳm, giáp liền với các ĐẢO, HẢI NAM, HOÀNG SA, TRƯỜNG SA, ngày nay.

 

7   Chân núi ở phía TÂY của dãy núi, dài rộng xa thăm thẳm giáp liền MEGUITAVOI, NAMTU, MIKINA, bao gồm THÁI LAN, MIẾN ĐIỆN.

 

8   Chân núi ở phía NAM của dãy núi dài, rộng xa thăm thẳm, Giáp liền MALAIXIA.

 

9   Chân núi ở phía BẮC của dãy núi dài, rộng, xa, thăm thẳm, giáp liền tới sông TRƯỜNG GIANG, bao hàm hầu hết giang nam lãnh nam Trung quốc.

 

10  Một dãy núi, dài, rộng, cao, to, vô cùng kinh khiếp, cọng thêm chân núi bốn phía xung quanh bao trùm nhiều lãnh địa rộng lớn như đã kể trên. Chưa hết, còn có bảy dãy núi khác nữa, bao bọc xa Gần, nói chung là bảy nước láng giềng xa gần, ĐÔNG, NAM, Á, hiện nay.

 

11  Dãy núi long hoa không những, dài, rộng, cao to lớn như đã nói trên, hình thể như một con rồng vươn mình bay lên hư không vũ trụ, mà còn phát ra ánh sáng nhất là khúc giữa của Địa Long.

 

12  Vì khúc giữa của dãy núi, nằm sâu dưới lòng núi, có một khoảng trống chạy dài uốn lượng theo dãy núi hơn nghìn dặm, chứa đầy linh khí, tinh khí Linh cốt Địa Long hết sức hiếm quí, dãy núi vì thế mà phát sáng.

 

13  Trên khắp những đỉnh núi chạy dài nam bắc tuyết phủ quanh năm tạo ra nguồn nước bất tận, tuôn chảy xuống chân núi, làm cho sự sống càng sanh sôi nẩy nở, côn trùng, thảo, mộc, bò sát, cầm, thú, càng lúc càng nhiều càng đông.

 

14   Với con mắt THẦN, THÁNH, thời nhìn thấy rõ Chân núi, lưng chừng núi, đỉnh núi, lồ lộ hiện ra vô số hang động, những màng che trắng xóa thác nước, vừa kín vừa hở, làm cho cửa động tăng thêm sự  huyền bí.

 

15   Quang cảnh dãy núi không những sắc màu sặc sỡ, mà còn nhộn nhịp, náo nhiệt, bởi cỏ cây hoa Lá, chim muôn vạn thú vô số kể, vô tận vô biên. Nhìn màu xanh cây cao bóng cả tàn tán tròn xoe Chen chúc lẩn nhau bạt ngàn vô tận, mây nhìn cảnh, cảnh nhìn mây, hoa đua sắc, sắc đua chen gió luôn choáng ngộp lượn quanh chẳng dừng, đèo mây lớp lớp trùng trùng, núi non xuân hội vạn nghìn sắc hoa.

 

16  Dãy núi Long Hoa không những đẹp hơn tranh vẽ bốn bên chân núi rừng xanh thăm thẳm bạt ngàn trải dài vô tận, Mà cảnh quang vạn hội sặc sỡ muôn sắc vạn màu chẳng khác gì nghìn vạn nét xuân, sông suối quanh co trong vét uốn lượn, gương hồ mây trời thu gọn, xuân, hạ, thu, đông, chuyển vận xây.

 

17   Thời tiết ở bốn phía chân núi, chuyển vận theo bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, Khi chân núi phía BẮC khí hậu lạnh mưa to gió lớn lụt lội, thời ngược lại chân núi ở phía NAM lại là mùa nắng ấm.

 

18   Chân núi phía TÂY chuyển mình lạnh lẽo, thời chân núi phía ĐÔNG lại đi vào mùa nắng ấm áp khô ráo, có thể nói lãnh địa dãy núi long hoa là vùng đất thánh, lãnh địa đất trời, tinh hoa thu gọn càn khôn.

 

19  VÔ CỰC - THÁI CỰC - LƯỠNG NGHI - ÂM, DƯƠNG - TỨ TƯỢNG - NGŨ HÀNH - BÁT QUÁI - THIÊN CAN - ĐỊA CHI - HÀO QUẺ, không thiếu, biến hóa vô cùng, linh ứng nhất trái đất. Trung tâm của dãy núi Long Hoa, linh khí, tinh khí, linh cốt Địa Long tỏa sáng hiện lên ẤN - BÚT, kỳ bí lạ lung. Địa Long Vũ Trụ nơi linh thiên nhất của quả địa cầu, nơi con người trần gian ra đời, và đúng như vậy.

 

Hết phần 4 chương 1

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 1

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 1

 

Phần 5

 

CHA TRỜI - ĐỊA MẪU XUẤT HIỆN

(LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ)

 

1   Lúc bấy giờ từ nơi hư không trung tâm vũ trụ, ĐỨC KHAI HÓA TỔ TIÊN, thấy muôn loài, bò sát, cầm thú, sát phạt ăn nuốt lẫn nhau, không còn tiến hóa được nữa, lẩn quẩn đầu thai qua lại ở mãi loài bò sát, thú, cầm, với cái tánh ngu si, mê muội, của chúng ngự mãi linh hồn của chúng, làm tăng tánh dã thú ác độc man dại, ăn nuốt lẫn nhau càng thêm ghê rợn, KHAI HÓA TỔ TIÊN nhìn thấy chúng như thế mà thương.

 

2    Tổ tiên nhìn về vũ trụ nghĩ rằng, giang sang của ta rộng lớn thế nầy, không người cai quản, với tánh ngu si của muôn loài vạn vật BÒ SÁT, CẦM, THÚ,Thời chúng khó mong làm chủ được vũ trụ, Nói chi đến chuyện linh hồn chúng nó giác ngộ trở về với Cội với Nguồn.

 

3    Chúng mãi mãi ở lớp bò sát, thú cầm, rồi đọa lạc trở lại CÔN TRÙNG, THẢO MỘC, Thật ra mà nói linh hồn của chúng, cũng chính là linh hồn của ta, linh hồn của ta ví như NƯỚC, còn linh hồn của chúng ví như BỌT NƯỚC, linh hồn của ta là ĐẠI LINH HỒN, linh hồn của chúng là TIỂU LINH HỒN, TA SỐNG THEO CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, còn chúng sống theo THỨC TÂM THỨC TÁNH, Ta linh giác, Chúng là linh thức, linh hồn của Chúng, linh hồn của Ta,  tuy hai mà một, tuy một mà hai, nước và bọt nước, một chân, một giã, nhưng trong giã có chân, trong thức tánh có chân tánh, chân tánh là Cội Nguồn của thức tánh, Linh Giác là Cội Nguồn của Linh Thức, nước là Cội Nguồn của bọt nước.

 

4    NƯỚC chỉ có một, nhưng bọt nước thời hằng hà sa số, vô lượng vô biên, ĐẠI LINH HỒN thời chỉ có một, nhưng Tiểu Linh Hồn thời vô lượng vô biên không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn cho hết được. Cũng như Chân Tâm Chân Tánh thời chỉ có một nhưng Thức Tâm Thức Tánh thời vô lượng vô biên, dù trải qua vô lượng vô biên ức kiếp cũng không thể nào tính đếm hay luận bàn cho hết được.

 

5   Tiểu Linh Hồn khắp các sự sống, Tiểu Linh Hồn là do Đại Linh Hồn ta tạo ra, ví như nước chuyển thể thành bọt nước. Tiểu Linh Hồn do Đại Linh Hồn sanh ra nhưng chúng quá ngu si, chúng không bao giờ tìm thấy Cội Nguồn của chúng, tức là Đại Linh Hồn vũ Trụ. Vì sao lại như thế? Vì khi KHAI HÓATỔ TIÊN thành lập xong vũ trụ, tam thiên, đại thiên thế giới, các tần trời, các tần địa phủ,  nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, bốn quả địa cầu trần gian, thời TỔ TIÊN đã cạn kiệt thần lực đi vào giất ngủ Vô Minh sâu vào đai định, không còn kiểm soát bản thể linh giác được nữa, pháp thân Linh Giác TỔ TIẾN tiếp xúc với vật chất liền phản tỉnh trực giác, chuyển thành Linh Thức, tức là Linh Hồn của muôn sanh linh cùng vạn vật. Từ Đại Linh Hồn vũ trụ sanh khởi ra vô số vô lượng vô biên Tiểu Linh Hồn vũ trụ, mà không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, dù cho đó là Phật, Thánh,Tiên ,Thần, Chúa, khắp cùng vũ trụ tính đếm cả trăm nghìn kiếp cũng không thể nào đếm hết Tiểu Linh Hồn được.

 

6   Tiểu Linh Hồn sanh ra liền bám lấy vật chất, ưa thích vật chất thành tính chất di căn chuyển thành di truyền, bước đầu đi vào sự sống của loài rong rêu, và Tiến hóa mãi tiến lên sự sống của các loài BÒ SÁT, THÚ, CẦM, và không còn tiến hóa được nữa.

 

7    Tiểu Linh Hồn của muôn loài vạn vật sanh ra ở vào giai đoạn VÔ MINH, khi Tổ Tiên đã đi vào giất ngủ, không kiểm soát được pháp thân Linh Giác của mình, nên Linh Thức tiểu linh hồn của muôn loài vạn vật cũng đi vào tối mê, không  thể nào nhận biết được Nguồn Cội của chính mình, mãi mãi trôi lăng trong vòng sanh tử, hết kiếp nầy sang kiếp khác vô tận vô biên, ví như Bọt nước u mê, thời không bao giờ chúng hiểu chúng từ Nước sanh ra. TỔ TIÊN nhìn thấy linh hồn BÒ SÁT, LINH HỒN CẦM, THÚ, cứ mãi trôi lăng trong sanh tử, đầu thai qua lại ăn nuốt lẫn nhau, ác tính khởi sanh như non  như núi, xung đột tàn sát khốc liệt, và cũng hiểu rõ chúng không còn tiến hóa được nữa, và chúng mãi mãi không bao giờ tìm thấy được Cội Nguồn của chúng, đồng nghĩ là mãi mãi trôi lăng trong sanh tử, khốn khổ vô cùng, chúng vĩnh viễn ở mãi Thú, Cầm Bò Sát, ăn nuốt lẩn nhau, và đọa lạc trở về loài cây cỏ.

 

8   Nên KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN, mới hiện thân ra con người, tức là ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU, một nam một nữ, cốt cách TIÊN RỒNG, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, với những mục đích như sau:

 

*.   Là để cho Linh Hồn các loài Bò Sát, Cầm, Thú, đầu thai làm người.

 

*.   Nhờ thể xác con người, thể xác cao cấp thể xác tiểu thiên vũ trụ, nên Tiểu Linh Hồn tiến hóa ý thức, nhận thức nhanh chóng, lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, làm chủ chân tâm chân tánh , làm chủ vũ trụ.

 

*.   Thay thế TỔ TIÊN, cai quản điều hành vũ trụ, lúc Tổ Tiên ngủ đi vào đại định. Cũng như lúc Tổ Tiên thức.

 

*.   Cứu khổ cứu nạn nhân loại còn ở cảnh giới VÔ MINH, đọa lạc luân hồi, khốn khổ, điều hành nhân loại theo Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, hiệp theo bộ máy huyền cơ tuần hoàn theo Luật Tự Nhiên tiến hóa xây chuyển vũ trụ.

 

*.   Thay thế TỔ TIÊN lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, ban hành HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, MẬT TẠNG, THIÊN TẠNG, VŨ TRỤ

 

*. Di trì Hiến Tạng, Pháp Tạng, Luật Tạng, Mật Tạng,Thiên Tạng vũ trụ.

 

*.  Bảo vệ CÔNG LÝ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, Vũ trụ, công bằng, bình đẳng, xã hội, bảo vệ QUYỀN THIÊNG LIÊNG con người, những quyền mà TỔ TIÊN đã chuyển thể sang con cháu nhân loại con người, những quyền bất khả xâm phạm. Nhân Quyền Thiên Quyền.

 

*.  Phát minh khoa học, toàn năng toàn giác, khoa học vũ trụ, khoa học tinh thần, khoa học vật chất, phục vụ cho đời sống cho VĂN HÓA CỘI NGUỒN CHÍNH NGHĨA.

 

*.   Hướng về Cội Nguồn, trở về Cội Nguồn, hội nhập Cội Nguồn. Tiểu Linh Hồn hội nhập Đại Linh Hồn, bọt nước hội nhập nước, thức tâm thức tánh hội nhập chân tâm chân tánh, vào cảnh giới thật tướng thật tánh vũ trụ, như  như ĐẠI ĐỒNG BÌNH ĐẲNG.

 

*.  HIỆN THÂN TOÀN NĂNG TOÀN GIÁC, lập ra vô lượng vô biên phương tiện, tì bệnh cắt thuốc, Độ tận chúng sinh đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

9   Sự hiện thân của ĐỨC KHAI HÓA TỔ TIÊN, thành ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU, không những lưu truyền thể xác con người, thể xác TIỂU THIÊN VŨ TRỤ, để cho Tiểu Linh Hồn tiến hóa ý thức nhận thức đỉnh cao tiến tới làm chủ vận mệnh , làm chủ vũ trụ. Mà còn làm theo di chí thiên ý của ĐỨC CHA TRỜI, Sự hiện thân của tổ tiên lưu truyền loài người có nhiều mục đích như đã nói trên.

 

10   Điều đáng nói ở đây, TỔ TIÊN hiện thân ra đức CHA TRỜI, MẸ TRỜI, bằng cách nào, khi bản thể pháp thân Linh Giác Tổ Tiên là pháp thân linh giác vô vi không có tướng hình. Để hiểu rõ điều đó chúng ta xem những lời kinh sau đây.

 

11  TỔ TIÊN muốn hiện thân ra Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu Mẹ Trời. Tổ Tiên phải dùng đến ý niệm Thần Thông qua thần lực. Tốm thâu, tiên thiên chơn dương tinh hoa vũ trụ, giống như lực nam châm hút lấy, sắt, thép, kẽm, chì, mà không cần dùng đến tay, chân, gì cả, TỔ TIÊN dùng ý niệm Thần Thông qua thần lực, tốm thâu tiên thiên CHƠN DƯƠNG tinh hoa vũ trụ, hiện thân ra Đức Cha Trời 32 Tướng tốt 80 vẻ đẹp cốt Rồng hào quang rực rỡ.

 

12  TỔ TIÊN lại tiếp tục dùng ý niệm tốm thâu tiên thiên CHƠN ÂM, tinh hoa vũ trụ, hiện thân ra Đức Mẹ Trời, Địa Mẫu 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp cốt  Tiên hào quang rực rỡ.

 

13   Sự hiện thân của TỔ TIÊN,làm cho không gian bổng sáng rực, như báo hiệu ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU xuất hiện ra đời, chuẩn bị cho cuộc hành trình sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người.

 

14   Và đúng thế từ nơi hư không vũ trụ hai đấng TIÊN RỒNG CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, cùng bay xuống quả địa cầu, Nam Thiện Bộ Châu địa cầu làm nơi sanh con đẻ cái. CHA TRỜI, MẸ TRỜI từ từ hạ chân xuống dãy núi Long Hoa, Địa Long trái đất, làm cho quả địa cầu rung động mạnh chim muôn vạn thú kinh hoàng hoãng sợ không hiểu chuyện gì đã xãy ra. Trên bầu trời  mây thường biến mất mây ngũ sắc xuất hiện lũ lượt kéo đến, hư không vốn rực rỡ bởi hào quang của Cha Trời Mẹ Trời, giờ lại thêm mây ngũ sắc trùng trùng kéo đến chầu Đức Cha Trời, Mẹ Trời, làm cho quang cảnh không gian vốn đã rực rỡ lại càng thêm rực rỡ, dưới mặt đất những cây cối khô héo lâu ngày bổng đâm chồi nảy lộc đơm hoa kết trái, khắp nơi khắp chốn khắp địa cầu năm châu bốn biển, muôn màu muôn sắc thi nhau đưa nở, xuân trời xuân đất, xuân sự sống trổi lên lời ca bất tử, sông suối những nơi khô cạn nguồn mạch trở nên sung túc rốc rách tuôn ra thấm nhuần mặt đất, bầu trời mát mẻ trong xanh, nhật, nguyệt, tinh tú, thi nhau tỏa sáng, dưới đất trên không PHỤNG HOÀNG nhãy múa, RỒNG THIÊN uốn khúc múa đầu, múa bụng, ngúc ngoắt múa đuôi, 8 muôn 4 nghìn loài đua nhau vào vũ hội, tiếng hát ca vang động chín tần mây.

 

15   Muôn đạo hào quang rực rỡ phát tỏa ra từ Cha Trời, Mẹ Trời, mang theo mùi hương thơm ngát, muôn loài vạn vật, bò sát, cầm, thú, khắp nơi khắp chốn, hít lấy hương trời thời không còn đói khác, linh hồn phấn chấn, thể xác nhẹ bổng như muốn bay lên cõi hư không.

 

16   Dãy núi Long Hoa giờ đây chuyển mình khác hẳn kể từ khi Cha Trời, Mẹ Trời đáp xuống dãy núi Long Hoa. Với thân hình to lớn Cha Trời, Mẹ Trời, đáp xuống dãy núi Long Hoa làm cho quả địa cầu rung rinh chấn động mạnh. Chim muôn vạn thú vô cùng hoãng sợ, Cha Trời, Mẹ Trời, liền thâu nhỏ thân hình lại chỉ còn độ vài ba mươi trượng mà thôi.

 

17   Để sanh ra con cái nhân loại trần gian, Mẹ Trời ĐỊA MẪU ÂU CƠ, liền gồm thâu khí ngũ địa, KIM MỘC - THỦY - HỎA - THỔ, luân chuyển bốn phương ĐÔNG, TÂY, NAM, BẮC, TRUNG ƯƠNG và THỔ KHÍ LINH CỐT. Nằm sâu dưới đãy núi Long Hoa. Tạo thành phôi thai, trăm trứng, cùng chung trong một bọc, trong bụng mẹ ĐỊA MẪU ÂU CƠ, hai chữ ĐỒNG BÀO cũng từ đây ra đời.

 

18   Dãy núi LONG HOA, hình rồng dãy núi của sự hội tụ tinh hoa trời đất, hàng triệu triệu năm, VÔ CỰC, THÁI CỰC, LƯỠNG NGHI, ÂM, DƯƠNG, gồm đủ TỨ TƯỢNG ứng đầy, BÁT QUÁI chuyển xây, NGŨ HÀNH, ĐỊA CHI không thiếu, MỘT TRĂM CHI KHÍ, trấn khắp ngũ phương ĐÔNG, TÂY, NAM. BẮC, TRUNG ƯƠNG, THƯỢNG HẠ

 

19   ĐỊA MẪU ÂU CƠ, tốm thâu tinh hoa trăm chi khí ngũ địa khắp địa cầu, cũng như tinh hoa khí ngũ địa của dãy núi Long Hoa, kết thành phôi thai trăm trứng, trong một bọc lớn, BỌC ÂU CƠ, ứng hiệp năm màu da khác nhau.

KIM  trứng da bọc TRẮNG.

MỘC trứng da bọc CHÀM.

THỦY trứng da bọc ĐEN.

HỎA trứng da bọc ĐỎ.

THỔ trứng da bọc VÀNG.

 

20   Sự hình thành phôi thai, dưỡng nuôi BÀO THAI phải trải qua một thời gian khá lâu theo luật tự nhiên ở vào giai đoạn đỉnh cao của tuổi thọ, giữa tiểu kiếp thứ năm.

 

21   Con người sanh ra trung bình thọ 60 nghìn tuổi, thọ 80 nghìn tuổi, yểu 40 nghìn tuổi, đại thọ 100 nghìn tuổi.

 

22  Nên ĐỨC MẸ ÂU CƠ phải mang thai đến 9 năm 9 tháng, 100 ngày thời mới khai hoa nở nhị sanh con đẻ cái.

 

23   Biết mình không còn bao lâu nữa là đên ngày  khai hoa nở nhị sanh con đẻ cái, nhân loại con người trần gian ra đời, ĐỊA MẪU ÂU CƠ MẸ TRỜI, nói với ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI rằng nầy Ông, giờ thời đến lượt ông. Ông hãy gọi muôn loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, đến để chúng nó đầu thai làm con người, làm con của chúng ta.

 

24   ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, nghe ĐỊA MÃU ÂU CƠ nó thế tức thời từ nơi cửa miệng LONG HOA CHA TRỜI, trùng trùng điệp điệp lớp lớp hào quang tua tủa phóng ra, không những vô cùng đẹp mắt mà phát ra vô lượng vô biên âm thanh vi diệu, truyền xa đến tận chân trời góc bể, hang cùng ngõ hẻm khắp quả địa cầu.

 

25  Chim muôn, vạn thú, bò sát, những con chúa tể đầu đàn, nghe được âm thanh vi diệu ấy, liền cấp tốc Lên đường đến nơi Cha Trời đang gọi.

 

26    Lúc bấy giờ  trên không trung, trung tâm dãy núi Long Hoa, xa gần lớp lớp mây ngũ sắc, biến thành vô số vô biên cây báu khổng lồ, đất đai bằng phẳng, Các loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, ở khắp mặt địa cầu, loài ở động ở hang, loài ở rừng ở núi, loài ở cây ở đất, loài ở sông ở biển, loài ở tuyết ở lửa, những đầu đàn chúa tể, thi nhau bay đến dãy núi Long Hoa rợp trời rợp đất,chúng bay đến chỗ CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, lớp hạ xuống mặt đất báu, lớp trên cây báu, lớp ở trên không, đông vô số, nhiều vô biên không thể tính đếm không thể luận bàn cho hết được. Các chúa tể của các loài BÒ SÁT, CẦM, THÚ, hầu hết đều có pháp thuật thần thông, nhìn thấy hai đấng TIÊN RỒNG, không những thân hình vô cùng cao lớn, hào quang rực rỡ, xinh đẹp hiền lành càng nhìn càng ưa càng mếm, có con bạo dạng đến gần để nhìn cho rõ.

 

27  Nhất là loài RỒNG, loài PHỤNG, loài KHỔNG TƯỚC, loài KỲ LÂN, loài VOI, loài HỔ - SƯ TỬ, loài NGỰA, TRÂU, DÊ, CHÓ , MÈO . . .

 

28   ĐỊA MẪU ÂU CƠ, thấy chúa tể của muôn loài đến đông đủ, tức thời toàn thân của Địa Mẫu Âu Cơ Mẹ Trời lan tỏa vô lượng mùi hương tuôn ra cùng khắp, muôn loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, chỉ cần hít vào một ít không những hết đói khác cả tháng cả năm, thần lực tăng lên gấp trăm gấp nghìn, mà linh hồn cũng minh mẩn sang suốt lạ thường nhậy cảm vô biên.

 

29   ĐỨC LONH HOA CHA TRỜI, thấy chúng nó đã hít, HUỆ HƯƠNG, TRÍ HƯƠNG, GIÁC HƯƠNG, GIỚI HƯƠNG, ĐỊNH HƯƠNG, THIỆN HƯƠNG, DŨNG HƯƠNG, TÍN HƯƠNG, NGHĨA HƯƠNG, HIẾU HƯƠNG, TRUNG HƯƠNG, LỄ HƯƠNG, TẤN HƯƠNG, NHẨN HƯƠNG, NHỊN HƯƠNG, NHỤC HƯƠNG, HĨ HƯƠNG, XÃ HƯƠNG, BI HƯƠNG, ĐỨC HƯƠNG, LẠC HƯƠNG, KHIÊM HƯƠNG, HÒA HƯƠNG, AN HƯƠNG. Từ pháp thân Địa Mẫu phát ra, 8 muôn 4 nghìn hương tánh tạng đức, diệu dụng nói sao cho hết nói sao cho cùng, tức thời từ trong miệng ĐỨC CHA TRỜI phát ra trăm nghìn muôn ức hào quang phát ra vô lượng âm thanh khác nhau, cùng một lúc thuyết giáo nói chuyện với muôn nghìn chủng loại CẦM THÚ, BÒ SÁT, khai ngộ ý thức nhận thức của chúng, làm cho ý thức nhận thức của chúng tiến hóa nhanh chóng rút ngắn thời gian tiến hóa tu luyện, hơn muôn vạn ức kiếp như số vi trần. Chỉ có CHA TRỜI, MẸ TRỜI mới làm nổi việc đó, còn tất cả PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, không ai có thể làm được.

 

Khám phá bị mật về Cội Nguồn chủ nghĩa Đại Đồng bí ẩn của Tạo Hóa. Chỉ cần xem qua một phần, thời cũng đã tiêu tan tai họa. Trí huệ khai mở chuyển đổi số mạng các bạn và may mắn sẽ đến với các bạn, những chuyện lạ xảy ra trong cuộc đời bạn, nếu bạn đầy đủ đức tin.

 

Hết phần 5 chương 1

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 2

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 2

 

Phần 1

 

LỜI TRUYỀN DẠY CỦA ĐỨC CHA TRỜI

 

1    Hỡi các loài chúa tể các loài CẦM, THÚ, các loài BÒ SÁT, Ta đây là ĐẤNG CHÚA VŨ TRỤ, Đấng Chúa Trời đấng tạo lập lên tất cả, nay ta gọi các ngươi đến đây, là để nói rõ các ngươi từ đâu có ra, để các ngươi hiểu  các ngươi biết đường  về, thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử, thoát khỏi cảnh ngu si khốn khổ, đần độn đọa đày truyền miên không biết đến bao giờ mới hết có thể nói là mãi mãi.

 

2    Khi xưa ta khai hóa tạo lập tứ đại vũ trụ tạo ra LỰC, KHÍ, NƯỚC, ĐẤT, chuyển vận khai tạo lục đại: lực, khí, đất, nước, gió, lửa.

 

3    Khai tạo thành lập tam thiên đại thiên thế giới, ba cõi vật chất, CÁC TẦN TRỜI, bốn cõi TRẦN GIAN, CÁC TẦN ĐỊA PHỦ, ba giới LINH HỒN là dục giới  sắc giới, vô sắc giới. Khi ta khai tạo ra thiên hà, ngân hà, nhật, nguyệt tinh tú, thời ta đã kiệt sức, đi vào giất ngủ say, nên bản thể LINH GIÁC CỦA TA VÀO CẢNH GIỚI VÔ MINH. Có nghĩa là ta đã quên hết theo giất ngủ say chỉ còn bốn đức tánh tự nhiên, Thấy - Nghe - Hay - Biết khắp cùng.

 

4   Ta có cái tánh đặc biệt, khi Ta thức thời bản thể pháp thân linh giác của Ta tự nó QUANG MINH, nhưng khi Ta đi vào giất ngủ vô thức thời tự nó VÔ MINH, nhưng bốn đức tánh Thấy - Nghe - Hay - Biết vẩn còn. Và chính sự vô minh nầy cọng với cái tánh thấy nghe hay biết của Ta, phản tỉnh trực giác khỡi sanh Linh Thức Vô Minh xâm nhập vào thế giới vật chất, bám lấy vật chất, khởi niệm tạo ra ý niệm di căn tính chất, ưa ái mếm thích tạo ra bản chất duy truyền, từ đó sự sống rong rêu ra đời, thu hút tinh hoa tứ đại vật chất vũ trụ, kết tinh sự sống, tiến hóa lên loài cỏ cây, thu hút tinh hoa trời đất, kết hoa kết trái, TINH, KHÍ, THẦN hiệp nhất kết cấu chuyển hóa, tạo ra sự sống vi khuẩn vi trùng, tiến hóa lên CÔN TRÙNG, tiến hóa lên BÒ SÁT, CẦM, THÚ, linh thức vô minh ấy chính là linh hồn các ngươi bây giờ. Và đến đây Linh Hồn các ngươi không còn tiến hóa được nữa, vì thân xác của các ngươi chỉ xác thân xác. Bò sát, cầm, thú, thân xác tầm thường kết cấu não bộ tầm thường, không thể nào tiến hóa lên cao được nữa, mà phải đổi xác, chuyển hồn xác người hồn người, cuộc sống đứng thẳng, rời bỏ xác thú hồn thú, bốn chân, hai cẳng cuộc sống thân ngan, xác thân con người thân xác TIỂU THIÊN VŨ TRỤ, vũ trụ thu nhỏ, tương thông hết thảy trời đất vạn vật vũ trụ, khối óc con người giúp cho linh hồn con người tiến hóa ý thức nhận thức nhanh chóng tìm ra Cội Nguồn của chính mình.

 

5    Các ngươi nên biết, ta là Đại Linh Hồn, còn các ngươi là Tiểu Linh Hồn, tiểu linh hồn từ đại linh hồn khởi sanh ra. Đại Linh Hồn của Ta trường sanh bất tử không bao giờ mất đi. Vũ Trụ nầy mất mất Ta lập lên vũ trụ mới. Và Ta đã lập lên vô số vô biên vũ trụ như thế nhưng Đại Linh Hồn Ta vẩn còn sờ sờ. Tiểu Linh Hồn các ngươi cũng vậy trường sanh bất tử không bao giờ mất đi. Vì tiểu linh hồn các ngươi cũng chính là Đại Linh Hồn của Ta. Ví như Nước tạo ra Bọt nước. Bọt nước cùng Nước không khác nhau. Nhưng khác nhau Linh Hồn của Ta LINH GIÁC. Linh Hồn các ngươi LINH THỨC. Tuy linh hồn các ngươi đã trải qua vô lượng vô biên số kiếp sanh tử, vũ trụ nầy mất đi vũ trụ khác sanh ra nhưng linh hồn các ngươi vẩn không hề thay đổi, không cấu nhiễm vật chất trước sau vẩn trong sạch, chỉ vì vô minh che lấp Cái Biết các ngươi nên không nhận ra Linh Thức Vô Vi các ngươi đó thôi. Tiểu Linh Hồn các ngươi khởi sanh ra từ Đại Linh Hồn của ta, nhưng tiểu linh hồn các ngươi không hề biết được điều đó, bởi gì linh hồn các ngươi sanh ra mang theo VÔ MINH đang say ngủ ấy của ta Linh Thức Vô Minh. Nên linh hồn các ngươi không những mê muội mà con ngu si đần độn, cũng bởi cái tánh mê muội ngu si đần độn nầy, dẫn dắc các ngươi lạc vào con đường cấu xé ăn nuốt lẫn nhau và mãi mãi sống trong kinh hãi, khốn khổ, dục vọng điên cuồng. Không những các ngươi khốn khổ trong cuộc sống sát phạt , ăn nuốt lẩn nhau, mà còn khốn khổ trong sanh tử luân hồi đọa lạc hết loài nầy sang loài khác, luân hồi khắp nẻo, khắp nơi khắp chốn. Vô tận vô biên vũ trụ nầy hủy hoại vũ trụ khác ra đời các ngươi vẫn tiếp tục đọa lạc mãi mãi trong khốn khổ.

 

6    Không những thế các ngươi lại phải khốn khổ trước sức mạnh vũ trụ, cũng như sự luân chuyển tiến hóa vũ trụ, Tiểu Linh Hồn các ngươi ví như là BỌT NƯỚC, đại linh hồn của ta ví như là NƯỚC, Nước Bọt nước như CHA với CON, NAM với MÔ, THÁNH với THẦN, A với MEN TUY HAI MÀ MỘT, TUY MỘT MÀ HAI. Đồng bản thể, đồng tánh thể, chỉ khác ở Bọt nước và Nước, Linh Giác và Linh Thức, Chân Tánh và Thức Tánh mà thôi.

 

7  Các ngươi nên biết, NƯỚC KHÔNG xa rời BỌT NƯỚC, ĐẠI LINH HỒN không xa rời TIỂU LINH HỒN, các ngươi nghĩ gì, làm gì Ta đều thấy rõ, các ngươi khốn khổ ta cũng chẳng vui chi, linh hồn các ngươi đang sanh sống trong bản thể linh giác vũ trụ. Đại linh hồn của ta, như loài cá sống trong biển ĐẠI DƯƠNG, cá nghĩ gì, cá làm gì, thời đại dương thấy nghe, hay, biết, rõ ràng dù đó là việc làm mãy lông sợi tóc của cá, các ngươi cũng thế, các ngươi nghĩ gì làm gì, dù là mãy lông sợi tóc, dù là trải qua vô lượng vô biên số kiếp, ta vẩn THẤY, vẩn NGHE, vẩn HAY, vẩn BIẾT rõ ràng. Thân xác của các ngươi chỉ là thân xác, cầm, thú, bò sát, đã thấp kém, mà não bộ cũng thấp kém, không còn tiến hóa lên được nữa, mà linh hồn các ngươi cũng chỉ là linh hồn cầm, thú, bò sát, linh hồn ngu si đần độn ăn nuốt lẫn nhau khổ mãi không ngừng.

 

8    Các ngươi nên nhân cơ hội nầy, xã bỏ thân xác cầm, thú, bò sát, linh hồn đầu thai vào loài Người, làm con của Ta, con của TRỜI, không những các ngươi có một thể xác cao cấp , thể xác tiểu thiên vũ trụ, bộ  não tiểu thiên vũ trụ, linh hồn cầm, thú, bò sát, đã trở thành linh hồn con Người.

 

9    Khi các ngươi đã là con của Ta, không những linh hồn các ngươi tiến hóa ý thức, nhận thức nhanh chóng, trí huệ vô tận vô biên, nhờ vào thân xác con Người, các ngươi trở nên khôn ngoan hơn muôn loài Cầm Thú, Bò Sát, sức mạnh con Người chính là sự khôn ngoan nầy các loài bò sát, cầm thú không thể nào theo kịp. Các ngươi sẽ thống soái muôn loài vạn vật, tiến tới làm chủ vận mệnh, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vũ trụ. Không những các ngươi thoát khỏi loài thú, cầm, bò sát, mà con thoát khỏi sự ngu si đần độn, làm con của Ta, dòng giống TIÊN RỒNG, dòng giống uy linh tối thượng. Các ngươi sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên Thần, Chúa. Các ngươi sẽ thay ta trông coi vũ trụ, tạo lập lên các cõi THIÊN ĐÀNG CỰC LẠC, giàu sang hạnh phúc sống mãi không chết, thoát khỏi sanh già bệnh tử, để phân biệt thứ ngôi loài nào đầu thai trước thời loài đó làm đàng anh thường đứng đầu nhân loại con người .

 

10   Loài nào đầu thai trước, loài đó sẽ ở ngôi vị CHÍ TÔN làm anh cả con trời, và tiếp theo ngôi vị trước sau phân theo thứ lớp.

 

Hết phần 1 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 2

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 2

 

Phần 2

 

ĐẦU THAI LÀM NGƯỜI

 

1    Khi ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, thuyết giáo xong liền có 100 linh hồn là những chúa tể đứng đầu CẦM, THÚ, BÒ SÁT, nhanh chóng xả bỏ thân xác LINH HỒN liền đầu thai làm người làm con của ĐỨC CHA TRỜI, ĐỊA MẪU trong bọc trứng ÂU CƠ, dòng giống TIÊN RỒNG, uy linh tột thế.

 

2    CHÚA TỂ CỦA nhiều LOÀI RỒNG, xả bỏ thân xác nhanh chóng đầu thai trước nhất, ở ngôi số 1. Kế đến là chúa tể của nhiều loài PHỤNG HOÀNG, đầu thai ở ngôi số 2. Kế đến nữa là Chúa tể nhiều loài KỲ LÂN, KHỔNG TƯỚC đầu thai ở ngôi Số 3. Kế đến là Chúa tể của các loài VOI, CHIM ĐIÊU, ĐẠI BÀNG, HỔ, SƯ TỬ đầu thai ở ngôi số 4. Rồi đến Chúa tể của các loài NGỰA TRÂU, CHÓ, MÈO, RẮN, KHỈ, HEO, GÀ đầu thai ở ngôi số 5…

 

3    Chỉ riêng Chúa Tể của ba con Quỷ không phải CẦM, không phải THÚ, đó là loài CHỒN CÁO có cánh chín đuôi. Chúng đa nghi xão hoạt, giả dối, tự kiêu, tự đại, bản tánh trộm, cướp,lén lút, lối sống nửa tối , nửa sáng, nói nột đàng làm một nẻo, nên chúng nghi ngờ lời thuyết giáo của Đức Cha Trời, nên HỒ TINH Chúa Quỷ đã bỏ lở cơ hội làm con của Đức Cha Trời.

 

4    Hai, Chúa Tể loài THUỒNG LUỒNG có cánh chín đầu không phải Cầm, không phải Thú, không phải Cá tánh hung dữ đa nghi mưu mẹo ác độc, háo chiến, háo sát, chúng hủy diệt cả họ hàng tổ tông của chúng, lối sống vừa ở dưới nước, vừa ở trên khô, thích nửa tối nửa sáng, cướp công săn mồi, nói một đàng làm một nẻo, với bản tánh như thế chúng không tin lời truyền dạy của Đức Cha Trời, nên NGƯ TINH Chúa Quỷ đã bỏ lở cơ hội làm con của Đức Cha Trời.

 

5    Ba, Chúa tể của cây, loài CÂY biết bay, loài cây ăn thịt, loài cây nầy chuyên tiết ra mùi hương lạ dụ các loài động vật đến kể cả các loài cầm thú to lớn cũng bị Mộc Chúa Quỉ ăn thịt, bản tánh Chúa Tể Mộc Tinh  gian xão luôn nắm bắc thời cơ, hiểu rõ con mồi thích gì, tiết ra mùi hương để dụ làm cho con mồi mắc lừa làm mồi cho quỉ nuốt . Quả là loài cây vô cùng lợi hại vì thường  phỉnh gạt dụ dỗ như thế mộc quỉ  không tin lời truyền dạy của Đức Cha Trời,nên MỘC TINH Chúa Quỷ bỏ lở cơ hội đầu thai làm người làm con của Trời.

 

6   Ba con Chúa Quỷ. Chúng cũng được CHA TRỜI gọi đến, nhưng chúng cao ngạo, chúng không tin những gì Cha Trời truyền dạy, chúng đến để thực hiện mưu đồ bất chính. Hưởng lợi từ hai phía, cha trời và cầm thú bò sát, không những chúng xem thường con người, mà còn tỏ thái độ ganh ghét, sự uy nghi cao sang uy lực của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI.

 

7    ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU, tuy biết thế, nhưng cũng để yên cho chúng, không phê phán hay quở phạt gì, mà nghĩ chúng là kẻ có lợi cho sự tu luyện con cái nhà trời, sự tôi luyện cần phải có lửa, muốn thành chính quả phải có sự khảo đảo của ÁC QUĨ, ÁC MA, muốn tu luyện mau thành chánh quả, phải nhờ cái ác khảo đảo, tôi luyện, phản tỉnh, có đại ác thời mới thấy đại thiện, ngán ngẩm cái xấu thời mới quý cái tốt, đọa đày khốn khổ thời mới tìm sự giải thoát đến với cái vui,  muốn có cõi thiên đàng cực lạc phải thoát ra từ cõi địa ngục, những kẻ đại ác thường là đại ân nhân của những người đã đạt đến chính quả, vì đạt đến chính quả nên đã tha thứ cho những kẻ đại ác.

 

8  Vì hiểu thế nên ĐỨC CHA TRỜI không quở phạt Chúng, mà còn nói, nầy ba con Tinh Quỷ HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, vũ trụ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG CÔNG MINH, nếu các ngươi thắng được Lẽ Phải, thắng được Công Lý Chính Nghĩa, thắng được các Con của ta, thời các ngươi có quyền làm chủ vũ trụ.

 

9    Ba con Quỷ nghe Đức Cha Trời phán thế, chúng không những không cảm ơn mà còn cao ngạo phóng lên không trung đầy thách thức kêu căn ngạo mạng. Như nói rằng hai ngươi nhớ mà giữ lời. Cha trời thấy thế liền nở nụ cười đầy bí hiểm, khó ai hiểu được thâm ý của Trời, bí mật mãi mãi là bí mật.

 

10   Từ khi chúa tể của các loài, cầm, thú, bò sát, đầu thai vào bụng mẹ địa mẫu ÂU CƠ, để được làm người, làm con trời, mang dòng máu TIÊN RỒNG,  phải trải qua chín năm, chín tháng, trăm ngày nữa mới chào đời

 

11   Trong thời gian ấy địa mẫu âu cơ, luôn luôn thu hút tinh hoa khí hóa THIÊN, ĐỊA, nuôi con từng ngày, từng giờ trong bụng, để có được con người bằng xương bằng thịt, lưu truyển nòi giống sau nầy, Mẹ Âu  Cơ với bao công lao khó nhọc nuôi con trong bụng , theo định luật phát triển tiến hóa tự nhiên, mang thai, nuôi thai, dưỡng thai, vô cùng kham khổ, với công lao ấy con cháu TIÊN RỒNG không lấy gì đền đáp nổi.

 

12   Địa mẫu ÂU CƠ mang thai sanh con theo quy luật tự nhiên của phàm trần, thời những người con của địa mẫu Âu Cơ, mới ở lại sống được nơi chốn nhân gian sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, dòng giống Rồng Tiên.

 

13   Một thứ khổ mà tất cả người mẹ sau nầy đều trải qua đó là khổ mang thai, khổ nuôi con trong bụng, khổ sanh con, khổ nuôi con khi còn nhỏ, mà đức mẹ ÂU CƠ Chánh Thân Chánh Mẫu đã trải qua.

 

14   Thật ra mà nói với pháp thuật thần thông cô biên ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU, thời cần gì sanh con đẻ cái lâu như vậy, Chỉ cần nháy mắt là tạo ra hàng loạt con người, nhưng những con người đó chỉ là con người bằng pháp thuật thành thông, không phải con người trần tục sanh, lão, bệnh, tử, ăn, uồng, đói khác. Theo quy Luật tự nhiên, sanh con đẻ cái lưu  truyền nòi giống con người, chịu kham chịu khổ tu luyện tiến hóa linh hồn, lối sống có nhân có quả, gieo ác gặt ác, gieo thiện gặt thiện, tiến hóa lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA. Thay Cha Mẹ Trời làm chủ vũ trụ.

 

15   Vì vậy để khai tạo ra con người phàm tục, sống chung với muôn loài vạn vật, để cho muôn loài vạn vật có cơ hội đầu thai làm người. Nên ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ, phải theo quy luật tự nhiên, khổ mang thai, khổ nuôi thai, khổ sanh con, khổ nuôi con, cái khổ của người mẹ, mà ĐỨC MẸ ÂU CƠ là người mẹ Chánh Thân Chánh Mẫu đầu tiên chịu sự khổ đó.

 

16   ĐỨC MẸ ÂU CƠ, mang thai nhân loại đã trải qua chín năm, chín tháng, trăm ngày đã biết sắp đến  giờ khai hoa nở nhị sanh con đẻ cái, bằng nói với ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI rằng, giờ sanh con đã đến ông hãy ban cho con cái lời nguyền hồng phúc đi.

 

17   ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, nhìn về vũ trụ giang sang rộng lớn vô tận vô biên của mình, chưa có người trông coi, cũng như sự sáng tạo dựng xây cho thêm đẹp, lập lên thế giới thiên đàng cực lạc, cõi nước châu báu trang nghiêm. ĐỨC CHA TRỜI lại nghĩ rằng ta là hiện thân của Đức tổ tiên, đấng tối cao vũ trụ, ĐẤNG CHÚA CỦA LINH HỒN, và VẬT CHẤT, ta củng cần có người để kế nghiệp, đó chính là con cái của ta thay thế ta làm chủ vũ trụ.

 

18   ĐỨC CHA TRỜI lại nghĩ, pháp thân linh giác ta vô cùng linh diệu, bản thể linh giác tối cao cội nguồn vũ trụ, pháp tạng ĐẠI ĐỒNG, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, ta cần có người duy trì CÔNG ĐẠO VŨ TRỤ, đêm lại sự công bằng, bình đẳng cho cuộc sống, nên Đức Cha Trời truyền phán rằng.

 

19   Nầy hỡi các con của Ta, khi các con chào đời sẽ vang tiếng sấm lớn, tiếng sấm trí tuệ, tiếng sấm uy quyền, tiếng sấm chúa tể, tiếng sấm làm chủ muôn loài vạn vật, tiếng sấm làm chủ vận mệnh, tiếng sấm làm chủ vũ trụ, ánh sáng trí huệ các con sáng khắp hư không vũ trụ, không chướng ngại, sáng hơn tất cả ánh sáng của muôn vạn mặt trời, sáng hơn hào quang của Ta.

 

20   Các con sẽ trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, làm chủ HIẾN TẠNG, LUẬT TẠNG, PHÁP TẠNG, MẬT TẠNG, THIÊN TẠNG. Vào năm ngôi báu của Ta, ngôi vị THẾ TÔN, ngôi vị CHÍ TÔN. Vào 10 ngôi tối cao VŨ TRỤ, ngôi vị THẾ TÔN PHẬT TỔ, THẾ TÔN THÁNH TỔ, THẾ TÔN TIÊN TỔ, THẾ TÔN THẦN TỔ, THẾ TÔN CHÚA TỔ, CHÍ TÔN PHẬT TỔ, CHÍ TÔN THÁNH TỔ, CHÍ TÔN TIÊN TỔ, CHÍ TÔN THẦN TỔ, CHÍ TÔN CHÚA TỔ. Thay thế Ta chuyển pháp luân vũ trụ tận độ sanh linh. Ta ban cho các con quyền sáng tạo, các con sáng lập lên các cõi nước trời, thiên đàng cực lạc quốc làm cho vũ trụ, cũng như tam thiên, đại thiên thế giới, mỗi ngày mỗi thêm rực rỡ trang nghiêm hơn.

 

21  Lời nguyền của ĐỨC LONH HOA CHA TRỜI vừa dứt, vũ trụ hư không tức thời rung chuyển ĐỊA MẪU ÂU CƠ chuyển dạ sanh ra MỘT BỌC to lớn khổng lồ, sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động toàn vũ trụ, (tiếng sấm Đại Đồng bình đẳng) kế tiếp theo là một trăm tiếng sấm làm chấn động liên miên vũ trụ( tiếng sấm Nhân Quyền con người) ( tiếng sấm Thiên Quyền con người ) những quyền bất khả xâm phạm. Một trăm tiếng nổ tưởng chừng như vũ trụ đã đến hồi sụp đổ, như báo hiệu cho tất cả muôn loài vạn vật biết là nhân loại con người đã ra đời, thay thế Cha Ông làm chủ vũ trụ, cai quản thế giới vật chất, cũng như thế giới linh hồn, kế thừa gìn giữ cơ nghiệp Ông Cha.

 

22   Các loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, ở khắp trên mặt quả địa cầu vô cùng hoảng sợ, khiếp đảm khi nghe tiếng sấm van dậy liên miên nối tiếp nhau chấn động không gian vũ trụ rung chuyển cả đất trời. Chúng linh cảm là từ đây chúng sẽ bị con người cai trị, quản thúc, mà còn sát phạt chúng khi chúng chống lại, chúng thấy muôn đạo hào quang tua tủa rực rở trùng trùng điệp điệp tỏa lên từ khúc giữa đỉnh Dãy núi Long Hoa, mỗi lúc một dữ dội âm thanh sấm nổ cứ vang rền mãi không dứt.

 

23   Nhất là ba con Chúa Quỉ linh hồn chúng hoảng loạn run sợ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra chúng liền bay lên không trung bay đến đỉnh núi Long Hoa  nơi mà chúng gặp Đức Cha Trời, Mẹ Trời  hơn 9 năm về trước. Chung hết sức kinh hoàng vì chúng thấy một trăm người con của Đức Cha Trời đã ra đời, giống Cha Trời, Mẹ Trời như đúc CỐT RÔNG CỐT TIÊN, uy dũng xinh đẹp vô cùng. Những tia hào quang phóng tỏa ra từ 100 người con của Đức Cha Trời, Mẹ Trời làm chúng đau đớn vô cùng như hàng vạn mủi kim đâm vào tim chúng. Chúng thất kinh khiếp vía ẩn mình trốn thoát, không dám quay đầu nhìn lại nữa, chúng chạy mãi chạy mãi cho đến khi kiệt sức mới thôi, ngạo mạn bao nhiêu thời kiếp sợ bấy nhiêu.

 

24   Khi ấy hai dòng sữa của ĐỨC MẸ ÂU CƠ tuông chảy ra bay lên hư không lan tỏa khắp mặt địa cầu  hóa thành những hạt giống NGŨ CỐC rớt xuống mặt địa cầu  rồi mọc lên ngũ cốt, nhất là nhiều giống lúa, giống ngô, nhiều giống củ xanh tốt  lan nhanh khắp cùng mặt đất. Ngũ cốc dòng sửa Mẹ ra đời khi con người đi đến đâu thời nhờ dòng sữa MẸ để sanh sống.

 

Trên con đường chinh phục khám phá bí mật Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng vũ trụ. Chỉ cần các bạn ca ngợi một câu. Thời cũng đã tiêu tan vô lượng tội lỗi, được Cha Trời, Mẹ Trời luôn luôn che chở phù hộ. Phải nói là thường cầu chi đặng nấy. Huống chi là biên chép ấn in, truyền bá cho nhân loại con người, phải nói là công đức vô tận. Nhất định các bạn sẽ siêu sanh về thượng giới, sống mãi trong cõi vĩnh hằng. Nếu các bạn giảng giải cho người hiểu rõ lời kinh chỉ dạy thời các bạn sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không sai NAM MÔ A MEN.

 

Hết phần 2 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 2

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 2

 

Phần 3

 

DI DỜI CON CÁI XUỐNG ĐỒNG BẰNG CHÂN NÚI

PHÍA BẮC, BẢO TỒN SỰ SỐNG CHO CON

 

1    Đức Long Hoa Cha Trời, cùng Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ nuôi con trải qua một thời gian dài một hôm Cha Trời nói với Đức Địa Mẫu Âu Cơ rằng. Nầy bà, không bao lâu nữa dãy núi Long Hoa sẽ bị sụp. Vì chúng Ta đã gồm thâu hết tinh hoa linh khí của dãy núi nhất là Linh Cốt Địa Long của dãy núi, làm cho dãy núi không còn đủ sức chịu đựng chống trả khi động  Đất. Sự chuyển bụng của Bà, Cũng như tiếng sấm ra đời của trăm người con đã gây ra chấn động lục địa chuyển động trong lòng địa cầu, nên dãy núi Long Hoa sẽ sụp xuống hơn phân nửa, chỉ còn phần chót núi trở lên. Nhưng đó là nói hiện nay, còn nói về sau lâu xa hơn nữa, đất đai ở phương đông nầy động đất dữ dội nhất là càng về cuối tiểu kiếp, tứ đại chuyển hóa tăng giảm giãn nở co bốp làm cho địa cầu thay đổi lục địa, dãy núi long hoa cùng chung số phận, tiếp tục sụp xuống chỉ còn lại những đỉnh núi, tạo thành những dãy núi mà thôi, sự sụp đổ nầy nửa phần của dãy núi chạy dài về nam nặng hơn là nửa phần chạy dài về bắc, vì thế chân núi phía nam phần lớn đất đai ngập chìm trong nước, nên phải chọn chân núi phía bắc làm nơi sinh sống của các con.

 

2    ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI nói xong liền phất tay một cái một đám mây ngũ sắc hiện ra nân 100 người con bay lên không trung theo cha mẹ bay về chân núi phương bắc (chân núi phía bắc của dãy núi Long Hoa. Tức là địa phận hầu hết giang nam lãnh nam Trung Quốc giáp liền với sông trường giang. Cũng chính là nước Xích Quỷ. Chín đời Kinh Dương Vương. Niên đại Kinh Dương Vương kéo dài mấy nghìn năm. Đến đời Kinh Dương Vương đời thứ 9 húy hiệu Lộc Tục. Cha đẻ Quốc Tổ Hùng Vương ( xem Kinh Long Hoa Mật Tạng sẽ nói rõ hơn). Nước Xích Quỷ là một đất nước không chỉ giàu có giàu có nhất thời bấy giờ .Mà còn hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Sự giàu có ấy phần lớn là nhờ nền văn minh lúa nước từ thời Viêm Đế Thần Nông truyền xuống. Nước Xích Quỷ sau nầy trở thành Bắc Văn Lang khi nhà nước Văn Lang ra đời). Cha Trời, Mẹ Trời dẫn theo 100 người con  từ trên đám mây từ từ hạ xuống một vùng đất bằng phẳng, sông, suối, ao hồ, liên khúc, nước trong ven vét, núi, rừng san sát hoa quả sum sê, phù hợp cho cuộc sống con người sanh sôi nẩy nở,bốn mùa tám tiết lúc nào cũng có quả ngọt khắp nơi.

 

3    Nhìn những dãy đồi bạc ngàn, rừng xanh mênh mông xa thẳm bát ngát, địa cuộc khắp nơi thế RỒNG CUỘN, HỔ NGỒI, QUI ĐỊNH, PHỤNG AN, Chim muôn vạn thú ở đây đông vô số vô biên, nhất là loài khỉ, loài vượn, loài tinh tinh hàng trăm đàng hàng vạn con.

 

4    Một hôm ĐỊA MẪU ÂU CƠ, nhìn đàng con khôn lớn hào quang dần dần biến mất, là do ăn hoa quả, uống nước sông nước suối làm tăng thể chất phàm tục, mẹ ÂU CƠ không lấy đó làm buồn, mà cho đó là các con đang đi vào lẽ  sống của hồng trần, nhìn các con khôn lớn chúng có thể nghe có thể hiểu, bằng nói với ĐỨC CHA TRỜI rằng, ông hãy dạy văn hóa ngôn Ngữ đầu tiên của nhân loại con người, để các con Chung sống cùng nhau, hiểu biết nhau, tiến hóa ý thức nhận thức, sức mạnh tối cao của con người.

 

VĂN HÓA NGÔN NGỮ ĐẦU TIÊN CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI

 

Đức Long Hoa Cha Trời cũng đã nhận thấy các con cần phải có Văn Hóa ngôn ngữ, là thứ văn hóa rất cần cho đời sống con người, nhờ vào văn hóa ngôn ngữ con người tiến hóa ý thức nhận thức nhanh chóng khai mở trí tuệ, sức mạnh tối cao của con người, ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, lấy mặt đất làm giấy lấy Cành cây làm viết, vẽ họa ra nhiều hình tượng, biểu tượng ra ni.

 

5    Và cũng từ đây sự sanh hoạt hằng ngày một trăm người con của đức Cha Trời, thường trao đổi với nhau. Bằng ngôn từ ngữ ý pháp ý RA NI, Múa tay, động chân, nháy mắt, gục đầu, nhí mũi, nhún vai, lắc đầu, đi, đứng, nằm, ngồi, mà diễn ý trao lời.

 

6   Cũng như một nhốm người câm họ sống chung với nhau, và hiểu được nhau qua biểu thị RA NI. Sự sanh sống như thế đã trải qua nhiều năm, tích lũy kinh nghiệm, ý thức nhận thức liên tục tiến hóa phát triển, tình cảm yêu thương, ganh ghét, giận hờn, mưu trí, khôn lanh, đối nhân xử thế, những đức tánh con người liên tục phát triển nhanh chóng không ngừng. Không bao lâu thời sự tinh tế khôn khéo ấy đạt đến cảnh giới xão thuật, nghệ thuật, về ngôn từ qua hành động bằng biểu thị RA NI, đạt đến cảnh giới diễn ý trao lời vi tế khi hai người đàm thoại cùng nhau thời cũng là lúc chín mùi tiến hóa chuyển sang giai đoạn thuật ngữ ÂM PHÁP RA ĐỜI thay lần cho biểu thị ra ni. Đánh dấu một bước ngoặc chuyển đổi lịch sử phát triển Văn Hóa đời sống của nhân loại con người.

 

Hết phần 3 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 2

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 2

 

Phần 4

 

VĂN HÓA ÂM PHÁP THUẬT NGỮ ĐẦU TIÊN CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI

 

1    Nhìn đàng con trẻ nô đùa nhãy múa tung tăng lòng MẸ ÂU CƠ, CHA LẠC LONG QUÂN cũng vui lây theo con cái, hằng ngày sống chung cùng Cha Mẹ nên một trăm anh em vui đùa thỏa thích không lo lắng gì cả. ĐỨC CHA TRỜI nhận thấy đã đến lúc chuyển sang giai đoạn mới giai đoạn âm pháp, để cho ý thức nhận thức con cái tiến hóa lên một tầm cao mới, nhận thức sâu xa hơn nữa, nhận thức về mình về cuộc sống, về cộng đồng, cuộc sống tôn ti trật tự con người.

 

2    Để cho con cái mau chóng tiếp thu ÂM PHÁP đức cha trời bằng dùng thuật ngữ thần thông truyền dạy cho con cái cách phát âm hình thành tiếng nói, cách đánh dấu đặt tên cho người, cho vật, cho côn trùng, thảo, mộc, muôn loài bò sát, cầm, thú, song núi, ao hồ, biển cả, thiện ác . . . 

 

3   Nhờ vào văn hóa ngôn ngữ RA NI, TƯỢNG, HÌNH, GẠCH, DẤU, tiến tới văn hóa THUẬT NGỮ ÂM PHÁP. Đánh dấu đặc tên muôn loài vạn vật, biến động, thiên nhiên. Tiến hóa phát triển, sanh, trụ, dị, diệt, phản ảnh hiện thực, tác động vào ý thức nhận thức của con người, cũng như sự sanh hoạt hằng ngày, thường trao đổi với nhau, thể hiện tình cảm, nhu cầu cuộc sống. Cứ thế con người nhờ vào hai loại văn hóa, văn hóa ngôn ngữ RA NI, và văn hóa THUẬT NGỮ ÂM PHÁP, trải qua nhiều ngày, nhiều tháng nhiều năm, đạt đến cảnh giới diễn ý theo lời nói, mưu trí khôn lanh vượt xa các loài cầm thú, cứ thế phát triển ý thức, nhận thức không ngừng, và đạt đến cảnh giới của sự vi tế về ý tứ, nhân cách. Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Văn Hóa nghệ thuật, xão thuật khôn ngoan của ý thức nhận thức con người.

 

4   Cũng vì sự nân cao kiến thức, dẫn đến phân biệt chấp trước phân biệt màu da nên ĐỨC CHA TRỜI, thường thấy các con không được đoàn kết cho lắm, DA VÀNG theo da vàng, DA TRẮNG theo da trắng, DA ĐEN theo da đen, DA ĐỎ theo da đỏ, DA CHÀM theo da chàm,  sự phân biệt màu da, càng về sau càng lớn cũng như sự xung khắc của KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ, dẩn đến đối nghịch nhau chia rẽ nhau, đức cha trời thấy thế liền phán truyền dạy rằng.

 

ĐỒNG BÀO MỘT BỌC

 

5    Nầy hỡi các con, các con từ MỘT BỌC mà ra, tuy các con khác màu da, nhưng các con cùng chung một Cội một Nguồn, một Cha một Mẹ, một TỔ TIÊN, một chiếc nôi quả đại cầu, một ngôi nhà chung vũ trụ, các con là ĐỒNG BÀO, là ANH EM, cùng một dòng giống TIÊN RỒNG, tất cả các con đều là con của TRỜI, các con phải biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau để mà sống, đùm bọc nhau để mà vượt qua bao nổi khó khăn, các con phải có tinh thần đoàn kết, sống vì nhau, tương trợ lẫn nhau, đối xử với nhau thật công bằng bình đẳng, tôn trọng lẩn nhau đó mới chính là cuộc sống của con người, cuộc sống khác với các loài Thú, Cầm, bò sát. Cuộc sống tôn trọng Quyền Tự Do, Quyền Công Bằng, Quyền Bình Đẳng, Quyền Tự Do mưu cầu hạnh phúc, không có sự độc tài độc trị đàn áp lẫn nhau.

                       

CỘI NGUỒN

 

6    Các con phải luôn luôn hướng về Cội Nguồn, chính là hướng về sự CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, hướng về ĐỘC LẬP, TỰ DO, hướng về TỰ CHỦ, hướng về SỰ SỐNG Chân Thiện, không có nô lệ ở đây vì các con là Anh Em, là Đồng Bào.

 

7    Vì sao các con phải luôn luôn hướng về công bằng,bình đẳng, hướng về tự chủ tự nguyện, hướng về sự sống Chân Thiện. Vì cội nguồn của các con chính là BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO VŨ TRỤ, Bản Thể Linh Giác Tối Cao Vũ Trụ chính là BẢN THỂ ĐẠI ĐỒNG, Bản Thể CÔNG BẰNG, BÌNH Bản Thể ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, TỰ CHỦ, TỰ NGUYỆN, BẢN THỂ TỐI CAO CỦA SỰ SỐNG Chân Thiện.

 

8    Các con sống mất công bằng, sống mất bình đẳng, sống ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, sống chia rẽ phân biệt màu da chủng tộc, là các con tự làm khổ cho các con, tự mình rời xa Cội Nguồn, tự mình phản lại Cội Nguồn của chính mình, trái Thiên Luật, đi ngược Lại Thiên Ý của Ta, các con sẽ không bao giờ gặp lại Cha Mẹ nữa.

 

QUYỀN CON NGƯỜI

 

9   Bản thể linh giác TỔ TIÊN, bản thể CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, TỰ CHỦ, TỰ NGUYỆN,  khi chuyển hóa sanh ra linh hồn của các con, như NƯỚC chuyển hóa sanh ra BỌT NƯỚC, thời linh hồn bọt nước của các con có những thứ quyền mà TỔ TIÊN CÓ. Đó là QUYỀN SỐNG, QUYỀN CÔNG BẰNG, QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN TỰ NGUYỆN, QUYỀN DÂN HIẾN, QUYỀN SỐNG, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, QUYỀN NGÔN LUẬN, QUYỀN TỰ CHỦ, QUYỀN SÁNG LẬP, QUYỀN SÁNG TẠO. . . Những Quyền bất khả xâm phạm NHÂN QUYỀN CON NGƯỜI, Cao hơn nữa Thiên Quyền Con Người những quyền bất khả xâm phạm. Các con tôn trọng và bảo vệ NHÂN QUYỀN  là các con đã đi vào con đường CHÍNH NGHĨA vua của các con chính là Cội Nguồn, BẢN THỂ HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, TỐI CAO VŨ TRỤ. Các con nên biết Nguồn Cội của Nhân Quyền chính là Thiên Quyền. Khi các Con làm Chủ Thiên Quyền thời các Con đã trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Các con không còn sống theo Chủ Nghĩa Cá Nhân hay Chủ Nghĩa Tư Nhân mà đã sống theo Chủ Nghĩa Đại Đồng.

 

Không có bộ kinh nào linh thiên hơn bộ kinh nầy Nơi nào có Bộ Kinh nầy thời nơi đó có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hằng hà sa số bảo hộ, nhất là che chở cho người trì kinh. Người nào có duyên đọc qua bộ kinh nầy dù chỉ là một lần. Mà không thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa mới là chuyện lạ. Chỉ có một trường hợp duy nhất là người đó không nhớ gì một chữ trong kinh.

 

Hết phần 4 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 2

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 2

 

Phần 5

 

CHÍNH NGHĨA

 

1    Đức Cha trời nhìn các con lòng thương yêu vô hạn. Nầy hỡi tất cả con của Ta, các con từ bọc trứng ÂU CƠ mà ra, không những cùng chung một Cội một Nguồn, mà còn là tình anh em nghĩa Đồng Bào, các con là con người, các con phải khác với loài cầm thú, đó là tấm lòng Quảng Đại, có chí Nghĩa Nhân, có lòng Hiếu Thuận, biết thương yêu đồng loại, biết tha thứ cho nhau, biết huy sinh vì Đại Nghĩa trung thành theo lẽ phải, đoàn kết đùm bọc cho nhau, nân đở giúp đở nhau khi lâm nạn, lối sống con người khác hơn lối sống của loài cầm thú, chính là lối sống Chính Nghĩa lối sống có đạo có đức, (xem Kinh Nhơn Luân Hiếu Nghĩa sẽ nói rõ hơn).

 

2    Nầy hỡi các con của Ta, các con nghe theo lời dạy của Ta các con chỉ cần làm được một nữa, thời các con sẽ được làm vua làm chúa ở các tần trời, cõi trời. Sống trong thế giới châu báu, hạnh phúc vô tận vô biên.

 

3    Các con chỉ cần làm được một lời Ta dạy, thời các Con sẽ được làm vua làm chúa chốn phàm trần. Nếu các con làm theo hai, ba, bốn, lời ta dạy, thời các con sẽ làm vua lớn trên các vua nhỏ, làm chúa lớn trên các chúa nhỏ. Nếu các con chỉ cần nghe theo tin theo, một lời hoặc nhiều lời Ta dạy, chỉ cần được một thời gian, nhất là thời gian ở cuối đời , thời các con sẽ được làm các vị thần may mắn, vị thần của sự giàu sang, vị thần uy lực, vị thần khoa học sáng tạo, vị thần hạnh phúc, vị thần trí tuệ, vị thần của vạn sự may mắn, và còn nhiều các vị thần nữa, nói chung vị thần nào vị thần nấy địa vị công danh rực rỡ.

 

4    Huống chi các con nghe theo làm theo trọn đời lời Ta dạy thời phước báo không thể nghĩ bàn, các con mãi mãi là vua là chúa khắp các tần trời, sống mãi trên thiên đàng cực lạc.

 

5    Nếu các con chỉ cần nghe qua lời Ta dạy tuy chưa làm theo, nhưng không quên thời các con cũng sẽ sanh lên các tần trời, làm thiên chúng, làm dân ở các cõi trời tưởng ăn có ăn tưởng mặc có mặc muốn gì có nấy, cầu chi đặng Nấy,có nhiều phép lạ để vui chơi.

 

6    Nếu các con chỉ cần nghe lời Ta dạy nhưng sau đó lại quên, thời các con cũng sẽ trở thành các vị thần, Thiên thần, địa thần, làm chủ NHẬT, NGUYỆT, TINH TÚ, làm chủ núi non, đất đai, sông, hồ, biển cả gió, lửa, tuyết, mây.

 

7    Nếu các con chỉ khen một lời Ta dạy, thời các con sẽ trở thành những người thông thái, học đâu nhớ đó, lắm nhiều tài hay thiên tài, sanh ra nơi đâu thời Quỉ Thần, Người, đều kính trọng.

 

8    Nếu các con chỉ cần truyền lại một lời Ta dạy, thời. Đời đời kiếp kiếp ta sẽ luôn luôn ở bên các con, phù hộ cho các con, khai sáng trí huệ cho các con, cho đến khi nào các con ngộ được CHÂN TÂM thấy được CHÂN TÁNH, trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, làm chủ chân tâm chân tánh làm chủ vũ trụ.

 

9    Nếu các con tôn thờ TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, lại truyền dạy lời Ta dạy cho thế hệ mai sau, thời các con sẽ trở thành PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ, THẦN TỔ, THIÊN CHÚA TỔ. Năm ngôi vị CHÍ TÔN VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, thay thế Ta chuyển đại pháp luân vũ trụ, tà chánh, siêu đọa hai nẽo, phước họa hai đường.

 

10   Nầy các con của Ta, nếu các con làm ngược lại lời Ta dạy, thời đi vào bất hiếu nghịch thiên, tai họa giáng xuống không sao kể xiết, các con sẽ biến thành ÁC QUỶ, MA TINH, các con sẽ trở thành chủ nhân của vô minh, bóng đêm và sự chết chóc.

 

11   Các con sẽ tạo ra thế giới ĐỊA NGỤC thế giới của sự chết chóc, tra tấn, hành hình, ăn sắt, uống đồng khốn khổ, sự khổ không ngừng dù chỉ là một giây, nếu các con đi ngược lại lời Ta dạy, đi theo con đường ác thời các con sẽ biến thành ÁC QUỶ, ÁC MA, YÊU TINH, chúa tể VÔ MINH làm cho các con kiệt sức khốn khổ vì chiến tranh, khốn khổ vì luân hồi đọa lạc, đày đọa xuống địa ngục, đày đọa trở lại súc sanh, cầm, thú, linh hồn các con trở thành linh hồn cống cao ngạo mạn, tham lam gian trá, ganh ghét, hậm thù, lạc vào con đường chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa của sự độc quyền, độc tài, độc trị, gây ra bao cảnh oán than, bao cảnh nồi da nấu thịt anh em tàn sát lẩn nhau (xem Kinh Nhơn Luân sẽ nói rõ hơn).

 

12   Chúa tể u minh sẽ biến linh hồn các con thành những linh hồn ngu si, mê muội, mãi mãi đi sâu vào tội ác để cho linh hồn các con mãi mãi nhận lấy quả báo kinh hoàng, khốn khổ tận cùng của sự khổ.

 

13   Chiến tranh đẩm máu, tàn sát lẫn nhau, là thú vui của ác Quỷ ác Ma, là làm cho thế giới tang tóc những thảm cảnh áp bức, đàn áp dã man, những vương quốc nhà tù chôn vùi cuộc sống , kết quả cuối cùng thời linh hồn ác ma và ác quỷ cũng chỉ là linh hồn nô lệ, nô lệ cho tham lam, cho hận thù, và sự mê muội mà thôi.

 

14   Những thảm cảnh địa ngục trần gian, binh đao máu lửa, chết chóc chia ly nô lệ tù đày, là bức tường u minh, ngăn cản con người không cho con người tìm thấy chân trời hạnh phúc, nhưng các con nghe lời Ta dạy thời bức tường u minh kia, trở thành hành trang ngọc ngà châu báu trên chặn đường giác ngộ.

 

15  Chúa tể của u minh chúng rất sợ ánh sáng Chính Nghĩa, nhất là ánh sáng Chánh Đẳng Chánh Giác của tâm linh, chúng không bao giờ muốn cho các con tiến lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, vào năm ngôi báu vũ trụ, vì năm ngôi báu ấy luôn luôn tỏa ánh sáng CHÍNH NGHĨA, ánh sáng CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC làm chúng khiếp sợ.

 

16   Nếu các con đi ngược lại lời Ta dạy, không những các con đi vào con đường ác đạo, ác lai ác báo, mà các con sẽ bị Vô Minh xoay chuyển mãi mãi đi sâu vào con đường ác đạo, các con không bao giờ tìm thấy các tần trời, các con không bao giờ nhìn thấy thiên đàng cực lạc, cũng không bao giờ nhìn thấy con đường Chính Nghĩa, cũng không bao giờ nhìn thấy Chân Tâm Chân Tánh của chính mình.

 

17   Các con chỉ thấy sự giã dối, sự chết chóc, chiến tranh và hận thù, các con luôn luôn nếm đủ mùi khốn khổ và đau đớn.

 

18   Đau đớn khốn khổ về thể xác, đau đớn khốn khổ về linh hồn, đau đớn cảnh nồi da nấu thịt, cha khóc con, con khóc cha, vợ khóc chồng, chồng khóc vợ, anh em cấu xé tàn sát lẫn nhau. Nước mắt của các con kiếp nấy sang kiếp khác cọng lại nhiều hơn nước cả đại dương.

 

19   Các con hôm nay đã được làm người, lại là con của hai đấng Tiên Rồng Cha Trời Mẹ Trời tối cao vũ trụ. Sự nghiệp giàu sang vô tận, cái giàu không sao kể xiết, vàng bạc châu báu đầy cả hư không tam thiên đại thiên thế giới, đó là các tần trời.

 

20   Các con đã là con của Ta, chỉ cần nghe lời Ta dạy thời các con sẽ thay Ta làm chủ vũ trụ, sống trong bất tử và sự giàu sang, nếu các con không nghe lời Ta dạy thời đáng tiếc biết bao.

 

21   Hỡi các con của Ta, ta là đắng Cha Trời đấng biết trước, những gì xảy ra trong tương lai, Ta đều thấy rõ biết rõ, vì vậy các con phải tuyệt đối tin tưởng ở Ta, vì Ta là Cha của các con, và cũng là đắng chúa tể vũ trụ, đấng thương yêu các con hơn hết, những gì Cha có những gì Cha tạo ra đều là của các con.

 

22   Nhưng các con muốn có được nó muốn làm chủ giang sang vũ trụ, thời các con phải có tài, có trí, có đức, có bi, có lực, có hùng, nắm bắt nguyên lý vũ trụ, áp dụng khoa học vũ trụ, vận dụng sức mạnh vũ tụ, nương theo sức mạnh vũ trụ, làm sức mạnh của mình. Thời các con mới làm chủ được con quái vật vũ trụ, những người con có đức, có trung, có hiếu, có tâm, có nghĩa, có nhân, đối với TỔ TIÊN, CỘI NGUỒN, luôn nghe theo và làm theo lời Ta dạy. Thời Ta lúc nào cũng ở bên các con, phù hộ các con, giúp sức các con, khai trí mở trí cho các con mau đạc đến cảnh giới Chánh Đẳng Chánh Giác, thay thế ta điều hành vũ trụ làm chủ vũ trụ.

 

23   Còn những người con nghịch thiên, đi ngược lại lời Ta dạy, dù có làm nhiều, ra sức nhiều, tốm thâu nhiều, vơ vét khắp thiên hạ vũ trụ, cuối cùng chỉ là trắng tay.

 

24   Nếu các con nghe lời Ta dạy, các con sẽ luôn luôn gặp ta ở khắp mọi nơi, lúc nào ta cũng che chở, và dìu dắc các con, dù cho các con có trải qua vô lượng ức kiếp sanh tử, ta cũng theo sát các con, hộ trì các con, cứu khổ các con, làm cho trí huệ các con mỗi ngày một thêm tỏa sáng, tiến đến làm chủ chân tâm chân tánh, phát đại nguyện rộng lớn tận độ vô lượng vô biên lớp lớp con cháu nhân loại các thế hệ sau, vào năm ngôi báu ngôi PHẬT,ngôi THÁNH, ngôi TIÊN, ngôi THẦN, ngôi CHÚA.

 

25   Các con hạnh nguyện viên mản, bọt nước trở về là nước, thức tâm thức tánh trở về chân tâm chân tánh. Tiểu linh hồn trở về ĐẠI LINH HỒN vào pháp thân bình đẳng ĐẠI ĐỒNG VŨ TRỤ, bản nguyên là đấng TẠO HÓA, tổ tiên tối cao vũ trụ ĐẤNG TẠO LẬP lên tất cả.

 

26   ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ, thấy 100 người con chăm chú lắng nghe ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI dạy bảo nên lấy làm hài lòng, thời nghĩ rằng các con đã lớn khôn. Chúng nó có thể sanh sống tự lập được, không cần nương dựa vào Cha Mẹ nữa.

 

Trên con đường chinh phục chiến thắng Vô Minh, trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác, làm chủ vận mệnh, làm chủ linh hồn, làm chủ xã hội, làm chủ khoa học, khoa học vũ trụ Tâm Linh, khoa học vũ trụ vật chất, làm chủ Thiên Luật, theo Thiên Ý của Đức Cha Trời.  Các bạn chỉ cần hiểu một câu một từ trong kinh thời các bạn thường cầu chi đặng nấy. Huống chi là đọc tụng, ấn in truyền bá cho đời. Thời công đức của các bạn phải nói là không thể nghĩ bàn cho hết được, làm vua trời cũng là chuyện nhỏ đối với các bạn. Huống chi là muôn khiếp tới làm vua ở chốn nhân gian. Long Hoa Thiên Tạng là bộ kinh tối linh thiên chỉ cần một niệm thất kính thời tai họa tới ngay. Muôn đời vạn kiếp khó mà sanh trở lại làm người.

 

Hết phần 5 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 3

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 3

 

Phần 1

 

MỞ MANG KIẾN THỨC

 

Địa Mẫu Âu Cơ nhìn các con có thể tự lập sanh sống không cần nương dựa vào Cha Mẹ nữa, biết mình không thể ở lâu nơi trái đất, đức cha trời LẠC LONG QUÂN, ĐỊA MẪU ÂU CƠ chia hai con cái, năm mươi người con theo cha làm quen với biển đảo, năm mươi người con theo mẹ làm quen với núi rừng đại ngàn.

 

1   Đức cha trời LẠC LONG QUÂN dẫn 50 người con trai làm quen với biển đảo, từ biển nầy sang biển Khác, từ đảo nọ sang đảo kia, hết đất liền rồi dạo chơi dười đáy đại dương, cứ như thế từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông rồi trở về chỗ cũ cũng đã hết mười năm trời, ĐỨC MẸ ÂU CƠ cũng thế, MẸ ÂU CƠ dẫn theo 50 người con gái hết núi rừng đại ngàn nầy, đến núi rừng đại ngàn khác, tham quan các Động, Thác  kỳ tích khai tạo của thiên nhiên, hết núi rừng đại ngàn phương Đông rồi đến núi rừng đại ngàn phương Tây, cũng phải mất mười năm rồi trở về chỗ cũ.

 

2   ĐỨC CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN, ĐỊA MẪU ÂU CƠ hợp các con lại, rồi tiếp tục dẫn 100 người con cả nam lẫn nữ cùng khắp trái đất, khắp Năm châu bốn biển, bằng con đường tham quang hàng  không bay trên mây. 100 Người con Đức Cha Trời, Địa Mẫu Âu Cơ, thấy nào là biển rộng mênh mông, nào là đại ngàn cùng khắp, nào là núi cao chót vót, nào là rừng xanh thăm thẳm bạt ngàn, nào là đảo biển lô nhô lớn nhỏ xanh um biển cả mênh mông, quả địa cầu cảnh đẹp như tranh, đất liền biển, biển liền đất, sông hồ xen lẫn quanh co uốn khúc. Đúng là trên khô, ôi là chim muôn vạn thú, dưới biển mênh mông ôi là chen chúc cá lội tung tăng, nào san hô, nào hang động, nào thác nước buôn màng lụa trắng.

 

3   Hết tham quan trái đất LONG HOA CHA TRỜI, LẠC LONG QUÂN, cùng ĐỊA MẪU ÂU CƠ lại tiếp tục dẫn các con tham quan khắp các vì sao, Thiên Hà Ngân Hà, CHA TRỜI chỉ mặt trời rồi nói, các con có thấy không, tức thời Cha Trời phóng một đạo hào quang trong suốt chiếu vào mặt trời, tức thời một trăm người con nhìn thấy mây kim cương trong suốt xoáy tròn khổng lồ lớn hơn trái đất gấp hàng trăm hàng nghìn lần, thu hút thần lực vũ trụ phát ra ánh sang, trở thành một khối lửa, sức nóng lan tỏa vô cùng dữ dội, Đức Cha Trời nói với các con với sức nóng của mặt trời cũng như sự xoáy tròn với tốc độ khủng khiếp của nó, nó đã chuyển hóa Thần Lực vũ trụ thành Năng Lượng vũ trụ, cũng như với sức nóng của nó đã thiêu đốt tinh lực vũ trụ, thiêu dốt khí lực vũ trụ chuyển hóa thành năng lượng sống vũ trụ. Năng lượng nuôi sự sống của muôn loài vạn vật, Năng Lượng Tinh Lực, năng lượng Tinh Khí hai loại năng lượng nầy, rất bổ ích cho sức khỏe con người nhất là hệ thần kinh cũng như thể lực, nội lực, rất bổ ích cho người tu thiền luyện khí luyện đạo, phần lớn kết tụ nhị xác thân là nhờ ở hai năng lượng nầy.

 

4    CHA TRỜI, MẸ TRỜI, lại tiếp tục dẫn con cái bay lên hạ thiên thế giới 6 tần trời, 100 người con lóa cả mắt bởi đất đai nơi đây toàn là châu báu, nhưng không có dấu chân của con người và các loài cầm thú. Cha trời hiểu rõ những thắc mắc của các con bằng nói. Nơi đây là các tần trời hạ thiên vũ trụ, không có lòa cầm thú nào lên đây được, trừ khi con người dạy bảo cách tu luyện cho chúng, sáu tần trời nầy là của các con, các con nhớ lấy.

 

5   CHA TRỜI,MẸ TRỜI, lại tiếp tục dẫn con cái bay lên 18 tần trời trung thiên vũ trụ, 100 người con lóa cả mắt, vô cùng kinh ngạc bởi đất đai nơi đây cũng toàn là châu báu, nhưng tỏa sáng rực rỡ khác hẳn châu báu sáu tần trời hạ thiên vũ trụ, Đức Cha Trời thấy các con có vẻ say sưa thích thú như thế, liền nói mười tám tần trời nầy điều là của các con, Đức Cha Trời lại dùng thần thông đưa các con bay khắp một tần trời, lại một lần nữa 100 người con vô cùng kinh ngạc vì thấy một tần trời rộng lớn như thế, nếu đêm so với quả địa Cầu, thời quả ĐỊA CẦU nhân gian chỉ là hòn đá, hòn sỏi so với tần trời mà thôi, Đức Cha Trời nói tần trời càng cao thời càng rộng.

 

6   ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI, lại tiếp tục dẫn Con Cái bay lên bốn tần trời thượng thiên vũ trụ, nơi đây chỉ là bốn tần trời chân không. ĐỨC CHA TRỜI liền phóng một đạo hào quang, tức thời bốn tần trời thượng giới liền hiện ra, 100 người con nương theo hào quang của đức cha trời, thấy tần trời cao nhất rộng lớn vô tận vô biên là tần trời năng lượng thần lực vũ trụ, tần trời thấp hơn là tần trời năng lượng tinh lực vũ trũ, tần trời thấp hơn nữa là tần trời tiên thiên chân khí vũ trụ, tần trời thấp nhất là tần trời tiên thiên tinh khí vũ trụ. Đức Cha Trời nói, ở bốn tần trời nầy tuổi thọ rất cao. Chỉ cần ở cõi trời thấp nhất, tuổi thọ cũng đã hơn quả địa cầu nhân gian, huống chi cõi trời năng lượng thần lực vũ trụ, cõi trời cao nhất thời tuổi thọ ngan bằng vũ trụ, 100 người con nghe cha giản dạy nhưng không lấy gì hiểu cho lắm, nhưng cũng cố nhớ tin lời cha dạy. Đức Cha Trời nói cha sẽ dẫn các con đến một nơi trái ngược lại những gì con đã thấy, đó là 18 tần ĐỊA PHỦ, tức thời cha trời liền phất tay một cái nháy mắt đã đến 10 tần địa phủ từ tần số một đến tần số mười, 100 người con vô cùng hoang mang sợ hãi nhất là những người con phái yếu, vì thấy các tần địa phủ, càng xuống các tần địa phủ càng sâu thời sự tối tăm càng lớn, tần địa phủ thứ nhất còn khá tuy đất đai toàn là đất sắt, đất kẻm, đất chì, đất đồng, đất nhôm, nhưng còn dễ thở, sự sống ở cõi nầy toàn là linh hồn của các loài bò sát, cầm thú, đã biến thành yêu tinh quỷ dữ, chúng tàn sát với nhau thật là ghê gớm. Còn các tần địa phủ từ tần thứ hai trở xuống tới tần thứ mười chỉ là những tần đất không, càng xuống sâu các tần địa phủ không những không có ánh sáng mà sự tanh hôi của hơi đất sắt thép kẻm chì, cũngnhư hơi lạnh thấu xương, làm cho con người càng thấy ớn lạnh, 100 người con nói với Cha Trời Mẹ Trời rằng, chúng con không muốn tham quan các tần Địa Phủ dưới sâu nữa, thưa Cha Mẹ những tần địa phủ nầy TỔ TIÊN khai lập để mà chi. Cha Trời nghe các con hỏi liền nói, những tần địa phủ nầy, Tổ Tiên lập ra là để cho những người làm ác ở, ác ít thời ở tần số 1, ác nhiều hơn thời ở tần số 2, cứ thế ác càng nhiều thời đọa xuống các tần Địa Phủ sâu hơn, từ tần thứ 11 trở xuống thời những người đại ác đọa xuống để ở. Nói xong Cha Trời dùng pháp thuật thần thông đưa các con dạo khắp tần địa phủ thứ 10, 100 người con thấy tần địa phủ thứ 10 rộng quá rộng hơn quả địa cầu gấp vạn vạn lần thời vô cùng kinh hãi, đức cha trời nói các tần địa phủ càng xuống sâu càng rộng. Cha trời nhìn 100 người con nói 18 tần Địa Phủ. Sau nầy, những con người làm ác sẽ xây lên vô số vô biên xã hội âm phủ, trong xã hội âm phủ có địa ngục âm phủ, các tần địa phủ khác cũng vậy, sự sống ở xã hội âm phủ đã khốn khổ rồi, mà còn thêm địa ngục âm phủ nữa thời khốn khổ biết là bao, địa ngục âm phủ, là sự sống vô cùng thảm khốc, không những đói khác, mà còn bị tra tấn khủng khiếp hết sức dã mang do những cai ngục Ác hành lấy Ác tạo ra. Thấy dẫn các con tham quan mở mang kiến thức đến đây là đủ, cha trời mẹ trời liền dẫn các con trở lại trần gian, trở về trái đất, trở về chỗ cũ, thời gian tham quan ấy đã trải qua hơn một nhìn năm. Sao có chuyện lạ như thế vì lúc ở trên bốn cõi trời thượng giới chỉ cần ở một giờ bằng trần gian cả 100 năm. Với 1000 năm tham quan 28 tần trời 18 tần địa chỉ là sự tham quan chớp nhoáng vừa thấy xong thời đi đến nơi khác.

 

7    Một Trăm  người con theo Cha Mẹ trở về trái đất  ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ, nhìn các con uy nghi hùng dũng trí tuệ đã lớn khôn , Đức Địa Mẫu Âu Cơ ngẩm nghĩ các con của Ta đã hơn một nghìn mấy trăm tuổi, chúng nó tuy chưa trưởng thành nhưng cũng đã lớn có thể tự lập được, Ta không còn ở lại với các con được nữa, Ta sẽ trở về hư không vũ trụ, bằng nói với Đức Long Hoa Cha Trời rằng, ông hãy dạy bảo các con lần cuối đi. Đức Cha Trời cũng nghĩ là mình cần phải xa con cái bằng kêu gọi các con lại dạy bảo lần cuối.

 

8   Nầy các con của Ta, cha và mẹ là hiện thân của Đức Tổ Tiên, ví như Nước, hiện thân ra Bọt nước, từ vô tướng vô sắc, hiện thân ra hửu tướng hửu sắc, vì thế cha mẹ sắp trở về thật tướng thật tánh của chính Mình, tức là thật tướng thật tánh hư không vũ trụ. Bản Thể linh giác tối cao Tổ Tiên của các con, TỔ TIÊN các con thân tướng như hư không chỗ nào cũng có, các con không thể nào thấy được dù ở ngay trước mắt của các con, khi nào các con trở thành chánh đẳng chánh giác, thời các con thấy biết một cách rõ rang. Tổ Tiên các con tạo lập lên quả địa cầu nầy chỉ là quả địa cầu trần gian giả tạm chỉ là chiếc nôi nơi sanh ra các con mà thôi, quả địa cấu được tạo lập sau cùng khi tạo lập lên vũ trụ tam thiên đại thiên Thế Giới. Các con đang sanh sống trong chiếc nôi nhỏ bé cõi phàm trần giả tạm, không phải là cõi vĩnh hằng, mà cõi vĩnh hằng của các con, chính là các cõi thiên đàng cực lạc, ở khắp các tần trời mà các con đã nhìn thấy. Không những các con đang sanh sống trong cõi trần giả tạm, mà thân xác của các con cũng chỉ là thân xác phàm trần phàm tục giả tạm mà thôi, chỉ sống được 8 muôm 4 nghìn tuổi, nếu tu luyện thời thọ trên 100 Nghìn tuổi rồi cũng phải bỏ thân xác nầy đến thân xác khác mà thôi. Thân xác của các con khác với thân xác của Cha Mẹ, vì thân xác của các con là thân xác tinh hoa khí hóa của phàm trần, nên tuổi thọ rất ngắn không giống như thân xác Cha Mẹ là thân xác Tiên Thiên Tinh Hoa vũ trụ Tuổi thọ vô biên muốn có là có muốn không là không Đều theo ý muốn của chính mình.

 

9   Các con sanh ra giữa tiểu kiếp thứ năm đang ở vào giai đoạn cuối kiếp tăng, giai đoạn cực thịnh của Tiên Thiên Chân Khí, nên có sự liên thông nối liền các tần trời với trần gian,chỉ cần các con tu luyện là kết tụ Nhị Xác Thân được ngay, hủy bỏ thân xác phàm tục bay lên các tần trời để ở. Nhưng các con phải làm tròn hai thiên chức đạo làm người, một là sanh con đẻ cái, trở thành phụ thân, phụ mẫu, phụ diễn lưu truyền nòi giống con người, hai là truyền dạy cho con cái những lời Ta đã dạy cho các con, tiểu công là truyền dạy đến ba đời, lập ĐỨC TÔN, các con trở thành ÔNG BÀ, trung công là bảy đời, đại công là chín đời, nói chung là các con lưu truyền nòi  giống, đi đôi với lời dạy của Ta, lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, (xem Kinh Nhơn Luân Hiếu Nghĩa sẽ nói rõ hơn về nhân cách tu luyện đạo đức) (cũng như Kinh Long Hoa Mật tạng sẽ nói rõ về cách tu thiền luyện khí).

 

10   Cha Trời dạy. Khi các con tu luyện kết tụ nhị xác thân cũng như truyền dạy những lời Ta dạy. Dạy lại cho con, cháu, chắt, chít, không những các con làm tròn đạo làm Ông làm Bà, đạo làm Cha lam Mẹ, mà còn tiến hóa ý thức nhận thức, thành tựu trí tuệ giác ngộ, thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, vào năm ngôi báu vũ trụ, tiến tời làm chủ chân tâm chân tánh vào ngôi chánh đẳng chánh giác, năm ngôi CHÍ TÔN vũ trụ, PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ CHÚA TỔ, THẦN TỔ, CHÚA TỔ. Cao lên nữa là Phật Tổ Tổ, Thánh Tổ Tổ, Tiên Tổ Tổ, Thần Tổ Tổ, Chúa Tổ Tổ. Và đỉnh cuối cùng là Phật Tổ tổ tổ, Thánh Tổ tổ tổ, Tiên Tổ tổ tổ, Thần Tổ tổ tổ. Những chặn đường tiến về phía trước là như thế các con nhớ lấy. Điều tốt đẹp nhất của con người là cứu nhân độ thế các con hãy ghi nhớ lời Ta dạy.

 

11  Cha Trời dạy. Mỗi con người được sanh ra nhất là những con người có địa vị trong cuộc sống thời điều có ba cái tên thường gọi, vì sao lại có ba tên thường gọi như thế, vì con người là sự sống của tập thể, sự sống của gia đình và sự sống của bản thân khi được sanh ra. Một là tên tộc, tên bản thân, HAI là tên gia đình tên khi đã sanh con, BA là uy danh tên địa vị xã hội trong cuộc sống, và Cha Mẹ đây cũng  không ngoài ngoại lệ ấy.

 

12   Tên tộc của Cha là LONG HOA CHA TRỜI.

Tên Cha khi đã có con  là LẠC LONG QUÂN.

Tên uy danh của Cha là LONG HOA CỬU HUYỀN. THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI.

Tên tộc của Mẹ các con là TIÊN CƠ.

Khi sanh ra các con, là ÂU CƠ.

Uy danh của Mẹ các con là TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI.

 

13   Cha cốt Rồng Mẹ cốt Tiên, tên của các con NAM gọi là QUÂN vừa là vua, vừa là dân, VUA cũng chính là DÂN, tùy các con lựa chọn, tên của các con NỮ gọi là CƠ, nói đến sự tài đức ứng biến của người phụ nữ, chỉ một chữ Cơ cũng không thể nào luận bàn cho hết được, quân cơ, binh cơ, thiên cơ, huyền cơ, cơ cảm, ứng hóa, linh cơ, thời cơ, không có cơ thời khó mà làm nên việc gì. Có Quân có Cơ thời việc gì cũng làm được. Sức mạnh của Quân Cơ chính là Quân Binh các con hãy nhớ lấy.

 

14  Trước khi hai đấng TIÊN RỒNG từ giã con cái đức Cha Trời Lạc Long Quân, chỉ tay về dãy núi Long Hoa nói, cuối tiểu kiếp thứ chín, sắp chuyển sang tiểu kiếp thứ mười, các con hãy khiến dẫn con cháu của các con, tìm về dãy núi Long Hoa tức là Địa Long làm nhà Rồng Tiên trở về vũ trụ.

 

15  Đức Cha Trời Lạc Long Quân dạy bảo con cái xong Cha Trời Mẹ Trời hai người ôm lấy các con lần cuối, trong tình yêu thương vô hạng, hai tòa sen báu như hai quả núi nhỏ từ từ bay đến hào quang rực rỡ không biết đã hiện ra từ lúc nào, hai đấng TIÊN RỒNG bổng nhiên cao lớn dị thường, như hồi mới đến trái đất, hai người nhìn các con lần cuối từ từ bay lên hai tòa sen. Bầu trời đang trong sáng bổng nhiên tối sầm thế gian rơi lệ vì hai đấng Tiên Rồng Cha Trời, Địa Mẫu đã ra đi, hai tòa sen báu từ từ bay vào chốn hư không xa dần xa dần rồi mất hút, trước cảnh chia ly đầy xúc cảm, cũng như sự ngơ ngác của đàng con, hai trăm con mắt cứ nhìn theo và nhìn mãi.

 

16  Đất trời hôm qua khác với đất trời hôm nay, đất trời hôm qua là đất trời mùa xuân, đất trời hôm nay là đất trời mùa đông, bao trùm cái lạnh bơ vơ cái lạnh của sự nhớ thương không biết bao giờ gặp lại Mẹ Cha. Cái lạnh của sự mồ côi mồ cút, trên nẻo đường muôn vạn dặm của cuộc đời.

 

*    Nơi vũ trụ, có ba ngôi tối cao đó là TỔ TIÊN KHAI HÓA, ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ. Ba đấng tối cao nầy không những tối đại linh hiên, chỉ cần thành tâm nghĩ đến là ứng nghiệm linh ứng ngay, mà còn là ba đấng quyền lực vô biên, quyền năng vô hạn, không những khai tạo lập lên vũ trụ, tạo lập lên tam thiên đại thiên thế giới, các tần trời, trần gian, củng như các tần địa phủ, mà còn tạo lập lên tất cả sự sống, nhất là khai tạo ra con người, giống động vật cao cấp nhất vũ trụ, nòi giống tiên rồng, nòi giống thay thế ông cha làm chủ vũ trụ, tạo lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc.

 

*    Thời kỳ thượng Tam Hoàn là thời kỳ TỔ TIÊN hiện thân ra con người, hiện thân ra ĐỨC CHA TRỜI, THIÊNG HOÀN, hiện thân ra ĐỨC MẸ TRỜI, ĐỊA MẪU HOÀN. Như vậy thời kỳ thượng Tam Hoàn là thời kỳ TỔ TIÊN HOÀN, THIÊN HOÀN, ĐỊA MẪU HOÀN, thời kỳ hiện thân ra rồi HOÀN TRỞ LẠI, ví như nước hiện ra bọt nước rồi từ bọt nước tan biến trở về là nước. Có thể nói thời kỳ thượng Tam Hoàn ra đời, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người cho đến khi kết thúc kéo dài hơn một nghìn mấy trăm năm.

 

*    Còn hậu Tam Hoàng, là nói về con cái nhà TRỜI, làm vua làm chúa khắp cùng vũ trụ THIÊN HOÀNG NGỌC ĐẾ, MẪU HOÀNG VƯƠNG MẪU, TIÊN HOÀNG TIÊN CHÚA, nói chung là thời kỳ NHƠN HOÀNG. SAU TAM HOÀN, Thời kỳ hậu TAM HOÀNG là thời kỳ NHƠN HOÀNG, 100 NGƯỜI CON CỦA TRỜI, TIỀN TỚI THỜI KỲ PHÂN CHIA NGŨ ĐẾ:

1-  LÀ THANH ĐẾ, DA CHÀM.

2-  LÀ BẠCH ĐẾ, DA TRẮNG.

3-  LÀ XÍCH ĐẾ, DA ĐỎ.

4-  LÀ HẮC ĐẾ, DA ĐEN.

5-  LÀ HOÀNG ĐẾ, DA VÀNG.

 

Hết phần 1 chương 3

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 3

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 3

 

Phần 2

 

THỜI KỲ NHƠN HOÀNG

       

1   SỨC MẠNH TRÍ KHÔN CON NGƯỜI. Nói về 100 người con ngơ ngác nhìn theo Cha Mẹ, cho đến khi Cha Mẹ mất hút tan biến vào không trung vũ trụ đã lâu mà vẫn còn ngơ ngác nhìn theo mãi.

 

2   Trăm người con giờ đây trở nên côi cút, rồi đây con người sống ra sao khi phải đối đầu bao nổi khó khăn trước mắt tự lập mồ côi mồ cút, nào là đối đầu với thiên nhiên, đối đầu với thú dữ, đối đầu với quỷ dữ, đối đầu với cái ăn cái mặt, làm phát sanh sức mạnh trí khôn con người. 100 người con trải qua một thời gian nhớ Cha nhớ Mẹ, nhưng rồi dần dần cũng quên đi quen lần với sự sống tự lập, sống hòa mình với muôn loài cầm thú, nhưng con người, khác hơn loài cầm thú, là tự biết khâu cho mình bộ quần áo lá, những vật liệu đã được phơi khô, khâu kết hết sức khéo léo tinh xảo, cũng như tinh thần đoàn kết, nếp sống văn minh có tổ chức cao, khác hẳn sự sống của đàn bầy các loài cầm thú, cũng vì sự sống văn minh ấy không bao lâu loài người khống chế muôn loài cầm thú một cách dễ dàng, con người tới đâu thời các loài cầm thú bị khống chế đến đó. Sức Mạnh Trí Tuệ Của Con Người.

 

3    Từ khi Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu hội nhập trở về cội nguồn, thời nhân loại năm màu da anh em luôn luôn đoàn kết chung sống cùng nhau, sang sẽ cùng nhau, tạo lên sức mạnh tập thể chống trả lại bao thế lực hùng mạnh tự bảo vệ mình. Vũ khí bảo vệ mình chính là sức mạnh trí huệ con người. Những kiến thức hiểu biết, những kinh nghiệm cuộc sống, những khó khăn trong đời thường, đói thời ăn hoa quả, khác thời uống nước sông nước suối, con người càng về sau càng tinh khôn, vượt hẳn các loài cấm thú về mọi mặt.

 

4    Không những về mặt phát minh khoa học, mà còn luôn luôn phát minh về đạo đức, ý thức nhận thức về cộng đồng xã hội, nhất là ý thức nhận thức về mưu lược, mưu mẹo, chiến lược, chiến thuật, sách lược, kế sách chống đở chống trả lại cái làm hại mình, cái mạnh hơn mình, 100 người con trời nhờ sự thông minh khác thường, không những biết lấy lá phơi khô khâu may áo quần, mà còn biết kết cả nón, cả áo tơi, để chống mưa, chống rét, chống nắng, chống gió, mang giày cỏ chống lại côn trùng mòng muỗi sâu bọ rắn rít. Phát minh lấy đá đập vào đá, lấy những mảnh đá hình thù giống như đao búa, hoặc những mảnh đá lớn ở thác, ở suối, đã bị nước xóa mòn, đêm ra mài bén ngót, đào đất chặt cây, làm vũ khí hộ thân, những dụng cụ cần thiết trong sanh hoạt hằng ngày, tạo ra những trang sức bé nhỏ tinh xảo, dùng biểu lộ tình cảm tặng nhau. Tặng anh em, tặng người mình yêu.

 

5   Tuy đời sống mồ côi mồ cút 100 anh em con trời vẩn ổn định cuộc sống, nhờ biết vận dụng khai thác bảo tồn những thành quả có được làm nền tản cho sự phát minh tiến hóa Cao hơn. Và chính sự thừa kế những cái đã có phát minh ra những cái mới. Trí thức nhờ thế phát triển càng ngày càng nhanh chóng, đưa đời sống con người mỗi ngày một phong phú hơn, không những con người biết làm tổ lá để ở, mà còn biết để dành. Tích lũy thức ăn mỗi ngày một lớn. Cũng vì vậy mà cuộc xung đột giữ người và các loài cầm thú mỗi ngày một quyết liệt hơn,nhất là những loài cầm thú đã có tuổi thọ trên năm nghìn năm không những có yêu thuật, mà còn có sức mạnh vô cùng, chúng không những tranh giành thức ăn mà còn tranh giành lãnh thổ, sức mạnh của con người là sức của mạnh trí tuệ, cọng với sức mạnh của tập thể, nên dù trải qua bao cuộc xung đột với các loài cầm thú hung hiểm con người vẩn chiếm ưu thế thượng phong tiêu diệt chúng lấy da của chúng phơi khô khâu thành quần áo, làm cho các loài cầm thú khiếp sợ, tiếng đồn lan khắp đại cầu, làm cho những con chúa tể đầu đàn khắp địa cầu tức giận lúc nào củng muốn tiêu diệt loài người, nhất là trong cái lạnh mùa đông giá rét, trái cây rất hiếm, nên con người hoạt động tìm kiếm thức ăn phạm vi rộng lớn, các loài khỉ vượn cầm thú không dám đến gần tranh giành thức ăn với con người, cho đến một hôm có bầy đàn khỉ tinh tinh kéo đến số đông đến hàng nghìn nghìn con, con nào con nấy to lớn dị thường, đàn khỉ tinh tinh đi đến đâu thời các đàn Khỉ khác cuối đầu nằm phục, nếu không bị chúng sát hại, cho đến loài cọp củng đã bị chúng sát hại nên phải tránh xa không dám đối đầu, vì loài cọp có ít không thể chống trả lại chúng, hơn nữa lại không có sự đoàn kết bầy đàn.

 

6   Nói về 100 anh em con trời đang hái lượm đào kiếm củ quả, ngũ cốc, do sửa mẹ Âu Cơ mọc lên khắp địa cầu năm châu bốn biển, thời nghe như có một cơn bão ào ào kéo đến, 100 anh em con trời chững bị tìm nơi ẩn núp thời trước mắt đã xuất hiện hàng nghìn con khỉ tinh tinh chúng kéo đến mỗi lúc một đông bao vây con người, chúng hú lên đinh tai nhứt óc, con nào con nấy to gấp đôi gấp ba con người, chúng hung tợn nhe nanh múa tay múa chân nhảy tới nhảy lui phô trương khí thế dũng mãnh của mình uy hiếp tinh thần con người trước khi chúng tàn sát, chúng nhảy lui nhảy tới, làm cây rừng như bị tàn phá bởi cơn bão lớn, tiếng ào ào răng rắc tưởng chừng như rừng cây gãy đổ đến nơi.

 

7   100 anh em con trời thấy đàn khỉ tinh tinh hung hãm như thế không những không sợ, mà lấy làm tức giận đàn khỉ tinh tinh thấy con người không sợ chúng, chúng lấy làm tức giận chí ché hụ hú đinh tai nhứt óc chỉ chờ con chúa đàn ra lịnh là tấn công.

 

8     Bổng đàn khỉ tinh tinh dạt ra hai bên liền xuất hiện một con khỉ chúa đầu đàn to lớn gấp đôi những con khỉ tinh tinh khác, chúa khỉ tinh tinh xách trên tay một con cọp to lớn, nhìn con người với cái nhìn xem thường. Chúa khỉ tinh tinh hú lên như sấm nổ, thổi ra một luồng kình phong làm ngã đổ trốc gốc một cây đại thụ hầu làm cho con người khiếp đảm chết khiếp, rồi chúa khỉ tinh tinh mới ra lịnh cho đàn tinh tinh sát hại, nào hay chúa tinh thấy con người vẩn trơ trơ không hề sợ chúa tinh chút nào. Chúa tinh liền nổi cơn thịnh nộ, tức thời xé xác con cọp ra làm nhiều mảnh, hàng nghìn con khỉ tinh tinh thấy chúa tể của chúng uy dũng như vậy cũng vội hú lên vang núi dậy rừng, chúng nhìn con người như nói hãy nằm mạp xuống.

 

9   Nói về chúa tể tinh tinh thấy con người không những không sợ chúng mà còn có vẻ muốn chống trả lại chúng. Chúa tể tinh tinh vô cùng tức giận liền lao đến múa vuốt vồ lấy con người xé xác, bầy Tinh Tinh cũng thế muốn lao vào xé xác con người nhưng vì chưa có lịnh có lịnh tấn công của chúa tinh nên đàn khỉ tinh tinh chỉ đứng xem chúa tể của chúng xé xác con người chỉ trong chốc lác là chết sạch.

 

10   Nào hay đâu bổng nổi lên một tiếng quát như sấm nổ, một người da đen anh em phi ra chận đầu con khỉ chúa, con khỉ chúa tinh tinh càng thêm tức giận, với cái vồ hiểm hóc đã từng vồ chết nhiều con cọp, kình lực tuôn ra rít lên ầm ầm thật kinh người, với con trời thời những kình lực kia thời làm gì hại nổi. Người anh em người da đen không những không sợ hãi mà con quát to lên như sấm, như nói với con tinh tinh chúa khỉ kia rằng ta đây là ông nội của nòi mầy, đã từng là chúa tể của nòi mầy, thấy tao không quỳ lạy mà còn hổn láo, tao cho mầy chết, tức thời người anh em da Đen, nhanh như chớp, tung ra một thế đánh bí hiểm của loài tinh tinh, chỉ nghe bịch bịch ầm ầm chúa khỉ tinh tinh choáng váng lảo đảo muốn ngã vì đã trúng ngay vào yếu huyệt, thần lực chúa tinh liền giảm hơn phân nửa, chúa tinh trúng đòn đau quá kêu lên chí ché inh ỏi, bị trúng đòn trước đàn khỉ tinh tinh, chúa khỉ tinh tinh cảm thấy mất mặt nên càng thêm tức giận. Chúa đàn Tinh Tinh với thế võ vô cùng bí hiểm nhảy lên không trung chụp xuống với một tốc độ kinh hồn  hầu giết chết ngay đối thủ, người anh em da đen thấy khỉ chúa hung ác như vậy muốn hạ gục mình ngay chiêu nầy, thời tức giận nổi lên đùng đùng hét lên một tiếng làm rung chuyển cả núi rừng loài dã thú các ngươi dám chống lại loài người sao tao cho mầy chết, rầm một tiếng kinh thiên động địa, con chúa khỉ Tinh Tinh bị trúng đoàn quá mạnh lảo đảo muốn ngã, người anh em da đen cũng bị trúng đoàn khá đau càng thêm tức giận, người an em Da Đen tức thì lấy khúc cây mang sau lưng ra phi tới nhanh như chớp đánh xuống đầu con khỉ chúa với sức mạnh toàn lực, con tinh tinh khỉ chúa né tránh không kịp chỉ nghe tiếng bốp chói tai đầu khỉ chúa vở sọ chết tươi máu tuôn lai láng,cả hàng nghìn nghìn con khỉ tinh tinh sợ quá run rẫy, có con thiêm thiếp nằm mạp xuống đất, còn đại đa số  chạy trốn toán loạn khiếp vía hồn kinh. Từ đó loài khỉ tinh tinh hể thấy con người thời tránh xa không dám tới gần nữa.

 

11    Trong các cuộc đấu tranh sinh tồn, 100  người con của âu cơ phải tự bảo vệ lấy mình chống trả quân thù xâm lược tranh giành lãnh địa, chống trả lại bệnh tật, cũng như thiên tai, hạn hán, mưa bão, lụt lội, lạnh rét, là cuộc đấu tranh lâu dài dai dẳn, đầy cam go và liên tục luôn luôn làm cho con người khốn đốn sợ hãi, vì thế con người luôn luôn phát minh sáng kiến, phát minh ra nhiều thứ, chống trả, ẩn núp, khống chế, trốn thoát.

 

12   Đức Cha Trời thường dạy cho 100 người con của mình. Vũ trụ thiên nhiên không những là con quái vật to lớn đầy sức mạnh, mà nó còn ẩn chứa nhiều máy móc huyền cơ, vì thế cuộc đấu tranh sinh tồn chiến thắng hàng phục, muôn loài bò sát, cầm, thú, thời không khó, vì các con là con người xác thân của các con là xác thân tiểu thiên vũ trụ, bộ não của các con là bộ não vũ trụ, vì thế muôn loài bò sát, cầm, thú, không thể nào chống trả lại con người được. Chỉ có con QUÁI VẬT THIÊN NHIÊN VŨ TRỤ, LÀ CON QUÁI VẬT, KHÔNG NHỮNG VÔ CÙNG TO LỚN ĐẦY SỨC MẠNH, MÀ CÒN ẨN CHỨA NHIỀU MÁY MÓC, ẨN CHỨA NHIỀU HUYỀN CƠ, rất khó đối phó. Vì thế cuộc đấu tranh sinh tồn chống trả giữa con người và thiên nhiên là cuộc đấu tranh đầy căm go nhất. Và hàng phục được con quái vật vũ trụ, là cuộc đấu tranh vô cùng gian nan  vất vả đầy khó khăn, gian khổ,không có con đường nào khác hơn là các con phải vận dụng bộ não vũ trụ phát triển ý thức nhận thức tiến hóa ý thức nhận thức đến cảnh giới Khoa Học Vũ Trụ. Khoa học Chánh Đẳng Chánh Giác. Thời các con sẽ làm chủ được con quái vật vũ trụ, vì các con đã hiểu rõ chúng, những quy luật biến động theo luật tự nhiên tiến hóa của chúng. Cũng như sự ra đời của chúng, sự hủy diệt của chúng.

 

13   Vì thế các con không có gì phải sợ con quái vật thiên nhiên vũ trụ, mà cố gắn tiềm hiểu con quái vật thiên nhiên nếu chưa hàng phục được con quái vật thiên nhiên, thời các con lượng theo nó, hoặc né tránh để bảo tồn sanh mạng, các con muốn làm chủ được nó, các con phải đạt đến cảnh giới, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, nhưng hiện tại các con mới ra đời, như một đứa trẻ còn non làm gì đạt tới cảnh giới Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, và còn trải qua một thời gian lâu xa tu luyện tiến hóa Ý Thức, cac con mới có thể trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, được.

 

14   Nhờ sự đấu tranh sanh tồn của con người nên luôn luôn phát minh sáng kiến, phát minh ra nhiều thứ vật dụng bảo tồn cuộc sống, bảo tồn sự tiến hóa Sự thừa kế phát minh con người, nên trí huệ con người cũng theo đó tiến hóa mỗi ngày một cao hơn, từ vật dụng sơ khai tiến tới vật dụng hiện đại. Từ cuộc sống đơn thuần tiến tới cuộc sống văn minh. Tuy bước đầu con người biết kết áo lá, áo da thú, giày cỏ, giày da thú, tổ lá, để bảo tồn sự sống trước  chuyển biến tiến hóa thời tiết tuần hoàn biến đổi của thiên nhiên, nhưng đó là sự diễn biến thời tiết theo sự bình thường. Nhưng thời tiết có sự chuyển đổi đột biến ngoài sức dự liệu tính toán của con người và điều ấy đã xãy ra với con cái nhà trời. Có lẽ chu kỳ tuần hoàn của tạo hóa hàng nghìn năm đã lặp lại nên mưa to gió lớn dai dẳn kéo dài trong nhiều tháng, rét lạnh thấu da những áo lá, tổ lá không chống đở nổi nữa, nên con người phải chuyển đổi cách ở, cũng như sự sinh hoạt bước sang giai đoạn mới, giai đoạn đi tìm hang động để ở, thế là cuộc đấu tranh sanh tồn giữa người, bò sát, cầm, thú, đã xãy ra, vô cùng khốc liệt.

 

15   Và ở đó không xa khoảng hơn trăm dặm có dãy núi cao hình thành lên nhiều sơn động do sự chấn động địa cầu, ĐỘNG ĐẤT làm rạng nức trong lòng núi, hàng triệu triệu năm về trước, các mạch nước ngầm tuôn chảy xóay mòn hình thành lên các sơn động, trong các sơn động có động MÃNG XÀ, trăn sống lâu năm thành tinh, rắn sống lâu năm thành quỷ, động tinh quỷ nầy từ xưa tới nay hàng vạn vạn năm chưa có loài cầm, thú, nào dám bén mãn đến, hể có đến là không có đi, có vào là không có ra.

 

16   Động mãng xà là động vô cùng rộng lớn có thể chứa hàng nghìn người, vì thế nơi đây có cả hàng vạn con trăn, hàng vạn con rắn chúng chia nhau để ở, nhất là những con đầu đàn, không những to lớn dài hàng mấy mươi mết mà còn có nhiều đầu vô cùng lợi hại, nhất là ngọc độc, chất độc của chúng, chỉ cần một con trăn, con rắn ba đầu là đã quật chết một con voi to lớn, và đã từng quật ngã nhiều con voi như vậy cho cả đàn ăn thịt. Sự phát hiện ra động mãng xà nầy là người anh em người da vàng có một lần lưu lạc đến đây may tí nữa thời bị chúng sát hại. Ở vào thời kỳ nầy tuổi thọ côn trùng, thảo mộc, bò sát, cầm thú, cũng như con người tuổi thọ rất cao, không những tuổi thọ rất cao, mà còn to lớn dị thường, tuổi thọ của chúng hơn mười nghìn tuổi, nếu chúng biết hít thở tu luyện thời có thể sống đến hai mươi ba mươi nghìn tuổi, có thể nói những con trăn, con rắn đầu đàn ở đây tuổi thọ đã có trên hai mươi nghìn năm, vì thế thần lực của chúng là vô cùng khiếp đảm vô cùng lợi hại.

 

17   Dưới sự dẫn dắt của người anh em da vàng, một trăm anh em con trời không bao lâu củng đã đi đến dãy núi trong cơn mưa tầm tả cái lạnh thấu xương và cuối cùng củng đến được nơi sơn xà động, tìm nơi trú ngụ gần đó, người da vàng anh em dẫn đường ấy nói, anh em chúng ta không nên tới gần sơn động vì rất nguy hiểm, hơn nữa vì trời còn mưa to gió lớn lại thêm rét dữ quá. Thế là một trăm anh em con trời dừng nghĩ đóng đô cách sơn xà động không xa, thế mà vẩn nghe mùi tanh của rắn lan ra nồng nặc, cũng may nơi đây lại có nhiều hoa quả nghĩ cũng lạ khi đã trải qua năm sáu tháng mưa bão mà không hề hư hại gì. Có lẽ hoa quả ở đây không phải ở cây mà là ở dây, dây rừng chằng chịt trong lúc hái quả để ăn phát hiện ra nhiều loại rắn ẩn mình trong lùm cây bụi rậm. Chúng chỉ cần con người sơ ý mất cảnh giác là chúng cắn liền, vì thế mà không biết bao nhiêu loài chim loài thú bị chúng cắn bỏ mạng. Một trăm người con của trời ăn no, thời màn đêm cũng vừa buôn xuống có lẽ Cha Trời, Địa Mẫu thấy con mình quá nhiều khổ sở, nên những cơn mưa bão cũng từ từ dừng hẳn, bầu trời dần dần yên lắng trở lại, thế là một trăm người con trời đi vào giất ngủ ngon lành. Chừng khi nghe tiếng ào ào, tưởng chừng như cơn bão lại đến, một trăm anh em con trời thức giất mới hay là trời đã sáng tỏ, bổng nghe mùi tanh hôi nồng nặc mỗi lúc một đến gần. Một trăm anh em đồng la lớn chúng đã đến gần hãy đề phòng và tiêu diệt chúng, và y như thế chúng đã đánh mùi có hơi người tuy rằng ở cách ra sơn xà động đến ba bốn dặm, những con đầu đàn chúa tể chúng đã có mặt, có lẽ chúng tu luyện có ngọc nên hai con mắt của chúng phát tỏa thần quang trông rất dữ tợn thấy mà phát khiếp, chúng kéo đến mỗi lúc một đông, đông đến nổi không còn tính đếm được nữa, chúng nhìn một trăm người con trời há mồm thè lưỡi coi bộ chúng rất thèm thuồng, muốn ăn tươi nuốt sống ngay con người, trăn tinh, rắn quỷ, chín đầu phát ra âm thanh kỳ dị ra hiệu lịnh tấn công, thế là hàng nghìn hàng vạn con rắn, con trăn, uốn mình lượng tới tấn công. Mmột trăm anh em đồng hét lên mình chưa tấn công chúng, chúng đã tấn công mình chúng ta đồng xông lên tiêu diệt chúng, thế là trận chiến xãy ra kinh thiên động địa một trăm khúc cây trên tay trăm người con trời múa lên như chong chóng, kình lực tuôn ra ầm ầm, sức mạnh con trời nào phải vừa càng đánh càng hăng lũ rắn bị đánh tơi bời. Các con xà chúa, rắn chúa, thấy đàn con cháu bị con người đánh tơi bời vô cùng tức giận lao vào cuộc chiến, người anh em da vàng thấy xà chúa vô cùng lợi hại phun ra hơi độc cuồng phong nổi dậy ầm ầm làm cho một số anh em tối tăm mù mịt, nhất là chị em nữ phái yếu, người anh em da vàng chính là HOÀNG LONG con RỒNG VÀNG CHÚA đầu thai làm người. Hoàng Long  phi tới xáp chiến với con xà tinh chúa chín đầu, trận chiến trở nên vô cùng khốc liệt, xà tinh chúa chín đầu quật đuôi một cái là cuồng phong nổi dậy ầm ầm, anh em người da vàng không hề nao núng với cây gậy trong tay tấn công con xà tinh chín đầu tới tấp, con mãng xà tinh chín đầu thấy phun khí độc không làm hại được đối thủ, vì thấy trong người anh em da vàng có một lớp hào quang bao bọc hết sức kỳ lạ, đó là hào quang tiên thiên hộ thể, khí độc của chúng không làm sao hại được trận chiến càng lúc càng dữ dội.

 

18   Nói về người anh em da trắng thấy con rắn quỷ chín đầu vô cùng lợi hại đầu phun nọc độc, đầu thổi ra cuồng phong ầm ầm long trời lở đất, đầu phóng ra tia lửa làm cho người anh em Da Chàm xính xáng tối tăm mặt mày. Tức thời người anh em da trắng chính là BẠCH LONG con RỒNG TRẮNG CHÚA đầu thai làm người, phi tới xáp chiến với con RẮN QUỶ CHÍN ĐẦU. Trận chiến vô cùng khốc liệt, với cây gậy trong tay người anh em da trắng tấn công con rắn quỷ chín đầu tới tấp, những tiếng rắc rắc ầm ầm nổi lên không ngớt, loài trăn, loài rắn dữ con nào con nấy cũng đã trên năm nghìn tuổi, có con trên mười nghìn tuổi, có con trên hai mươi nghìn tuổi chúng tấn công con người với khí thế long trời lở đất, lớp nầy ngã xuống lớp khác xông lên. Với con xà tinh BẢY ĐẦU, anh em với con xà tinh chín đầu, khí thế vô cùng hung hảm tấn công con người thật dữ dội những anh em yếu hơn đang gặp phải nguy hiểm, tức thời người anh em da đen hét lên một tiếng như sấm nổ chính là HẮC LONG con RỒNG ĐEN CHÚA đầu thai làm người, phi tới xáp chiến với con xà tinh bảy đầu, với cây gậy trong tay người anh em da đen tấn công vào đầu con mãng xà bảy đầu như mưa sa bão táp. Bên kia con RẮN QUỶ BẢY ĐẦU, thấy anh mình là con rắn quỷ chín đầu tấn công con người uy phong lẩm liệt, liền quật đuôi cuồng phong nổi dậy ầm ầm lao tới hầu nuốt chửng con người. Người anh em da chàm thấy con rắn quỷ hung hảm như thế liền hét lên một tiếng như sấm sét vang động đất trời, người anh em da chàm này chính là THANH LONG con RỒNG XANH đầu thai làm người, phi tới đón đầu con rắn quỷ, với cây gậy trong tay múa lên kình lực phát ra ù ù đá chạy cát bay tấn công tới tấp vào đầu con rắn quỷ, thế là trận chiến càng thêm khốc liệt hơn. Bên kia trận chiến, mấy mươi anh em đang yếu thế trước sự tấn công của hai con tinh quỷ năm đầu chúng tấn công ăn khớp với nhau vô cùng lợi hại. Nếu không có tiên thiên hộ thể thời toi mạng đi đời lâu rồi bổng nghe tiếng quát như sấm nổ, một người phi ra múa gậy ầm ầm tấn công hai con tinh quỷ, thì ra người đó chính là người anh em da đỏ, XÍCH LONG con RỒNG ĐỎ đầu thai làm người, hai con tinh quỷ như gặp phải đối thủ, nên ra sức tấn công người anh em da đỏ càng thêm dữ dội. Chỉ nghe tiếng ầm long trời lở đất, bổng nghe tiếng quát lanh lảnh nổi lên khắp chổ, loài yêu tinh chết nầy thế là những tiếng đùng đùng vang lên khắp chốn, thật là oai phong lẩm liệt nhi nữ anh hùng có khác, thì ra đó là năm cô gái da vàng, da trắng, da chàm, da đen, da đỏ, đó chính là NĂM CON PHỤNG HOÀNG CHÚA đầu thai làm người  với năm cây gậy trong tay múa lên vù vù, đánh cho lũ trăn, lũ rắn ba đầu hai đầu tơi bời, còn những anh em khác hò hét thi nhau tiêu diệt xà tinh, rắn quỷ.

 

Trên con đường chinh phục muôn loài vạn vật của một trăm người con trời. Chính sức mạnh trí huệ con người đã làm nên sự kỳ diệu đó. Sức mạnh liên kết trí tuệ luôn luôn chiến thắng các thế lực chống lại con người, thế lực Cầm Thú, thế lực Ác Ma, Ác Quỉ, cho đến chiến thắng thiên nhiên Con Quái Vật to lớn Vũ Trụ, tiến tới làm chủ vũ trụ.

 

Hết phần 2 chương 3

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 3

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 3

 

Phần 3

 

SỨC MẠNH TRÍ TUỆ, SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT

 

1    Nhìn cuộc chiến giữa con người với Yêu Tinh mới thấy hết tình đoàn kết nghĩa Đồng bào, năm màu da anh em luôn luôn sát cánh bên nhau, bảo vệ cho nhau, người Mạnh gánh gánh nặng, người yếu gánh gánh nhẹ, chung sức chung lòng quyết tử tiêu diệt kẻ thù.

Đúng là:

Một cội Rồng Tiên, thật khác thường

Đồng Bào ruột thịt, cội tình thương

Sát cánh cùng nhau, trừ Tinh, Quỷ

Bảo vệ cho nhau, sống chết nương

Khí phách hào hùng, nòi Hồng Lạc

Chống lại hung tàn, để sử gương

Nhân loại anh em, niềm đồng loại

Đoàn hết chung nhau, dậy chiến trường.

 

Nói về mãng Xà, rắn Quỷ càng đánh càng thất thế liền đồng loạt nhã ngọc ra hóa phép hầu tiêu diệt con người, tức thời trên không trung hàng nghìn viên ngọc tỏa hào quang đồng loạt đánh xuống làm cho một trăm anh em chống đở không nổi sắp chết đến nơi trong lúc thập tử nhứt sanh nầy, bổng nghe năm tiến thét tưởng như trời đất sắp sụp đến nơi, tiếp theo sau là năm tiến thét lanh lảnh,đinh tai nhứt óc, tức thì NGŨ LONG, NGŨ PHỤNG xuất hiện bay lượng trên không trung hào quang chói loại nuốt sạch những viên ngọc làm cho xà tinh, rắn quỷ khiếp đảm trốn chạy về động không dám ló đầu ra nữa chúng đã mất ngọc trở thành loài trăn, rắn, thường. Ngũ long, ngũ phụng, bay lượng trên không hào quang chóa loại sấm sét ầm ầm thấy xà tinh rắn quỷ bỏ chạy liền hoàn hồn nhập xác trở lại, thì ra đó là năm anh em Thanh Long, Bạch Long, Xích Long, Hắc Long, Hoàng Long, năm chị em Thanh Phụng, Bạch Phụng, Xích Phụng, Hắc Phụng, Hoàng Phụng, bãi chiến trường giờ đây trở nên yên tỉnh trở lại, ngổn ngan đây đó xác chết của trăn, rắn, chúng đã bị tiêu diệt hơn hai phần ba, thừa thắng xông lên một trăm con trời nào chịu để cho chúng được yên liền kéo đến bao vây sơn động, xà tinh, rắn quỷ, thấy con người kéo đến chúng vô cùng khiếp sợ thu mình cố thủ trong động chẳng chịu chuôi ra. Trong khi một trăm con trời chưa biết phải làm sao tiêu diệt loài trăn, rắn,thu mình cố thủ trong động, thời người anh em da vàng, Hoàng Long nói rằng, sức mạnh của con người là sức mạnh trí tuệ sao anh em chúng không bàn thảo liên kết trí huệ tìm ra kế sách để tiêu diệt chúng, thế là một trăm người con trời mỗi người đưa ra một ý kiến, ý kiến nào hay thời theo ý kiến đó và cuối cùng cũng tìm ra ý kiến hay, là lấy đá vận lực vào đôi bàn tay ném tấn công tiêu diệt chúng, thế là một trăm anh em liền theo kế sách lượm đá chất thành đống trước sơn động, chờ phát hiệu lịnh tấn công, không còn chờ đợi gì nữa hiệu lịnh đã vang lên. Tức thời trăm cánh tay vận lực ném những hòn đá viên đá, xé gió lao nhanh vào động hạ gục đàn trăn, đàn rắn chúng trúng đòn đau quá lao nhanh theo con đường thông hơi khác trốn thoát vào rừng sâu hang thẳm mất tăm mất dạng, con người chiếm lấy sơn động một cách dễ dàng.

 

2    Nhờ có động để ở anh em con trời không còn khốn khổ do mưa to bão lớn, mà còn có nơi cất chứa đồ ăn, đời sống con người vì thế mà càng ngày càng  gắn bó hơn tình cảm phong phú hơn, phái nữ vì thế không cần tìm kiếm thức ăn nữa mà chỉ lẩn quẩn gần sơn động trong sơn động mà thôi. Cuộc sống cứ thế trải qua hàng trăm mùa xuân con cái nhà trời vẩn sống yên vui không có chuyện gì xãy ra mùa hạ nắng bức sắp đi vào kết thúc, mùa đông lại đến, cái lạnh cái rét mưa to gió lớn lại tràn về, cho nên các chàng trai thường vắng mặt nơi sơn động, cũng như mội khi năm mươi cô gái xinh xắn, trong bộ áo da thú. Trông càng xinh đẹp, không những xinh đẹp mà các cô càng lớn càng trông rất giống mẹ trời, các cô giái xinh đẹp vừa ra khỏi sơn động, chửng bị tản ra tìm kiếm trái cây củng như vui đùa cho thỏa thích, như mội khi thời bổng nghe tiếng sư tử gầm rung chuyển núi rừng, chỉ trong chốc lác đàn sư tử xuất hiện trên mấy mươi con, con nào con nấy to lớn hung dữ vô cùng, chúng nhìn thấy các Cô gái lạ mắt, như chúng nhìn thấy sinh vật lạ xuất hiện nơi địa cầu, chúng là loài chúa tể không có loài nào thấy chúng mà không sợ, chúa tể đầu đàn nhìn con người đầy vẻ tức giận, vì đàn sư tử nhìn thấy các cô giái không hề sợ chúng, coi chúng không vào đâu, đàn sư tử trên một hành trình đường xa bụng đã kêu lên vì đang đói, mấy mươi con sư tử kia tâm trạng cũng giống như con sư tử chúa đàn, chúng muốn xông tới vồ ngay để ăn thịt,nhưng thời cơ chưa cho phép chúng vồ, vì chúng thấy con người không sợ chúng trong sự yêm lặng ánh mắt chăm chăm theo dõi nhìn chúng, sự chăm chăm nhìn đàn sư tử của các cô gái đã cứu các gái thoát chết, các cô nào có biết nếu chúng đồng loạt tấn công thời khó mà bảo tồn tánh mạng, sự nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, các cô giái giờ nầy có lẽ đã nhìn ra sự nguy hiểm nầy, năm mươi cô gái chưa biết đối phó ra làm sao thời Hoàng Phụng người con gái da vàng nói với các chị em rằng các chị em hãy rút gậy sau lưng ra xây mặt về chúng lui lần lui lần về sơn động đề phòng chúng tấn công, đàn sư tử chỉ chờ cho con người quay mặt hoặc bỏ chạy là chúng phóng đến xé xác ăn thịt ngay. Các cô gái lùi lần từng bước, thời đàn sư tiến lên từng bước đúng là tình thế đầy hồi hộp căng thẳng từng giây từng phút thập phần nguy hiểm. Các cô gái đã lùi hết vào trong động lấy lại khí thế múa gậy thị oai hù dọa đàn sư tử, con sư tử chúa không để ý gì đến lời hù dọa của các cô con gái mà chăm chăm nhìn sơn động thích thú gầm rú vang động núi rừng, mấy mươi con sư tử kia cũng thích thú gầm rú đinh tai nhứt óc, chúng như nói rằng chúng tìm thấy nơi trú ngụ qua khỏi mùa đông và mấy mươi cô gái kia là thức ăn của chúng, chúng không đi đâu nữa mà nằm đây chận giữ cửa động và chờ cơ hội là xông vào ăn thịt con người.

 

3   Nói về năm mươi chàng trai nay đã già dặn khác thường, tuy đi tìm kiếm thức ăn đã khá xa nhưng vẩn còn nghe rõ tiếng gầm rú của loài sư tử phát ra từ nơi sơn động, thời thất kinh không hiểu chuyện gì đã xảy ra các cô gái có lẽ đang gặp nguy hiểm có thể mất mạng, nên tất cả đều quây trở về nhìn thấy đàn sư tử chận cửa động như muốn xông vào quật chết những cô gái, những chàng trai vừa sợ hãi là không biết chị em có sao không, vừa tức giận, là vì chúng tàn sát con người, cũng may là những đống đá vẩn còn chưa ném hết cách đây hàng trăm năm.

 

4    Nòi về đàn sư tử đang liếm môi liếm mép chảy nước bọt ra vẻ thèm thuồng nhìn vào hang động, thời nghe tiếng xé gió bay đến và chúng đã bị trúng những hòn đá lớn liên miêm trúng đầu thời phụp đầu trúng cẳng thời què cẳng, những hòn đá, viên đá, ném đi với tốc độ khủng khiếp sức mạnh kinh người, trúng phải không bỏ mạng thời cũng bị thương, chúng trúng đá vừa đau vừa sợ hãi có con đã chết, chúng lao nhanh ra khỏi động nhãy tới tấn công con người, tức thời tiếng hét nổi lên như sấm nổ, hãy phóng phi lao vào con Chúa đàn to lớn, tức thời hàng loạt tiếng thét nổi lên năm mươi phi lao xé gió nhắm con đầu đàn lao tới với tốc độ kinh hồn. Thế là con sư tử chúa rú lên thê thảm hàng loạt phi lao đã cắm loạn xạ vào mình vào đàu sư tử chúa, tiếng rú thê thảm chúa tể của chúng đã làm cho đàn sư tử khiếp vía, có lẽ chúng đã hết thời nên chúng mới gặp loài người là loài chúa tể của muôn loài vạn vật, cái chết của chúng sẽ không sao tránh khỏi, chúng chạy làm sao kiệp những phi lao trở thành những hung thần bay tới lấy mạng chúng, thế là mười mấy con sư tử nữa tiếp tục ngã gục, những con còn sống sót thời bỏ chạy thục mạng, bán sống bán chết, và từ đó về sau hể thấy loài người thời  trốn ngay không dám tới gần nữa.

 

5    Trước mưu trí của con người, các loài chúa tể sơn lâm cọp, voi, sư tử, nép mình khiếp sợ không dám tới gần, hể thấy con người cầm gậy lao là chúng khiếp vía chạy trốn, thế là một trăm người con trời trải qua sự bình yên lâu dài.

 

6    Cho đến một hôm anh em da đen đang hái lượm củ quả trái cây, thời bị một con đại bàng to lớn, đôi cánh chúng dài hàng chục mết, chúng có thể bắt lấy một con bò mộng to lớn bay đi để ăn thịt, Đại Bàng đang bay lượng trên không bổng xếp cánh lao nhanh xuống, bắt lấy người anh em da đen, nhưng nhờ người anh em da đen phát hiện ra Đại Bàng sớm. Nên vừa thấy Đại Bàng xếp cánh thời lao nhanh vào tàn cây ẩn núp, Đại Bàng bắt người không được lấy làm tức giận, quạt cánh làm cho cành cây gãy đỗ ầm ầm mười anh em da đen chống trả trồn tránh mới thoát chết, liền đem chuyện nguy hiểm Đại Bàng sát hại nói lại cho tất cả anh em cùng nghe, nghe xong ai nấy đều lấy làm tức giận, liền bàn mưu tính kế tiêu diệt loài Đại Bàng ác điểu, hung ác nầy.

 

7   Thế là anh em con trời tìm bắt heo, đóng cọc cột hai ba con heo vào một chỗ nơi Đại Bàng Ác Điểu thường đi săn để nhử đại bàng các điểu, với cái tánh hung dữ của Đại Bàng Ác Điểu hể thấy con mồi là lao xuống bắt để ăn thịt, với sức ngụy trang khéo léo đại bàng ác điểu không thể nào nhận ra con người có mặt tại nơi hiện trường, gần sát ba con heo, cặp Đại Bàng Ác Điểu bay trên cao thấy ba con heo đang chạy nhãy lúng túng dưới đất liền xếp cánh lao xuống bắt hai con heo lớn nhất, Đại Bàng Ác Điểu chụp được con heo quật cánh bay lên chỉ vài ba mết thời bay lên không được nữa vì mắc phải cái dây cột con heo, cặp Đại Bàng Ác Điểu chưa biết phải làm sao, thời từ các lùm cây gần sát đó bổng rung động tức thời hàng loạt phi lao phóng ra với tốc độ kinh hồn lao thẳng về hai con ác điểu, vì quá bất ngờ lại đang kéo níu con heo đúng vào tầm phóng của xạ thủ,  thế là đại bàng ác điểu trúng liền mười mấy mũi phi lao oan oát rú lên thê thảm, con cái tuy thoát chết nhưng củng đã bị thương hồn phi phách tán, vì thế đại bàng ác điểu sau này hể thấy con người là khiếp sợ tránh xa.

 

8   Đây nói về ba con Chúa Tể luôn nghĩ kế để tìm cách hại con người. Một hôm ba con tinh chúa quỷ, nghe muôn loài bò sát, cầm, thú, nói chuyện với nhau nếu gặp loài người thời tránh xa không thì chết hết, các loài Bò Sát, Cầm, Thú, vừa nói chuyện vừa run sợ, ba con Tinh Quỷ nghe muôn loài ca tụng uy lực của con người thời tức giận lắm, nhưng chúng chẳng làm gì được vì chúng sợ Đức Cha Trời, sự Đức Địa Mẫu, sợ ánh sáng con người.

 

9    Một hôm ba con Chúa Tinh Quỷ chúng vân du vô tình nhìn thấy con người không còn hào quang nữa, cũng không thấy cha trời địa mẫu, chúng lấy làm mừng, nhưng vì đa nghi chúng chưa ra tay tàn sát con người ngay, và từ đó chúng luôn theo dõi rình mò và chúng đã biết chắc, Cha Trời Địa Mẫu không còn có ở đó nữa, thế là chúng quyết tâm làm hại con người.

 

10  Một hôm chúng tụ tập muôn loài Cầm, Thú, Bò Sát, cọp, beo, sư tử, đại bàng, cáo, sói, trăn, rắn, ba con Tinh Quỷ  nói các ngươi đã bị con người làm hại, hôm nay ta tụ tập các ngươi đến đây là để chống lại con người, loài người, con người sống thì chúng ta phải chết, không còn con đường nào khác hơn, là chúng ta phải tiêu diệt con người.

 

11   Nói xong ba con quỷ hóa phép trổ thần oai hóa gió tạo mưa, hơi lạnh thấu xương, mây đen mù mịt, trời đang sáng bổng nhiên tối sầm, đá chạy cát bay, cây cối ngã đổ ầm ầm kinh thiên động địa cả một vùng các loài Bò Sát, Cầm, Thú, khiếp quá nghe theo răm rắp.

 

12   Lúc bây giờ cảnh rừng núi lá vàng thi nhau chín  rộ, ông mặt trời vừa đi ngủ, màn đêm buôn xuống khá nhanh, trăng, sao, thi nhau tỏa sáng gốp phần vào sự sống nhân gian tiến hóa vũ trụ.

 

13   Bổng nhiên trời đất âm u, trăng sao biến mất, thay vào đó là gió dậy ù ù mỗi lúc một thêm dữ dội, hơi lạnh càng lúc càng thấu xương, trời thu làm gì có chuyện nầy, kỳ lạ hơn là sự âm u ấy lại cứ ùa vào sơn động, còn mang theo cả hơi độc làm cho một tăm người con trời càng lúc càng không chống cự lại nổi, hơi lạnh càng lúc càng lạnh thấu xương, một trăm người con trời không hiểu trời đất nổi cơn hịnh nộ cái gì mà gào thét hung dữ thế nầy, bổng nghe ngoài sơn động một cảnh tượng ồn ào lạ lùng, hình như chúng ra sức phun hơi độc vào động, không lẽ?, hàng trăm con mắt nhìn nhau, tuy trong đêm tối như cũng cảm nhận được những ý nghĩ truyền qua đôi mắt, đồng cảm rằng không lẽ chúng nó kéo đến trả thù chúng ta, và tất cả đều nghĩ rằng thế là một cuộc chiến nữa xãy ra, năm màu da anh em càng nghĩ càng sôi gan, tức giận cho những loài đến đây gây chuyện, và lần nầy thời quét sạch không cho chúng còn sống sót, tức thời chị em nữ giữ động, còn anh em nam xông ra ngoài tiêu diệt những con thú hung dữ đang hà hơi phù phép thổi hơi độc vào động, thế là năm mươi chàng trai anh dũng phi ra cửa động với khúc gậy trên tay múa lên vun vút tấn công vào kẻ thù. Với con mắt người thường thời không thể thấy được trong màn đêm âm u như thế, nhưng với đôi mắt con trời thời lại khác, có thể nhìn thấy trong đêm, tuy tầm nhìn không được xa, nhưng cũng nhận ra những kẻ đến đây gây chiến, thấy các loài bò sát, cầm, thú , bao vây sơn động, thời nộ khí xung thiên xông ra mà đánh tới tấp, cuộc giao tranh giữa người và các loài bò sát, cầm, thú, vô cùng khốc liệt.

 

14   Với sức mạnh con trời thời càng đánh càng hăng, càng đánh càng uy dũng, với khúc cây cầm trên tay những cú đánh như tia chớp, như sấm sét kình lục tuôn ra ầm ầm không ngớt, tuy khí độc mù trời mịt đất, nhưng không làm hại được con trời, vì con trời có hào quang tiên thiên hộ mạng, tiếng lốp bốp, lốp cốp chói tai vang động rất mạnh, những kẻ tới gây chiến bị đánh tơi bời lớp chết lớp bị thương vô kể.

 

15   Ba con Yêu Tinh Chúa Quỷ thấy tình thế không xong liền ra tay phù phép, mộc hương tinh liền thổi ra một luồng âm phong mê hồn hương, làm cho con người tối mặt tối mày, không còn thấy đường thấy sá gì nữa.

 

16   Ngư tinh củng không kém tức thời hóa phép mưa sa bão táp cuồng phong nổi dậy ù ù cây cối ngã đổ ầm ầm đá chạy cát bay, cuồng phong bổng xoáy tròn như cơn bão lốc cuốn hút đất đá cây cối ngã đổ bay lên không trung rồi đánh xuống năm mươi người con trời. Ai nhìn thấy củng phải kinh hồn khiếp vía, năm mươi người con trời đã bị mê hồn độc hương làm hại. Giờ lại bị trận cuồng phong mang theo cả đất đá cây cối từ trên không trung cuốn hút theo cuồng phong đánh xuống chỉ nghe ầm ầm dậy trời dậy đất, khó mà chống đở nổi.

 

17   Chưa hết, Hồ Tinh Quỷ nào chịu kém liền hóa phép biến ra vô số vô biên nanh, vuốt, to lớn bén nhọn của loài cáo chồn từ trên không chụp xuống thần sầu quỷ khốc kinh thiên khiếp đảm, thế là rồi đời năm mươi chàng trai, Hồ Tinh Quỷ nhìn vào sơn động nhìn thấy năm mươi cô con gái, xuân xanh hơi hới căng tràng sức sống Hồ Tinh Quỷ cười lên khoái chí, đúng là báu vật nhà trời sẽ là món đồ chơi của Ta, ba con Chúa Quỷ nhìn lên trời hiu hiu tự đắc chúng tru lên đinh tai nhứt óc Ta sẽ là Chúa Tể vũ trụ.

 

18   Năm mươi người con gái nghe tiếng gào đắc ý của ba con Yêu Tinh Chúa Quỷ liền chấp tay cầu ĐỊA MẪU MẸ TRỜI ÂU CƠ cứu khổ cứu nạn, Mẹ Âu Cơ cứu chúng con, cứu chúng con, chúng con sắp bị Yêu Tinh Chúa Quỷ sát hại đến nơi rồi. Tiếng kêu cứu cầu cứu, năm mươi người con gái tức thời linh ứng ngay.

 

19   Nói về năm mươi người con trai ra sức chống đở đến sức tàn lực kiệt mất mạng đến nơi, trong lúc thập tử nhất sinh, nghìn cân treo sợi tóc.

 

20   Bổng trên hư không nổi lên sấm chớp ầm ầm , những tia sấm sét đánh xuống chỗ ba con Yêu Tinh Chúa  Quỷ lửa điện chớp nháy rực trời, ba con Yêu Tinh Chúa Quỷ đang làm phép bị sét đánh trúng phải  đau đớn thấu ruột gan ngã quỵ nằm mạp xuống đất, phép tắc của chúng bị sấm sét đánh tan biến chẳng còn, chúng cố bò la bò lết sau cùng cũng đứng dậy được cong giò chạy mất, sợ đến nổi muốn chết ngất đi mấy lần, từ đó chúng không dám làm hại con trời nữa.

 

Trên con đường phám phá bí mật về con người. Sự tranh đấu bảo tồn nòi giống con người. Cũng như chinh phục lần những gì khó khăn trước mắt tiến đến làm chủ tất cả. Làm chủ muôn loài vạn vật làm chủ Vũ Trụ. Cao hơn nữa là làm chủ sanh tử.

 

Hết phần 3 chương 3

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 3

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 3

 

Phần 4

 

SỰ ĐOÀN KẾT CỦA NGƯỜI TIỀN SỬ LUÔN ĐÊM LẠI SỰ THÀNH CÔNG LỚN SỨC MẠNH ĐẠI ĐỒNG TẬP THỂ LUÔN LÀ ĐỀ TÀI MƠ ƯỚC CỦA BAO THỜI ĐẠI

 

1    Nói về ĐỊA MẪU ÂU CƠ tuy rời xa con cái trở về hội nhập Cội Nguồn như Bọt nước hội nhập về bản thể của Nước. Có nghĩa là Cha Trời Mẹ Trời từ bản thể linh giác tổ tiên tối cao vũ trụ Sanh Ra, rồi tan biến hội nhập về bản thể vô vi khắp vũ trụ chỗ nào cũng có. Tất cả sự sống vũ trụ đều nằm trong bản thể tối cao nầy, có thể nói sự sống của Muôn Loài vạn vật trong đó có sự sống con người tất cả đều sống trong lòng Địa Mẫu Âu Cơ. Vì thế 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ. Lúc nào cũng được Địa Mẫu Âu Cơ để ý chăm sóc con mình, vì pháp thân linh giác tối cao vô vi của địa mẫu cùng khắp chỗ nào cũng có. Nếu không phải con mắt Chánh Đẳng Chánh Giác thời không thể nào cảm nhận thấy được.

 

2   Thật ra lúc nào ĐỊA MẪU ÂU CƠ cũng luôn luôn ở bên cạnh con mình, nhưng 100 người con không nhìn thấy Địa Mẫu Âu Cơ. Địa Mẫu Âu Cơ tuy thấy con mình gặp nạn nhưng không ứng cứu. Chờ con cái còn nhớ đến Mẹ chúng không, thấy năm mươi người con gái tưởng nhớ đến mình, tức thời pháp thân Địa Mẫu Âu Cơ hóa thành sấm sét đánh cho ba con chúa quỷ một trận nên thân, nhưng không đánh chết chúng, là có lý do bí mật của địa mẫu âu cơ không ai có thể biết được. Nói về năm mươi người con trai của Trời chỉ lo ra sức chiến đấu mà quên đi cầu cứu với ĐỨC CHA TRỜI và chỉ còn chờ chết mà thôi, trong lúc thập tử nhất sanh, ngàn cân treo sợi tóc như thế, thời bổng nghe sấm sét đầy trời đánh xuống đất liên miên bất tận, tức thời yêu khí tan biến, khí lạnh, móng vuốt Yêu Quỷ không còn, trời quang mây tạnh trăng sao trở lại thi nhau tỏa sáng, năm mươi chàng trai đã hồi phục sinh lực xông pha đánh giết muôn loài ác cầm, ác thú, bò sát. Chúng làm sao chống đở nổi con Trời ôi thôi chúng bị năm mươi chàng trai con trời đánh cho tơi bời lớp chết lớp bị thương thi nhau trốn chạy, khiếp vía kinh hoàng, từ đó trở đi con người là chúa tể của muôn loài vạn vật, con người đi đến đâu là muôn loài vạn vật phải nếp mình cuối đầu đến đó, hoặc tránh xa không dám tới gần.

 

3    Sự đoàn kết chung sống 100 anh em, Ông Bà Tổ Tổ Tổ đầu tiên nhân loại con người, đã đêm lại bao sự thành công lớn lao, không những thành công về mặt khoa học phát minh sáng kiến, tạo ra nhiều sản phẩm mới lạ phục vụ cho đời sống con người ngày càng phong phú hơn, cũng như thành công về mặt ý thức, nhận thức về cộng đồng xã hội, nhân cách , đạo đức, phẩm hạnh, phẩm chất tốt đẹp đối xử giữa người với người, vì thế lý trí cũng như nhơn đạo, nhân đạo, được thiết lập xây dựng trên nền móng giác ngộ, cái xấu luôn luôn loại bỏ cái tốt ngày càng tươi đẹp hơn, sức mạnh của sự đoàn kết là sức mạnh vô địch, không những phát huy được sức mạnh của trí tuệ, mà còn phát huy được sức mạnh của tập thể, vượt qua không biết bao nhiêu là khó khăn,  tiến đến làm chủ lần lần và tiến tới làm chủ tất cả. Một sự sống giữa người và người vừa là anh em, vừa là Đồng Bào, vừa là Đồng Đội, vừa là Thầy cho nhau, vừa là quan quân, vừa là dân quân, đồng chí hướng, đồng quan điểm đồng phấn đấu vươn lên, tiến tới làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh, làm chủ cuộc sống, làm chủ vũ trụ.

 

4    Cuộc sống của Ông Bà người tiền sử Tiên Đế là cuộc sống luôn luôn tiến hóa không ngừng, những cái lỗi thời thoái hóa già cỗi, trở thành có hại cho cuộc sống phải được loại bỏ, thay thế bằng sự non trẻ vươn tới cái mới tốt đẹp hơn. Sự tiến hóa không ngừng nầy không chỉ ở lĩnh vực cuộc sống, lĩnh vực cộng đồng xã hội, lĩnh vực khoa học, mà cả trong lĩnh vực tinh thần, những gì lổi thời cổ hủ không còn phù hợp cho cuộc sống thời loại bỏ. Nhất là hành vi đi ngược lại lời dạy của Đức Cha Trời. Ở vào thời kỳ tiền sử đầu tiên của nhân loại con người tuy chưa phát minh ra giấy bút mực, nhưng một trăm người con trời đã biết lấy Ý LÀM BÚT, lấy THỨC LÀM MỰC, lấy NÃO BỘ con người làm giấy. Những gì được học, được nghe, được thấy, được biết, ý thức nhận thức tiếp thu tác động vào não bộ con người được in ấn lại tất cả, rồi từ não bộ con người tác động lại ý thức nhận thức, làm cho con người nhớ mãi không quên, rồi dẫn đến  kết quả ý thức nhận thức đi sâu vào tìm thức linh hồn  tiềm tàng ẩn chứa trong giác quan thứ tám, giác quang vô thức vô minh, trở thành quả ngiệp dù đó là nghiệp thiện hay nghiệp ác.

 

5     Tuy thời tiền sử ông bà không có giấy bút sao chép ghi chép, nhưng sự sao chép in ấn của ông bà tiền sử phải nói là vô cùng vi diệu, không thể nghĩ bàn, đầy khoa học và củng đầy máy móc tối tân, những đoạn kinh văn sau đây sẽ nói lên điều đó.

 

Bộ não con người là bộ não tiểu thiên vũ trụ, có thể lưu lại tất cả những gì ở quá khứ, khi quá khứ tác động lên sọ não, và củng lưu lại tất cả những gì ý thức nhận thức hiện tại tác động in ấn lên sọ não. Nhưng con người thời nay không những ít tu thiền luyện khí, bảo dưỡng bộ não, mà còn lạm dụng nhiều chất kích thích mạnh như BIA, RƯỢU phá hoại bộ não, không những phá đi phần vi diệu của bộ não, mà còn làm mờ đục bộ não, củng như tờ giấy trắng tinh khiết đã bị ố, thời sự in ấn lưu chép ghi chép sẽ không còn được rõ ràng nữa, chưa nói đến con người thời nay quá nhiều dục vọng, nhất là những dục vọng điên cuồng ác khí xông lên làm hại sự vi tế của bộ não, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, là những người hiểu rõ điều nầy, nên luôn luôn kìm hảm sự dụ vọng, nhất là những dục VỌNG điên cuồng, củng như tự mình hạn chế BIA, RƯỢU, NHƯ PHẬT thời bò hẩn rượu.

 

Hết phần 4 chương 3

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 3

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 3

 

Phần 5

 

SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA CON NGƯỜI LÀ NHỜ VÀO SỰ LIÊN KẾT TRÍ NHỚ CỦA MỖI NGƯỜI NHỮNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC CHA TRỜI CÁCH ĐÓ MƯỜI NGHÌN NĂM TÁI HIỆN LẠI KHÔNG SÓT MỘT LỜI DẠY CỦA ĐỨC CHA TRỜI TRỞ THÀNH VĂN HÓA KINH VĂN ĐẦU TIÊN CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI.

  

1   Nói về 100 người con Trời đoàn kết chung sống với nhau từ khi ra đời tới bây giờ đả được mười  nghìn tuổi, đói thời ăn cỏ, cây, củ, hoa, quả, khác thời uống nước mạch ngầm trong sơn động, nước sông, nước suối, trải qua một thời gian dài tiến hóa ý thức nhận thức, con người giờ đây mới thật sự đi vào giai đoạn trưởng thành, giai đoạn người con gái đã có kinh  bước vào giai đoạn Thiên Chức lám Cha làm Mẹ, Phụ Thân Phụ Mẫu, phụ diễn lưu truyền nòi giống con người. Có thể nói con người đã bước vào giai đoạn thật sự tự chủ làm chủ bản thân mình. Giai đoạn đi lần đến tự lập đứng vững trên đôi chân của mình, giai đoạn quyết định vận mệnh của chính mình.

 

2    Thể xác con người là tiểu thiên vũ trụ, nên con người là động vật cao cấp huyền linh hơn muôn vật, lại là con của Đức Cha Trời, Mẹ Trời, được cấu tạo ung đúc hai tinh thể, tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên là khí huyết của cha mẹ trời, hậu thiên là tinh hoa khí hóa của quả địa cầu, vì vậy con người linh hơn muôn loài vạn vật, ẩn tàng tới tám giác quan, đủ điều kiện cho con người phát triển ý thức nhận thức nhanh chóng.

 

3    Hơn nữa xương sống cốt người hình chữ S cốt Rồng, thân tướng con người có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Cốt Tiên, làm người đứng thẳng, khác với loài bò sát, cầm, thú, xương sống thẳng, hai chân, bốn cẳng thân ngan. Một trăm anh em con Trời đi vào giai đoạn trưởng thành hội tụ đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng cơ nghiệp cho chính mình

 

4    Một hôm một trăm người con trời, năm màu da anh em đang ngắm nhìn cảnh trời đất núi rừng cây cỏ đi vào xuân đơm hoa kết trái rực rỡ. Hoàng Long như chợt nghĩ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng, là Muôn Loài vạn vật cần phải có tên có tuổi, để nhận biết mà không cần thấy chúng. Cũng như văn tự nuôi dưỡng linh hồn con người. Đúng như những gì Thiên Ý đã chỉ dạy vật chất nuôi thể xác, còn Văn Hóa nuôi dưỡng linh hồn. Muốn cho vạn vật có trật tự cũng như sự sống con người có trật tự cần phải đánh dấu đặt tên.

 

*      Là đánh dấu đặt tên trong năm nhóm năm màu da anh em.

 

*     Là chúng ta một trăm người anh em chị em ai nhớ những gì Cha Trời Mẹ Trời chỉ dạy, nói ra để ghi lại trong Tâm Thức mỗi người, thành Văn tự trong Tâm Thức mỗi người. Cùng nhau học, cùng nhau biết, cùng làm theo, thế là một trăm người con Trời cả nam lẫn nữ thi nhau vét óc suy nghĩ ráng nhớ lại những gì cha trời mẹ trời đã dạy cách đây hơn mười nghìn năm. Từ khi ra đời đến nay con trời người nào người nấy luôn sống theo, làm theo lời Cha Mẹ dạy, nhớ nhiều làm theo nhiều,  nhớ ít làm theo ít,  ai biết gì làm theo nấy, không ai nói ra hay dạy cho ai làm của  riêng chưa có diệp phổ biến ra cho tất cả anh em cùng nghe, cùng học hỏi cùng bàn cùng làm theo lời Cha Mẹ dạy. Sự sáng kiến của HOÀNG LONG đã đánh dấu giai đoạn lịch sử giai đoạn Văn Hóa Cội Nguồn ra đời. Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời. Văn Hóa Cuộc Sống Xã Hội. Văn Hóa Đối Nhân Xử Thế. Văn Hóa Quyền con Người. Quyền làm chủ con người. Tiến hóa ý thức nhận thức con người lên một tầm cao mới, theo sự sáng kiến của HOÀNG LONG. Ngày qua tháng lại suốt mấy năm trời, kẻ nhớ nhiều nói ra nhiều, người nhớ ít nói ra ít, cả trăm Người gốp lại thành kinh văn, văn hóa đầu tiên của nhân loại con người, văn hóa chánh kinh lời dạy gốc của ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, cũng như ĐỊA MẪU ÂU CƠ.

 

5    Kể từ khi Văn Hóa  kinh văn Cội Nguồn ra đời không những đời sống con người tiến hóa nhanh chóng cao hơn có luật có lệ, mà còn hình thành nghi lễ thờ cúng TỔ TIÊN, CHA MẸ, Nhân Luân ra đời. Nhơn đạo ra đời, đời sống, tiến hóa thay đổi nhanh chóng, có trung, có hiếu, có nhân có nghĩa, có thủy có chung. Có lễ, có trí, có tín, linh hồn của các loài chúa tể, bò sát, cầm, thú, đầu thai làm người đã tiến hóa sang giai đoạn trở thành linh hồn con người, không còn là linh hồn bò sát, cầm, thú nữa linh hồn có đạo, có đức có luật, có văn hóa.

 

6   Từ đây một trăm anh em chung sống với nhau một lối sống khác hẳn, lối sống có đạo đức, có văn hóa, có tôn ti trật tự khác thường. Văn hóa khoa học đời sống, văn hóa tín ngưỡng thờ phụng, văn hóa cộng đồng xã hội, văn hóa đối xử ứng xử, văn hóa luật, trật tự xã hội trật tự đời sống, văn hóa nghệ thật ca hát nhảy múa, văn hóa tôn ti giai cấp văn hóa sám hối cải thiện, văn hóa bảo tồn phát minh khoa học, nói chung là rất nhiều văn hóa, không thể nói hết ở đây. Củng bởi gì đời sống có văn hóa như thế, nên sự tiến hóa ý thức nhận thần tốc nhanh chóng, từ ý thức nhận thức đời thường, tiến hóa lên ý thức nhận thức đạo đức, nhận thức văn hóa, từ đời sống đời thường tiến hóa lên đời sống có đạo đức có văn hóa, thời con người cũng đòi hỏi sự sống cao hơn là Địa Vị gia đình , địa vị xã hội. Tìm cho mình những lối sống thích hợp, cái gì đến thời nó cũng phải đến, đó là cuộc chia ly năm màu da Anh Em.

 

Trên con đường khám phá bí mật về Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng tối cao vũ trụ. Các bạn xem tới đây thời phải nói trí tuệ cũng như phước đức của các bạn phải nói là đã tiến lên địa vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhận thức những điều mà trước đây không bao nghĩ tới. Những hạt giống Văn Hóa Đại Thừa kinh giáo đã mọc trong tâm thức của bạn. Hạt Giống văn Hóa Chánh Đẳng Chánh Giác. Các bạn sẽ không bao giờ sa đọa xuống các tần Địa Phủ nữa. Được siêu sanh về thượng giới nếu các bạn biết lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn. Mẹ ÂU CƠ gồm thâu tinh khí ngũ địa, tức là tinh hoa khí ngũ hành gồm thâu một trăm chi khí hình thành trăm  bọc trứng, trong một bọc  ÂU CƠ Năm màu da, ứng vào ngũ hành là KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ. Không những ứng vào ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà còn ứng dụng vào ngũ phương, TÂY PHƯƠNG, ĐÔNG PHƯƠNG, NAM PHƯƠNG, BẮC PHƯƠNG, TRUNG ƯƠNG PHƯƠNG CHÍNH GIỮA. Vì vậy anh em da ĐEN, da TRẮNG thuộc hành KIM, hành THỦY, chủ khí ở PHƯƠNG TÂY, phương BẮC, ứng hiệp đồng bằng sâu ẩm ước, ứng hiệp đòi gò cao đồng bằng khô ráo. Anh em da CHÀM thộc hành MỘC, chủ khí ở phương ĐÔNG, ứng hiệp núi đồi rừng. Anh em da đỏ thộc hành HỎA chủ khí ở phương NAM, ứng hiệp những nơi khí hậu nóng sa mạc, đồng cỏ. Anh em da VÀNG thuộc hành THỔ, chủ khí ở trung ương ở đâu củng được, nhưng thích hợp vẩn là ở phương ĐÔNG. Không ai có thề cưởng lại được quy luật an bày của tạo hóa, khi con người chưa làm chù được tạo hóa, vì thế một trăm con trời củng phải theo huyền cơ an bày sấp xếp của vũ trụ. Cho đến khi nào con người, biến lạnh thành nóng, biến nóng thành lạnh, biến khô thành ước, biến ước thành khô, biến cao thành sâu, biến sâu thành cao, con người dùng phương tiện để bay, thời NĂM MÀU DA ANH EM SẼ SUM HỢP TRỞ LẠI, Còn con người chưa làm được như thế, thời thế giới đại đồng chưa ra đời anh em năm màu da chưa thề hội tụ sum hợp được.

 

Hết phần 5 chương 3

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 4

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 4

 

Phần 1

 

NGŨ HÀNH HỌ DA VÀNG, DA TRẮNG, DA ĐEN, DA CHÀM, DA ĐỎ

 

Sự sống chung cùng nhau từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành đã trải qua mười nghìn năm, biết bao nhiêu là kỷ niệm, tình anh em vô cùng thắm thiết, nghĩa đồng bào sâu đậm biết bao, một trăm anh em luôn gắn bó cùng nhau, như tay với chân, như cây với rừng luôn luôn nương dựa vào nhau để mà sống, để mà chống lại bao kẻ thù xâm hại, một trăm anh em cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ sống mãi bên nhau, bảo vệ cho nhau không bao giờ xa nhau. Nhưng không phải vậy tất cả đều thay đổi theo nhận thức của con người.

 

1    Cuộc sống văn minh con người, không chỉ là cuộc sống cái ăn cái mặc, mà còn là cuộc sống có đạo có đức, có văn hóa, mà còn có tên có tuổi ẩn tàng ý nghĩa, có ngôi có thứ có địa vị xã hội. Cách  xưng hô, thay cho cách xưng hô cũ lỗi thời thiếu văn hóa trước đây, ở giai đoạn sơ khai con người xưng hô với nhau, đều bằng biểu thị ra ni sau một thời gian dài, nhân loại tiến hóa lên một giai đoạn cao hơn, thời xử dụng ngôn từ để kêu gọi, nhưng chỉ là tên gọi thông thường không có ý nghĩa. Người anh em da vàng hoàng long nói, khi cha mẹ sanh ra anh em chúng ta, là anh em ngũ hành, năm chi khí khác nhau kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương sanh, tương khắc, thường gây gổ chống bán nhau. Nên đã bị cha trời quở mắng ngăn cấm về sau không được như vậy nữa. Hôm nay anh em chúng ta sống theo lối sống có văn hóa nên Hoàng Long tôi gốp ý đề nghị bỏ tên gọi cũ, tên cây, tên cỏ, không những không có ý nghĩa về văn hóa, mà còn lạc hậu kém văn hóa, mà chuyển đổi gọi tên theo Cội Nguồn theo dòng giống Tiên Rồng chúng ta, nam Rồng, nữ Tiên.  

 

2   Người anh em Da Vàng cứ thao thao diễn thuyết trình bày. Người anh em Da Vàng nói người anh em Da Trắng thuộc hành Kim, chủ khí hành Kim ở phương Tây chi số 2, ở người hành Kim an vị số 1, sắc trắng, họ BẠCH. Nên anh em da trắng, nam gọi là BẠCH LONG, nữ gọi là BẠCH TIÊN, càn khôn vũ trụ có thập phương, từ số 1 đến số 10 theo ngôi vị từ một đến mười. BẠCH NHẤT LONG, BẠCH NHẤTTIÊN ở ngôi 1. BẠCH NHỊ LONG, BẠCH NHỊ TIÊN ở ngôi  2. BẠCH TAM LONG, BẠCH TAM TIÊN ở ngôi 3. Cứ thế cho đến ngôi số 10 là BẠCH THẬP LONG, BẠCH THẬP TIÊN.

 

3   Người anh em Da Vàng lại tiếp tục diễn thuyết trình bày. Người anh em Da Chàm, hành Mộc, chủ khí hành Mộc ở phương Đông, phương vị số 1, ở người hành Mộc an vị số 2, SẮC XANH, HỌ THANH. Nên anh em DA CHÀM, nam gọi là THANH LONG, nữ gọi là THANH TIÊN. Phân hóa theo càn khôn vũ trụ thập phương, mười chi xứ   từ 1 đến 10, thời THANH NHẤT LONG, THANH NHẤT TIÊN ngôi 1. THANH NHỊ LONG, THANH NHỊ TIÊN ngôi 2. THANH TAM  LONG, THANH  TAM TIÊN ngôi 3. Cứ thế cho đến ngôi số 10, là THANH THẬP LONG, THANH THẬP TIÊN ngôi 10.

 

4   Người anh em Da Vàng lại tiếp tục diễn thuyết trình bày, anh em DA ĐEN, HÀNH THỦY, chủ khí hành thủy ở PHƯƠNG BẮC, phương chi  hành thủy số 3, ở người hành thủy số 4 SẮC ĐEN, HỌ HẮC. Nên anh em DA ĐEN, nam gọi là HẮC LONG, nữ gọi là HẮC TIÊN. Phân hóa theo càn khôn vũ trụ thập phương, mười chi xứ từ 1 đến 10, thời HẮC NHẤT LONG, HẮC NHẤT TIÊN, ngôi 1, HẮC NHỊ LONG, HẮC NHỊ  TIÊN, ngôi 2, HẮC TAM LONG, HẮC TAM TIÊN,  ngôi 3, và cứ thế cho đến ngôi số 10 là HẮC THẬP LONG, HẮC THẬP TIÊN ngôi 10.

 

5   Người anh em Da Vàng lại tiếp tục diễn thuyết trình bày, ngũ hành ở trời gọi là ngũ hành thiên tiên, ngũ hành ở người gọi là ngũ hành hậu thiên.

 

6  Ngũ hành ở trời là ngũ hành phương vị, ngũ hành ở người là ngũ hành an vị, mệnh lý con người an vị ngũ hành. Vì vậy người anh em DA ĐỎ, HÀNH HỎA, chủ khí hành hỏa PHƯƠNG NAM, phương chi số 4, ở người hành hỏa an vị số 3, SẮC ĐỎ, HỌ XÍCH. Nên anh em da đỏ, nam gọi là XÍCH LONG, nữ gọi là XÍCH TIÊN. Phân hóa theo phương chi càn khôn, vũ trụ thập phương từ 1 đến 10, thời XÍCH NHẤT LONG, XÍCH NHẤT TIÊN ngôi 1. XÍCH NHỊ LONG, XÍCH NHỊ TIÊN ngôi 2. XÍCH TAM LONG, XÍCH TAM TIÊN ngôi 3. Và cứ thế cho đến ngôi số 10 là XÍCH THẬP LONG, XÍCH THẬP TIÊN ngôi 10.

 

7   Người anh em Da Vàng lại tiếp tực diễn thuyết, trình bày, theo đạo luật vũ trụ thời trong âm có dương, trong dương có âm, vừa đối kháng, vừa tiến hóa, vừa kìm hảm lẫn nhau, tương sanh, tương khắc, hổ trợ nhau nhưng cũng xung đột lẫn nhau, người anh em Da Vàng về lý tính ngũ hành thời không khác gì, bốn màu da anh em, nhưng về phương vị thời có khác, vì HÀNH THỔ  không có phương vị, mà chỉ an vị TRUNG ƯƠNG.  Vì vậy người anh em DA VÀNG, HÀNH THỔ, chủ khí hành thổ ở TRUNG ƯƠNG, ở người hành thổ an vị số 0, con số 5, con số 10, con số trung ương, con số hoàn, con số tham thiên lưỡng địa, con số hình quả tứng, hình quả cầu thu nhỏ, số HOÀN, TRỌN VẸN ĐẦY ĐỦ, như vậy anh em người DA VÀNG, HÀNH THỔ, SẮC VÀNG, HỌ HOÀN. Nên anh em da vàng , nam gọi là HOÀN LONG, nữ gọi là HOÀN TIÊN. Phân vị theo vũ trụ thập phương từ 1 đến 10, thời HOÀN NHẤT LONG, HOÀN NHẤT TIÊN ngôi 1. HOÀN NHỊ LONG, HOÀN NHỊ TIÊN ngôi 2. HOÀN TAM LONG, HOÀN TAM TIÊN ngôi 3. Và cứ thế cho đến ngôi số 10 là, HOÀN THẬP LONG, HOÀN THẬP TIÊN ngôi số 10.

 

Họ đầu tiên của nhân loại con người là HỌ NGŨ HÀNH, sau họ ngũ hành là HỌ TỘC CỦA TRĂM HỌ. Thời TAM HOÀN, là thời TIÊN HOÀN, THIÊN HOÀN, ĐỊA HOÀN, TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, BA NGÔI TỐI CAO VŨ TRỤ. Sau tam hoàn là NHƠN HOÀN, thời nhơn hoàn là thời 100 người con trời chung sống với nhau, cho đến khi chia tay nhau, trên mười nghìn năm, kế tiếp theo là thời ngũ đế, thời xưng ĐẾ xưng VƯƠNG, BẠCH ĐẾ, THANH ĐẾ, HẮC ĐẾ, XÍCH ĐẾ, HOÀNG ĐẾ.

 

Hết phần 1 chương 4

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 4

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 4

 

Phần 2

 

SỰ RA ĐI CỦA ANH EM DA CHÀM, DA TRẮNG, DA ĐEN, DA ĐỎ

 

1    Từ khi năm màu da anh em có họ ngũ hành, phân ngôi phân vị càng ngày càng thêm gắn bó trong tình yêu thương an vui hạnh phúc. Nhưng việc gì đến rồi nó cũng sẽ đến, không có cuộc sum hợp nào mà không có cuộc chia ly, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi, vũ trụ không ngừng tiến hóa, năm tháng không ngừng luân chuyển, hết xuân tới hạ, hết hạ tới thu, hết thu tới đông, hết đông tới xuân, cứ thế xoay vần tiến hóa lặp đi lặp lại. Phương Đông thuộc dương, cũng theo định luật xoay vần tiến hóa mãi, thiếu dương, dương, rồi đến cực dương, thời nhiệt độ tăng cao nắng hạn gay gắt, làm cho anh em Da Đen, Da Trắng, chịu không nổi với cái nắng hạn kéo dài hơn hai năm, chẳng có một gọt mưa khí hậu càng ngày càng oi bức đồng khô cỏ cháy cây cối héo dần ao hồ sông suối cạn kiệt, đời sống mỗi ngày một thêm khó khăn với một trăm miệng ăn, tìm đâu ra lương thực để mà ăn để mà sống. Nhất là anh em Da Trắng, Da Đen chịu không nổi với nóng suốt ngày sống trong hang động, trời sắp lặng mới ra khỏi sơn động để kiếm ăn nhưng đồng khô cỏ cháy cây cối chết khô chết héo lấy gì để mà hái lượm sinh sống, anh em Da Đen, Da Trắng, thấy từng đàng chim bay về Phương Tây liền nghĩ, có lẽ đi về Phương Tây sanh Sanh sống được.

 

2   Anh em Da Trắng, nhìn cuộc sống mỗi lúc một khó khăn, bằng đề nghị cùng với các anh em, trong hoàng cảnh nắng hạn khó khăn thế nầy người đông mà đồ ăn thời rất hiếm , thôi thì   anh em Chúng Ta tạm chia tay nhau, để tìm lối sống. Chia ly là  điều mà anh em chúng ta không bao giờ muốn, nhưng không còn cách nào khác hơn, anh em Da Trắng lại nói tiếp, chúng ta tạm chia tay nhau một thời gian rồi trở về gặp lại nhau, một trăm anh em cũng đều nhận thấy nếu không phân tán tản ra tìm lối sống thời khó mà bảo toàn tánh mạng, nên tất cả đều tán thành tán đồng ý kiến, thế là anh em Da Trắng, Da Đen, chia  tay cùng với anh em Da Vàng, Da Chàm, Da Đỏ, ra đi.

 

3    Cuộc chia tay ai nhìn thấy cũng rơi nước mắt đầy xúc động, 100 anh em con trời ôm chầm lấy nhau không muốn rời xa nhau. Vì đã chung sống với nhau hơn mấy nghìn năm, giờ đành phải chia tay nhau thử hỏi ai mà không xúc động.

Ôi nước mắt, rơi đầy mặt đất

Tình anh em, thắm thiết biết bao

Phút chia ly, là phút ngẹn ngào

Niềm quyến luyến, dân trào thương nhớ

Bao kỷ niệm, dồn lên đôi mắt

Nghĩa Đồng Bào, son sắc vạn nghìn năm

Giờ chia tay, đường gió bụi xa xăm

Kẻ ở lại, người ra đi biệt xứ

Lòng ngậm ngùi, nói sao cho hết

Bao nghĩa tình, nồng thắm anh em.

  

4   Nhìn anh em Da Đen, Da Trắng, bốn mươi người 20 nam 20 nữ, xa dần xa dần rồi mất hút về hướng tây, anh em Da Vàng, Da Chàm, Da Đỏ, nhìn theo mà không cầm được giọt lệ.

Nhìn anh em, mà rơi nước mắt

Vượt đường xa, tìm kế sanh nhai

Trời thăm thẳm, đường dài heo hút

Cánh nhạn mờ, sương khói bụi bay.

 

Nói về anh em Da Đen, Da Trắng, theo hướng chim bay vượt qua bao núi rừng, đi lần về Phương Tây, không biết là đã trải qua bao nhiêu ngày tháng, bỏ lại sau lưng cảnh trời oi bức, nắng hạn khô cằn, vượt qua không biết là con sông, con suối con khe, trước mặt là cảnh núi đồi rừng xanh tươi tốt bạc ngàn, hoa quả sum sê, thú, cầm, đông đúc ca hát nhảy múa tối ngày, suối, sông, nước chảy trong veo tràng đầy sức sống.

Kìa trước mắt rừng bạt ngàn xanh thẳm

Suối trong veo đầy hoa quả lung linh

Ôi đàn chim ôi đàn thú đẹp xinh

Đầy sức sống vì nơi đây đẹp quá

Chân đã mỏi còn nơi nào hơn thế

Cảnh mến người, người mến cảnh biết bao.

 

5    Anh em Da Đen thấy khí hậu nơi đây rất thích hợp với mình, nhất là những cảnh đồi rừng khô ráo không ẩm thấp, khí hậu có lạnh, nhưng không lạnh lắm, bằng liền nói với anh em Da Trắng rằng, anh em Hắc Long, Hắc Tiên  tôi ở đây không đi nữa, anh em Da Trắng chia tay với anh em Da Đen rồi tiếp tục lên đường, vượt qua không biết bao nhiêu là núi đồi sông suối, cho đến một hôm trước mặt là rừng xanh bạt ngàn sông lạch chằng chịt.      

Nghe tiếng sóng mà lòng xao xuyến

Cảnh núi rừng hoa quả sum sê

Thú đùa chim lượn khắp nơi

Bạt ngàn xuân hội nằm nghe suối đàn.

 

Thế là anh em Da Trắng ở đây, và năm tháng cứ thế trôi qua.

 

6   Tổ tiên khai hóa tạo lập lên càng khôn vũ trụ theo quy luật khôn phép nhất định, thứ lớp có ranh, có phương vị đành rành, tất cả đều đi vào trật tự, nhỏ theo lớn, lớn theo đạo, tạo thành bộ máy huyền vi của tạo hóa. Vì vậy mỗi giống dân, mỗi giống da, điều phải theo quy luật định mệnh, theo sự sắp xếp an bày của tạo hóa, vì vậy anh em Da Đen, Da Trắng, đi về Phương Tây là đúng theo mệnh lý của chính mình, đúng theo luật ngũ hành Âm Dương. Anh em Da Trắng, thuộc hành Kim, chủ khí ở Phương Tây, mà kim lại năng sanh thủy, Nên Anh Em Da Trắng Bạch Long Bạch Tiên thích ở cảnh núi rừng ở gần biển, kinh rạch sông hồ. Anh em Da Đen thuộc hành thủy, Thủy năng sanh Mộc nên anh em Da Đen thích ở nơi đồi rừng thác suối. Như vậy anh em Da Đen, Da Trắng hợp với khí hậu lạnh, không hợp với khí hậu nóng, anh em Da Trắng, Da Đen, tìm về Phương Tây, âu đó cũng là sự hợp tình hợp lẽ của huyền cơ tạo hóa. Thiên Ý Cha Trời.

 

7    Anh em Da Trắng thuộc hành Kim, mà Kim lại năng sanh Thủy, cho nên anh em Da Trắng không những khế hiệp phương Tây khí hậu lạnh (hàn đới) mà còn ưa thích đồng bằng, đồi thấp, ao hồ, kinh rạch sông, biển, khác với anh em Da Đen.

 

8   Anh em Da Đen thuộc hành Thủy, mà Thủy lại năng sanh Mộc, nên anh em Da Đen, mới có ý tưởng thích sống nơi đồi bằng rừng rậm thát suối ngân nga. Tóm lại, anh em Da Đen, Da Trắng, thích hợp với khí hậu phương Tây (phương âm) nhưng lại có hai lối sống khác nhau, anh em Da Trắng thích khí hậu nơi đồng bằng sông hồ, kinh rạch biển cả, là vì mạng lý hành Kim. Mà Kim lại năng sanh Thủy. Còn anh em Da Đen lại thích khí hậu nơi đồi rừng thác đẹp suối trong, là vì mạng lý của anh em Da Đen là hành Thủy, mà Thủy lại năng sanh Mộc.

 

9    Nói về phương Đông là phương Dương, vì đã chuyển hóa đến hồi cực dương nên đã gây ra hạn hán dữ dội, việc ở đời cũng như việc ở trời, day nhiều trả nhiều, day ít trả ít, việc trời cũng thế hạn hán kéo dài thời phải mưa lâu, nóng bao nhiêu thời lạnh bấy nhiêu, quả đúng như vậy sau ba năm hạn hán không giọt mưa, thời tiết đảo ngược trở lại mưa dầm mưa dề không thấy mặt trời, băng giá xuất hiện khắp nơi. Vì vậy anh em Da Đỏ, Da Chàm, chịu không nổi nhất là anh em Da Đỏ, càng  ngày càng cảm thấy bất an không thể nào chịu đựng thêm cái lạnh được nữa, bằng nói với anh em Da Vàng rằng, anh em Xích Long Xích Tiên chúng tôi không thể nào ở lại nơi đây được nữa, có lẽ phải ra đi như anh em Da Đen, Da Trắng  Bạch Long, Hắc Long. Vừa nói anh em Da Đỏ vừa khóc, làm cho tất cả anh em đồng khóc theo, ai nhìn thấy cảnh ấy mà không xúc động cảm động.

Anh em như thể tay chân

Nào ai muốn bỏ ra đi chia lìa

Tình anh em nghĩa Đồng Bào

Đồng chung một bọc một bào Âu Cơ.

 

10  Anh em Da Vàng nói, từ khi Cha Mẹ về trời anh em chúng ta trở thành mồ côi mồ cút, nương tựa vào nhau để mà sống, vượt qua bao khó khăn, cùng cam cọng khổ, chia bùi xẻ ngọt, chung lưng đấu cật, đánh đuổi bao kẻ thù, sống chết có nhau, sướng cùng hưởng họa cùng chia hơn mười nghìn năm đã trôi qua, biết bao nhiêu là tình là nghĩa, biết bao nhiêu là kỷ niệm, theo năm tháng đi qua, cứ mỗi lần chia tay là mỗi lần ruột đau lòng thắt, đã ra đi thời biết bao giờ trở lại, nghe anh em người Da Vàng kể lể ai nấy không kiềm lòng được nữa tất cả khóc ồ lên, chờ cho cơn cảm xúc lắng xuống, anh em Da Chàm nói, anh em chúng Ta không còn con đường nào khác hơn  để mà lựa chọn chia ly là giải pháp thích hợp vào tình thế hiện nay, dù cho có lưu luyến đến đâu cũng phải chia tay, trời đất bao la đâu cũng là nhà của anh em chúng Ta. Thế là anh em Da Chàm đi theo hướng Tây Nam, anh em Da Đỏ đi theo hướng Tây Bắc. Anh em Da Vàng, nhìn theo anh em Da Chàm, Da Đỏ, từ từ mất hút sau những dãy đồi xa xa mà lòng thương yêu vô hạn.

Anh em một cội, nở năm hoa

Lưu lạc, đông, tây, khắp sơn hà

Số mệnh an bày đâu thể cải

Chia tay đau xót, lệ can qua.

 

Nói về anh em Da Chàm cố nén thương đau ra đi, đi mãi và đi mãi không biết là đã đi được bao lâu, chừng đến khi thấy núi rừng đại ngàn trùng trùng điệp điệp. Khí hậu nơi đây ôn hòa ấm áp, khí hậu dễ chịu vô cùng, liền dừng chân nơi đây để sanh sống.

Đại Ngàn ngút tận trời xa

Chim kêu vượn hú bài ca thanh bình

Suối sông uốn lượn mây nhìn

Ôn Hòa ấm áp nở nhành yêu thương.

 

Vì sao anh em Da Chàm lại thích hợp cuộc sống nơi đây như thế, vì anh em da chàm thuộc hành Mộc, chủ khí hành Mộc phương Đông, nhưng hành Mộc ở người ngôi 2 âm mộc, nên anh em Da Chàm tuy hướng Về Tây, nhưng không thể đi sâu về phương Tây mà chỉ ở phương Đông. Lại nữa hành Mộc là khí của núi rừng, Mộc lại năng sanh Hỏa, nên thích hợp khí núi rừng ở Phương Đông, hơn là núi rừng ở phương Tây.

Huyền cơ vận số con người

Tương sanh tương khắc ngũ hành chuyển xây

Con người trấn khắp Đông Tây

Năm châu bốn biển đắp xây cơ đồ.

 

11   Nói về anh em Da Đỏ lội suối băng rừng vượt qua bao núi đồi nơi đâu cũng thấy bao trùm khí lạnh, nên đi mãi đi mãi cho đến một hôm thấy vùng rừng ở đây thật ấm áp, liền đi thêm mấy ngày nữa thời đã tới vùng Thảo Nguyên, xa xa là sa mạc, anh em da đỏ thấy khí hậu nơi đây thật dễ chịu liền dừng lại nơi đây để sanh sống.

Nghe ngựa hí như xuân vào biển cát

Tiếng lạc đà như hát giữa trời mây

Hoa chen lá hoa vầy ngày hội lớn

Bướm cùng ong phỉ chí lướt cùng bay.

 

Anh em Da Đỏ, thuộc hành hỏa, hỏa lại khắc thủy khí hậu lạnh, nên anh em da đỏ tìm đến vùng khí hậu nhiệt đới, lưỡng hỏa thành kim, nên tính tình người anh em da đỏ thích tìm kiếm khoán chất, và săn bắn, ở thảo nuyên đồi rừng và sa mạc.

 

12   Nói về anh em Da Vàng thuộc hành Thổ, hành Thổ là hành khá đặc biệt, nếu nói hành Thổ là quả địa cầu, mà quả địa cầu thời trong ruột có hỏa, có kim, ngoài vỏ địa cầu thời có mộc, có thủy, như vậy hành Thổ là hành tổng thể của, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, trung tâm của hành Thổ là trung ương, của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Hành Thổ an vị, số 0 số 5 số 10, hành Thổ là hành bao hàm cả phương Đông, lẫn phương Tây, ẩn tàng  trong hành Thổ có Hỏa có Kim, hiển lộ bề ngoài hành  Thổ, có Mộc, có Thủy, vì vậy anh em Da Vàng hành Thổ cuộc sống không những đa năng, mà lối sống củng vô cùng đa dạng, nên anh em Da Vàng sanh sống ở đâu cũng được, phương Tây hay phương Đông, khí hậu nóng hay khí hậu lạnh. Nhưng phù hợp vẩn là phương Đông thuộc Dương, vì nội thổ luôn luôn ẩn tàng chân hỏa.

Trung Dung cuộc sống Da Vàng

Ở đâu chẳng được ngại ngùng đường xa

Giữ gìn Cội Gốc Ông Cha

Mai sau sum hợp một nhà anh em.

 

Tốm lại: Năm màu da anh em cùng chung một Cội một Nguồn, thể ĐỒNG BÀO, trong bọc trứng ÂU CƠ, ra đời tại dãy núi Long Hoa, cách đây 75 triệu 600 Nghìn năm, đã trải qua hơn bốn tiểu kiếp. Năm màu da anh em, là năm màu da ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, theo sự an bày của tạo hóa Tổ Tiên, nên một trăm người con Trời phân tán ra đi khắp cùng địa cầu ứng hiệp theo cơ lý ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

 

13   Chỉ còn lại anh em Da Vàng trụ bám lại phương Đông, gìn giữ văn hóa Cội Nguồn, sanh con đẻ cháu lưu truyền nòi giống Tiên Rồng lan rộng ra khắp châu á sống chung với anh em Da Chàm, Da Đỏ.

 

14   Một hôm hai mươi người anh em chị em Da Vàng ngồi lại với nhau, nhìn đàn con, cháu, chắc, chút, chít, đến hàng nghìn nghìn người, thời ai nấy cũng đều vui mừng HOÀN NHẤT LONG nhìn đàn con cháu rồi nói, những người anh em chia tay giờ nầy chưa thấy trở lại, mới đây mà đã được hai mươi nghìn năm, không biết những anh em Da Trắng Bạch Long Bạch Tiên, anh em Da Đen Hắc Long Hắc Tiên, anh em Da Chàm Thanh Long Thanh Tiên, anh em Da Đỏ, Xích Long Xích Tiên sanh sống ra sao.

 

Trên con đường khám phá bí mật Cội Nguồn. Ông Bà Tổ tổ tổ, năm màu da anh em trên bước đường sanh con đẻ cháu. Tiến lần đến làm chủ vũ trụ. Nói về ngũ hành thời ứng hóa cùng trời cùng đất, nhưng ở đây chỉ nói BỐN phần cơ bản của ngũ hành, ngũ hành ứng hóa theo mùa XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG, là THIÊN HÀNH, thiên hành chuyển hóa theo quy luật tuần hoàn, cứ mỗi hành chuyển hóa sanh thổ, mùa xuân HÀNH MỘC, mùa hạ HÀNH HỎA, mùa thu HÀNH KIM,  mùa đông HÀNH THỦY, còn HÀNH THỔ, là do KIM MỘC, THỦY, HỎA tạo ra, HÀNH THỔ, nếu nói ngày thời  mùng năm, mười bốn, hai ba,  nếu nói tháng là tháng 5 tháng 10 như vậy hành Thổ là hành tổng hợp do tứ hành chuyển hóa tạo ra. Còn ĐỊA HÀNH, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ,  KIM là kim loại, MỘC là cây cỏ, THỦY là nước, HỎA là lửa, THỔ là đất, ĐỊA HÀNH CHUYỂN HÓA THEO LÝ TÍNH, ứng hóa theo phương vị, ĐÔNG, TÂY, NAM, BẮC, TRUNG ƯƠNG. Còn NHƠN HÀNH, là ứng hóa theo màu sắc, HÀNH KIM sắc trắng, HÀNH MỘC sắc chàm, HÀNH THỦY sắc đen, HÀNH HỎA sắc đỏ, HÀNH THỔ sắc vàng, NHƠN HÀNH, ứng hiệp theo cơ LUẬT, theo lý tính, THIÊN, ĐỊA hành.

 

Hết phần 2 chương 4

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 4

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 4

 

Phần 3

 

NHÂN LOẠI SANH SÔI NẨY NỞ THEO LUẬT THIÊN, LAN TRÀN KHẮP MẶT ĐẤT, KHẮP NĂM CHÂU BỐN BIỂN

 

Da Trắng

GIỐNG DÂN BẠCH NGỌC

 

Nói về anh em Da Trắng, từ giã anh em Da Đen đi mãi đi mãi về phương Tây, và cuối cùng cũng dừng chân nơi vùng đất rộng lớn rừng xanh bát ngát bạc ngàn. Xa gần ao hồ, sông rạch, đổ chảy về biển cả mênh mông, khí hậu vô cùng dễ chịu, hoa quả, ngũ cốc ở đây vô cùng phong phú, và thời gian cứ mãi trôi qua. Con cháu sanh sôi nẩy nở đến hơn bảy nghìn , con cái, cháu, chắc, chút, chít,  thế hệ 1, rồi đến con cái, cháu, chắt, chút, chít, thế hệ  2, rồi đến thế hệ 3 thế hệ 4. thế hệ 5 thế hệ 6, 7, 8, 9.

 

1    Một hôm BẠCH NHẤT LONG, BẠCH NHẤT TIÊN, tụ hợp anh em lại thở dài rồi nói, mới đây mà anh em chúng ta đã hơn ba mươi nghìn tuổi, con cháu đầy đàn đời sống không lấy gì làm khó khăn, ngược lại càng hưng thịnh nữa là khác, nhưng có điều là con cái,cháu, chắt, chút, chít, chúng ta nó chia bè chia phái thường gây gỗ đánh nhau. Cũng bỡi do Lý ngũ hành mà ra. Chúng ta rất khó mà dạy dỗ chúng được đúng như những gì Cha Trời đã dạy, những thách thức chướng ngại đầy khó khăn trước mắt là làm sao. Cho con cái, cháu chắt, chút chít. Nhiều thế hệ đoàn kết với nhau. Nếu có Anh em Da Vàng ở đây thời hay biết mấy, vì anh em Da Vàng không những có sáng kiến kỳ lạ, mà còn có trí nhớ vô cùng, có lẽ anh em Da Vàng xuyên về tinh thần hơn là xuyên về vật chất. Có những anh em da vàng nhớ tất cả những gì Cha Trời, Mẹ Trời đã dạy, nhất là HOÀN NHẤT LONG, HOÀN NHẤT TIÊN, không biết bây giờ anh em Da Vàng, Da Đỏ, Da Chàm, đời sống ra sao. Anh em Da Trắng Bạch Long Bạch Tiên  nhớ lại cảnh chia ly mà không khỏi ngậm ngùi rơi nước mắt, BẠCH NHỊ TIÊN nói điều cần làm trước mắt là làm sao cho con cái, cháu, chắt, chút, chít, chúng Ta đoàn kết như hồi năm màu da anh em chúng ta chung sống nơi sơn động mãng xà BẠCH TAM LONG nói không phải chúng ta không cố gắn dạy dỗ chúng,nhưng chúng chỉ nghe nhưng nào có hiểu Bạch Tam Long lại nói, con cái, cháu chắt chút chít chúng Ta, ngoài những đứa da trắng ra, còn có những đứa da hơi đen, da hơi vàng, da hơi chàm,da hơi đỏ, nên nhốm thích sống đồng bằng, nhốm thích sống đồi rừng, nhốm thích săn bắn phiêu lưu, có phải chăng đây là do sự lý ngũ hành mà ra, BẠCH NHẤT LONG, dường như tỉnh ngộ, nói chúng ta đã là Ông Bà tổ tổ của chúng, thời chúng Ta phải hiểu chúng, tìm cách mà bày dạy chúng như Đức Cha Trời, từng dạy, năm màu da anh em chúng Ta. Con người sanh ra khác hơn muôn loài, cầm  thú, là có nhiều thứ Quyền, và Ta còn nhớ rất rõ là quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc, sở thích con cái, cháu, chắt, chút, chít, của chúng Ta, sở thích ứng hóa theo lý ngũ hành, vì thế chúng Ta hãy để cho con cháu chúng ta đi theo sở thích của chúng nó miễn sao không đi ngược lại Đạo Đức làm người, đi ngược lại lời dạy của Đức Cha Trời là được.

 

2    Một hôm Bạch Nhất Long, Bạch Nhất Tiên, tụ hợp hết con cái cháu chắt, chút chít nhiều thế lại, truyền phán rằng. Khi Ta sanh ra hồi con nhỏ luôn luôn được Cha Trời Mẹ Trời dạy bảo, không những dạy bảo mà còn dẫn 100 con cái đi khắp cùng vũ trụ, 28 tần trời bốn cõi nhân gian, 18 tần địa phủ, 28 tần trời toàn là những cõi châu báu, bốn cõi trần gian chỉ là cõi tạm tu luyện tiến hóa linh hồn, Thiện thời sanh lên các tần trời, Ác thời đọa xuống các tần địa phủ. Sự sống vĩnh viễn cơ nhiệp vĩnh viễn không phải là nơi cõi trần gian nầy mà là ở trên các tần trời, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, muốn lên được các tần trời, thời phải có đạo có đức, nghe theo và làm theo những gì Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu đã dạy. Đã là anh em  các con phải biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau, giúp đở nhau, hãy sống thật công bằng, bình đẳng, hòa thuận đoàn kết, luôn luôn tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng anh em cũng có nghĩa là tôn trọng mình, thương người cũng chính là thương thân, giúp đở lo cho người khác cũng chính là lo cho bản thân mình, hãy sống vì người khác chăm lo hạnh phúc anh em, thời các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nhất định sanh lên các tần trời, các con là con người thời các con có những quyền cơ bản của con người, đó là quyền tự chủ, quyền tự do, quyền độc lập, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, các con là con người không phải là loài, bò sát, cầm, thú, có lối tự do hoang dã tự do sát phạt ăn nuốt lẫn nhau, là sự tự do phạm luật, mình muốn sống mà cướp mạng sống của kẻ khác, mình muốn tự do mà cướp quyền tự do của kẻ khác, sự tự do của con người ở đây, là sự tự do có nhận thức, mình muốn sống là tôn trọng sự sống của kẻ khác. Không xâm phạm đến quyền tự do của người khác chính là tôn trọng quyền tự do của chính mình, vì thế sự tự do của con người là sự tự do có ý thức nhận thức, có luật có lệ, theo luật chung, luật công bằng bình đẳng của vũ trụ. Các con, các cháu, các chắt, các chút các chít, các con  là con người đều có quyền cơ bản của mỗi con người, quyền con người thời ai cũng như ai, vì vậy các con phải tôn trọng những quyển cơ bản của mỗi con người, không nên xâm phạm những quyền cơ bản con người của nhau, đó chính là lẽ phải lối sống có đạo có đức, trên hợp lòng trời, dưới hợp lòng người, với cái quyền tự chủ, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít,có quyền theo sở thích của mình tạo lập cho chính mình những cơ nghiệp bền vững, miễn là không đi ngược lại lời Ông Cha dạy, Ta tiên bố từ nay về sau, trên là họ ngũ hành, dòng giống Tiên Rồng, dưới là họ tộc con cháu Tiên Rồng, các con, các cháu, các chắt, các chút các chít, hãy nhớ lời Ta dạy bảo, hãy nhớ lấy nhớ nghe theo làm theo, tất cả con cháu nghe xong hàng nghìn nghìn người đồng cùng nhau lạy tạ. Mười ngôi ông bà, BẠCH LONG, BẠCH TIÊN đã lên hàng tổ tổ, con cháu của Bạch Long, Bạch Tiên, hành kim không những phù hợp với hàn đới, mà con phù hợp về hướng Bắc, vì kim năng sanh thủy nên con cháu nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, càng sanh sôi nẩy nở càng đông càng di cư về hướng Bắc, lan tỏa ra khắp nơi lần lần di cư về hướng Đông Bắc vì thủy năng sanh mộc, vì chủ khí phương đông thuộc mộc, sự chuyển hóa lý tính hành kim đã đưa nhân loại khắp các lục địa khắp các năm châu bốn biển xích lại gần nhau, tiến tới thế giới Đại Đồng sau hơn tám triệu năm ở cuối tiểu kiếp thứ năm.

 

Da Đen

GIỐNG DÂN HẮC NGỌC

 

Nói về anh em Da Đen không đi theo anh em Da Trắng  vì thấy nơi đây khí hậu dễ chịu làm cho con người khoan khoái, rừng đồi bạc ngàn hoa quả sum sê tràng ngập khắp mọi nơi thời ở lại nơi đây để sanh sống, sanh con đẻ cháu lưu truyền nòi giống.

 

1    Có một hôm Hắc Nhất Long, Hắc Nhất Tiên, tụ họp các anh em lại, mới đây mà anh em chúng Ta đã hơn ba nghìn tuổi, con cháu chúng ta giờ đây đã lên đến hơn bảy nghìn người nhưng chúng nó cứ chia rẽ nhau luôn chia bè chia nhốm, nhưng hỏi chúng vì sao thế, chúng nói vì chúng con khác ý tưởng nhau, có nhốm lại thích phiêu lưu săn bắn, có nhốm lại thích biển cả sông suối đồng bằng, và chúng thường bất đồng ý kiến với nhau nên thường xảy ra xung đột, có khi còn làm cho nhau bị thương, đây là điều ngoài ý muốn làm cho anh em chúng Ta đau khổ nhứt nhối, không lẽ con cháu chúng Ta chúng nó muốn xuống các tần địa phủ, anh em chúng Ta đã theo Cha Trời Mẹ Trời tham quan các tần địa phủ rồi, nơi ấy thật ghê khiếp không có gì để sống được, chúng Ta còn nghe Cha Trời nói, những con người hành ác sẽ sanh xuống nơi đây rồi trở thành xã hội âm phủ, Từ xã hội Âm Phủ hình thành lên địa ngục Âm Phủ. Tất cả là do tính ác tạo ra. Hình thành ra vô số địa ngục âm phủ, và sự tra tấn đánh đập nơi địa ngục vô cùng dã man còn hơn các loài cầm thú xé xác ăn thịt lẫn nhau, lời chúng Ta dạy con cháu không những chúng nó ít nhớ mà lại mau quên vậy chúng ta phải làm sao ?. Hắc Nhị Long nói, anh em chúng Ta là anh em ngũ hành, không hiểu chúng Ta sanh ra chúng có ảnh hưởng lý ngũ hành không, Hắc Tam Long nói, ngày xưa một trăm anh em chúng ta sống chung với nhau có sao đâu, còn yêu thương nhau nữa là khác, Hắc Thập Tiên nói, Anh Tam Long quên rồi sao hồi chúng ta còn ở với Cha Mẹ, chúng Ta thường gây gổ lẫn nhau. Nhất là gây gổ với anh em Da Đỏ, chúng Ta lại thuận hòa với anh em Da Trắng, anh em Da Chàm, nhưng anh em Da Chàm lại không ưa anh em Da Trắng, và thường gây gổ với nhau có khi còn đành lộn với nhau nữa là khác, vì sự đánh lộn đó mà Cha trời quở mắng, Tam Long nói sau lần đó thời chúng Ta năm màu da anh em hòa thuận với nhau, đâu như con cháu nhiều thế hệ cháu chắt, chút chít chúng Ta, Hắc Nhất Tiên nói, con cháu nhiều thế hệ chúng ta không thể so bì với chúng Ta được, vì chúng ta là do Mẹ Trời sanh, linh hồn chúng Ta là linh hồn của các loài Chúa Tể, đầu thai làm người. Còn con cháu chúng Ta là do chúng Ta sanh ra, không có hào quang tiên thiên hộ thể, lại là các linh hồn Cầm Thú đầu thai ở cấp thấp, nếu xét về hai mặt đó thời con cháu chúng Ta không thể so bì với chúng Ta được, chỉ còn cách là lượng theo sở thích của chúng để giáo dục chúng mà thôi, không còn cách nào hơn.

 

2    Một hôm anh em Hắc Thập Nhất Long, Thập Nhất Tiên tụ hợp con, cháu, chắt, chút, chít, hơn mười thế hệ lại. Con cái, cháu, chắt, chút, chít, giai lớn thế hệ 1, thế hệ 2 thế hệ 3 thế hệ 4 thế hệ 5 ở một bên, con cái cháu, chắt, chút, chít, thế hệ 6, 7, 8, 9, 10 ở một bên. Nhìn con cháu đông đúc hàng nghìn nghìn người Hắc Nhất Long buôn tiếng thở dài rồi nói rằng hỡi  con cái cháu chắt chút chít con cháu TIÊN RỒNG, cơ nghiệp của các con không chỉ ở quả địa cầu nầy, mà là toàn cõi vũ trụ hàng đêm các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có thấy không đó là vũ trụ vô tận vô biên vô lượng các vì sao, nhưng các vì sao ấy chưa có người đến ở, vì sao biết thế vì có lần Cha Trời Mẹ Trời dẩn tổ tổ và các tổ tổ khác năm màu da anh em đến đó rồi. Không những các vì sao không có người, mà các tần trời cũng thế không có người, đất đai toàn là châu báu hào quang rực rở nhất là các tần trời cao hơn, không như chốn nhân gian, chỉ toàn là đất đá vàng thau lộ thiên lẫn lộn có một điều đơn giản là các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, khi mạng chung thời bỏ xác thân phàm tục liền được siêu sanh bay lên các vì sao, các tần trời, sanh sống tự do muốn Gì có nấy, nhưng các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút các chít, không làm trái lại lời dạy Tổ Tiên Cha Trời Mẹ Trời của các con, Tổ Tiên các con nói Ta lập lên vũ trụ là để cho con cháu của Ta, đứa nào biết nghe lời Ta thời lên làm chủ các vì sao, làm chủ các tần trời, sống mãi không chết, đứa nào không nghe lời ta thời đọa xuống các tần địa phủ mà ở. Các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, có biết không, nơi các tần địa phủ không những tối mà còn ghê khiếp như cõi chết không có sự sống, sự sống ở các tần địa phủ, giống như các Con các Cháu ở trong hầm tối, không những tối mà còn lạnh lẽ như bải tha ma, sự sống ở Địa Phủ trăm năm, không bằng sự sống nhân gian một ngày, sự sống ở nhân gian trăm năm không bằng sự sống ở các tần trời một ngày, vì vậy các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít,  lên Làm chủ các vì sao, các tần trời, hay đọa xuống các tần Địa Phủ , là đo các Con, các Cháu  các Chắt, các chút, các Chít, quyết định, một là nghe theo lời dạy của Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời hai là chối bỏ lời dạy của Tổ Tiên. Cha Trời Mẹ Trời. Siêu Đọa hai cảnh giới khác nhau.

 

3    Nếu các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, nghe theo lời dạy của Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời chung sống hòa thuận với nhau, yêu thương nhau, giúp đở lẫn nhau, bảo vệ cho nhau, sống biết Tổ biết Tiên biết Cội biết Nguồn, thời các con nhất định siêu sanh lên các vì sao lên các tần trời, sống trong thế giới ngọc ngà châu báu. Sự sống công bằng bình đẳng sống tôn trọng lẫn nhau là sự sống Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa  của con người, sự sống con người là sự sống Hướng thiện, hướng về lẽ phải, sống có tổ chức sống theo Đạo Luật, các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, của nhiều thế 10 thế hệ 100 thế hệ nhất nhất bình đẳng về mặt xã hội. Trật tự về mặt ngôi thứ. Có quyền tự do, có quyền tự chủ, có quyền mưu cầu hạnh phúc, đây là những quyền thiêng liêng cơ bản của con người, quyền mà Tổ Tiên Cha Trời, Mẹ Trời, đã chuyển hóa trao cho các Con các Cháu, những quyền bất khả xâm phạm, các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, hãy tôn trọng quyền thiêng liêng của nhau, bảo vệ quyền thiêng của nhau, các con, các cháu hãy sống theo sở thích của mình và làm theo nguyện vọng của mình, tạo lập cho chính mình những cơ nghiệp bền vững ngày càng phát đạt, các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, hãy ghi nhớ những lời Ta dạy.

 

4    Con cháu của Nhị Thập Hắc Long, Hắc Tiên nghe xong lời dạy của Hắc Long Nhất tổ tổ cùng nhau lạy tạ rồi tản ra, từ đâu đến trở về chỗ nấy. Con cháu của Nhị Thập Hắc Long, Hắc Tiên, hành Thủy, Thủy lại năng sanh Mộc, Mộc lại năng sanh Hỏa. Nên con cháu anh em Da Đen, sanh sôi nẩy nở càng về sau càng đông, không hướng về tây bắc, mà hướng về tây nam Đại Tây Dương, không hướng về Bắc Băng Dương,  mà hướng về tây nam, vì chủ khí ở Tây Nam đại dương thuộc hành hỏa. Nên con cái, cháu, chắt, chút, chít, anh em Da Đen càng về sau càng di cư hướng về nam Đại Tây Dương, tây Ấn Độ Dương , do sự chuyển hóa của ngũ hành cũng như sự phai lợt  Lý của ngũ hành nhân loại càng về sau càng xích lại gần nhau hơn, và tiến tới thế giới Đại Đồng,ở vào giai đoạn gần cuối Tiểu kiếp thứ năm.

 

Da Đỏ

GIỐNG DÂN XÍCH NGỌC

 

Nói về anh em Da Đỏ, không chịu nổi với cái lạnh cái rét nên đã chia tay với anh em Da Vàng ra đi, đi mãi đi mãi không hiểu là thời gian đã trải qua bao lâu, cho đến một hôm thấy không khí nơi đây dễ chịu rừng đồi bạc ngàn đồng cõ mênh mông chim muôn vạn thú ở đây rất đông, nhất là ngựa có cả lạc đà đất đai sông, suối, ở đây vàng, sắt, đồng thau, lộ thiên rất nhiều, anh em da đỏ đi thêm năm bảy ngày nữa, thời đến vùng sa mạc, liền quay trở lại sanh sống nơi vùng đồi bạc ngàn hưởng sắc xuân của muôn nghìn cây cỏ hoa lá. Nhiều nơi  vàng, sắt, đồng, thau, lộ thiên anh em Da Đỏ lấy làm ưa thích. Đời sống của anh em Da Đỏ cũng như những anh em màu da khác chủ yếu là hái lượm Phiêu lưu Săn bắn.

 

1    Một hôm Xích Nhất Long, Xích Nhất Tiên, triệu tập anh em nhị thập Xích Long lại nói, anh em chúng Ta đã hơn ba mươi nghìn tuổi tu luyện mãi mà tính nóng nảy vẩn còn, nhớ anh em Ta khi còn nhỏ sống với Cha Mẹ Trời, thường gây gổ ăn hiếp anh em Da Trắng, đánh nhau với anh em Da Đen, bị Cha Trời quở mắn, từ đó anh em mình tu tâm tu chí, sống với anh em luôn luôn hòa thuận, nhớ lại thời thơ ấu đầy kỷ niệm khó mà quên, không biết anh em Da Trắng, Da Đen, Da Vàng, Da Chàm, đời sống thế nào con cháu có đông không. Con cháu chúng Ta chỉ có hơn năm nghìn người, với cái tánh nóng nảy, thích gây gổ đánh lộn hung bạo của chúng nó. Đã làm cho anh em nhiều thế hệ chúng nó thương tích đầy mình cách đây mấy mươi năm về trước đã xảy ra chết người, anh em chúng ta vô cùng thương tâm sự vụ chết người đó, và từ đó đến nay anh em chúng Ta thường giáo dục dạy bảo răn he chúng, nhưng xem ra con cháu chúng ta không mấy nghe lời, là nguyên nhân ở đâu, tại anh em chúng ta, hay tại chúng ?.

 

2    Anh em chúng ta thử tìm ra nguyên nhân xem để mà tìm cách cứu chúng, nếu không cứu chúng, Con, Cháu, Chắt, Chút, Chít chúng Ta, chúng nó sẽ sa đọa xuống các tần địa phủ mất. Anh em chúng Ta sẽ không bao giời hoàn thành trách nhiệm để trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, lên các tần trời để sống được. Con, Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít sẽ xa chúng Ta vì chúng nói sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Xích Nhị Long nói những cuộc xung đột trong anh em nó, là vì chúng nó sanh ra  khác cha khác mẹ chỉ là phần nhỏ, phần lớn là chúng không hợp sở thích nhau chúng đã chia bè rẽ phái từng nhốm thường chống bán nhau, khó mà sum hợp cùng nhau. Xích Thập Long nói, em nhớ ra rồi, năm màu da anh em chúng Ta, mỗi màu da điều có lý tính ngũ hành khác nhau, do sự tương sanh tương khắc mà xung đột nếu không hướng về Cội Nguồn trở về Đạo thời khó mà hòa hợp được. Anh em Da Vàng thời vui vẽ, anh em Da Trắng thời trầm lặng, anh em Da Đen thời nhộn nhịp, anh em Da Đỏ như anh em chúng ta thời hiếu  động, anh em Da Chàm thời Ôn nhu lại hay phê phán, nếu không kìm chế được bản thân mình thời chuyện gây gổ là thường xảy ra không sao tránh khỏi, lời nói của Xích Thập Long làm cho anh em nhị thập Xích Long giác ngộ như chợt hiểu ra một điều gì.

 

3    Và sau đó không lâu anh em nhị thập Xích  Long tụ hợp Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít chín mười thế hệ lại rồi nói, các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, các Con các Cháu có biết ai tạo lập lên vũ trụ,mặt trời, mặt trăng, các vì sao trên trời, cũng như quả địa cầu chúng Ta đang sanh sống không?. Hơn nghìn nghìn người con cháu đồng thanh nói thưa tổ tổ chúng con không biết.  Xích Nhất Long nói, người lập lên vũ trụ, lập lên mặt trời, mặt trăng, lập lên vô lượng các vì sao, lập lên địa cầu chúng Ta ở, không ai khác hơn chính là Tổ Tiên của các con, đấng hiện thân ra Đức Cha Trời Mẹ Trời.

 

4   Đức Cha Trời, Mẹ Trời, sanh ra một trăm người con năm màu da anh em. Hiện đang sanh sống khắp nơi, khắp cùng trái đất. Các tổ tổ là trong những anh em đó, cơ nghiệp Tổ Tiên là cơ nghiệp vũ trụ vô cùng vô tận phải nói là giàu có không ai có thể giàu hơn, chỉ cần  các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, không đi ngược lại lời dạy Cha Trời, Mẹ Trời  thời các con có tất cả không cần phải tranh giành xung đột lẫn nhau, càng tranh giành càng mất, được đó rồi mất đó, các con các cháu mãi mãi là kẻ trắng tay, vì không nghe lời Cha Trời dạy bảo nên các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, không được gì cả, càng giành càng mất, càng cướp bóc, cướp đoạt, cướp giật, thời càng nghèo, cuối cùng các con chỉ là kẻ trắng đành phải sa đọa xuống các tần Địa Phủ để sanh sống, chịu mãi mãi cái nghèo cái đói cái khổ nơi cõi âm phủ, Cái khổ nơi Địa Ngục. Còn những, con, cháu, chắt, chút, chít, nghe lời Cha Trời Dạy, không những không sa đọa xuống các tần Địa Phủ, mà được siêu sanh lên các tần trời giàu có vô biên sống trên các tần trời châu báu, muốn gì được nấy, mà còn trở  thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thần thông pháp thuật vô biên trí huệ tự tại.

 

5     Lời tổ tổ truyền dạy hôm nay là lời truyền dạy của Đức Cha Trời Mẹ Trời, đã truyền dạy cho các Tổ Tổ, Các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, các con các cháu có quyền tự do,có quyền tự chủ, có quyền mưu cầu hạnh phúc, làm theo sở thích của chính mình, các con các cháu, cũng nên tôn trọng sở thích của những anh em chúng con, ủng hộ nhau và giúp đở nhau, nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, làm theo nghe theo những gì Ta dạy, thời các con, sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thật sự  là con Rồng cháu Tiên, con cháu của Trời, con cháu của đấng tối cao, đấng quyền năng vô hạn đấng giàu có nhất vũ trụ, các con các cháu nên biết, Cha Mẹ Ông Bà giàu, thì con cháu hưởng, Tổ Tiên tạo hóa giàu thời nhân loại con người hưởng, những con người biết nghe lời dạy bảo của Cha Trời Mẹ Trời.   

 

6   Lời truyền dạy của Xích Nhất Long tổ tổ, như những giọt cam lộ làm tươi sống tinh thần đạo đức, con cái, cháu, chắt, chút, chít, Con Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, của nhị thập Xích Long thuộc hành hỏa, lưỡng hỏa thành kim chủ yếu là di cư theo những vùng đồng cõ thảo nguyên bạt ngàn lân cận sa mạc, sa mạc đông cũng như vùng sa mạc tây, càng về sau lý tính ngũ hành giảm lần nhân loại xích lại gần nhau hơn tiến tới thế giới Đại Đồng ở vào giai đoạn gần cuối tiểu kiếp thứ năm.

 

Da Chàm

GIỐNG DÂN BÍCH NGỌC

 

Nói về anh Da Chàm tuy vẩn còn chịu đựng được với cái lạnh cái rét kéo dài, nhưng các anh em Da Trắng, Da Đen, Da Đỏ, lần lượt ra đi, nên anh em Da Chàm cũng ra đi tìm cho mình cuộc sống mới. Anh em Da Chàm từ giã anh em Da Vàng ra đi trong tình thương yêu quyến luyến, dù cho quyến luyến đến đâu cũng phải từ giã chia tay, nhắm hướng tây nam băng rừng lội suối, anh em Da Chàm đi mãi đi mãi đến khi không còn thấy cái rét, cái lạnh nữa thời thấy đồi rộng mênh mông, núi cao chót vót, rừng xanh tăm tắp bạc ngàn hoa quả sum sê cùng khắp, chim muôn vạn thú đông vô số vô biên. Anh em Da Chàm thấy khí hậu nơi đây vô cùng dễ chịu tâm hồn khoan khoái tràng đầy sức sống.

Nhìn thấy rừng xanh ánh chiều tà

Đàn chim bay lượn thú vào ra

Thác reo chim hót mây chừng núi

Gió lượn đồi non cảnh hiền hòa

Bạt ngàn xa thẳm rừng xanh mướt

Trái trĩu nặng hoằn lá chen hoa

Cảnh đã giữ chân người lữ khách

Đại Ngàn tiên cảnh khó đi qua.

 

Anh em Da Chàm liền ở lại nơi đây sanh sống sanh con đẻ cái mỗi ngày một đông. Anh em Da Chàm thuộc hành mộc, chủ khí hành mộc ở phương Đông, nhưng hành mộc anh em da chàm mạng lý ngôi hai hướng về Tây, nên chỉ đi về Tây  của phương Đông mà thôi, vì phương Tây thuộc Kim, Kim khắc Mộc, nên anh em da chàm không tiến sâu về phương Tây mà chỉ dừng chân nơi đây để sanh sống, theo thời gian sanh ra con đàng cháu đống, phần lớn con cháu anh em Da Chàm di cư về hướng Nam, ít di cư về hướng Bắc, vì Mộc năng sanh Hỏa.

 

1     Cho đến một hôm Thanh Nhất Long. Thanh Nhất Tiên triệu tập tụ  hộp anh em  nhị thập Thanh Long Thanh Tiên lại nói, các anh em nghĩ xem anh em chúng ta đã là bao nhiêu tuổi, Thanh Nhị Long nói cứ mỗi năm em đánh dấu là nhặt thêm hòn sỏi bỏ vào đống tính ra anh em chúng ta đã hơn ba mươi nghìn tuổi, Thanh Nhất Long thở dài nói thời gian trôi qua rất nhanh, anh em ta mới chia tay anh em Da Vàng mà đã trên hai mươi nghìn năm, không hiểu anh em Da Vàng, Da Trắng, Da Đen, Da Đỏ, đời sống ra sao, con cháu, chắt, chút, chít, có đông như con cháu chúng Ta không, con cháu anh em chúng ta giờ đây đã hơn mười nghìn người, nhưng phải nổi tệ hại là nhiều thế hệ Con Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít chúng nó thường hay gây gổ đánh nhau, chia bè rẽ phái không chịu đoàn kết với nhau, không hiểu nguyên nhân từ đâu. Thanh Tam Long nói, nhìn chúng nó thời ta cũng có thể hiểu được ngay, vì con cháu chúng Ta ảnh hưởng lý ngũ hành, tuy anh em chúng ta là Da Chàm, nhưng lại sanh ra con cháu Ngũ Hành có số da hơi đen, có số da hơi trắng, có số da hơi đỏ, có số da hơi vàng, nên chúng nó thường chia ra làm năm nhốm, nhốm da hơi trắng lại thích mùa thu, mùa đông. Nhốm da vàng da đỏ thích mùa xuân mùa hạ. Nhốm thời thích nơi đồng bằng ẩm thấp, Nhốm thời thích nơi đại ngàn, Thanh Tứ Long tiếp lời, anh Tam Long nói đúng em thấy nhốm con cháu da hơi đỏ, chúng nó lại thích mùa hạ thích phiêu lưu săn bắn, không ưa thích mấy đồng bằng kinh rạch, Thanh Thập Tiên nói em cũng đã thấy từ lâu con cháu chúng ta chúng nó thường chia năm xẻ bảy nhốm, nhưng thật ra chỉ có năm nhốm mà thôi, nhốm da hơn đen thời thường tụ hợp nhau lại nhảy múa như loài công, nhốm da hơi trắng tính hơi trầm lặng, lại thích nghiên cứu nên thường tụ hộp nhau lại nghiên cứu vật nầy vật kia, còn anh em da hơi vàng thời thích học hỏi và thường tranh luận với nhau dữ lắm, có lẽ thập long,  thập tiên, nhị thập  anh em Da Chàm  chúng Ta cũng đã hiểu phần nào về lý tính ngũ hành cũng như sự tương sanh tương khắc của nó.

 

2     Sau ngày đàm đạo cùng nhau  anh em Da Chàm  không bao lâu thời Thanh thập long, thập tiên nhị thập Ông Bà tổ tổ  tụ hợp hết con cháu lại, lúc bây giờ trời đã chuyển sang xuân khí trời mát mẻ, hương hoa ngào ngạc. Mười ngôi thập Long thập Tiên  trên ghế cao Thanh Nhất Long từ chỗ ngồi đứng dậy nhìn khắp con cháu rồi nói, nầy các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, tuy trải qua lên đến mười mấy thế hệ Con Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít cây có cội, nước có nguồn, con chim có tổ, con người có tông, Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, các con các cháu có biết dòng giống của các con các cháu là gì không? Tổ Tiên các con các cháu hiện đang ở đâu các con, các cháu có biết không?, thấy các con, cháu, chắc, chút, chít, ngồi yên lặng, liền thở dài nói. Tổ Tiên các con chỗ nào cũng có vô hình vô tướng rộng lớn như hư không có trên đầu các con các cháu không phải ở đâu xa. Các con, các cháu, không thấy Tổ Tiên đó thôi, nhưng Tổ Tiên thời thấy rõ các Con, các Cháu, các Chắc, các Chút, các Chít, cho nên các con, các cháu các chắt, các chút, các chít, nghĩ gì làm gì thời Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, đều thấy rõ nghe rõ, các con các cháu hãy tin như thế, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, là dòng giống Tiên Rồng, dòng giống của Cha Trời, Địa Mẫu Mẹ Trời, Cha Rồng Mẹ Tiên, nên các tổ tổ Ông Rồng, các tổ tổ Bà Tiên, Thanh Long Thanh Tiên là như thế. Các Con Các Cháu nên luôn luôn nhớ mãi về Nguồn Cội của mình, các con các cháu, có biết Cha trời Rồng, Mẹ Trời Tiên từ đâu sanh ra không ?. Không từ đâu sanh ra cả, Cha Rồng, Mẹ Tiên là do Khai Hóa Tổ Tiên hiện thân ra, Cha Rồng Mẹ Tiên còn gọi là gì nữa các con, các cháu có biết không? Cha Rồng chính là Cha Trời, Mẹ Tiên chính là Mẹ Trời, các con, các cháu, có biết ai là chủ càn khôn, chủ vũ trụ, chủ mặt trời, trăng, sao, địa cầu, muôn loài vạn vật không ?.  Không ai khác hơn là Cha Trời Mẹ Trời  Tổ Tiên  của các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, các con, các cháu có biết, ai tạo ra đất cho các con các cháu chạy nhảy đi đây đi đó không ?, các con, các cháu, có biết ai tạo ra không khí cho các con, các cháu hít thở không, cũng như nước uống, cây cỏ hoa quả, những thứ ấy là do Trời tạo ra để nuôi dưỡng muôn loài vạn vật cũng như con người con cháu nhà Trời.

 

3   Nếu các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, biết nghe lời Trời dạy, không những các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, là chủ của núi rừng sông hồ biển cả, chủ của nước, đất, khí, mà còn là chủ mặt trời, mặt trăng, và những vì sao, cho đến làm chủ vũ trụ. Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, không nghe lời Trời dạy đi ngược lại lời Trời dạy, thời các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ không được gì cả, mà còn đọa lạc linh hồn xuống các tần Địa Phủ,  nước không có uống, hoa quả không có ăn, đói khác dữ dội, các con các cháu sẽ trở thành quỷ thành ma, sống trong cảnh âm u vô cùng khốn khổ, không còn cơ hội để đầu thai làm người, các con, các cháu, các chắt, các chút, các Chít, mất đi cơ hội làm chủ mặt trời, làm chủ mặt trăng, các vì sao, cũng như các tần trời châu báu, sống mãi không chết, uổng thay uổng thay tiếc thay tiếc thay, nếu các con, các cháu không biết nghe theo lời dạy Cha Trời Mẹ Trời. Tổ Tiên của các con, là Đấng Hóa Công, đấng không thiên vị một ai, Ai có công thời thưởng, ai có tội thời phạt. Ai đi ngược lại lời Trời dạy thời đọa luôn xuống các tần địa phủ, không mong gì đầu thai trở lại làm người. Nói gì siêu sanh lên các tần Trời hưởng phước. Nghịch Thiên Ý thời đại họa luôn luôn giáng xuống, các con các cháu,các chắt, các chút, các chít, sẽ gặp nhiều sự khốn khổ. Các tổ tổ đây vì hiểu rõ như thế nên lúc nào cũng làm theo lời dạy của Cha Trời Mẹ Trời, không dám làm trái ý lại Cha Trời Mẹ Trời, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có khi nào các cháu các chắt, thấy các Tổ Tổ gây gổ, cũng như chia bè rẽ phái không, các Tổ Tổ vô cùng thương yêu nhau, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người tự chọn cho mình quyền sống, quyền tự do, quyền tự chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc, những quyền thiêng liêng không ai có quyền xâm phạm, Đức Cha Trời Mẹ Trời dạy như thế, các con, các cháu,các chắt, các chút, các chít, hãy tôn trọng sự lựa chọ của mỗi người, ủng hộ và giúp đở anh em, anh em hạnh phúc là mình hạnh phúc, đây chính là đại đức cơ bản của con người. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nhớ,  sanh con sanh cái nối dòng nối dõi phải đi đôi với lời truyền dạy lời dạy của Đức Cha Trời, thời coi như các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đã hoàn thành sứ mệnh đạo làm Cha làm Mẹ, làm Ông làm Bà, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ được siêu sanh về các tần trời hưởng hạnh phúc, an vui tự tại các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nhớ lấy và làm theo.

 

4   Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, của nhị thập Thanh Long Thanh Tiên chăm chú lắng nghe những Lời Nhất Thanh Long truyền lại những gì Cha Trời Mẹ Trời đã truyền dạy cho con cái năm màu da anh em ngũ hành.  Con Cái , Cháu, Chắt, Chút, Chít của thanh thập long, thập tiên, hành mộc mà mộc năng sanh hỏa, chủ khí  hành hỏa ở phương Nam, vì thế con, cháu, chắt, chút, chít, của Thanh Thập Long, Thập Tiên, càng về sau  càng di cư hướng về nam Ấn Độ Dương, rồi di cư lần về phương Đông, Nhiều hơn là hướng ra bắc, lý ngũ hành càng về sau càng phai lợt lần nhân loại con người vì thế mà xích lại gần nhau, tiến đến thế giới Đại Đồng ở vào giai đoạn gần cuối tiểu kiếp thứ năm.

 

Da Vàng

GIỐNG DÂN HỒNG NGỌC

 

Nói về anh em Da Vàng thuộc hành Thổ, hành thổ là hành chứa đựng hết thảy, kim, mộc, thủy, hỏa, ý niệm trung hòa, Đại Đồng đoàn kết hòa thuận hết thảy năm màu da, nội thổ kim hỏa, ngoại thổ thủy mộc, hành thổ nếu nói rộng là hành hoàn cầu, nếu nói phương hành thổ chính là trung ương, an vị số 0 số 5 số 10, con số hoàn, hành thổ là hành bao hàm cả càn khôn, bao hàm cả vuông lẫn tròn, tứ phương là vuông, bao hàm tứ phương là tròn, nội thổ là kim, hỏa, ngoại thổ là thủy, mộc. Vì thế anh em da vàng sanh nơi đâu thời ở nơi đó, sanh con đẻ cái lan rộng ra khắp vùng rồi hòa nhập vào Đông Tây, từ ngày anh em Da Trắng, Da Đen, Da Chàm, Da Đỏ ra đi, nơi sơn động rộng lớn chỉ còn vỏn vẹn có hai mươi người, anh em da vàng lúc nào cũng dân lên một nổi buồn vô hạn, vì thiếu vắng anh em đã từng chung sống với nhau gần mười nghìn năm, sau cơn lạnh rét kéo dài thời bốn mùa tám tiết đất trời trở lại bình thường cây cối đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa kết quả sum sê tràng đầy sức sống, chim muôn vạn thú hội tụ quay về rất đông. Cuộc sống anh em da vàng trở nên sung túc tràng đầy sức sống sanh con đẻ cái mỗi ngày mỗi đông, mới đó đã gần mười nghìn năm.

 

1    Một hôm từ nơi sơn động tiếng reo hò nhảy múa gần một nghìn người cả lớn lẫn nhỏ ca hát rằng mẹ Hoàn Nhất Tiên sanh người con thứ 100, mẹ Hoàn Nhị Tiên sanh người con thứ 98, mẹ Hoàn Ngũ Tiên sanh người con thứ 97. Mẹ Hoàn Thập Tiên sanh người con thứ  96, thế là anh em chúng ta lên đến gần nghìn người, tiến ca hát vui mừng không ngớt, bổng trời đất rung chuyển động đất xảy ra dữ dội, nghe tiếng ầm ầm ở phương Nam sau đó không còn dãy núi Long Hoa cao chót vót nữa mà sụp xuống hơn phân nữa, chỉ còn trùng điệp những dãy núi thấp lô nhô nối nhau uốn  lượng từ bắc vào nam. Nói về gần một nghìn người lớn nhỏ phần nhiều là con, số ít là cháu, của nhiều thế hệ Con cái, Cháu, Chắt, Chút Chít  đang ca hát nhảy múa bổng thấy trời đất rung chuyển nghe tiếng chấn động ầm ầm  thời khiếp đảm hồn kinh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sự động đất ấy không bao lâu chỉ xảy ra trong chốc lác thời tất cả đâu vào đấy trời đất trở lại bình thường, thấy con cái khiếp đảm hồn kinh như thế nhị thập Hoàn Long Hoàn tiên nói. Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít  đừng sợ đây chỉ là sự động đất, mà Cha Trời, Mẹ Trời Tổ Tiên các con các cháu đã nói trước từ lâu. Sau cơn động đất là cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua, con, cháu, chắt, chút, chít, mỗi ngày mỗi đông.   

 

2    Cho đến một hôm Hoàn Nhất Long, Hoàn Nhất Tiên, tụ hợp anh em nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên  lại rồi nói, từ ngày anh em Da Trắng, Da Đen, Da Chàm, Da Đỏ, ra đi đến nay đã trên hai mươi nghìn năm nhưng nào thấy anh em trở lại, có lẽ là không bao giờ trở lại, vì vướng bận con, cháu,chắt, chút, chít, sanh ra chúng thời bỏ chúng đi đâu được nữa còn phải bày dạy cho chúng nên người, như Cha Trời Mẹ Trời đã từng dạy bảo, dạy  dỗ  anh em năm màu da chúng Ta, Con cái,Cháu, Chắt, Chút, Chít, của anh em chúng Ta, đã lên tới hơn mười nghìn người,trải qua hơn mười mấy thế hệ. Con cái, cháu, chắt, chút, chít chúng nó tuy có ngoan ngoãn dễ dạy nhưng đó chỉ là phẩn ít, còn ngoan cố cứng đầu bướng bỉnh là phần nhiều.

 

3   Hoàn Nhất Long, nói, con cháu chúng Ta là do khí, huyết chúng Ta lưu tryền sanh ra chúng. Chúng khác với thế hệ chúng Ta. Vì Anh Em chúng Ta là do Cha Trời, Mẹ Trời sanh ra. Một trăm người con trời anh em chúng ta, khi Cha mẹ sanh ra ẩn tàn trong xác phàm đã có nhị Kim Thân tiên thiên tinh hoa vũ trụ. Còn con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít chúng ta không có ẩn tàn nhị kim thân. Phải tu thiền luyện khí mới có. Xác thân phàm tục của chúng Ta, là mẹ ÂU CƠ, gồm thâu tinh hoa khí hóa ngũ địa Trần Gian gồm thâu một trăm chi khí, chính là tinh hoa khí hóa ngũ hành của Trần Thế, nên một Trăm anh em ngũ hành chúng ta mỗi người đều mang trong người một thể chất khí huyết khác nhau, chỉ có phần tiên thiên chân khí là giống nhau mà thôi Vì thế anh em chúng ta ngoài họ ngũ hành năm màu da ra, anh em chúng ta còn có họ Ngôi Thứ, mỗi người mang lấy một ngôi thứ, Hoàn nhất Long, Hoàn Nhất Tiên đối với anh em Da Vàng chúng Ta, nói chung năm màu Da anh em cũng chẳng khác gì. Nhưng về càng về sau, con, cháu, chắt, chút, chít, càng đông trải qua trăm nghìn năm tuy không mang họ ngũ hành, nhưng tiến hóa lần lên trăm họ, dẫn đến các họ trùng lập khắp con cháu năm màu da.

 

4     Hoàn Nhị Long nói con cháu chúng Ta cũng bởi chúng ứng hiệp theo lý tính ngũ hành nên hiện nay chúng chia làm hai nhóm. Nhốm da vàng, da hơi trắng, thời thích sống nơi rừng đồi bằng gần sông hồ kinh rạch hướng về biển cả thái bình dương (về sau gọi là người kinh). Còn nhốm da hơi đỏ, da hơi đen, da hơi chàm, thời thích núi rừng đồi cao (về sau gọi là người thượng). Lối sống của chúng càng ngày càng tách rời nhau càng ngày càng xa nhau, vì thế chúng ta tụ hội chúng về để chúng có cơ hội gần gũi với nhau, và chúng ta có cơ hội giáo dục chúng, và ai nấy cũng tán đồng ý kiến nầy, và sau đó không bao lâu anh em da vàng Hoàn Thập Long Hoàn Thập Tiên triệu hết con cái, cháu, chắt, chút, chít về. Ngồi trên ghế cao anh em Hoàn Thập Long Thập Tiên trên khán đài  nhìn xuống  Con cái Cháu, Chắt, Chút, Chít  trên mười mấy thế hệ  của mình, lòng thương yêu vô bờ bến ,liền nhớ đến lời dạy của đức cha trời LẠC LONG QUÂN, MẸ ÂU CƠ. Hoàn Nhất Long từ ghế ngồi đứng dậy tiếng nói vang xa đến mấy mươi dặm Con cái Cháu, Chắt, Chút, Chít, các con muốn làm chủ vũ trụ, làm chủ các tần trời, thời các con phải hoàn thành thiên chức con người, đó là sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống con người, đi đôi với lời dạy của Ta, lời dạy của nhị thập Tổ Tổ Đạo làm Cha, làm Mẹ, làm Ông, làm Bà, phải biết dạy bảo con cái cháu chắt  lập công trong văn hóa cội nguồn. Tiểu công là ba thế hệ con cái, cháu , chắt, chút chít,  trung công là bảy thế hệ, đại đại công là ba mươi sáu thế hệ Con Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít , trên 36 thế hệ thời ứng vào NGÔI ĐẾ, NGÔI CHÚA, 72 thế hệ trở lên đến 100 thế hệ là ngôi THƯỢNG ĐẾ, mỗi thế hệ có năm cấp, Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít. Anh em nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên ngẩm nghĩ đạt đến ngôi thượng đế  còn khó như thế, còn đạt đến năm ngôi tối cao vũ trụ PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA thời khó biết đến bực nào, không những lập đại công, mà còn cả đại trí huệ nữa. Không để con, cháu, chắt, chút, chít, chờ đợi lâu Hoàn Nhất Long nói, hỡi tất cả, con cái, cháu, chắt, chút, chít, của Nhị Thập Hoàn Long Hoàn Tiên của Ta.

 

5   Tuy các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, mỗi người mỗi nhốm mỗi ý, không đồng sở thích cùng nhau, nhốm thích ở cao, làm chủ núi rừng đại ngàn ,nhốm thích ở thấp, làm chủ đồng bằng, sông , hồ, kinh rạch, biển cả, dù ở trên cao làm chủ núi rừng đại ngàn, dù ở dưới thấp làm chủ sông hồ kinh rạch biển cả, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cũng chỉ là anh em cùng Cội cùng Nguồn, cùng Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu Mẹ Trời, cùng dòng Giống Tiên Rồng, cùng chung nhau trong bọc trứng ÂU CƠ, ĐỒNG BÀO, dòng máu Tiên Rồng ấy, được lưu truyền xuống từ đời Ông, đến đời Cha, đến đời Cháu, đời Chắt, đời Chút, đời Chít, và còn mãi mãi lưu truyền xuống không biết bao nhiêu đời. Không biết là bao nhiêu thế hệ.

 

6     Các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, mang trong mình dòng máu Tiên Rồng, không phải là  do Ông Bà tổ tổ tạo ra dòng máu Tiên Rồng đó, mà là phụ diễn lưu truyền  dòng máu tiên rồng, lưu tryền dòng máu tiên rồng xuống con, rồi con lưu truyền xuống cháu, rồi cháu lưu truyền xuống chắt, rồi chắt lưu truyền xuống chút, rồi chút lưu truyền xuống chít, cứ như thế lưu truyền xuống mãi, xuống mãi không biết bao nhiêu là đời, dù cho lưu truyền xuống bao nhiêu đời thời các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cũng  chỉ có hai ngôi Cha Mẹ chánh thân chánh mẫu mà thôi. Ngôi một, là ngôi CHÁNH THÂN, CHÁNH MẪU, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, hai đấng tạo ra dòng máu Tiên rồng. Còn ngôi hai, là ngôi phụ, PHỤ THÂN, PHỤ MẪU, phụ diễn lưu truyền nòi giống tiên rồng.

 

7    Các Con, các Cháu,các Chắt, các Chút, các Chít, thành tâm nghĩ đến Cha Trời Mẹ Trời, thời các con các cháu sẽ được Cha Trời Lạc Long Quân che chở, Mẹ Trời Âu Cơ bảo bọc, khiến cho trí huệ thông minh. Luôn được bình an vạn sự.

 

8    Các con , các cháu, các chắt, các chút, các chít, muốn gặp chánh thân chánh mẫu, Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ, thời các con, các cháu, phải chí hiếu hết lòng phụng dưỡng Cha Mẹ hiện tiền song thân sanh ra Mình, nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, bất hiếu với Cha Mẹ song thân phụ thân phụ mẫu sanh ra mình thời không bao giờ gặp được Cha Trời Mẹ Trời, Chánh Thân Chánh Mẫu. Mà còn đọa lạc linh hồn xuống các tần địa phủ, vì trong các đại tội thời tội bất Hiếu là tội đứng đầu, trong các điều đại phúc, là khuyên Cha Mẹ song thân làm theo lời dạy Của Đức Cha Trời Mẹ Trời.

 

9   Đức Cha Trời dạy, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, không những là anh em mà còn là cùng Cội, cùng Nguồn cùng chung Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, thể Đồng Bào trong Bào Bọc Âu Cơ.

 

10  Vì thế các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sống có tôn ti trật tự trên dưới rõ ràng, sống thật công bằng bình đẳng, sống có Nhân có Nghĩa có Lẽ có Trí có Tín vì sao thế, vì Tà, Chánh, Thiện Ác hai nẻo khác nhau. Lại nữa thế gới vũ trụ Ta đang sống, chỉ có một MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG, và vô lượng vô biên vì sao. Một mặt trời, một mặt trăng, ví như Cha Trời Mẹ Trời. Còn các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, ví như các vì sao.

 

11   Vì thế đã là vì sao, thời phải sống thật công bằng bình đẳng tôn trọng lẫn nhau không được đàn áp các vì sao khác, nhất là  độc quyền, độc tài, độc trị, bắt các vì Sao khác phải cúi đầu trở thành nô lệ, đây là điều cấm kỵ trong con cháu Tiên Rồng, mà phải sống theo Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Luật Vũ Trụ, Thiên Ý Cha Trời. Chỉ có Cha Trời, Mẹ Trời mới có quyền Độc Tôn  mà thôi, còn con, cháu, chắt, chút, chít, dù có tài cho mấy cũng chỉ là các vì sao, sự sống của các vì sao là sự sống công bằng bình đẳng, sự sống chỉ nghe theo làm theo lời dạy của Đức Cha Trời, Mẹ Trời, vì lời dạy của Đức Cha Trời Mẹ Trời, chính là Thiên Luật vũ trụ, thuận Thiên Luật Thiên Ý Cha Trời  thời đặng muôn điều phúc. Nghịch Thiên Luật Thiên Ý Cha trời thời sẽ bị diệt vong, vì không ai có thể chống lại Thiên Luật ý trời xoay chuyển, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy sống theo Thiên Ý Cha Trời Mẹ Trời, thời các con các cháu sẽ được tất cả, các con, các cháu, sẽ làm chủ vũ trụ. Làm chủ những gì Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời đã tạo ra.

 

12   Các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, nên hiểu, quyền tự chủ, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, không phải là thứ quyền xin cho, hoặc là thứ quyền bố thí nhỏ giọt, mà là những quyền thiêng liêng trong mỗi linh hồn con người, vì vậy tôn trọng quyền tự chủ, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, thời đó chính là Đạo con  người, nền tản căn bản của các Đạo, Giáo Tôn Giáo. Cũng là nên tản bước lên ngôi vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Những con cháu đi ngược lại Thiên Ý, ngăn cấm đàn áp quyền tự chủ, quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc,của những anh em khác thời chính con cháu đó tự đào lỗ chôn công danh, sự nghiệp của mình, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nhớ nghe theo làm theo lời dạy của tổ tổ, củng chính là lời dạy của Đức Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ, lời truyền dạy của Hoàn Nhất Long, như ánh sáng mặt trời phá tan đi sự tối tăm u minh trong tâm hồn con cháu.

 

Long Hoa Thiên Tạng, là bộ kinh tối cao vô thượng thậm không thể nghĩ bàn. Chỉ cần đọc qua một câu một chữ khỡi niềm tin. Thời các bạn được Cha Trời Mẹ Trời che chở muôn tai qua nạn khỏi. Huống chi là biên chép ấn in truyền bá cho đời. Phải nói là các bạn cầu chi đặng nấy. Nếu giảng giải lời trong kinh thời các bạn sẽ thành phật, Thánh, Tiên Thần, Chúa không xa. Quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, là thứ quyền thiêng liêng, thứ quyền không làm tổn hại đến ai, quyền trong luật, luật trong quyền, Sự tự do của loài cầm thú, là sự tự do không có quyền, sự tự do vô ý thức, dẩn đến sự buôn thả gây ra bo tội lỗi, sự tự do con người là sự tự do có ý thức, trở thành QUYỀN TỰ DO, vì vậy quyền tự do, khác với tự do buôn thả không có quyền.

 

Hết phần 3 chương 4

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 4

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 4

 

Phần 4

 

1    Sự giáo dục gián tiếp con cái của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI, là để cho con cái đối mặt với bao hiểm họa, đầy gian nan khổ ải khốn nguy, đối mặt với thiên tai, nắng hạn, mưa bão, động đất, dịch họa, và đối mặt với cái đói, cái đau, cái bịnh, cái sống, cái chết, để cho con người luôn luôn tìm cách chống trả chống đở. Tăng trưởng sự hiểu biết cũng như về sự khôn khéo.

 

2    Có Vắt óc suy nghĩ tìm con đường sống, con đường bình an, con đường phát triển, con đường giải khổ, con đường siêu đọa, con đường họa phúc và cũng nhờ vắt óc suy nghĩ, nên con người đã tìm ra thế nào là thuận thiên, thế nào là nghịch thiên, thế nào Thiên Luật, thế nào là Ý Trời. Tìm cho con người một hướng đi vừa khoa học, vừa thuận thiên, để rồi trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác …

 

3     Từ khi hai đấng tiên rồng CHA TRỜI MẸ TRỜI rời xa con cái trở về hư không vũ trụ, đến nay đã được hơn ba mươi nghìn năm. Nhưng một trăm con trời lúc nào cũng tin Cha Trời Mẹ Trời  ở sát bên mình, vì Cha Mẹ Trời chỉ trở về với thật tướng  thật tánh của Cha Mẹ mà thôi, Pháp Thân khắp hư không chỗ nào cũng có. Trở về ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ, BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO VŨ TRỤ, bản thể vô vi rộng lớn như hư không chỗ nào cũng có, nên một trăm người con của trời lúc nào cũng tin Cha Mẹ Trời ở sát bên con cái chăm sóc con cái, nhưng vì pháp thân cha mẹ trời vô vi trong sạch hơn điện lực không khí nên không nhận biết, nhận thấy đó thôi. Thật ra thời pháp thân Cha Mẹ Trời chỗ nào cũng có. Con Cái nghĩ gì Cha Mẹ Trời đều hay cả. Xét cần thời Cha Mẹ Trời hiện thân ra bày dạy con cái.

 

4    Trăm người con của trời luôn luôn nghĩ, TỔ TIÊN, hiện thân ra Đức Cha Trời Mẹ Trời sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống Tiên Rồng, rồi tan biến trở về ngôi vị Tổ Tiên, Bản Thể Giác hư không chỗ nào cũng có. Từ ngôi vị TỔ TIÊN vô tướng, vô tánh, vô sắc, Tổ Tiên hiện ra ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI hửu tướng, hửu tánh, hửu sắc Thể Tướng con người Cốt Rồng Cốt Tiên có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp hào quang rực rỡ. Cha Trời Mẹ Trời trở về ngôi vị Tổ Tiên, ngôi vị tối cao Cội Nguồn vũ trụ, pháp thân Cội Nguồn rộng lớn như hư không bao trùm cả thời gian không gian vũ trụ. Một trăm con trời nghĩ pháp thân Cha Trời Mẹ Trời ví như biển nước Linh Giác cùng khắp hư không vũ trụ, còn một trăm người con trời ví như một trăm loài cá đang bơi lội trong biển nước Linh Giác hư không. Vì thế Cá nghĩ gì, muốn gì, cầu gì thời biển linh giác biết rõ.

 

5     Chúng ta thử nghĩ xem, cá và nước có rời nhau không, phải nói là nước chưa bao giờ rời xa cá, và cá luôn luôn sống trong lòng nước, nên một trăm con trời lúc nào cũng tin cha mẹ trời ở sát bên mình, không lúc nào rời xa con cái, con cái nghĩ gì, làm gì Cha Mẹ Trời đều thấy rõ, nghe rõ, hiểu rõ.

 

6    Sự dạy bảo của Cha Trời Mẹ Trời đối với con cái của Trời, bằng hai con đường thuận nghịch, giáng tiếp, trực tiếp dạy con cái của Trời. Là khiến cho con người, luôn đối mặt với bao khó khăn gặp nhiều điều phức tạp rắc rối, trong đời sống con người, như thiên tai, địch họa, nắng hạn, bão lụt, động đất, sanh tử, già nua, ốm đau, bệnh tật, đói khát, đối mặt với bộ máy huyền cơ tạo hóa, con quái vật to lớn vũ trụ, tôi luyện linh hồn con người làm cho hiểu biết cao.

 

7    Để né tránh chống trả lại những áp lực tự nhiên, do con quái vật vũ trụ chuyển vận theo luật Tuần Hoàn Tiến Hóa, tạo ra sanh tử vô thường, sum hợp, chia ly chuyển biến không ngừng, làm cho ý thức nhận thức con người luôn luôn tiến hóa sáng suốt minh mẫn  tìm mọi cách để khắc phục, hoặc chống trả lại sự chống trả lại ấy chính là nân cao trí huệ khoa học đến cảnh giới giác ngộ thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, chinh phục chính mình , chinh phục  con quái vật, làm chủ con quái vật, tức là làm chủ vũ trụ. Cũng chính là làm chủ Chân Tâm Chân Tánh lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

8   Sự đối mặt con người với nắng hạn, cũng có nghĩa là Cha Trời muốn dạy cho con người, phải biết đắp đập  ngăn chận nước từ trên các dãy núi cao, rồi xuống ngăn chặn nước ở những dãy núi thấp,rồi đến ngăn sông để giữ nước, làm sung mạch nước ngầm trong lòng đất, phải biết đào ao, đào giếng mà dùng, không những không sợ nắng hạn, mà còn hạn chế được nước lũ, nếu con người buôn xuôi trời hạn thời chết khác, trời lụt thời chết lũ, hoặc cầu cạnh vào một quyền năng nào đó thời con người còn quá lạc hậu, chưa hiểu gì về ý trời, cũng như chưa hiểu gì về con quái vũ trụ tự nhiên, mà con người cần phải chinh phục nó, làm chủ nó, điều khiển nó, bắt nó phục vụ lại cho con người, phục vụ cho cuộc sống con người.

 

9    Thật ra con quái vật vũ trụ, cũng chỉ là bộ máy huyền vi đại đạo vũ trụ, chuyển hóa theo luật tự nhiên vũ trụ, tiến hóa chuyển động theo chu kỳ tuần hoàn tiến hóa vũ trụ, đã gọi là BỘ MÁY huyền vi ĐẠI ĐẠO Của tạo hóa chuyển động tuần hoàn tiến hóa theo luật tự nhiên. Thời không cố ý làm hại ai cả, mà chỉ theo luật tự nhiên xây chuyển tiến hóa mà thôi, như một cổ máy vũ trụ chuyển động theo luật tự nhiên Thành trụ họai không, sanh trụ dị diệt, có biến, có tiến, có hóa, hợp tan, nhân duyên, nhân quả... Vì thế con người có thể tránh né trước sức mạnh tự nhiên chu kỳ tuần hoàn, hay sự vô thường của nó vì chưa đủ sức hàng phục nó thời có thể lượng theo quy luật tự nhiên của nó để bảo tồn sự sống cho con người.

 

10  Sự đối mặt con người với những cơn bão lụt lớn thời phài dùng sức mạnh trí tuệ con người để đối phó Con người dùng lực để khống chế lực, dùng khí để khống chế khí. Không ngoài hai con đường là tu thiền luyện khí. Và sáng kiến áp dụng khoa học khống chế lại sức mạnh con quái vật vũ trụ. Cha Trời dạy cho con người phải luôn luôn phát minh khoa học Sáng kiến tìm mọi cách khắc phục lại thiên tai do bộ máy huyền cơ của con quái vật vũ trụ theo chu kỳ tiến hóa tự nhiên chuyển biến tạo ra. Có nghĩa là cha trời gián tiếp dạy cho con người, không nên ở chỗ sâu, hoặc những nơi dễ bị sụp lở phải biết tạo ra hang động, nhà cửa có sức chịu đựng bão lụt. Hoặc làm nhà kiên cố để ở, chống trả lại cơn bão lụt lớn kiến tạo lập lên những kiến trúc kỳ quang, có sức chống bão lụt động đất cao. Sau nầy về Trời tạo lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, đó là Ý của Trời, phát minh khoa học vật chất phục vụ cho đời sống con người, cũng chính là tu luyện chân chính lập công trong văn hóa cội nguồn.

 

11  Sự đối mặt con người với cái rét cái lạnh do bộ máy huyền cơ tiến hóa vũ trụ của con quái vật tự nhiên vũ trụ tạo ra, có nghĩa cha trời gián tiếp dạy cho con người, động não suy nghĩ tìm tòi khống chế lại cái rét cái lạnh, tiến sâu vào nghành may mặc, dệt lụa, tạo ra áo vải chăn màn nhung gấm lụa là che kín tấm thân tạo lên bao vẻ đẹp của con người, giúp ích cho đời, Ý Trời là thế, vì vậy con người chuyên tâm với ngành nghề của mình cũng chính là một phương pháp tu luyện một việc làm chân chính, tạo lập nhiều công lao trong Văn Hóa Cội Nguồn.

 

12   Sự đối mặt con người với những bao sự ô nhiễm sanh ra bao bệnh tật, Ý Cha Trời dạy cho con người là tránh gây ra sự ô nhiễm, vì gây ra sự ô nhiễm thời con người nhận lấy hậu quả không tốt, mà biết bảo vệ xanh, sạch, đẹp và làm trong lành không khí. Nói tốm lại, Cha Trời, Địa Mẫu, muốn giao sự nghiệp vũ trụ lại cho con người cai quản, Thời Cha Trời phải luôn luôn dạy bảo con người bằng trực tiếp, bằng gián tiếp, đầy rẫy những sự khó khăn để cho con người luôn luôn đối mặt với bao hiểm họa, gian nguy, đầy chướng ngại gặp nhiều rắc rối, mà con người phải tự mình tháo gở chống đở, hóa giải từ chỗ khó khăn thành dễ dãi, từ chỗ gian nguy thành an lạc, từ chỗ không thể biến thành có thể, từ chỗ không thể vượt qua, mà vượt qua một cách dễ dàng, trí khôn con người luôn luôn tiến hóa đạt đến đỉnh cao của sự thông minh. Tức là Tiến lên Cảnh giới Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm Chủ vận mệnh, làm chủ khoa học và làm chủ vụ trụ. Khai Hóa Tổ Tiên  hiện thân ra Cha Trời Mẹ Trời thể xác con người Tiểu Thiên Vũ Trụ. Lưu Truyền xác thân Tiểu Thiên Vũ Trụ xuống để linh hồn tu luyện tiến hóa nhanh. Đức Cha Trời Mẹ trời sanh tạo ra con người  là động vật cấp cao, thể xác con người là thể xác tiểu thiên vũ trụ, nhất là bộ não con người, phải nói là bộ não vũ trụ, linh hồn con người nhờ vào thể xác con người và bộ não con người, càng gặp nhiều rắc rối khó khăn, càng nhiều chướng ngại, càng lắm gian nguy, thời linh hồn con người càng tiến hóa ý thức nhanh chóng, dày dạn kinh nghiệm, phát sanh mưu trí, cũng như sự khôn khéo tích lũy nhiều kinh ngiệm trong cuộc sống ở đời, trở thành những nhà sáng tạo, tạo vật, kế thừa sự  sáng tạo, tạo vật, Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu.

 

13   Con người đối mặt với  bao khó khăn về thiên tai những mưa to bão lớn nước dân động đất dữ dội, nhất là những giai đoạn gần về cuối tiểu kiếp, giai đoạn hủy diệt lần sự sống muôn loài vạn vật trong đó có sự sống con người, con người hơn muôn loài vạn vật, là nhờ sự tiên đoán biết trước, và luôn tìm ra giải pháp chống trả, giải pháp siêu thoát linh hồn, đạt đến cảnh giới Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,  đông vô lượng vô biên  không thể tính đếm không thể nghĩ bàn.

 

14   Một trăm người con trời sanh ra ở giữa tiểu kiếp thứ năm , tuổi thọ muôn loài vạn vật rất cao, nhất là tuổi thọ con người lại càng cao hơn nữa, tuổi thọ con người lên đến tám mươi bốn nghìn tuổi, ở vào thời kỳ nầy, phần lớn là đất đai bằng phẳng, vàng, bạc, sắt thép, đồng thau, lộ thiên rất nhiều, ở vào giai đoạn nầy núi lửa cũng như động đất rất ít xảy ra, hàng mười nghìn năm mới có một vụ đến hai vụ, cho nên con người sanh sống rất an toàn, sự sống sanh con đẻ cái vô cùng thận lợi.

 

Long Hoa Thiên Tạng, Văn Hóa Đại Đạo tối cao Vũ Trụ, Văn Hóa Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ. Mỗi lời kinh là mỗi lời Thiên Ý Cha Trời. Chỉ cần đọc qua một chương một phần cũng đã rút ngắn sự tu luyện hàng triệu triệu kiếp. huống chi đọc trọn bộ kinh Long Hoa Thiên Tạng .Thời phải nói là phước đức không thể nghĩ bàn thần thông trí huệ vô biên, nếu phát tâm truyền bá cho nhân loại không những các bạn là vua các tần trời Các Bạn là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Sự mưu sanh nhu cầu con người càng lớn, thời ý thức nhận thức trí huệ con người càng cao, con người đối mặt với thiên nhiên là đối mặt với sư thầy toàn năng toàn giác, thiên nhiên dạy cho con người biết thế nào là trường tồn, biết thế nào là vĩnh cửu, biết thế nào là nhân quả, gieo giống gì trổ ra giống nấy, biết thế nào nhân duyên, còn duyên thời hợp hết duyên thời tan, thiên nhiên dạy cho con người biết thế nào là trời , biết thế nào là đất, thế nào là vạn vật, thế nào là tự nhiên, thế nào là tiến hóa, thế nào là già cỗi đi đến thoái hóa, thay thế bằng  sự non trẻ, thế nào là tuần hoàn, thế nào là quy luật, thế nào là định luật , thế nào là nghịch, thế nào là thuận, phải nói sự dạy bảo của thiên nhiên là vô tận.

 

Hết phần 4 chương 4

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 4

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 4

 

Phần 5

 

SỰ XUẤT HIỆN CHA TRỜI MẸ TRỜI LẦN HAI TRUYỀN DẠY TU THIỀN LUYỆN KHÍ MỞ RA VĂN HÓA THẦN GIÁO, ĐẦU TIÊN CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI

 

1    Nói về cha trời mẹ trời thấy con cái của mình trải qua thời gian tu luyện tiến hóa linh căn đến chỗ chí linh, thần thức thần hồn, minh mẫn vô cùng. Thời biết đã đến lúc hiện thân ra hội tụ con cái về một chỗ,  truyền dạy tu thiền luyện khí mở ra thời đại văn hóa thần giáo, văn hóa định tâm, tu thiền luyện khí tiến sâu vào cảnh giới thiên nhiên, hiểu rõ lần thiên nhiên, tiến tới làm chủ lần thiên nhiên.

 

2     Lần thứ nhất cha trời mẹ trời xuất hiện sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống con người, gieo mần ngủ cốc tại dãy núi Long Hoa. Sau mấy mươi nghìn năm, lần nầy Cha Trời, Mẹ Trời hiện thân trở lại nhân gian truyền dạy tu thiền luyện khí cho con cái mở ra Văn Hóa Thần Giáo, nền văn hóa văn minh Thần Quyền, pháp thuật thần thông của con người. Ở vào thời kỳ nầy là thời kỳ hưng thịnh khí tiên thiên, chỉ cần tu thiền luyện khí đúng phương pháp thời có thể kết tụ nhị xác thân chỉ cần trải qua một thời gian ngắn, nhị xác thân là thân xác tinh khí thần, tinh hoa của tinh khí, tinh lực thần lực vũ trụ.

 

3    Một trăm người con của đức Cha Trời, hiện đang là Ông Bà tổ tổ của năm màu da, đang ra sức giáo Con Cháu đi theo con đường Văn Hóa Cội Nguồn, con đường mà Đức Cha Trời, Mẹ Trời đã dạy, hôm ấy các Ông Bà tổ tổ của năm màu da sau khi truyền dạy những lời Cha Trời, Mẹ Trời đã dạy dạy lại cho Con cái Cháu,Chắt, Chút, Chít. Thời gian cứ thế trôi một hôm Ông Bà Tổ Tổ truyền dạy lại những lời Cha Trời Mẹ Trời dạy bảo. Xong cuộc ai nấy về phòng an nghĩ, có lẽ vì quá mệt nên các Ông Bà tổ tổ ngủ lúc nào không hay, bổng thấy Cha Trời Mẹ Trời xuất hiện trên chốn không gian vẫy tay gọi các con hãy theo Ta, tức thời thần hồn một trăm người con trời, năm mươi nam, năm mươi nữ, liền bay lên không trung vây xung quanh Cha Trời Mẹ Trời, sau mấy mươi nghìn năm xa cánh . Cha trời nhìn trăm người con của mình mà lòng thương yêu vô hạn. Vì được gặp lại Cha Trời, Mẹ Trời, mà còn gặp lại anh em trên hai mươi nghìn năm xa cách, Chúng nó ôm nhau như ôm lấy tình yêu thương vô hạn. Thấy chúng nó thương yêu nhau như thế  Cha Trời liền  khen rằng các con giỏi lắm các con không những biết thương yêu nhau, mà còn có những sáng kiến biết liên kết trí nhớ cùng nhau nhớ lại tất cả những gì Ta đã dạy, kết thành kinh văn truyền dạy cho con cháu, với công đức nầy các con sẽ tiến lần đến, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Thay thế Ta làm chủ vũ trụ, trong suốt hơn ba mươi nghìn năm các con đã trở thành các nhà khoa học, các nhà truyền giáo đầy sáng tạo luôn luôn phát minh ra những ý tưởng mới dìu dắc con cháu đi trên con đường Văn Hóa Cội Nguồn, đơm hoa kết quả Chính Nghĩa, thành lập các cõi thiên đàng cực lạc sau nầy. Cha Trời nói xong liền nói các con hãy theo Ta, Cha Trời Mẹ Trời dẫn các con bay đến một dãy núi đó là dãy núi Long Hoa, nhưng dãy núi Long Hoa giờ đây đã khác xa dãy núi Long Hoa trước kia, dãy núi long hoa trước kia là dãy núi vô cùng hùng vĩ cao chót vót có hào quang phát sáng, bốn bên chân núi rừng xanh tăm tắp xa tít bạc ngàn, nhưng giờ đây dãy núi long hoa chỉ là dãy núi thấp,chân núi phía Đông, củng như chân núi phía Nam chỉ toàn là biển cả mênh mông, Đức Cha Trời Mẹ Trời cùng một trăm người con hạ chân xuống khúc giữa dãy núi, nơi mà ĐỨC MẸ ÂU CƠ cưu mang nhân loại sanh ra một trăm người con.

 

4     ĐỨC CHA TRỜI nói hỡi trăm người con thân yêu của Ta, các con có biết nơi nầy không, nhìn thấy các con lắc đầu không biết, Cha Trời nói nơi đây chính là nơi các con sanh ra đời, cách đây hơn ba mươi nghìn năm, dãy núi Long Hoa to lớn cao chót vót năm xưa đã bị sụp xuống hơn hai phần, giờ chỉ còn lại một phần núi mà thôi. Không còn chân núi tới các đảo ngoài biển khơi, vừa nói ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, phóng một đạo hào quang về phương Đông, một trăm người con trời nương theo hào quang của đức cha trời, nhìn thấy rõ hết thảy các đảo lớn nhỏ ngoài biển, ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, lại phóng một đạo hào quang về phương Nam một trăm người con trời lại nhìn thấy các đảo lớn nhỏ ở ngoài biển phía Nam của dãy núi.

 

5    ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, liền phóng một đạo hào quang về quá khứ, tức thời dãy núi Long Hoa hơn ba mươi nghìn năm về trước đã hiện ra, dãy núi Long Hoa hiện tại biến mất, một trăm người con trời nhìn thấy dãy núi Long Hoa vô cùng to lớn cao chót vót, hào quang tỏa sáng khắp nơi. Chim muôn vạn thú đông vô lượng vô biên, không thể tính đếm không thể nghĩ bàn bốn bên chân núi không có biển mà chỉ là đồi rừng xa tít bạc ngàn, Đức Cha Trời Mẹ Trời liền phất tay quá khứ dãy núi Long Hoa hiện ra một trận động đất khủng khiếp. Cha trời mẹ trời liền đưa một trăm người con bay lên hư không. Ở trên  không trung nhìn toàn cảnh dãy núi long hoa do động đất lún sụp xuống hơn hai phần ba, một trăm người con trời nhìn thấy cảnh ấy vô cùng kinh hãi,  đức cha trời liền phất tay, cảnh giới quá khứ biến mất, trở về cảnh giới hiện tại, một trăm người con trời như vừa trải qua một cơn ảo mộng, hiện thực chư từng có, liền chấp tay nói kệ khen rằng, ĐỨC CHA TRỜI, quả thật là đấng tối cao. Đấng quyền năng vô hạn, đấng quyền biến vô biên, không ai hơn được Đức Cha Trời, Đức Cha Trời là đấng Tạo Hóa, không gì mà Cha Trời làm không được,  Cha Trời tái hiện lại quá khứ, vị lai. Dù cho đó là khai lập vũ trụ, hủy diệt vũ trụ. Cha Trời đều làm được chẳng khó khăn gì. Thấy các con khen mình như thế, đức cha trời khen rằng các con của Ta thông minh lắm các con trưởng thành rồi, các con có thể bước chân trên con đường giác ngộ đại đạo. Con đường chinh phục vũ trụ, con đường làm chủ vũ trụ.

 

6    Nầy hỡi các con của Ta, các con có biết không linh hồn của các con chính là chiếc chìa khóa vạn năng, chìa khóa kho tàng tri kiến vũ trụ, khi nào các con làm chủ được duy thức linh hồn của chính mình thời các con có được. Một nửa chiếc chìa khóa vạn năng, khi nào các con làm chủ chân tâm chân tánh, của chính mình thời các con làm chủ trọn chiếc chìa khóa vạn năng ấy, củng có nghĩa các con đã tiến tới làm chủ vũ trụ, hiểu rõ vũ trụ.

 

7    Các con hãy nhìn về nơi các con thường an nghĩ các con sẽ thấy xác thân phàm tục của các con đang nằm ngủ ở đó,  một trăm người con trời nương theo hào quang của đức cha trời, liền thấy mình đang nằm ngủ ở đó, còn mình nào đây nữa, không lẽ mình có tới hai người, đức cha trời hiểu rõ ý các con của mình liền nói, các con nghĩ đúng rồi các con quả thật có hai người, một là xác người phàm, hai là hồn linh con người các con, các con đến đây không phải là xác người phàm mà chính là hồn Linh Hồn Người các con. Các con hãy chui hết vào tản đá lớn kia xem, một trăm người con trời nghĩ làm sao mà chui được, nhưng vẩn nghe theo lời Đức Cha Trời chạy đến chui vào tản đá thời kỳ diệu thay, một trăm người con trời chui hết vào tản đá lớn mà không chướng ngại chi cả. Đi qua đi lại trong tản đá lớn như đi ngoài đất bằng, thời lấy làm kinh ngạc chưa hiểu nguyên do vì sao, thời Đức Cha Trời gọi hết con cái đến nói rằng, khi các con sanh ra các con đã có nhị xác thân rồi nhưng nhị xác thân của các con còn mờ nên chưa phát huy tác dụng được mấy, nhưng hào quang từ nhị xác thân vẩn tỏa sáng, các con thử nhìn lại các con xem, một trăm người con bây giờ mới chú tâm nhìn vào nhau thời thấy người nào người nấy đều có hào quang, vô cùng đẹp mắt, thời mừng rở kinh ngạc một trăm con trời chấp tay thưa với Cha Trời rằng thân tướng linh hồn của các con chính là nhị xác thân sao ?. ĐỨC CHA TRỜI nói đúng đúng vậy, thân tướng hồn người của các con chính là thân tướng nhị xác thân vậy, thân tướng nhị xác thân ẩn tàng trong xác thân phàm tục, có thể nói thể xác con người phàm tục chỉ là cái khuôn con người, còn nhị xác thân của các con là do tu luyện từ cái khuôn con người phàm tục hình thành mà ra, khi các con vừa mới sanh ra thời các con đã có nhị xác thân bằng cả hàng nghìn năm tu luyện rồi, nhờ các con luôn nghe lời Ta dạy, không những nhị xác thân của các con không tan biến mờ nhạc mà còn mạnh mẽ thêm lên nên đã hiện ra thân tướng rõ ràng như người thật, khó mà phân biệt đâu là xác thân phàm tục, đâu là nhị xác thân thiên tiên. Một trăm người con trời chứng kiến linh hồn con người có nhị xác thân, xác thân phàm tục, xác thân tinh khí thần, điều đó chứng tỏ rằng chết chỉ là bỏ xác thân phàm tục, còn linh hồn vẩn tiếp tục sống với cái thân của nhị xác thân, một trăm con trời càng lúc càng tỉnh ngộ, sự sống ăn uống là nuôi dưỡng thể xác phàm tục, còn nuôi dưỡng nhị xác thân thời nuôi dưỡng bằng cách nào, điều nầy cần phải thưa thỉnh đức cha trời mới được.

 

8    Tức thời một trăm người con liền chấp tay thưa với Đức Cha Trời rằng, chúng con là con của Đức Cha Trời Mẹ Trời con của đấng tối cao đấng toàn năng toàn giác, chuyện gì cũng biết dù cho đó là vô tận quá khứ, vô tận vị lai, chúng con chỉ là những người con khờ dại xin cha dạy bảo cho. ĐỨC CHA TRỜI khen các con khéo ăn nói lắm, các con muốn thưa thỉnh cha điều gì ?. Thưa Cha chúng con muốn tu dưỡng nhị xác thân thời chúng con phải làm thế nào ?. Phương pháp tu luyện đó gọi là gì ? có liên quan gì đến năm ngôi pháp bảo ngũ giáo, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không?.

 

9   ĐỨC CHA TRỜI dạy rằng, muốn tu dưỡng nhị xác thân, các con phải tu thiền luyện khí, nhị xác thân là thân xác bán hữu vi vô vi, vừa tiếp giáp với vô vi linh giác, vừa tiếp giáp với hữu vi vật thể xác thân phàm tục, có thể nói nhị xác thân là thân xác trung gian sự sống của con người, giữa xác thân phàm tục và Căn thức Linh Hồn. Nhị xác thân mạnh thời đạt đến muôn loại thần thông nói chung là ngũ thông, khi các con đạt đến ngũ thông thời coi như các con đã chinh phục được một phần năm của vũ trụ.

 

10   Phương pháp tu thiền luyện khí chính là Thần Đạo một trong năm ngũ giáo vũ trụ. Lấy Thần Thức Thần Lực làm chủ tu luyện hội tụ Tinh Khí Thần hợp nhất. Các con không nên xem thường Thần Đạo, Thần Giáo. Vì sao lại nói thế. Vì Thần Đạo Thần Giáo chính là Cội Gốc của Thần Thông ví như cội gốc của cây. Nền tản của ngôi nhà Pháp Thuật. Bước đầu tiên xây nền tản Cội Gốc Thần Thông, rồi sau đó trở thành đại thụ thần thông vũ trụ. Tiến tới cảnh giới pháp thuật thần thông Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

 

11   Có thể nói không có nền tản Thần Đạo, thời thần thông pháp thuật Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không có cơ sở để mà thành. Các con nên biết Uy Linh cũng như Uy Quyền của Thần Đạo chính là Thần Thông pháp thuật. Có Thần Thông pháp thuật các con mới trụ vững ngôi Đế ngôi Chúa. Cao hơn nữa là Thượng Đế, Thiên Chúa cai quản vô số nước trời, Giáo hóa vô lượng vô biên Thiên Chúng. Nhờ căn cơ tư chất thông minh Cha Trời giảng tới đâu thời một Trăm người con Trời hiểu tới đó.

 

12   Cha Trời Mẹ Trời ở lại với con cái bảy ngày truyền dạy những bí pháp mật tạng về tu thiền luyện khí nuôi Nhị xác thân lớn mạnh lên. Vận hành Chân Khí thông suốt kinh mạch huyệt đạo thông thiên khắp châu thân. Rồi từ giã con cái tan biến trở về hư không vũ trụ.

 

Long Hoa Thiên Tạng, trên con đường chinh phục khám phá bí mật Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng nhân loại năm màu da anh em. Chỉ cần các bạn nhớ một câu một chữ trong kinh. Thời các bạn cũng đã giải trừ vô lượng tội lỗi, có nghĩa là các bạn đã giải trừ những đại họa lớn cho bản thân bạn. Gia đình bạn luôn được bình yên. Huống chi giảng giải kinh luân cho người khác nghe. Từ dây vô lượng kiếp sau các bạn sanh ra nơi đâu đều đứng đầu đại chúng. Trên đầu các bạn thường có hào quang Cha Trời Mẹ Trời độ mạng.

                

Tu thiền luyện khí là bí pháp MẬT TẠNG VŨ TRỤ, (xem Kinh Long Hoa Mật Tạng sẽ nói rõ hơn) ngồi xếp bằng yên lặng, tai như không nghe, mắt như không thấy, thân, tâm, bất động, vắng lặng không không. Đây là một bí pháp mật tạng trong dòng thiền, ĐẠI GIỚI SANH ĐẠI ĐỊNH, ĐẠI ĐỊNH SANH ĐẠI TUỆ, nhân loại con người phần nhiều với bao nổi bận rộn, lo đói lo ngèo, lo ốm lo đau, lo bệnh, lo tật, chưa kể đến công danh lợi lộc, làm cho tâm thức con người bề bộn bận rộn suốt ngày, chỉ còn biết lao theo vòng xoáy của nghiệp dục mà thôi. Tu thiền luyện khí, không những làm cho con người định tỉnh lại tinh thần, còn chửa được vô số bịnh tật phát sanh, TINH THỂ CON NGƯỜI, KHÍ HÓA THIÊN ĐỊA, THẨN LỰC VŨ TRỤ, là tam bửu nhị xác thân, rất quan trọng trong đời sống tuổi thọ con người, người ta có thể nhịn đói bảy ngày không chết, nhưng chỉ cần nín thở vài phút là ngủm cuộc đời, vậy mới biết chân khí đối với mạng sống con người là cần thiết biết bao nhiêu, xưa nay con người củng hít thở, nhưng đó chẳng qua là sự hít thở bình thường duy trì mạng sống chỉ cần một liều lượng chân khí vừa đủ theo quán tính hít thở tự nhiên. Còn tu thiền luyện khí lại là một chuyện khác, không phải theo lối hít thở thông thường, mà hít thở theo sự quán tưởng, tưởng thở khí ra, tưởng hít khí vào, lối hít thở có chủ ý, dùng tư tưởng hít thở thu nạp dưỡng khí. Một giờ hít thở thu nạp dưỡng khí, bằng mười ngày hít thở theo lối bình thường, công dụng lợi ích của tu thiền không thể nào nói hết ở đây được, (xin nhắc lại xem Kinh Long Hoa Mật Tạng sẽ nói rõ hơn).

 

Thần giáo cha trời truyền dạy cho con cái, là THẦN ĐẠO, THẦN GIÁO, chánh thống, không phải thần giáo mê tín thẩn quyền. Ở các thời hậu thế sau nầy, mà THẦN ĐẠO, THẦN GIÁO chánh thống KHOA HỌC, chinh phục thiên nhiên, làm chủ thiên nhiên, không có sự tôn thờ bùa chú, quỷ vật, thiếu khoa học mê tín dị đoan. Củng không phải phong kiến thần giáo, tôn thờ quy luật tiến hóa, vô thường của thiên nhiên, như sấm chớp, mưa bão, thần núi, thần sông, thần gió, thần mây, thẩn lửa, thần tuyết, thẩn may nắm, thần đại họa, thần ban phúc, thần vĩnh cửu … Mà là làm chủ THẦN THỨC CỦA CHÍNH MINH, TU THIỀN LUYỆN KHÌ, VẬN HÀNH CHÂN KHÍ, ĐÃ THÔNG KINH MẠCH, ĐẠT ĐẾN CẢNH NGŨ THÔNG.

1-  là quan giác thông,  2-  là thính giác thông, 3-  là khứu giác thông,  4-  là vị giác thông, 5-  thân giác thần thông. Biến hóa như ý, phải nói là vô cùng tài giõi CHỮ THẦN ĐI ĐÔI VỚI CHỮ TÀI, như vậy thần đạo, thần giáo, chánh thống ở đây là thần đạo, thần giáo khoa học, chinh phục thiên nhiên, tiến tới làm chủ thiên nhiên.

 

Hết phần 5 chương 4

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 5

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

HẾT QUYỂN 1.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét